หน้าแรก >สารอโศก

สรุปรายงานการประชุม
องค์กรต่างๆของชาวอโศก

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ บริษัท พลังบุญ จำกัด
ครั้งที่ ๙/๒๕๔๕ (๒ กันยายน ๒๕๔๕)
-กรรมการขาดประชุม ๑๐ คน
-สิ้นงบประมาณในการสร้างป้อมยามบริเวณลานจอดรถ ๑๓,๐๘๐ บาท
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่ายเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕
-พนักงานลาออก ๓ คน
-น.ส.เม็ดฝนป่วยเป็นโรคมะเร็ง บริษัทยังคงช่วยค่ารักษา ถือเป็นกรณีศึกษา เพื่อวางเป็น แนวปฏิบัติ ในอนาคต
-ขอความร่วมมือจากญาติธรรมให้จอดรถด้านใน ของซอยเทียมพร

โอวาทจากสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช
การเข้าใจผิดในหลายๆเรื่อง เพราะไม่เคยพูดคุยหรือซักถามกัน ให้มีสติไม่รีบพูด ในส่วนเสีย ให้สอบถามก่อน ในสมัยพุทธกาล หากภิกษุรายงานความไม่ดี พระพุทธเจ้า จะเรียกมาซักถาม ว่าจริงหรือไม่ ให้ภิกษุนั้น อธิบาย หากกระทำผิด จึงจะพิจารณาตัดสิน

เมื่อไม่พอใจจะต้องคุยกับบุคคลผู้นั้นโดยตรง หากพูดคุยแล้ว ไม่ยอมเปลี่ยนทิฐิ ไม่รับฟัง จะไม่รู้เรื่อง ต้องคุยแบบ สร้างความเข้าใจ มากกว่าการเอา ความผิด ความถูก อย่าเอาเป็นเอาตาย

อย่าพยายามสะสมโทษของคนอื่น การ "สะสม" สิ่งเป็นพิษมากจนเกินไป ความคิด จะเป็น "แง่ลบ" แล้ว วจีกรรม มโนกรรม ก็จะปรากฏด้านลบ จึงให้จับอารมณ์จิตให้ได้ เป็นกิเลส ต้องรู้เป็นกิเลส แล้วปรับ อารมณ์ให้ได้ อารมณ์ดี การแก้ปัญหาก็จะดี อารมณ์ไม่ดี ระวังจะแตกสามัคคี


ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕
-สมาชิกเข้าประชุม ๑๔ คน
-กลุ่มกรีนพีซมาให้ความรู้ลูกค้าเกี่ยวกับสารจีเอ็มโอ (สารปนเปื้อน) ในอาหาร
-วารสารชีวจิต มาสัมภาษณ์เรื่อง สลัดสมุนไพร และสอบถาม นโยบายของชมรม
-แจกอาหารครั้งที่ ๕ เพื่อคืนกำไรแก่ลูกค้า ในวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม สิ้นค่าใช้จ่าย ๒,๙๖๙ บาท จำนวนเงิน ที่เหลือ ๖,๔๑๑ บาท ได้จัดตั้งเป็นกองบุญระดับ ๔
-ผู้ที่นำผักผลไม้มาให้ที่ชมรมฯ ได้แก่นายปรีชา ดิษสุข ศึกษานิเทศก์เขต ๘ คุณใบขวัญ ขัดขาว คุณพรพิมล นิลโท ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
-กำหนดวันแจกอาหาร คืนกำไรแก่ลูกค้า ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๒ สิงหาคม ศกนี้ นับเป็นวันครบรอบ ๑๐ ปี ของชมรม
-อนุมัติเงิน ๘,๒๐๐ บาท ซื้อเครื่องเสียง ใช้ประจำชมรมฯ
-บจ.เลมอนกรีน ติดต่อขอซื้อแยมผลไม้ จากชุมชนภูผาฟ้าน้ำ แต่วัตถุดิบ มีไม่มากพอ จึงให้ นางใบจริง แจ้งให้บริษัททราบ
-สมาชิกเปิดใจ และตั้งตบะธรรม

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะเก้าก้าว สรณีโย : อนุโมทนากับทุกคนที่มีพรหมวิหารธรรม และให้ยินดีกับ ตบะธรรม ที่ตั้งไว้ และปฏิบัติให้เกิดความสุข
สมณะบินบน ถิรจิตโต : การพูดคุยกันมีเจตนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน บางเรื่อง ที่คิดว่า ถูกต้อง อาจไปกระทบ กระเทือนผู้อื่น ให้ทุกคน คิดเอาประโยชน์ ในส่วนดี ของกันและกัน สังคม จะอบอุ่น การอยู่ร่วมกัน พยายามเข้าใจ และมีเวลา ให้แก่กัน มีเจตนาดีต่อกัน ถ้ารู้จักมองกัน ในแง่ดี ย่อมเป็นอยู่ผาสุก


สรุปรายงานการประชุมจากองค์กรเครือข่ายชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕

* กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๒๘ กรกฎาคม)
- สมาชิกมาประชุม ๔๑ คน
- มร.ช.ม.ขอแรงจากนักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำไปช่วยงานในวันแจกอาหาร โดยเฉพาะ วันครบรอบ ๑๐ ปีชมรม ในวันที่ ๒ สิงหาคม ศกนี้
-ผู้อายุยาวจัดโรงบุญและทำบุญเก้าอี้พลาสติก ๑๕ ตัวเนื่องในงานศพ ของนายภูฟ้า แพงค่าอโศก ซึ่งเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ศกนี้ ด้วยโรคฉี่หนูที่ ร.พ.เชียงใหม่ ราม ๑
-เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ศกนี้ พ่อท่านเป็นประธาน ในการฌาปนกิจศพ นายภูฟ้า แพงค่าอโศก งานนี้มีสมณะ และญาติธรรม มาร่วมงาน จำนวนมาก
-สร้างสะพานถักทอใจเสร็จเรียบร้อยแล้ว สิ้นงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
-แจ้งสมณะอาพาธ คือ สมณะลานบุญ เป็นไข้ไทฟอยด์ สมณะอภิมันโต โรคโลหิตจาง สมณะ โพธิสิทธิ์ ท้องเสีย เพราะติดเชื้อ สมณะเด็ดแท้ เป็นไข้หวัด ทุกท่านได้รับการตรวจ และมีโอสถ ให้ฉันแล้ว
-ชาวบ้านหัวเลาป่วยเป็นไข้เลือดออกหลายคน ขอให้ชาวชุมชนระวังด้วย
-กำหนดจัดงานวันแม่ในชุมชนระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคมศกนี้
-วันที่ ๑ สิงหาคมจะถอนกล้าและปลูกข้าว ที่นาบ้านสันป่ายาง
-โครงการอบรมสัจธรรมชีวิต สมาชิก ธ.ก.ส. ของเชียงราย วันที่ ๗-๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ และธ.ก.ส. ของกิ่งอำเภอ ภูซาง พะเยา วันที่ ๒๑-๒๕ สิงหาคม ศกนี้
-อนุมัติให้พิมพ์หนังสือภูผาฟ้าน้ำนิวส์ ฉบับออกพรรษา โดยมีเรื่องคุณภูฟ้า เป็นหลัก
-อนุมัติงบกำไรอาริยะในการจำหน่ายสินค้าราคาต่ำกว่าทุนในงานปีใหม่ ที่ราชธานีอโศก จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และขอความอนุเคราะห์ จากญาติธรรมร่วมกำไร (อาริยะ) เพิ่มเติม ชิ้นละ ๕ บาท บริจาคที่ คุณใบหญ้า
-มีมติให้ขุดบ่อน้ำในชุมชน คุณทองใบ เป็นผู้ดำเนินการ
-มีมติเลือกนายสมชาย ศรีสะอาด เป็นคณะผู้รับใช้ กสิกรรมไร้สารพิษ แทน นายภูฟ้า แพงค่าอโศก

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะเก้าก้าว สรณีโย : แม้คุณภูฟ้าจะจากไป แต่งานของชุมชนต้องดำเนินต่อไป ขอให้พวกเรา ร่วมมือสานต่อ งานบุญนี้ รักษาศีล ให้เกิดคุณค่า เป็นอาริยทรัพย์ ด้วยความเบิกบาน สมกับเป็น ชาวอโศก
สมณะบินบน ถิรจิตโต : การจากไปของคุณภูฟ้าคงให้ข้อคิดแก่พวกเรา พอเขาจากไปแล้ว เรามาคิดถึง คุณความดี ทำไมเราไม่คิดถึง ความดีของกันและกัน ในยามที่มีชีวิตอยู่ ทุกคน มีข้อบกพร่อง หากมองกันแต่ข้อบกพร่อง ย่อมไม่เกิด ความสมานฉันท์ ในหมู่กลุ่ม จึงควร มองกัน ที่ความดี มากกว่า มองหาจุดบกพร่อง สังคมจะเกิดสันติสุข มีความเป็น ภราดรภาพ หมู่กลุ่ม จะเจริญ ต้องมองว่า ตนเองเจริญแค่ไหน มีความเคารพ ในสพรหมจรรย์ ขอให้พวกเรา มองกันด้วย สายตา ที่เมตตา เอ็นดู


* กลุ่มปราการอโศก (๔ สิงหาคม)
-สมาชิกเข้าประชุม ๑๓ คน
-แจ้งบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของกองบุญปราการอโศก, กองบุญสงเคราะห์ ปราการอโศก
-สมาชิกร่วมสรุปงานอโศกรำลึก
-ได้รับเชิญจากชุมชนศรีบูรพา ซึ่งนำโดยกลุ่มบูรพาอโศก ให้มาช่วยอบรม กศน. และ ธ.ก.ส. ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒, ๑๔-๑๘ และ ๒๑-๒๕ สิงหาคม ศกนี้
-สมาชิกตั้งตบะ

ธรรมโอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะฝุ่นฟ้า อัคคชโย : ขอให้บำเพ็ญตนจนสามารถสละทางโลก ออกบวชให้ได้ อย่านำสิ่งเกิน เข้ามาในชีวิต ให้ออกกำลังกาย สม่ำเสมอ ไม่รับประทานอาหารเค็ม หรือหวานจัด จะทำให้ สุขภาพดี อ่อนกว่าวัย แนะนำให้ญาติธรรมหญิง ใจกว้าง มีความเด็ดขาด และสังวร ในศีลข้อ ๓ เพื่อให้มีปุริสภาวะ มีจิตใจเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว


หมายเหตุ
มูลนิธิธรรมสันติ E-mail:[email protected]
กองทัพธรรมมูลนิธิ
E-mail:[email protected]
สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม E-mail:[email protected]
ธรรมทัศน์สมาคม E-mail:[email protected]
ทั้ง ๔ องค์กร ไม่มีการประชุมในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๕
กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๕ เวลา ๑๓.๐๐
น.

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๑ สิงหาคม ๒๕๔๕)