หน้าแรก>สารอโศก

เปิด

มติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ต.อ. (ครั้งที่ ๓/๒๕๔๕)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ต.อ. ครั้งที่ ๓/๒๕๔๕ ในงานมหาปวารณา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ณ ชุมชนปฐมอโศก โดยมีพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เป็นประธานในที่ประชุม มีมติสำคัญๆ ดังนี้๑. เรื่องชุมชนจ้างโรงงานอื่นผลิตสินค้าให้ พ่อท่านให้ความเห็นว่า :
การจ้างโรงงานอื่น ผลิตสินค้า เป็นการหาเงินธรรมดา ไม่ได้สร้างคน สร้างงาน ตลอดจน
ไม่ได้สร้าง ผลผลิตของชุมชนอะไร เป็นการจ้างเขาแล้วนำมาขายเพียงเพื่อให้ได้กำไรเท่านั้นเอง ขณะที่ชาวอโศกเป็นตัวอย่างชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนพึ่งตนเอง จึงควรจะสร้างผลผลิตด้วยตนเอง

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติให้คงรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ และไม่เห็นชอบ ในหลักการ ที่จะให้ชุมชนจ้างโรงงานผลิตสินค้า หากชุมชนใดมีความจำเป็นทางเศรษฐกิจหรืออื่นๆ ให้นำเรื่องดังกล่าว เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ต.อ. เป็นกรณีๆไป

๒. เรื่องชุมชนรับจ้างผลิตสินค้าให้หน่วยอื่น พ่อท่านให้ความเห็นว่า "การรับจ้างผลิตเป็นการสร้างงาน สร้างคนจึงไม่น่ามีปัญหาอะไร"

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบว่า ชุมชนรับจ้างผลิตสินค้าได้ ถ้ามีแรงงานพอ แต่ขอให้พิจารณาให้รอบคอบ ต้องรู้ว่าไปรับจ้างใคร ถูกกฎหมายหรือไม่ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๒.๑ การรับจ้างผลิต ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุมชน
๒.๒ ฉลากต้องชัดเจนว่าผลิตโดยใคร (ซึ่งต้องระบุว่าชุมชนเราเป็นผู้ผลิต) จัดจำหน่ายโดยใคร ตราหรือยี่ห้อเลียนแบบใครหรือไม่

. เรื่องการไม่เปิดเผยสูตรและวิธีการผลิตของผู้ผลิตที่จะนำสินค้ามาจำหน่ายในร้านค้าชุมชนชาวอโศก
พ่อท่านให้ความเห็นว่า "พวกเราเป็นพวกเลือดบุญนิยม ไม่ใจแคบ ต้องใจกว้างและพร้อมที่จะเกื้อกูล ทุกวันนี้เมื่อเราอบรมกลุ่มต่าง ๆ เราก็บอกสูตรให้หมด ไม่ใช่บอกสูตรเล่นๆ เราบอกสูตรจริง อบรมแล้ว ให้เขาไปมีอาชีพ สร้างงานให้เขาสามารถเลี้ยงตนเองได้ ให้ขยันทำเถอะจะได้แพร่หลาย เป็นของดี ราคาถูกอีกต่างหาก เราทำด้วยความจริงใจ ไม่ได้ทำเล่น เพราะฉะนั้นคนที่มาหวงแหนสูตร ให้แจ้งสูตร ก็ไม่แจ้งเพราะกลัวรู้ความลับของสูตร เราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรที่ไม่สมควรใส่หรือเปล่า ซึ่งมันไม่อยู่ ในกระบวนการบุญนิยมของเราแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าคนที่มาส่งสินค้าแล้วไม่ยอมแจ้งสูตร เลิกไปเลย แม้จะมีหน่วยงานทางวิชาการอื่นๆ มาร่วมในการผลิตด้วย ก็ขอให้แจ้ง ทางหน่วยงานวิชาการนั้นๆ ให้ทราบนโยบาย "เปิดเผยสูตร" ให้ทราบด้วย"

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่พ่อท่านเสนอ ให้เปิดเผยสูตรและวิธีการผลิต

๔. เรื่องเครื่องดื่มจากน้ำหมักชีวภาพ
๔.๑ กรณีขออนุญาตนำมาจำหน่ายในงานปีใหม่ : พ่อท่านให้ความเห็นว่า "เคยพูดแล้วว่า ถ้ายังไม่ได้รับการรับรองจากทางการ อย่าไปประเจิดประเจ้อขายในงานกว้าง เช่น งานปีใหม่ ไม่อยากให้ขาย แต่ถ้าจะขาย ให้ผ่านการจดแจ้งและการตรวจสอบคุณภาพจากต.อ.กลางก่อน โดยพิจารณาให้สมราคาด้วย"

๔.๒ กรณีเครื่องดื่มน้ำหมักชีวภาพของเกษตรกรสมพงษ์ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า มีแอลกอฮอล์สูงเกินมาตรฐานที่กำหนด (มาตรฐานกำหนดให้มีแอลกอฮอล์ได้ไม่เกินร้อยละ ๐.๕ ของน้ำหนัก) จึงถือเป็นการขายสิ่งมึนเมา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

(๑) เรื่องการจำหน่ายเครื่องดื่มจากน้ำหมักชีวภาพในงานปีใหม่ เห็นชอบตามที่พ่อท่านเสนอ

(๒) เครื่องดื่มจากน้ำหมักชีวภาพ ที่มีแอลกอฮอล์สูง เข้าข่ายมิจฉาวณิชชา เพราะฉะนั้น ให้งดจำหน่าย ในร้านค้าของชุมชนชาวอโศก

๕. การปฏิรูประบบ ต.อ.
สืบเนื่องจากที่คณะทำงาน ต.อ.กลางประชุมร่วมกับ ต.อ.ชุมชน ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ มีความเห็นชอบร่วมกันว่า จะมีการกระจายอำนาจการควบคุมดูแล การอนุมัติให้ผลิต และจำหน่าย ผลผลิต ไปให้กับชุมชนที่มีความพร้อม โดยต.อ.กลางจะทำหน้าที่เข้าไปช่วยพัฒนาผลผลิต และสุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตเป็นระยะๆ ในกรณีที่ต.อ.กลางตรวจสอบและพบว่ามีปัญหา จะแจ้งให้ทราบโดยผ่านทาง ต.อ.ชุมชนและชุมชน หากมีการแจ้งเตือน ๓ ครั้ง จะพิจารณาให้งด การจำหน่ายผลผลิตชนิดนั้นๆ ทั้งนี้ยกเว้นในผลผลิตที่มีความเสี่ยง บางประเภท จะต้องผ่าน การตรวจสอบ และความเห็นชอบจากหน่วยต.อ. กลางก่อน

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่เสนอ และนิมนต์ให้พ่อท่านแจ้งเป็นนโยบายว่า สินค้าชุมชน จะให้อยู่ในความรับผิดชอบของชุมชนเองที่ต้องช่วยกันดูแล

๖. เรื่องการใช้สีสังเคราะห์ในอาหาร
คณะกรรมการฯ มีมติไม่ให้ใช้สีสังเคราะห์ในอาหาร เนื่องจากนโยบายการผลิต ของชุมชนชาวอโศก เน้นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และหลีกเลี่ยง สารเคมีที่ไม่จำเป็น ถ้าจำเป็นต้องใช้สีให้หาสีธรรมชาติทดแทน
๗. เรื่อง GMO กับโปรตีนเกษตร มีผู้บริโภคแจ้งว่า โปรตีนเกษตรต้องใช้แป้งถั่วเหลือง ที่นำเข้า จากต่างประเทศ ซึ่งน่าจะเป็น GMO (วัตถุดิบตัดแต่งพันธุกรรม)

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติว่า ในระหว่างการหาข้อมูลที่ชัดเจนในปัญหา GMO นั้น เห็นควร ให้มีการรณรงค์ ให้หันมารับประทานผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ถั่วต่างๆ และเต้าหู้ที่เราผลิตเอง ตลอดจน ศึกษาเทคนิคการแปรรูปถั่วเหลือง ถั่วต่างๆและเต้าหู้ให้สามารถเก็บได้นานๆ เพื่อใช้ทดแทนโปรตีนเกษตร

จริงใจ - ไมตรี
ชาวอโศกเพื่อมวลมนุษยชาต
ต.อ.กลาง

สารอโศก อันดับที่ ๒๕๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕