หน้าแรก>สารอโศก

เดือนตุลาคม ๒๕๔๕


สันติอโศก
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๕
ในคนร้อยคน หาคนกล้าได้หนึ่งคน
ในคนพันคน หาคนเป็นบัณฑิตได้หนึ่งคน
ในคนแสนคน หาคนพูดจริงได้เพียงหนึ่งคน
ส่วนคนที่เสียสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ไม่ทราบว่าจะมีหรือไม่?

อ.๑,๘,๑๕,๒๒,๒๙ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
-ประชุมพระอาคันตุกะ สามเณร นาค สมณะฝุ่นฟ้า อัคคชโย เป็นประธาน
พ.๒ พ่อท่านเดินทางจากทักษิณอโศก มาที่สันติอโศก
พฤ.๓ พ่อท่านและปัจฉาฯ เดินทางกลับไปบ้านราชฯ
อา.๖ รายการพิเศษเรื่อง"กระแสโลก กระแสธรรม" โดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล มีสมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ ดำเนินรายการ
-สมณะลงพระอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์
-ประชุมกลุ่มปราการอโศก สมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ เป็นประธาน
-สมณะ สิกขมาตุ ญาติธรรม ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ อาซิ้มเพ็กลั้ง (ยอมจน) คุณยาย ของคุณอารมณ์ ที่ปฐมอโศก จ.นครปฐม
จ.๗ ประชุมบริษัทพลังบุญ จำกัด สมณะ ซาบซึ้ง สิริเตโช ร่วมรับฟัง
-โหวตผ่านสามเณรเมฆฟ้า สิ้นป่าโลกีย์ ให้เลื่อนฐานะเป็นสมณะ ได้ฉายา นภมังคโล
พ.๙ พ่อท่านสัตตาหะพร้อมปัจฉาฯ มาที่สันติอโศก
-ชาวต่างชาติ ๒ คน มาสัมภาษณ์พ่อท่าน คุณดาบบุญ ดีรัตนา เป็นล่ามให้
-เปิดค่ายจริยธรรม รักษาศีล ๕ ละอบายมุข เป็นเวลา ๓ วัน
อา.๑๓ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนพุทธธรรม
จ.๑๔ สมณะ สิกขมาต ญาติธรรม เดินทางไปปฐมอโศก เนื่องในงานฌาปนกิจศพสมณะพันธ์ พหุลีกโต
พฤ.๖ ชมร.หน้าสันติอโศก ทำบุญครบรอบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ โดยการแจกอาหารฟรี
ศ.๑๘-อา.๒๐ เปิดค่ายอุโบสถศีล เลิกละอบายมุข
ส.๑๙ สมณะชนะผี ชิตมาโร และสมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ ไปประชุมกลุ่มจันทอโศก ที่โรงเจอโศก ริมน้ำ (โรงเจเทียงเช็งตึ๊ง ของสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม จ.จันทบุรี
-ประชุมกลุ่มชลบุรีอโศก มีสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช และสมณะใจเด็ด จิตตคุโณ ร่วมประชุม
อา.๒๐ สมณะ สิกขมาต ญาติธรรม ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ โยมแม่ของสมณะสู้ซื่อ หสิโต ที่วัดกิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
จ.๒๑-พ.๒๓ สมณะ สิกขมาตุ ญาติธรรม และนักเรียนสัมมาสิกขา ไปร่วมงานฉลองน้ำที่บ้านราชฯ จ.อุบลราชธานี
พฤ.๒๔ สมณะร้อยดาว ปัญญาวุฑโฒ ไปร่วมงานอบรมที่ ศูนย์ฝึกผู้นำ จ.กาญจนบุรี
ศ.๒๕ พ่อท่านมาจากบ้านราชฯพร้อมปัจฉาฯ พักค้างที่สันติอโศก
ส.๒๖ ประชุมชุมชนสันติอโศก โดยพ่อท่านร่วมรับฟัง
-สมณะชนะผี ชิตมาโร สมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ ไปร่วมอบรมที่ศูนย์ฝึกผู้นำ จ.กาญจนบุรี
อา.๒๗ จัดงานกินข้าวห้อง โดยชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม และนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก
-ประชุม ๕ องค์กร โดยพ่อท่านร่วมรับฟัง
-เปิดเรียนพระไตรปิฎก โดยสมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ
จ.๒๘ ประชุม ๘ พาณิชย์
-ประชุมคนวัดฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง
-จัดรายการพิเศษ "เรื่องกฎหมายขายชาติ ๑๑ ฉบับ" โดย อ.สมาน ศรีงาม เลขาธิการทั่วไป ขบวนการ ประชาธิปไตยแห่งชาติ
พ.๓๐ จัดงานศพคุณศิริลักษณ์ เฉลิมพงษ์ มีเทศน์หน้าศพ ๓ คืน
พฤ.๓๑ ทีวีช่อง ๗ มาถ่ายทำโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ในหัวข้อ "โรงเรียนศีล ๕" ซึ่งจะนำไป ออกอากาศ ในรายการ "โลกสีขาว

"อย่าหลงงาน
จนลืมตรวจอารมณ์
อย่าหลงตน
จนลืมความอ่อนน้อม

- สมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ -


ปฐมอโศก
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๕
ดาวสันติภาพลาลับอีกดวง เมื่อเวลา ๐๑.๔๕ น. วันที่ ๑๒ ต.ค.๒๕๔๕ เราได้สูญเสียสมณะผู้ใหญ่ อีกรูปหนึ่งคือ หลวงปู่พันธ์ พหุลีกโต ขอน้อมคารวะแด่หลวงปู่ ผู้มีความอดทน พากเพียร รักษาชีวิต พรหมจรรย์ไว้ได้ จนวาระสุดท้าย ภายในเครื่องแบบ ตายคาสนามรบ เป็นเกียรติคุณ อันเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ทุกผู้ควรเจริญรอยตาม

ประชุมเพื่อความเจริญพัฒนา
อ.๑,๘,๑๕,๒๒,๒๙ ประชุมอปริหานิยธรรม
อา.๖ ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทียนหยด
ศ.๑๑ สมณะประชุมเปิดใจ ชื่นชม ชี้ขุมทรัพย์ จบลงด้วยสมณะอาวุโสกราบสมณะมหาเถระ เป็นการแสดง คารโวนิวาโต
อา.๑๓ ประชุมกรรมการชุมชน
จ.๑๔ ประชุมชาวชุมชน
พ.๑๖ ประชุมเตรียมงานมหาปวารณา
อา.๒๐ ประชุมกลุ่มเพื่อนบุญอู่ทอง
จ.๒๑ สมณะปวารณาออกพรรษา ประชุมสิกขมาตุ
จ.๒๑,๒๘ ประชุมคุรุ
อ.๒๒,๒๙ ประชุมตรวจศีลนักเรียน

แด่ผู้ล่วงลับ
พ.๒ สิกขมาตุบุญแท้ เป็นตัวแทนชาวปฐม ไปร่วมงานฌาปนกิจนางจอม(บัวศีล) ทีอุทิศ ที่บ้านขามเปี้ย ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
พฤ.๓ ส.เสียงศีล ชาตวโร ส.ถึกไท ชยวัฑฒโน ร่วมงานฌาปนกิจศพแม่ของญาติธรรมร.ต.ต.หญิง ละไม ที่วัดบางสะพาน อ.เมือง จ.ชัยนาท
-อาม่าเพ็กลั้ง แซ่เอี๊ยว ยายของคุณอารมณ์ มหาปิยศิลป์ ถึงแก่กรรม รวมอายุได้ ๙๒ ปี ตั้งศพที่ ศาลาชาวบ้าน มีการแสดงธรรมหน้าศพ ดังนี้
วันที่ ๓ ต.ค. ส.ร่มเมือง ยุทธวโร
วันที่ ๔ ต.ค. ส.มองตน เมตตจิตโต
วันที่ ๕ ต.ค. ส.เพาะพุทธ จันทเสฏโฐ
วันที่ ๖ ต.ค. แสดงธรรมก่อนฉัน โดยส.เดินดิน ติกขวีโร บ่ายเคลื่อนศพไปฌาปนกิจ
พ.๙ ส.ทำดี อโสโก ส.นาไท อิสสรชโน สิกขมาตุ ๒ รูป ฆราวาส ๑๑ คน ไปร่วมงานฌาปนกิจ นายพรหมา กะวิเศษ อายุ ๘๐ ปี พ่อคุณพัดบุญ ชาวหินฟ้า ที่บ้านหินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
-ลูกหลานทำบุญครบ ๗ วัน การจากไปของอาม่าเพ็กลั้ง แซ่เอี๊ยว
ส.๑๒ หลวงปู่พันธ์ พหุลีกโต มรณภาพที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม อายุ ๘๓ ปี บวช ๑๙ พรรษา ส.ทำดี อโสโก แสดงธรรมหน้าศพ
อา.๑๓ ส.เสียงศีล ชาตวโร แสดงธรรมหน้าศพ
จ.๑๔ ก่อนฉันจัดรายการรำลึกถึงหลวงปู่ โดยลูกหลานและญาติธรรม ตามด้วยสิกขมาตุ สมณะและสรุปโดยพ่อท่าน บ่ายเคลื่อนศพไปฌาปนกิจ
อา.๑๓-ส.๑๙ สมณะ-สิกขมาตุและคนวัด ชาวชุมชนหมุนเวียนกันไปร่วมฟังสวดศพและแสดงธรรมหน้าศพนางเรียบ วงศ์แย้ม อายุ ๗๖ ปี โยมแม่ของ สมณะสู้ซื่อ หสิโต ณ วัดกิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และร่วมฌาปนกิจวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ต.ค.

ชีพจร ธ.ก.ส.
อ.๑-ส.๕ อบรมรุ่นที่ ๑๗ จากอ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี จำนวน ๖๐ คน เจ้าหน้าที่ ๕ คน
อ.๒๒-ส.๒๖ ส.คิดถูก ทิฏฐุชุกัมโม ส.นาไท อิสสรชโน และคณะออกเยี่ยมเครือข่าย ที่ อ.บ้านหมี่ ต.ลำสนธิ อ.ลำนารายณ์ จ.ลพบุรี และอ.ปักธงชัย (๒ แห่ง) จ.นครราชสีมา
อ.๒๙ ส.นาไท และคณะออกเยี่ยมเครือข่ายในเขตนครปฐม สำรวจข้อมูลสมาชิกที่มีผลงานดี เพื่อถ่ายทำ วีดิทัศน์ออกเผยแพร่

งานเจ
ศ.๔ คุรุ ผู้ใหญ่ นักเรียน เดินทางไปร่วมงานเทศกาลกินจ ที่โรงเจเต่งฮกตั๊ว อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

กิจนิมนต์และร่วมกิจกรรมต่างๆ
พฤ.๑๐ ส.เสียงศีล ชาตวโรและคณะ ร่วมประชุมสหพันธ์วิทยุชุมชน เรื่องวิทยุสื่อของประชาชน ที่หอประชุม ม.ธรรมศาสตร์
พ.๑๖ ส.ทำดี อโสโก ส.แก่นหล้า วัฑฒโน สัตตาหะไปศูนย์ฝึกผู้นำ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อแสดงธรรมแก่ น.ศ.สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี จำนวน ๑๓๔ คน อาจารย์ ๒๐ คน
พฤ.๑๗ สิกขมาตุมาบรรจบ เถระวงศ์ ไปแสดงธรรมแก่นักศึกษา ที่ศูนย์ฝึกผู้นำ จ.กาญจนบุรี
ศ.๑๘-อา.๒๐ ชาวปฐมอโศก เดินทางไปร่วมงานฉลองน้ำที่ราชธานีอโศก
ส.๑๙ ส.ร่มเมือง ยุทธวโร ส.แก่นหล้า วัฑฒโน นำนักเรียนชั้นม. ๑ ไปทัศนศึกษาในเขตกทม.-นนทบุรี
จ.๒๑ สมณะสิกขมาตุเวียนธรรมออกพรรษา
อ.๒๒ ฆราวาส-นักเรียน เวียนธรรมออกพรรษา
จ.๒๘ นักเรียนชั้นม.๖ ไปฟังอ.สมาน ศรีงาม เลขาธิการทั่วไปขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติ ผอ. สถาบัน นักวิชาการ กรรมกร บรรยาย เรื่องกฎหมายขายชาติ ๑๑ ฉบับ ที่ชุมชนสันติอโศก

ผู้มาเยี่ยม-มาทำบุญ-จัดงาน
พ.๙ คุณพ่อบาทหลวงไพศาล อานามวัฒน์ นำคณะครูสังกัดโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน ๗๐ คน ซึ่งเป็นครูหัวหน้าหมวด จริยธรรม มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
อา.๒๐ ลูกหลานมาทำบุญวันเกิดครบ ๘๕ ปี นางเลี่ยม แซ่อุ่น
พ.๓๐ กลุ่มแม่บ้านจากจ.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๑๒ คน นำโดยคุณสิริมา ศรสุวรรณ มาเยี่ยมชมชุนชม
พฤ.๓๑ พิธีมอบแผนแม่บทชุมชน(กองทุนเพื่อสังคม) เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๔๐ น. มีผู้มาร่วมงานจำนวน ๒๐๐ คน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติมาร่วมงาน
-ลูกหลานมาทำบุญวันเกิดครบ ๙๙ ปี โยมกิมลี้ อินทรเชียรศิริ โดยนิมนต์สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ แสดงธรรม
-ทุกวันอาทิตย์ยังมีตลาดนัดผัก-ผลไม้ไร้สารพิษเช่นเดิม

ส่งท้าย
ทุกวันนี้ ชาวอโศกได้รับการยอมรับมากขึ้น พวกเรายิ่งต้องมีสำนึก ฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่หลงใหล ไปกับคำ สรรเสริญ เยินยอที่คนเขามาให้ค่า เพราะคำเยินยอนี่แหละ จะกลับมาฆ่า มาทำลายเราได้ ในภายหลัง การเจียมเนื้อเจียมตัวเป็นสิ่งที่ต้องสังวรให้มาก

ที่สำคัญอย่าให้ประโยชน์ท่าน ทำลายประโยชน์ตนเป็นอันขาด พึงหมั่นศึกษาปฏิบัติ เพิ่มพูนคุณธรรม ในตัวเราให้มากยิ่งๆขึ้น เพื่อความมั่นคง ทั้งของตัวเรา และหมู่กลุ่มเทอญ

- สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน -


ศีรษะอโศก
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๕
ชาวชุมชนทุกๆฐานะ กระจายกำลังออกนอกพื้นที่ ร่วมแรง-ร่วมใจ เสริมหนุนการตัดบาป-บำเพ็ญบุญ ในช่วงเทศกาลกินเจกันอย่างเต็มที่ ด้วยชัดเจนว่า
เพราะการกิน จึงเป็นเหตุแห่งการฆ่า
เป็นอิทัปปจยตาไม่สงสัย
ทุกอย่างเกิดแต่เหตุเป็นปัจจัย
ตัดใจได้เลิกละบาปเด็ดขาดเลย

งานอบรมพักหนี้เกษตรกร ๕ วัน ๔ คืน
รุ่นที่ ๒๘ อ.๑-ส.๕ จากอ.ขุขันธ์ อ.กันทรลักษ์ อ.อุทุมพรพิสัย อ.ห้วยทับทัน และอ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๗๕ คน
รุ่นที่ ๒๙ ส.๑๙-พ.๒๓ จากอ.สำโรง จ.อุบล-ราชธานี, อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์, อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ รวม ๒๑๘ คน
รุ่นที่ ๓๐ ส.๒๖-พ.๓๐ จาก กิ่ง อ.ศิลาลาด อ.เบญจลักษณ์ อ.กันทรลักษ์ อ.ปรางค์กู่ อ.ขุขันธ์ และ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ รวม ๑๓๔ คน

กิจกรรมภายใน
อ.๑ สมณะ-สิกขมาตุประชุมที่โบสถ์
-ม.วช.และสส.ษ. ส่วนหนึ่ง เดินทางไปช่วยงานเทศกาลเจ ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
พฤ.๓ ม.วช.และสส.ษ.ส่วนหนึ่ง เดินทางไปช่วยงานเทศกาลเจ ที่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ, ที่อุทยานบุญนิยม จ.อุบลฯ, และที่ ชมร.เชียงใหม่
-ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พ.อ.ปรีชา และพลตรีจำลอง ศรีเมือง พร้อมคณะมาเยี่ยมชุมชนศีรษะอโศก ได้พบพูดคุย กับผู้เข้ารับการอบรม พักหนี้ฯ รุ่นที่ ๒๘
-สมณะ ๒ รูปและญาติธรรมส่วนหนึ่ง ไปร่วมงานฌาปนกิจศพนางจอม(บัวศีล) ทีอุทิศ อายุ ๗๘ ปี (คุณแม่ คุณหินไท ชาวหินฟ้า) ณ วัดอุตตมผลาราม บ้านขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ศ.๔ สส.ษ.และน.ร.กระจาบ นำโดยคุรุกระจายและชาวชุมชน เดินทางไปช่วยงานเทศกาลเจ ที่อ.กันทรลักษ์
อา.๖ สมณะฟังสวดปาติโมกข์ที่โบสถ์ สิกขมาตุประชุมที่ศาลาเขตหญิง
-ตอนค่ำมีการศึกษาศีลพัฒนาจิตวิญญาณ
จ.๗ สมณะผืนฟ้า อนุตตโร และสมณะดาวดิน ปฐวัตโต ไปเยี่ยมนักเรียนที่ช่วยงานเจ ที่อุทยานบุญนิยม จ.อุบลราชธานี ต้องใช้เวลาเดินทาง หลายชั่วโมง เพราะน้ำท่วม
อ.๘ ประชุมสมณะ-สิกขมาตุ
-สมณะ ๓ รูป สัตตาหะไปช่วยงานอบรมฯที่ร้อออยเอ็ดอโศก โดยแวะเยี่ยมนักเรียน ที่ไปช่วยงานเจที่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ และเยี่ยมสส.ษ. ม.๖ นายเลือดพุทธ เจริญทรัพย์ ซึ่งไดด้รับอุบัติเหตุ จากเครื่องขูดมะพร้าว ต้องตัดนิ้วกลางไป ๑ ข้อ
พ.๙ สมณะผืนฟ้า อนุตตโร และสมณะดวงดี ฐิตปุญโญ นำทีมไปเยี่ยมนักเรียนที่อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ และนำเด็กที่ป่วย และแม่ครัวที่ป่วย กลับมาพักที่ชุมชน
อา.๑๓ สมณะฐิตปุญโญ และสามเณรอาคันตุกะ สัตตาหะไปช่วยงานอบรมฯ ที่สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ พร้อมทีมวิทยากร ไปช่วยบรรยาย การทำกสิกรรมไร้สารพิษ และเรื่องสุขภาพ
จ.๑๔ สมณะ ๗ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป และชาวชุมชน ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ สมณะพันธ์ พหุลีกโต ณ เมรุ พุทธสถาน ปฐมอโศก จ.นครปฐม โดยแวะฉันอาหาร ที่โรงเจปากช่อง เพื่อเยี่ยมนักเรียน ทีมช่วยงานเจ ที่ปากช่องด้วย หลังงานศพ สมณะ ๓ รูป แยกไปช่วยงานอบรมฯ ที่ร้อยเอ็ดอโศก และอีก ๑ รูป ไปช่วยงานอบรมฯ ที่สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ
พ.๑๖ ประชุมบวร พร้อมกับประชุมใหญ่สหกรณ์บุญนิยม มีเรื่องแจ้งให้ทราบทั่วกัน
-ยอดบริจาคช่วยร้านน้ำใจมาจากหลายที่รวมประมาณ ๑ ล้าน ๕ แสนบาท
-ทีมงานไปดูงานด้านสุขภาพที่สิงคโปร์ อีกส่วนหนึ่งไปดูงานต่อที่ประเทศมาเลเซีย
-กลุ่มกระจอกเทศเข้าค่ายสุขภาพ รวม ๑๔ คน ได้ผลดีน่าสานต่อ
-สมณะหินกลั่น ปาสาณเลโข พร้อมนักเรียนอาชีวะ สส.ษ.ส่วนหนึ่ง ไปร่วมงาน "ฉลองน้ำ" และดูความเรียบร้อยด้านเวทีการแสดงและอื่นๆ ที่บ้านราชเมืองเรือ จ.อุบลฯ
พฤ.๑๗ สมณะข้าฟ้า ฐานรโต พร้อมกลุ่มกระจอกเทศ ไปร่วมงาน"ฉลองน้ำ"
ศ.๑๘ สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ และสมณะดาวดิน ปฐวัตโต เดินทางไปกิจนิมนต์งานประชุมเกษตรกร ที่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ส.๑๙ สมณะพร้อมด้วยชาวชุมชน และนักเรียนสส.ษ. รวม ๓ คันรถหกล้อ ไปร่วมงาน"ฉลองน้ำ" และ แสดงโปงลาง ที่ราชธานีอโศก
อา.๒๐ สมณะดาวดิน ปฐวัตโต เป็นตัวแทนชาวศีรษะอโศก ไปร่วมงานฌาปนกิจศพโยมแม ่สมณะสู้ซื่อ หสิโต จ.สมุทรปราการ
จ.๒๑ สมณะปวารณาออกพรรษาที่โบสถ์ สิกขมาตุที่ศาลาเขตหญิง
-ภาคค่ำสมณะ-สิกขมาตุ เวียนธรรม รวมชาวชุมชนและผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ ๒๙ ทั้งหมด ณ ศาลา ปลุกเสก
พฤ.๒๔ วัตรเช้าและภาคเช้า ต่อด้วยภาคบ่าย-ค่ำ ชี้ชมขุมทรัพย์ชาวชุมชนทุกๆฐานะ สมณะ-สิกขมาตุ เป็นประธาน
ศ.๒๕ กลุ่มกระจอกเทศและผู้อายุยาวบางส่วน ระดมเก็บพืชผักที่สวนซำเบ็ง มาเตรียมอาหาร ในชุมชน และ งานอบรมรุ่นที่ ๓๐ ตามนโยบายของชุมชนจะไม่ซื้อผักจากตลาดเลย
-สมณะหินแก่น นมวังโส ไปกิจนิมนต์บรรยายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ที่อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ส.๒๖ สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ สมณะหินแก่น นมวังโส เดินทางไปช่วยงานอบรมที่สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ
พ.๓๐ ชี้ชมขุมทรัพย์ ม.วช.ทุกรุ่น สมณะ-สิกขมาตุเป็นประธาน
-ประชุมบวร สรุปเรื่องแจ้งให้ทราบ
-ค่ายสุขภาพ ๗ อ. สานต่อเพราะได้ผลดี รุ่นที่ ๔ มีผู้ป่วยมะเร็ง ๒ คน และผู้อายุยาวอีก ๑๐ กว่าคนเข้าค่าย
พ.๓๑ ปฐมนิเทศนักเรียนระดับประถมศึกษา (นกกระจาบ) ที่ศาลาปลุกเสก โดยสมณะ-สิกขมาตุ
-สมณะ ๒ รูป พร้อมด้วยกลุ่มพี่เลี้ยงกระจอกเทศ ออกติดตามผลการอบรมฯหลายพื้นที่ในจ.บุรีรัมย์ โครงการ ๓-๔ วัน

ต้อนรับผู้มาดูงาน
พฤ.๑ คณะกศน. จากจ.ชุมพร จำนวน ๑๖ คน
ศ.๑๑ คณะครูกลุ่มร.ร.จอมพระ จ.สุรินทร์ จำนวน ๗๐ คน
ส.๑๒ คณะน.ร.และเยาวชน จากร.ร.สตรีสิริเกษ รวม ๑๐๐ คน จากจ.ศรีสะเกษ นำมาโดยพระอาคันตุกะ ๗ รูป และครูวิทยากร ๑๐ คน
จ.๑๔ คณะผู้นำชุมน จากอ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๔๕ คน
พ.๑๖ คณะตัวแทนแผนแม่บท จากอ.จอมพระ จ.สุรินทร์ จำนวน ๙๐ คน ร่วมรับประทานอาหารด้วย ๑ มื้อ
พฤ.๑๗ คณะเยาวชนจากอ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร จำนวน ๑๒๐ คน
-คณะครูจากอ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๐๐ คน
ศ.๑๘ คณะเจ้าหน้าที่ อบต.และผู้สนใจ จาก อ.นาจะลวย จ.อุบลราชธานี รวม ๓๕ คน
ศ.๒๕ คณะนักศึกษาเทคโนโลยีมหาสารคาม จำนวน ๔๐ คน
พ.๓๐ คณะเกษตรต่อเนื่อง จาก จ.ขอนแก่น รวม ๒๖ คน

สุดท้าย
ปวารณาเดือนตุลย์ล้ำคุณค่า...
ถ้า... เอื้อเฟื้อรับการตักเตือนและสอนสั่ง
ไม่ดื้อรั้นไม่ขัดคอต่อความเห็น
เก็บประโยชน์เอาสาระทุกประเด็น
อดทนเป็น เย็น-ยิ้ม-ยอม ย่อมเจริญ

- สิกขมาตุทองพราย ชาวหินฟ้า -


ศาลีอโศก
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๕
ลมฟ้าอากาศย่อมเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ในเดือนนี้ฝนยังคงตกอยู่ ตกถี่ในช่วงต้นเดือน และ เริ่มทิ้งช่วง ในช่วงปลายเดือน แม้จะมีลมหนาวพัดเข้ามาบ้างแล้ว แต่ยังมีฝนตก อยู่เป็นระยะ ต้นไม้จึงยังเขียวสดใส น้ำยังคงเต็มสระ แปลงผักต่างๆ เพิ่งจะเริ่มทำร่อง เพราะฝนตก น้ำท่วมขัง

เหตุการณ์ประจำวัน
- อ.๑-ส.๕ อบรมลูกค้าพักหนี้ธ.ก.ส. หลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๒๗ จากอ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์, อ.เมือง จ.ลำปาง, อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร, อ.เมือง จ.ตาก, อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย มีลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส. จำนวน ๑๔๘ คน เจ้าพนักงาน ธ.ก.ส. ๓๐ คน
- อ.๑,๘,อา.๑๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. สมณะประชุมอปริหานิยธรรม หลังจากนั้น สิกขมาตุ มาร่วมประชุม จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.
- พ.๒ นายนพคุณ กาวิละนันท์ เทศมนตรี ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง นำคณะกลุ่มทอผ้า ยาสมุนไพร และ ทำปุ๋ย รวม ๑๑ คน มาดูงานกิจกรรมของชุมชน
- พฤ.๓ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล นำสมณะ ๔ รูป และญาติธรรม ๔ คน ไปงานฌาปนกิจศพ แม่ของ ดาบตำรวจละมัย มีชัย ที่วัดสะพาน อ.เมือง จ.ชัยนาท
- ศ.๔ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล พร้อมสมณะตรงมั่น อุชุจาโร และพระอาคันตุกะวันชัย จันทวังโส ประชุมกลุ่มจิตรเพชร (พิจิตรและกำแพงเพชร) ที่เพชรผาภูมิ บ้านมอสมบูรณ์ ต.วังทอง อ.คลองน้ำไหล จ.กำแพงเพชร ไปและกลับในวันเดียว ขณะนี้กำลังสร้างบ้านของคุณประเสริฐ ๑ หลัง และศาลาที่พัก ที่ทำงาน ของสมณะ มุงหลังคาแล้ว ๑ หลัง
- อา.๖ สมณะและพระอาคันตุกะ ลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์ เสร็จแล้วสมณะประชุมอปริหานิยธรรม
- อา.๖-พฤ.๑๗ วันปิดเทอมภาคแรกของนักเรียนสัมมาสิกขา
-จ.๑๔ สมณะ ๕ รูป สิกขมาตุ ๑ รูป และญาติธรรมไปร่วมงานฌาปนกิจศพหลวงปู่พันธ์ พหุลีกโต ที่พุทธสถานปฐมอโศก ขากลับแวะฟังสวดหน้าศพโยมแม่สมณะสู้ซื่อ หสิโต ที่วัดกิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
-ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๔๕ สหกรณ์กู้ดินฟ้า จำกัด
อ.๑๕ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล เป็นประธานประชุมชาวชุมชน
พ.๑๖ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล พร้อมสมณะ ๓ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป และญาติธรรม ๒๓ ชีวิต ไปเยี่ยม ให้กำลังใจ ชาวบ้านราชฯ เมืองเรือ ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
-สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร พร้อมสมณะ ๔ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป สิกขมาตุ ๑ รูป และญาติธรรม ชาวชุมชน ส่วนมาก ไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่ (บ้านโยมแจ๋น)
ศ.๑๘-ส.๑๙ กลุ่ม SEPOM โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้หญิงแรงงานข้ามชาติ มาศึกษาวิถีชีวิตชาวชุมชน ดูฐานงานต่างๆ และรับฟังสัจธรรมชีวิตจากสมณะ
ส.๑๙-พ.๒๓ อบรมลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส. หลักสูตร"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๒๘ จากอ.ร้องกวาง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่, อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย, อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จำนวน ๑๕๘ คน เจ้าพนักงาน ธ.ก.ส. ๑๔ คน
จ.๒๑ สมณะและพระอาคันตุกะ ร่วมกันทำพิธีปวารณาตัว ให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ตามพิธีกรรม วันออกพรรษา
พ.๒๓ วันตักบาตรเทโว เลื่อนมาหนึ่งวัน เพื่อให้ตรงกับวันที่ลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส.กลับ จะได้ใส่บาตรร่วมกัน ทั้งชาวชุมชน ญาติโยม ที่มาร่วมทำบุญ
พฤ.๒๔ สมณะ ๓ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป ญาติโยมผู้เฒ่า และนักเรียน สัมมาสิกขาศาลีอโศก ร่วมแรงกัน ปลูกหอม กระเทียม ที่สวนโยมย้ง อ.วังพิกุล จ.เพชรบูรณ์
ศ.๒๕ สมณะ-สิกขมาตุ และคุรุ ประชุมสัมมนาทางการศึกษา
-ประชุมกรรมการวิทยุชุมชนไพศาลีสัมพันธ์
ส.๒๖-พ.๓๐ อบรมลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส. หลักสูตร"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๒๙ จากอ.ไทรงาม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร, อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, อ.วังชิ้น จ.แพร่ จำนวน ๑๔๗ คน เจ้าพนักงาน ธ.ก.ส. ๑๕ คน
พ.๓๐ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร ไปแสดงธรรมหน้าศพ โยมเมื้อย น้องชายโยมละเมียด กรรมการ วิทยุชุมชน ไพศาลีสัมพันธ์ ณ วัดโคกเดื่อ
พฤ.๓๑ สมณะร่มเมือง ยุทธวโร พร้อมสมณะ ๓ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป ญาติโยม และนักเรียนชั้นม.๒, ม.๓ และม.ปลาย ไปทัศนศึกษาเป็นเวลา ๓ วัน

ข้อคิดสุดท้าย
ผู้ที่มีเป้าหมายของชีวิตให้กับตนเองแล้ว จงก้าวอย่างมั่นใจ ไปอย่างมั่นคง ความสำเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้าแล้ว

- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -


สีมาอโศก
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๕
สังคมในปัจจุบันนี้ มีแต่เรื่องของปลอม หรือของหลอกๆ โดยเฉพาะเด็กๆ จะมีความฝังใจ ในเรื่อง กลัวผีหลอก (ผีปลอม) ถ่ายทอดกันมาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัย แต่ผีจริงๆ เด็กๆไม่ค่อยจะกลัวกัน สักเท่าไหร่ นั่นคือ ผีอบายมุข

เด็กๆ และผู้ใหญ่บางคน จะถูกหลอก จนเคยชิน แถมยังไม่รู้ว่ามันคือผีร้าย เพราะมิจฉาทิฏฐิ หรืออวิชชา เห็นอบายมุขเป็นสิ่งมีค่าในชีวิต สิ่งเทียมหรือของปลอมอื่นๆ ยิ่งผุดขึ้นมาเรื่อยๆ เช่น อาหารปลอม เสื้อผ้าปลอม เงินปลอม ยาปลอม ดอกไม้ปลอม สินค้าปลอม ตำรวจปลอม ทหารปลอม พระปลอม ฯลฯ

สิ่งปลอมๆ เหล่านี้ยิ่งระบาดมากเท่าไหร่ สังคมมนุษย์ยิ่งทุกข์เดือดร้อนมากเท่านั้น

เหตุการณ์ทั่วไป
อ.๑ หมู่สมณะประชุมอปริหานิยธรรม(ทุกวันอังคาร)
พ.๒ สมณะมือมั่น สัตตาหะไปงานอบรมเกษตกรหลักสูตรสัจธรรมชีวิตมาจาก อำเภอเซกา จำนวน ๙๒ คน ที่ชุมชน ดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี
พฤ.๓ สมณะพอแล้ว สัตตาหะไปงานอบรมที่ดินหนองแดนเหนือ จ. อุดรธานี
อา.๖-อ.๑๕ ชาวชุมชน คณะคุรุและนักเรียนไปช่วยกันขายอาหารเจ ในตัวเมืองโคราช เปิดทั้งหมด ๓ ร้าน คือ (๑) ที่ มร.ส (๒) ร้านคุณรินพุทธ(ให้ใช้ฟรี) (๓) ร้านอาหารบริเวณไนท์พลาซ่า(เช่าขาย) บรรยากาศ มีผู้มาอุดหนุน มากกว่าปีก่อนๆ
จ.๗ ส.เด็ดขาด ส.นานุ่ม และคณะพี่เลี้ยงไปเยี่ยมประเมินผู้เข้าอบรม ที่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
พ.๙ ส.มือมั่น สัตตาหะไปงานอบรมเกษตรกร มาจากอ.ท่าบ่อ ณ ชุมชนดินหนอง-แดนเหนือ
ศ.๑๑ ส.เด็ดขาด ส.นานุ่ม ไปร่วมประชุมเกี่ยวกับการใช้สถานที่ เมฆาอโศก อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ในการอบรมสัจธรรมชีวิต ที่ประชุมอนุมัติ แต่กำหนดเริ่มงานประมาณต้นเดือนมกราคม ๒๕๔๖
จ.๑๔ ส.ก้อนหิน ส.นานุ่ม สม.นวลนิ่ม และญาติธรรมไปร่วมฌาปนกิจศพ ส.พันธ์ พหุลีกโต ที่ปฐมอโศก จ.นครปฐม
อ.๑๕ ส.เด็ดขาด ส.ปณีโต ส.นานุ่ม และคณะพี่เลี้ยงในการอบรม ไปเยี่ยมประเมินผล การอบรมเกษตรกรที่บ้านหนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
พ.๑๖ ส.สุพโล ส.ดินทอง ส.ตรงมั่น และญาติธรรมจากศาลีอโศก มาแวะเยี่ยมเยือน เมื่อฉันอาหารเสร็จ จึงต่อไปงานฉลองน้ำที่บ้านราชฯ
พฤ.๑๗-ส.๑๙ สมณะ ๓ รูป และสิกขมาตุ ๑ รูป ญาติธรรมและนักเรียน สส.ม. โดยสารรถไฟ ๑ โบกี้ ไปร่วมงานฉลองน้ำ ที่บ้านราชฯเมืองเรือ จ.อุบลราชธานี
ศ.๑๘ ส.นาไท ส.ธาตุดิน ญาติธรรมและนักเรียน สส.ฐ. ปฐมอโศก ๙๐ คน มาร่วมรับประทานอาหาร ก่อนเดินทาง ไปงานฉลองน้ำ
-เจ้าหน้าที่ GMP มาตรวจดูความคืบหน้าของโรงผลิตยาสมุนไพร ในชุมชนฯ
อา.๒๐ ประชุมคณะกรรมการบริหารชุมชนสีมาอโศก และประชุมคุรุสัมมาสิกขาสีมาอโศก
จ.๒๑ หมู่สมณะลงอุโบสถ ทำพิธีปวารณาออกพรรษา
-มีรายการเวียนธรรมจากสมณะ และสิกขมาตุ
พฤ.๒๔-ศ.๒๕ สมณะ สิกขมาตุ และญาติธรรม ไปร่วมงานครบรอบ ๔ ปี ตามรอยพระภูมินทร์ ที่ อ. วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา งานนี้ได้กราบนิมนต์พ่อท่าน มาแสดงธรรมด้วย
ส.๒๖ ครูผัน ขำโพธิ์ และญาติๆจาก อ.บัวใหญ่ มาทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
ส.๒๖-พ.๓๐ งานอบรมเกษตรกร หลักสูตร"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๒๓ จาก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๙๓ คน และ เจ้าหน้าที่ ๑๐ คน
อา.๒๗-พ.๓๐ ส.มือมั่นไปร่วมงานอบรมเกษตรกร จาก อ.บ้านนา อ.ปากพลี อ.เมือง และ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ณ ศูนย์อบรมวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
พ.๓๐ ส.ปณีโต ส.ร่มบุญ ไปร่วมประชุมที่ร้านมังสวิรัตินครราชสีมา ที่หน้าสถาบันราชภัฏฯ

ผู้ออกกำลัง ย่อมได้กำลัง
ผู้ทำบุญ ย่อมได้บุญ
ผู้ทำบาป ย่อมได้บาป
บาปและบุญ ทำแทนกันไม่ได้

- สมณะสร้างไท ปณีโต -


ราชธานีอโศก
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๕
น้ำท่วมปีนี้ชาวบ้านราชฯช่วยตัวเองได้มากทีเดียว ตั้งแต่ขนของหนีน้ำ ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน อีกทั้งมีที่ดินที่สวนไวพลัง ๔๐ ไร่ ปลูกไม้ผลและผักไว้จำนวนหนึ่ง พอใช้กินในหมู่บ้าน ได้พอเพียง ทั้งที่ดินสวนไวเกินฝัน ที่ทหาร ๒๐๐ ไร่ ปลูกพืชไร่เอาไว้หลายชนิด หลายหมื่นต้น ที่เติบโตได้ดีก็คือ สับปะรด และมันเทศ เจ้าหน้าที่มาประเมินผลเสมอๆ จนเกิดความคิดว่า จะเปลี่ยนการเลี้ยงสัตว์ เป็นการปลูกพืช อย่างสวนไวเกินฝันแทน

เหตุการณ์ทั่วไป
อ.๑ คุณยายจอม ทีอุทิศ เสียชีวิตที่ ร.พ. ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ ด้วยโรคมะเร็งในลำไส้
-มูลนิธิตีจัมเกาะ นำน้ำดื่มจากสถานีวิทยุ ส.ว.ท.อุบลฯมาให้ ๓๐ โหล
-ประชุมคุรุ ม.วช. เพื่อเตรียมงานเทศกาลกินเจ
พ.๒ เด็กๆสส.ธ. งดเรียนเพื่อเตรียมงานเทศกาลกินเจ
-ประชุมนิสิต ม.วช.เพื่อเตรียมงานเทศกาลกินเจ
-เวลา ๑๒.๐๐ น. น้ำขึ้นสูงสุด ๑๐ เมตร ๗๕ เซนติเมตร
-เวลา ๑๔.๐๐ น. น้ำลดลง ๑ เซ็นติเมตร น้ำท่วมปีนี้ทางอำเภอวารินฯนำน้ำมันและน้ำดื่มมาให้เสมอ ชาวบ้านราชฯ ขอขอบคุณ
พฤ.๓ พ่อท่านไปเทศน์งานศพคุณยายจอม ทีอุทิศ พร้อมด้วยชาวราชธานีอโศกร่วมฌาปนกิจ ที่วัดขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ
ศ.๔ สมณะเดินดินและปัจฉาฯ เดินทางไปงานศพอาม่าเพ็กลั้ง(ยอมจน) แซ่เอี๊ยว ที่ปฐมอโศก

เทศกาลถือศีลกินผัก
ส.๕ ชาวบ้านราชฯเมืองเรือยกหมู่บ้านไปทำอาหารเจที่ร้านอุทยานบุญนิยม ในเมืองอุบลฯ และที่ร้าน สหกรณ์บุญนิยม ในตลาดเทศบาลวารินฯ เหลือคนในหมู่บ้านไม่ถึง ๑๐ คน และจำหน่ายถึง ๑๕ ต.ค.

เด็กๆได้ไปเดินขายในตลาดวารินฯ ซึ่งเป็น การศึกษาเรื่องการค้าขาย ทั้งที่อยู่ในร้านและการเดินตลาด ปีนี้ทั้งสองแห่ง ประหยัดมากทีเดียว การกินก็จัดสถานที่ให้กิน เป็นที่เป็นทาง ไม่วุ่นวายบริเวณหน้าร้าน ปัญหามีเพียง ข้าวของและห้องสุขา ไม่พอใช้ ที่บริเวณอุทยานฯ ลูกค้าจะชอบฟังเพลง จากวงดนตรีของเรา ที่มีให้ฟังทุกวัน ผลจากการขายอาหารในเทศกาลเจ ชาวบ้านสมัครสมาน สามัคคีกันมากกว่าเดิม และ นักเรียนสัมมาสิกขา ก็เอาภาระดีขึ้น
-ชาววังน้ำเขียวมาเยี่ยม และนำผักผลไม้มาให้จำนวนมาก

การศึกษาของโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกจะปรับเปลี่ยนการศึกษาไปตามสภาพของชุมชน เช่น ตอนน้ำท่วม ก็ปรับเปลี่ยนเวลาเรียน ไปตามความเหมาะสม ในเทศกาลเจ ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ เด็กต้องไปเรียน ที่ร้านค้า มีชีวิตอยู่ที่ร้านค้า ในงานปีใหม่ ก็ปรับเปลี่ยนไปอีก อบรมก็ปรับเปลี่ยนการศึกษา ไปตามสภาพ การอบรม สรุปว่าเป็นการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาชุมชน เด็กๆจะต้องนึกถึง ปัญหาของชุมชนเป็นหลัก

อ.๑๕ พ่อท่านเดินทางกลับมาบ้านราชฯ แวะฉันอาหารที่ร้านอุทยานบุญนิยม
-เจ้ากรมทหารสัตว์มาเยี่ยมสวนไวเกินฝัน
พ.๑๖ ประชุมคุรุ สส.ธ.
-ประชุมกรรมการเตรียมงานฉลองน้ำ๑๗-๒๓ ต.ค.
-ประชุมสรุปงานเจ
งานฉลองน้ำครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๗-๒๓ ต.ค.๔๕
พ่อท่านเทศน์ทำวัตรเช้าทุกวัน กีฬามี ๒ ประเภท ๑. กีฬาอาริยะคือ การแข่งขันการทำงาน ๒. กีฬาทางน้ำ คือการแข่งเรือ และ การแข่งว่ายน้ำ
ตอนเช้าสมณะและสิกขมาตุบิณฑบาตทางน้ำ
อาหารการกินก็แล้วแต่ละที่มาร่วมงาน จะเตรียมอะไรมาก็กินอย่างนั้น
ภาคค่ำ มีการแสดงทุกคืนตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. บนเวทีเรืออันตระการตา บ่ไปเบิ่ง ก็บ่ฮู้ว่าซิงามอีหลี
พฤ.๑๗ เริ่มงานฉลองน้ำ ผู้มาร่วมงานวันนี้ ชาวไพศาลีและกำแพงเพชร ๒๕ คน เด็กอาชีวะศีรษะอโศก และ ญาติโยม จากวัดป่าติ้ว จ.ยโสธร ยังมีชาวศีรษะอโศก และ สีมาอโศก วันนี้มีแต่กิจกรรม ไปดูสวนของ ราชธานีอโศก
ศ.๑๘ ชาวชุมชนปฐมอโศกมาร่วมงาน ๘๐ คน
-พ่อท่านเทศน์ทำวัตรเช้าที่เฮือนศูนย์สูญชั้น ๑ เปิดการแข่งขันกีฬาอาริยะ ล้างชามแข่งกัน ใครชนะ มีรางวัล จากพ่อท่าน
ส.๑๙ นักเรียนศีรษะอโศก ๑๕๐ คน และเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ(คกร.) ๑๐ คน มางานฉลองน้ำ
-กีฬาทางน้ำวันนี้สนุกสนาน เพราะมีทีมงานศีรษะอโศก และทีมงานปฐมอโศก
-ประชุมกรรมการเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ
อา.๒๐ นักเรียนศีรษะอโศกและเด็กปฐมอโศกแข่งกีฬาอาริยะกางซาแลน แล้วกลับในตอนเย็น ทั้งสองแห่ง
-เครือข่ายการอบรมศรีสงคราม จ.นครพนม จำนวน ๗๐ คน
-ประชุมกรรมการชุมชน พ่อท่านเน้นว่า น้ำแห้งแล้วรีบช่วยกันหว่านเมล็ดพันธ์ทุกชนิดลงไป ให้ชนะหญ้าให้ได้
จ.๒๑ ปวารณากันในหมู่สมณะ เนื่องในวันออกพรรษา และมีบิณฑบาตทางเรือ
-ชาวหินผาฟ้าน้ำมาร่วมงานฉลองน้ำ
-ชาวสันติอโศกมาร่วมงานฉลองน้ำ ๑๐๐ คน
-ประชุมชุมชนราชธานีอโศก ข้อต้องจำ อย่าออกรายการวิทยุสดในการเทศน์ โดยไม่บอกพ่อท่าน หรือ ผู้เทศน์ก่อน เพราะในวงกว้าง ต้องประมาณให้ดี และ วิทยุบัวกลางมูล กำลังทดลอง กระจายเสียงอยู่
พ.๒๓ จัดเลี้ยงขอบคุณชาวบ้านคำกลาง
-เปิดตลาดไร้สารพิษอีก ๑ วัน
พฤ.๒๔ สมณะและคณะไปประเมินผลการอบรมที่ บ้านแมด ต.ศรีไค อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
-ประชุมคุรุสัมมาสิกขาฯ และสัมมาสิกขาลัยฯ เกี่ยวกับการสอบปลายภาค และการปิดภาคเรียน
ศ.๒๕ สมณะและคณะไปประเมินผลการอบรม ที่บ้านคอนสายและบ้านก่อ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
-ประชุมนิสิตสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต
ส.๒๖ ประชุมสมณะ เพื่อปวารณากัน หลังจากอยู่ร่วมกันมา ๑ พรรษา
อา.๒๗ ประชุมอุทยานบุญนิยม
-ประชุมกรรมการชุมชน
จ.๒๘ โหวตนาคและสามเณรไม่ผ่านทั้งคู่
อ.๒๙ สังคมร่วมมือ ทำปุ๋ยที่สวนไวเกินฝัน
พ.๓๐ พระ ๓ รูปจากอ.เขมราฐ จ.อุบลฯ มาดูงานการปลูกผักไร้สารพิษ เนื่องจากที่วัดของท่านมีพระ ๙๐ รูป บิณฑบาตไม่พอฉัน จึงต้องมาศึกษา วิธีปลูกผักไร้สารพิษ
ปลายเดือนนี้ น้ำลดแต่ยังไม่แห้ง ชาวบ้านราชฯ ต้องเอาชนะต้นหญ้าให้ได้ โดยการปลูกผัก หว่านเมล็ด ให้ทันท่วงที เราจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ชาวบ้านราชฯ ทำให้เขียวได้ ในฉับพลัน สรุปได้ว่า น้ำแห้งเมื่อใด เขียวเมื่อนั้น

ชีวิตนี้จะเอาอะไร โลกียะหรือโลกุตระ อยากได้โลกุตระ แล้วพฤติกรรมของข้าฯ กำลังทำอะไรอยู่

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -


ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๕
หลังจากเข้าพรรษา ๓ เดือน เหล่านักรบแห่งกองทัพธรรมก็ยังมุ่งมั่น รักษาศีล ประพฤติธรรม ต่อไป ด้วยความเชื่อมั่น ในกรรม ทำดีให้ต่อเนื่อง เพื่อชีวิตและชุมชนที่แข็งแรง เข้มข้น ทนทาน ยืนนาน แน่นลึก และนึกนบ ตลอดไป

เหตุการณ์ต่างๆ
-ทุกวันอังคารสมณะประชุมอปริหานิยธรรม ที่ศาลาบรรพชน
-ทุกวันจันทร์ สมณะไปประชุมชาว ชมร.ช.ม. ให้แง่คิดและกำลังใจ นำโดยอาจารย์ ๑ สมณะ บินบน ถิรจิตโต
-ทุกวันเสาร์ เป็นวันศีลบวร สมณะจะมาเช็คศีลให้กับนักเรียน ชาวชุมชน คนวัด
ศ.๔ สมณะ ๒ รูป คุรุ ๓ คน นำโดย
สมณะลานบุญ วชิโร นำ นร.สัมมาสิกขา ชั้นประถมฯ และมัธยมฯ ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ เชียงใหม่
-ประชุม ชมร.เชียงใหม่ เพื่อแบ่งงาน ช่วยงานเทศกาลกินเจ มีสมณะ ๒ รูป สมณะลานบุญ เป็นประธาน
ส.๕ สมณะ ๒ รูป และญาติธรรม นำโดย อาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต ไปเยี่ยมผู้ป่วย โยมทองใบ โฮมแพน ที่ ร.พ.สวนดอก จ.เชียงใหม่
อา.๖ สมณะฟังสวดพระปาติโมกข์
จ.๗ สมณะในอาวาสทั้งหมด เริ่มเปิดใจ ในช่วงทำวัตรเช้าเฉพาะสมณะ ปวารณาย่อยต่อกัน ก่อนออกพรรษา
-การเรียนของสมณะนวกะ ปรับเปลี่ยนจากช่วงบ่ายมาเรียนช่วงเช้า หลังทำวัตรเช้า เพื่อจะได้ใช้เวลาช่วงบ่ายช่วยงานในชุมชนที่มีมากขึ้น
ส.๑๒ ผศ.จิระสิทธิ์ สมประเสริฐ รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ฝ่ายวางแผน คณะผลิต กรรมการการเกษตร และคณะ ๖ คน มาคืนชีวิตกล้วยไม้สู่ป่าที่ภูผาฯ จำนวน ๕๐๐ ต้น
-ประชุมคณะกรรมการชุมชน สมณะ ๔ รูป อาจารย์ ๑ เป็นประธาน
อา.๑๓-อ.๑๕ สมณะ ๙ รูป นำโดย อาจารย์ ๒ สมณะเก้าก้าว สรณีโย สัตตาหะไปร่วมงานมรณภาพ ของสมณะพันธ์ พหุลีกโต ที่ปฐมอโศก และไปร่วมงานสวดศพโยมแม่ของสมณะสู้ซื่อ หสิโต ที่วัดกิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
พฤ.๑๗ ประชุมชาวชุมชนฯ ที่ประชุมมีมติให้นายทองใบ โฮมแพน เป็นประธานชุมชนภูผาฟ้าน้ำ
ศ.๑๘ สมณะ ๘ รูป นำโดย อาจารย์ ๑ ไปกิจนิมนต์ทำบุญระลึกถึงลูกสาวที่เสียชีวิต ของโยมหมั่น นิลโท ที่ ต.ช้างเผือก ในตัวเมือง จ.เชียงใหม่
ส.๑๙ ประชุม ชมร.เชียงใหม่ สมณะ ๓ รูป อาจารย์ ๑ เป็นประธาน
อา.๒๐ ประชุมคณะรับใช้กลุ่มภูผาฯ (ครช.)
-ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ(คกร.) อาจารย์ ๑ เป็นประธาน
-ประชุมกลุ่มภูผาฯ สมณะ ๘ รูป อาจารย์ ๑ เป็นประธาน
จ.๒๑ สมณะ ๑๙ รูป ปวารณาออกพรรษา
อ.๒๒ วันตักบาตรเทโว ที่ชุมชนภูผาฯ
พ.๒๓ วันแจกอาหารฟรีประจำเดือน ของ ชมร.เชียงใหม่ เป็นครั้งที่ ๘ มีสมณะ ๔ รูป นำโดย อาจารย์ ๑ ไปประชุมสรุปงาน มีญาติธรรมกลุ่มภูผาฯ และที่ต่างๆ ได้ไปร่วมช่วยกัน เป็นที่อบอุ่นประทับใจ
ส.๒๖ วันตักบาตรเทโว ที่ลานนาอโศก มีสมณะ ๘ รูป นำโดย อาจารย์ ๑ มีญาติธรรมมาร่วมใส่บาตร และฟังธรรมก่อนฉัน ๑๐๐ กว่าชีวิต
-มีเจ้าหน้าที่ ต.อ.ชาวอโศก ๒ คน มาเยี่ยมและตรวจดูผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธรรมชาติ ของชุมชนภูผาฯ
อา.๒๗ คณะคุรุ สัมมาสิกขาภูผาฯ เข้าหลักสูตร "มหัศจรรย์"
พฤ.๓๑ ชาวชุมชน คนวัด ฮอมแฮงช่วยกันเกี่ยวข้าวเป็นวันแรก

สรุปท้าย
ขอฝากอุดมการณ์ของชีวิตที่เกิดมา จะต้องมุ่งมั่น พากเพียรไปสู่ "ปัญจานุตระ"(ที่สุด ๕ ประการ) คือ ๑.ดีที่สุด ๒.ถูกที่สุด ๓.เร็วที่สุด ๔.งามที่สุด ๕.ทนที่สุด นี่แหละคือ ชีวิตที่ประเสริฐสุด เป็นคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อตน และมวลมนุษยชาติ อย่างแท้จริง

- คณะสมณะภูผาฟ้าน้ำ -


สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๕
เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแห่งการเข้าพรรษา มีงานอบรม ธ.ก.ส. หลักสูตรสัจธรรมชีวิต งานเทศกาลกินเจ แถมด้วยงานอบรมค่ายจริยธรรม (ยุวพุทธทายาท) งานได้ทยอยเข้ามา เป็นงานลูกโซ่ ชาวชุมชน จึงได้พิสูจน์พลังสามัคคี การประสานหมู่ของฐานงานในชุมชน จนเกิดความอบอุ่น

แม้การอบรม อย่างต่อเนื่อง ทั้งบัณฑิตกองทุน ๗ รุ่น และเกษตร ๑๒ รุ่น จากการติดตาม ประเมินผลแล้ว ได้ผลดีเกิดคาด จึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป จนมีทั้งคณะแม่บ้าน และ คนจาก ฐานอาชีพต่างๆ ได้สนใจ มาเยี่ยมชุมชน ทักษิณอโศก แทบไม่เว้นแต่ละวัน

เหตุการณ์บรรยากาศในเดือนนี้
อ.๑-พ.๒ จัดงานภราดรภาพซาบซึ้งใจหรือโครงการสมาชิกสัมพันธ์ โดยมีพ่อท่าน และปัจฉาฯ สมณะสีลวัณโณ เดินทางมาร่วมด้วย พ่อท่านได้เมตตาแสดงธรรมรับอรุณเรื่อง "บูรณาการเศรษฐกิจ แต่ลืมจิตและคุณธรรม ยังคงกร่ำโลกีย์ โลกไปไม่รอด" (ทั้งภาค ๑-๒)
มีบรรยายเรื่อง "โครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซียใครได้ใครเสีย" โดยผ.ศ.ประสาท มีแต้ม มีสาระบันเทิง เป็นการแสดงหนังตะลุง ของคณะรุ่งโรจน์ตะลุงชุมชน

เทศกาลกินเจที่เมืองตรัง
ส.๕-จ.๑๔ ปีนี้ชาวชุมชนทักษิณฯได้ไปออกร้านขายอาหารเจ(อาหารปักษ์ใต้) เป็นปีแรก เพื่อทดลอง พิสูจน์ว่า ประชาชนทั่วไปสนใจกินเจ มากน้อยแค่ไหน? ปรากฏว่า มีประชาชนไปร่วม กินเจ ที่ศาลเจ้าโรงเจ จำนวนถึง ๗-๘ หมื่นคน กระทั่งมีคนมาขอร้อง ให้ร้านเจทักษิณฯ เปิดร้าน ขายประจำ (อย่างถาวร)
ศ.๑๘-อ.๒๐ โครงการอบรมยุวพุทธทายาท จาก ร.ร.ปะเหลียนผดุงศิษย์ จำนวน ๕๕ คน
ศ.๒๕-อ.๒๙ อบรมคุณภาพชีวิตเกษตรกร "สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๑๒

ผู้มาเยือน
ศ.๑๑ คุณวุฒิชัยและคุณไพฑูรย์ อู่ขันธวงศ์ จากต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี มาเยี่ยมชาวชุมชน
พฤ.๑๗ คุณวรุ สุวรรณรัตน์ - คุณขจร ทับทิม และคุณธนิตย์ อ่อนดำ ครูจากโรงเรียน พาณิชยการพัทลุง มาชมกิจกรรมชาวชุมชน
-คุณเลียบ เชยชื่นจิตร ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง เยี่ยมชมกิจกรรมชาวชุมชน
อา.๒๐ คุณโสฬส ทองพร ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา เยี่ยมชมกิจกรรมชุมชน
พ.๒๓ คุณกัลยา โชติกมาส ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง มาศึกษากิจกรรมชุมชน
อ.๒๙ คณะแม่บ้าน ๒๔ คน จากอ.บางแก้ว จ.พัทลุง มาดูงาน"เทคโนโลยีชีวภาพ" และวิธีการรักษา สภาพดิน ให้สมบูรณ์
สังฆกรรม ทุกวันอุโบสถ (ขึ้น -แรม ๑๕ ค่ำ) สมณะทุกรูปลงอุโบสถทบทวน พระปาติโมกข์
อา.๑๓ มรณานุสติ ส.สันตจิตโต และส.เตชพหุชโน ไปร่วมงานฌาปนกิจหลวงปู่พหุลีกโต ที่ชุมชน ปฐมอโศก จ.นครปฐม
อา.๒๐ ส.หสิโตและชาวทักษิณฯไปร่วมงานฌาปนกิจโยมแม่ สมณะหสิโตที่วัดกิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
จ.๒๑ วันออกพรรษาปวารณา สมณะ ๕ รูป ลงอุโบสถทำพิธีปวารณาคือ ว่ากล่าวตักเตือนกัน

คติธรรมสะกิดใจ
"วันเวลาที่ท่านสามารถทำหน้าที่ได้ดีที่สุดนั่นแหละคือฤกษ์ดี ยามดีที่สุด สำหรับท่าน อย่าไปดูหมอ ให้เสียเวลา"

- สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว -

สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๕
เทศกาลกินเจที่อ.แก้งคร้อ ปีนี้ดูจะคึกคัก กว่าปีที่ผ่านมา บางคนถึงกับมาฝากท้องไว้กับร้านอาหารมังสวิรัติ ทั้งสามมื้อ โดยเฉพาะญาติๆ และคนรู้จักกับอาจารย์นวพร ขวัญสำราญ (ม่านพร) ซึ่งเด็กนักเรียน สัมมาสิกขา และชาวชุมชนฯ ได้ออกไปเผยแพร่ ในตลาดอ.แก้งคร้อ มีทั้งขายที่บ้านมากมาย เพราะเป็น อาหารเจ (มังสวิรัติ) แบบพื้นบ้านอีสาน

อ.๑ สมณะฉันทโสและชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ๕ ชีวิตไปร่วมงาน "ภราดรภาพซาบซึ้งใจ" ที่ชุมชนทักษิณอโศก จ.ตรัง
อา.๖ สมณะ ๓ รูป (ส.โสรัจโจ,ส.ฉันทโส,ส.สิงคีวัณโณ) ไปร่วมงานบุญที่บ้านคุณแม่แก่นอภัย ภักดี ซ.ประชาสโมสร ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น "เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ" และประชุมญาติธรรมแก่นอโศก
-เด็กนักเรียนสัมมาสิกขาและชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ไปร่วมกันปรุงอาหารมังสวิรัติ เผยแพร่ที่ตลาดอ.แก้งคร้อ ระหว่าง วันที่ ๖-๑๒ ต.ค.
อ.๘ สมณะ ๕ รูปร่วมประชุมอปริหานิยธรรม ที่โบสถ์ดินหลังเก่า
-สมณะ ๒ รูป (ส.เกตุมาลโก,ส.ฉันทโส) ไปร่วมงานอบรมเกษตรกร จาก อ.ท่าลี่, อ.นาด้วง, อ.เมือง จ.เลย รุ่น ๑๒/๒๕๔๕ จำนวน ๑๐๖ คน ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ ต.ค. ที่ชุมชนเลไลย์อโศก จ.เลย
-สมณะ ๒ รูป(ส.โสรัจโจ,ส.สิงคีวัณโณ) ไป ร่วมอบรมเกษตรกรจากอ.สังคม อ.ศรีเชียงใหม่, อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย รุ่น ๑๓/๒๕๔๕ จำนวน ๘๔ คน วันที่ ๘-๑๒ ต.ค. ที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี
พฤ.๑๐ สมณะฉันทโส ไปประเมินผลที่บ้านศรีสงคราม ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย ร่วมอบรมเกษตรกร รุ่น ๑๓/๒๕๔๕ ที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี
-สมณะ ๒ รูป (ส.โสรัจโจ,ส.สิงคีวัณโณ) ไปร่วมอบรมเกษตรกรรุ่น ๑๒/๒๕๔๕ ที่ชุมชน เลไลย์อโศก จ.เลย
ส.๑๒ สมณะเกตุมาลโก ไปประเมินผลที่บ้านกุดนากเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี
จ.๑๔ สมณะ ๓ รูป (ส.โสรัจโจ,ส.ฉันทโส, ส.สิงคีวัณโณ) ไปประเมินผลที่บ้านปอแดง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
อ.๑๕ สมณะ ๕ รูป ร่วมประชุมอปริหานิยธรรม ที่โบสถ์ดินหลังใหม่
-สมณะ ๒ รูป (ส.เกตุมาลโก, ส.ฉันทโส) ไปร่วมงานอบรมเกษตรกรจาก อ.สอยดาว อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี จำนวน ๗๗ คน รุ่น ๗/๒๕๔๕ วันที่ ๑๖-๒๐ ต.ค. ที่ชุมชนบูรพาอโศก จ.ปราจีนบุรี
-เจ้าหน้าที่สหกรณ์ อ.ชัยภูมิ มาร่วมประชุมกับชาวชุมชน
พ.๑๖ สมณะฉันทโส ไปประเมินผลที่บ้านเขาตะกรุบ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
-สมณะ ๓ รูป (ส.โสรัจโจ, ส.สารุปโป, ส.สิงคีวัณโณ) อบรมเกษตรกรจาก อ.ภักดีชุมพล จำนวน ๑๐๕ คน วันที่ ๑๖-๒๐ ต.ค. ที่ชุมชน หินผาฟ้าน้ำ
พฤ.๑๗ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ๕ คน จากอ.ชัยภูมิ มาสำรวจต้นไม้ที่สูงเกิน ๕๐ ซ.ม. ภายในชุมชนหินผาฟ้าน้ำ
-สมณะ ๒ รูป (ส.โสรัจโจ, ส.สิงคีวัณโณ) ไปประเมินผลที่บ้านช่อระกา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ศ.๑๘ สมณะฉันทโสไปร่วมอบรมทหารเกณฑ์ก่อนคืนสู่เหย้า จากค่ายศรีสองรัก กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๘ (ร.๘ พัน ๑) อ.เมือง จ.เลย จำนวน ๙๑ คน วันที่ ๑๘-๒๒ ต.ค. โดยการนำของพันโทสุวรรณ เชิดฉาย
-เจ้าหน้าที่กรมที่ดินมารังวัดที่ดินของชุมชน วัดได้ประมาณ ๓๐-๐-๓๘ ไร่
-สมณะ ๒ รูป (ส.โสรัจโจ,ส.สิงคีวัณโณ) ไปประเมินผลที่บ้านนายางกรับ อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ
ส.๑๙ สมณะ ๒ รูป (ส.โสรัจโจ, ส.สิงคีวัณโณ) ไปประเมินผลที่บ้านหนองไผ่ล้อม อ.แก้งคร้อ
จ.๒๑ สมณะ ๕ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป ร่วมทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาที่โบสถ์เก่า
-สมณะ ๒ รูป(ส.โสรัจโจ, ส.สิงคีวัณโณ) นักเรียนสัมมาสิกขาและชาวชุมชน ไปร่วมงานฉลองน้ำ ที่ราชธานีอโศก
-สมณะ ๒ รูป (ส.ฉันทโส,ส.สารุปโป) ไป อบรมทหารเกณฑ์ ที่ชุมชนเลไลย์อโศก จ.เลย
-สมณะเกตุมาลโก เดินทางไปรักษาสุขภาพ ที่ชุมชนบูรพาอโศก จ.ปราจีนบุรี
พ.๒๓ สมณะฉันทโสไปร่วมประชุมกับทีมงานร้านอาหารรวมใจมังสวิรัติ จ.กาฬสินธุ์
-สมณะ ๒ รูป (ส.เกตุมาลโก, ส.ฉันทโส) ไปอบรมเกษตรกรจาก อ.วัฒนานคร, อ.เมือง จ.สระแก้ว จำนวน ๗๗ คน รุ่น ๘/๒๕๔๕ วันที่ ๒๓-๒๗ ต.ค.ที่ชุมชนบูรพาอโศก จ.ปราจีนบุรี
พฤ.๒๔ สมณะ ๓ รูป(ส.โสรัจโจ,ส.สารุปโป,ส.สิงคีวัณโณ) ไปอบรมเกษตรกร จาก อ.บ้านแท่น อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ รุ่น ๑๗/๒๕๔๕ จำนวน ๙๕ คน วันที่ ๒๔-๒๘ ต.ค.
ศ.๒๕ สมณะ ๒ รูป (สมณะโสรัจโจ,สมณะสิงคีวัณโณ) ไปประเมินผลบ้านซับใหญ่ กิ่งอ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
-สมณะฉันทโสไปประเมินผลที่บ้านคำเลียบ, บ้านน้อยยุ้งข้าว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
ส.๒๖ สมณะฉันทโสไปประเมินผลบ้านกระทุ่มแพ้ว และบ้านบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
อา.๒๗ สมณะ ๒ รูป (สมณะสารุปโป,สมณะพุทธกุโล) ไปร่วมประชุมญาติธรรม กลุ่มเลไลย์อโศก จ.เลย
อ.๒๙ สมณะ ๓ รูป (สมณะโสรัจโจ,สมณะสิงคีวัณโณ, สมณะธัมมธีโร) ไปประเมินผลที่บ้านนาทอง อ.ด่านซ้าย จ.เลย และไปร่วมงานอบรม เยาวชนคนสร้างชาติ รุ่น ๒/๒๕๔๕ ที่ชุมชนฯ หนองบัวลำภู
พ.๓๐-ศ.๑ สมณะ ๗ รูป และพระอาคันตุกะ ๑ รูป ร่วมงานอบรมเด็กจำนวน ๕๐ คน ที่บ้านพันดอน ต.พร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยการนำของผู้ใหญ่ชาวนา สุภนัด

ฝากผญา(กลอน)ข้อคิดก่อนจาก
ได้ประโยชน์นำเอามาแล้ว ผัดตีถิ่มปล่อยปะ คือดั่งตอกมัดกล้า ดำนาแล้วเหยียบใส่ตม
แปล เราเป็นผู้ให้ประโยชน์แก่โลกแก่สังคม แม้สังคมจะตีทิ้ง ปล่อยปละละเลยคนดีๆ เหมือนดั่งตอกมัดกล้า เมื่อทำหน้าที่ สมบูรณ์แล้ว ก็ยังถูกเหยียบใส่ตม (ขี้โคลน, ขี้เลน, ขี้ตม) ก็ยังเป็นปุ๋ยให้กับแผ่นดิน ได้ศึกษาเอาแบบอย่าง

- สมณะนึกนบ ฉันทโส -

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๓ ตุลาคม ๒๕๔๕)