หน้าแรก>สารอโศก

สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

E-mail : [email protected]

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๕ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕)

-กรรมการขาดประชุม ๑ คน
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๔๕
-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติผู้รับบริการเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ จำนวน ๕๘ ราย

-ศาลากิจถั่ว ปรับปรุงพัฒนาการผลิตนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตให้มีคุณภาพ ดำริผลิตน้ำนม ธัญพืช และน้ำนมถั่วเหลือง พร้อมดื่ม (ยูเอชที)

-โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก (สส.ฐ.) และโรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาปฐมอโศก (สอ.ฐ.) กำหนดงานสัมมนา คุรุโรงเรียน วันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และเปิดภาคเรียน วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

-มอบหมายให้นางสาวสุภาณี บูรพ์ภาค เลขานุการมูลนิธิเข้าร่วมสัมมนา เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ ณ ห้อง ESCAP HALL อาคารองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ ตามหนังสือเชิญ ของกรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอนโยบาย และทิศทางการดำเนินงาน ของกระทรวง ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม กับบทบาทของ องค์กรพัฒนาเอกชน ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ ตามหนังสือเชิญ ของสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ตึกนวมหาราช

-ส่งสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิในนาม ๔ องค์กรร่วมงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ ๓-๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ ณ พุทธมณฑล

-ได้รับหนังสือนกในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เล่ม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ได้รับหนังสือจากมูลนิธิพัฒนาอีสาน (NET FOUNDATION) จำนวน ๑ เล่ม

- ได้รับจดหมายข่าวผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ฉบับที่ ๕ กันยายน-ตุลาคม ๒๕๔๕

-ได้รับ DEOP Message จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๒ ฉบับ จำนวน ๓ ชุด

- ได้รับนิตยสารรัฏฐาภิรักษ์ ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๕ จำนวน ๑ ฉบับ จากวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร

-โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก (สส.สอ.) รายงานโครงสร้างหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียน สส.สอ. ซึ่งเป็นการศึกษา แบบบูรณาการ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๔.๓๐ น. - ๒๐.๓๐ น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตารางกิจวัตรของนักเรียน
๐๔.๓๐-๐๕.๐๐ น. ทำวัตร/ออกกำลังกาย (นำวิชาพุทธศาสนา/พลศึกษา และสุขศึกษา มาใช้ในชีวิตจริง)
๐๕.๐๐-๐๘.๕๐ น. ฝึกงาน(นำวิชาชีพลงสู่การปฏิบัติจริงในฐานงานและสถานประกอบการ)
๐๙.๐๐-๐๙.๒๐ น. กิจกรรมหน้าเสาธง(ปลุกจิตสำนึกให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์)
๐๙.๒๐-๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหาร/ดูสื่อสาระ/ล้างภาชนะ (นำวิชาสุขศึกษา บุคลิกภาพ และบำเพ็ญประโยชน์ มาใช้ในชีวิตจริง)
๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น. ฝึกงาน
๑๒.๓๐-๑๒.๕๐ น. พัก ๒๐ นาที
๑๒.๕๐-๑๖.๑๐ น. เรียนรู้ ๗ กลุ่มวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา พลานามัย ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ
๐๕.๐๐-๐๕.๓๐ น. ๑๖.๑๐-๑๖.๔๐ น. ทำความ สะอาด (นำงานวิชางานบ้าน การทำความสะอาด มาใช้ในชีวิตจริง)
๑๖.๔๐-๑๗.๐๐ น. พัก
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร/ล้างภาชนะ (นำวิชาสุขศึกษา บุคลิกภาพ และบำเพ็ญประโยชน์ มาใช้ในชีวิตจริง)
๑๘.๐๐-๒๐.๓๐ น. ดูสื่อสาระ/ทำกิจวัตรส่วนตัว และเข้านอน

๒.งานอาชีพและกิจกรรมนักเรียน
-ฐานอาชีพและสถานประกอบการในชุมชนสันติอโศก มี ๑๗ ฐานงาน
-จัดกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและสนใจ ๘ ชุมนุมได้แก่ ชุมนุมถ่ายภาพ, ชุมนุมดนตรีไทย, ชุมนุมดนตรีสากล, ชุมนุมการแสดง, ชุมนุมคณิตศาสตร์, ชุมนุมคอมพิวเตอร์, ชุมนุมฝึกพูดภาษาจีน, ชุมนุมฝึก
พูดภาษาอังกฤษ

- ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ ดังนี้
* วันที่ ๒๒-๒๗ เมษายน ๒๕๔๕ เข้าค่ายฝึกกระบวนการกลุ่ม

* มิถุนายน ๒๕๔๕ นักเรียนไปทัศนศึกษา ๒๔ แห่ง อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, เยาวราช, สะพานปลา, สะพานพุทธ, วิทยาลัยสวนกุหลาบ, สถาบันราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง, โบสถ์ซาง ตาครูซ พิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติ, โบสถ์ซิกข์, ล่องเรือสองฝั่งแม่น้ำ, ชมตลาดโรงเกลือ อ.อรัญ-ประเทศ จ.สระแก้ว ศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของคนเขมร, ศึกษาความล่มสลาย ของประเทศเขมร ผลกระทบ จากการเปิดบ่อน การพนัน บริเวณชายแดน กัมพูชา-ไทย, วนอุทยานแห่งชาติ เขาสอยดาว จ.จันทบุรี, วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี

* กรกฎาคม ฟังบรรยาย"แพทย์ทางเลือกกับการดูแลสุขภาพ", "เหตุการณ์โลกปัจจุบัน" โดย ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ที่ จ.นครปฐม

*เป็นเจ้าภาพจัดคอนเสิร์ต"ธารน้ำใจสู่วัชราภรณ์" ที่สันติอโศก กรุงเทพฯ, แสดงนาฏศิลป์และดนตรี ในงาน "สัปดาห์มังสวิรัติ เพื่อสุขภาพ" ณ สวนไผ่สุขภาพ ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ

* สิงหาคม ๒๕๔๕ กิจกรรมสันทนาการที่สวนสยามทะเล-กรุงเทพฯ

* ร่วมกิจกรรมวันแม่กับชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม

๓.หน่วยงานต่างๆให้ความสนใจการจัดการศึกษาแบบบุญนิยม ได้แก่
- ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ สำนักงานประถมศึกษาอำเภอจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา มาดูงาน ด้านการป้องกัน ยาเสพติด และการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน
- ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ อาจารย์ Rory MacKensiz จาก International Christian College ประเทศอังกฤษ มาสัมภาษณ์ การจัดการศึกษา แบบบุญนิยม
- ๒๓ กันยายน ๒๕๔๕ ให้สัมภาษณ์ช่วงการจัดนิทรรศการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการจัดการศึกษา เพื่อเด็กและเยาวชน โดยชุมชน สัมภาษณ์โดย นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาพัฒนาชุมชน คณะสังคมศาสตร์ มหา
วิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ รายการกระจกหกด้านและโลกสีขาว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกมาถ่ายทำ "โรงเรียนศีล ๕"
- ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ สถานีโทรทัศน์สีช่อง ๗ มาถ่ายทำการกำจัดขยะ ของฐานงานขยะวิทยา
- ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดร.สุทธิพร บุญส่ง และอาจารย์วรนาถ เถื่อนคำ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก ปทุมธานี มาสัมภาษณ์ เพื่อทำวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องศูนย์การเรียน
- ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ น.ส.ขัตติยา ขัติยวรา นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "ความเคลื่อนไหวทางศาสนาของกลุ่มชาวอโศก"

๔.งานวิชาการ
-จำนวนนักเรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๕ (๒๒ เมษายน-กรกฎาคม ๒๕๔๕) แต่ละชั้นเรียนมีดังนี้
-มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒๒ คน มัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๒๔ คน มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๖ คน
มัธยมศึกษา ปีที่ ๔ จำนวน ๑๒ คน มัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๖ คน มัธยม-ศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑ คน รวม ๘๑ คน

-นักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๐ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๕ จำนวน ๓ คน ได้แก่
ด.ญ.สจิตา คุณานุรักษ์พงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
น.ส.เกษราภรณ์ แจ่มใส มัธยมศึกษาปีที่ ๔
น.ส.นฤมล โสคติ มัธยมศึกษาปีที่ ๕


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

E-mail : [email protected]

ครั้งที่ ๘/๒๕๔๕ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๕)

-กรรมการขาดประชุม ๘ คน

-ชุมชนราชธานีอโศก ช่วงเทศกาลเจจำหน่ายมังสวิรัติได้ดีมาก

-ได้ยื่นแบบขอจัดตั้งโรงเรียนสัมมาสิกขา-ราชธานีอโศกกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรอการพิจารณาอนุมัติ

-นัดประชุมการดำเนินงานเครือข่ายวิทยุชุมชนในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ณ ชุมชนปฐมอโศก

-ได้รับหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักพุทธมณฑล, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ห้องเรียนน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง

-เลขานุการรายงานผลการสัมมนาที่จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสมัชชา องค์กรเอกชน ด้านสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ธรรมชาติ เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของประชาชน ด้านกฎหมาย สิ่งแวดล้อม

-ชมรมขยะวิทยา ให้ชมรมเป็นกิจกรรมเชื่อมต่อเป็นวงจรที่สมบูรณ์ของสามอาชีพกู้ชาติ คือ กสิกรรมธรรมชาติ ปุ๋ยสะอาด และขยะวิทยา โดยให้มองขยะประหนึ่งเป็นทรัพยากรที่จะนำมาทำปุ๋ยสะอาด

กองทัพธรรมมูลนิธิ
E-mail : [email protected]
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

กรรมการมาไม่ครบองค์ประชุม ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้
กำหนดการประชุม ครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๖
ขอเชิญกรรมการทุกท่าน มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ สันติอโศก กรุงเทพฯ เวลา ๑๓.๐๐ น.
หากกรรมการท่านใด ไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม กรุณาแจ้งมายังอีเมลกองทัพธรรม หรือ อีเมลของเลขานุการ คือ [email protected] จะสะดวก โทรแจ้งที่ ๐๒-๓๗๔๕๒๓๐ ฝากเรื่องที่ฝ่ายรับโทรศัพท์ก็ได้


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

email: [email protected]

ครั้งที่ ๙/๒๕๔๕ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕)

-กรรมการขาดประชุม ๔ คน

-นายธีรศักดิ์ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ พนักงานที่ดิน จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งใน ๘ คน ที่ได้รับยกย่อง จากสำนักงาน คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยกย่องว่าเป็นผู้ประพฤติ ปฏิบัติตนชอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี ๒๕๔๕ และได้รับพระราชทานถ้วย โล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่ง อุปนายกคนที่ ๑ ของสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

-โรงสีสมาคมรายงานการเงิน และการรับซื้อถั่ว งาไร้สารพิษจากชาวบ้าน เพื่อส่ง บจ.พลังบุญ และบจ.แด่ชีวิต

-จำนวนสมาชิกสมาคม ๙,๔๖๘ คน ซึ่งจำนวนนี้ขาดการต่ออายุถึง ๘,๐๖๖ คน จึงขอให้สมาชิกสมาคมฯ มีหนังสือ มาต่ออายุได้ที่ ฝ่ายทะเบียน สมาคมผู้ปฏิบัติธรรรม ๖๗/๓๐ ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ email : [email protected] ค่าสมาชิกปีละ ๒๐ บาท หรือตลอดชีพ ๑๐๐ บาท

-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม (สส.สอ.) การ จัดงานกินข้าวห้องมีหน่วยงานต่างๆ นำอาหารมาร่วม ๑๐ รายการ จัดงานโรงบุญ ๙ แห่ง ในกรุงเทพฯ ๔ แห่ง ต่างจังหวัด ๕ แห่ง

-ชมรมมังสวิรัติหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.) นายคีท ชาวอังกฤษ เป็นนักมังสวิรัติมา ๒๕ ปี และเป็นพ่อครัว อาหารมังสวิรัติ ๒๑ ปี มาช่วยงาน ชมร.สตอ.

-ต้อนรับชาวชุมชนบ้านปั้นทอง จำนวน ๕๐ คน ที่มาเยี่ยมชมชุมชนสันติอโศก เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.) กิจการดำเนินไปด้วยดี มีผู้บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ชมรมฯ กำหนด แจกอาหารคืนกำไร ให้แก่ลูกค้าครั้งที่ ๘ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๕

-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาจตุจักร (ชมร.กทม.) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างชมรมฯ กับชมรมคนรักดี

-ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติบัติธรรม ๒ เดือนที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการ ๑,๐๘๖ คน ยืมหนังสือ ๔๙ เล่ม เปิดทำการ ๕๑ วัน

-โรงเจสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม ตั้งชื่อว่าโรงเจ อโศกริมน้ำ รวบรวมเงินบริจาคช่วยชุมชนศีรษะอโศก ซึ่งร้านค้า ถูกเพลิงไหม้, บริจาคเงิน และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ชุมชนราชธานีอโศก ที่ประสบอุทกภัย

-ชมรมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม (นศ.ปธ.) และสโมสรศิษย์เก่านักศึกษา ผู้ปฏิบัติธรรมแห่งประเทศไทย (สศ.ปธ.) การจำหน่าย อาหาร ณ แผง อาหารที่ ๒๒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นไปด้วยดี และจัดโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช แจกอาหาร แก่นักศึกษาในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕

-กำหนดจัดงานค่ายจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ ณ ไร่วังสวนฟ้า จ.สระแก้ว

-ได้รับหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาทิ นิตยสาร รัฏฐาภิรักษ์ หนังสือจากสำนักงานเขตบางกะปิ อนุญาต ให้ใช้สวนพฤกษชาติ จัดงานโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม

Email : [email protected]

ครั้งที่ ๙/๒๕๒๔ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕)

-กรรมการขาดประชุม ๔ คน

-สมาชิกตั้งแต่เปิดรับสมัครจนถึงปัจจุบัน จำนวน ๒,๘๓๗ ราย

-หนังสือออกใหม่ได้แก่ กู้ดินฟื้นฟ้าพัฒนาจิต ราคาเล่มละ ๑๕ บาท พรแท้ของพุทธ เล่มละ ๑๐ บาท
การเมืองบุญนิยม เล่มละ ๔๐ บาท คั้นออกมาจากศีล เล่มละ ๔๐ บาท มหาทาน เล่มละ ๒๕ บาท

-กำหนดปิดร้านเพื่อร่วมงานปีใหม่ที่ราชธานีอโศกวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ ถึง วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๖ โดยจะนำเท็ป ไปจำหน่ายในราคาต่ำกว่าทุน ม้วนละ ๑๐ บาท

-กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก

-ร่วมกับ ๓ องค์กร (มูลนิธิธรรมสันติ สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม และกองทัพธรรมมูลนิธิ) จัดส่งหนังสือ จำนวน ๑๖๐ เล่ม ให้สำนักงาน พุทธมณฑล เพื่อร่วมงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา


สรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย
สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.)

ครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ (๑๑ มกราคม ๒๕๔๕)

-ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๘ คน

-การปรับปรุงร้าน น.ส.ใฝ่ธรรมอาสาไปติดต่อช่างสุชิน

-เสนอแนะให้ทำแกงถั่วจำหน่าย
สรุปการไปร่วมงานปีใหม่ ๒๕๔๕ ที่บ้านราชฯเมืองเรือ หมู่บ้านราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี ดังนี้

-ได้กำไรอาริยะ (ขายขาดทุน) ๑๐๐,๐๐๐ บาท ชมร.จตุจักร ได้กำไรอาริยะ ๕๐,๐๐๐ บาท

-ประสบปัญหาเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้เพราะประสานงานผิดพลาด

-ที่กั้นผู้ขายหน้าร้านไม่สะดวก ปีหน้าคงจะจัดให้ดีขึ้น

- การเบิกวัตถุดิบจากส่วนกลางค่อนข้างยาก

-ไม่มีโต๊ะที่ใช้เตรียมอาหาร จึงไม่สะอาด ปีหน้านายมั่นแม่นจากศีรษะอโศกจะช่วยดูแลในเรื่องนี้

-ทุกหน่วยงานในกรุงเทพฯ ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันทำให้เกิดความอบอุ่น และประทับใจ ผู้เอาภาระ เก็บตกสุดท้าย ทำให้เกิดความเรียบร้อย

-บจ.ฟ้าอภัยเชิญร่วมงานทำบุญอาคารใหม่ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๕

-สมาชิก ๖ คน ไปร่วมงานปอยหลวงที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๔๕

ครั้งที่ ๒/๒๕๔๕ (๒๑ มกราคม ๒๕๔๕)

-ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๘ คน

-แก้ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคภายในร้าน

-ได้รับหนังสือขอบคุณจากโครงการสันติภาพที่ชมรมฯ นำอาหารไปแจก

-คุณดาบบุญเสนอให้กระชับเวลาในการประชุมเพื่อประหยัดเวลา

-แจ้งสมาชิกเจ็บป่วย

ครั้งที่ ๓/๒๕๔๕ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕)

-ผู้เข้าประชุม ๑๔ คน

-การปรับปรุงร้านโดย นายอานุภาพ เกษะโกมล นายดาบบุญ ดีรัตนา ภ.ก.ในนิ่ง(เกียรติชัย) พรดุษฎีกุล นายพอตัว พรหมสุรินทร์ และนายประสิทธิ์ ทรัพย์โกษารักษ์ ช่วยทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผลทำให้เพิ่มยอด

-ปรึกษาวิศวกร ธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ เรื่อง การแก้ไขขอบถนนติดร้านทางฝั่งซอยเทียมพร ได้รับข้อแนะนำว่าไม่ทำยึดติดกับตัวอาคาร

ครั้งที่ ๔/๒๕๔๕ (๑๔ มีนาคม ๒๕๔๕)

-ผู้เข้าประชุม ๑๕ คน

-ชุมชนสันติอโศกและชมรมฯจะไปช่วยทำอาหารในงานปลุกเสกฯ ตรงกับวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๕

-ปิดร้านเพื่อร่วมงานปลุกเสกฯ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๘ เมษายน ๒๕๔๕

-เชิญชวนให้ช่วยงานยุวพุทธทายาท ซึ่งจัดที่สันติอโศกเป็นครั้งแรก ในวันที่ ๑๗-๒๑ เมษายน ๒๕๔๕

-การเปลี่ยนแปลงราคาอาหาร ให้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ครั้งที่ ๕/๒๕๔๕ (๒๕ มีนาคม ๒๕๔๕)

-ผู้เข้าประชุม ๒๕ คน

-เสนอให้เปลี่ยนระบบร้านเป็นบุฟเฟ่ต์ อยู่ระหว่างหาข้อมูลว่าเหมาะสมกับชมรมฯแค่ไหน ให้ช่วยกันนำไปพิจารณา หรือ ปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์ ทำร้านอาหารแบบนี้ (เช่นที่ร้านพลัง ชีวิต อ.เมือง ปราจีนบุรี ของ ท.พ.ทศพล เปี่ยมสมบูรณ์ ว่ามีข้อดีข้อด้อยอย่างไร เหมาะกับชมรมหรือไม่) ข้อความภายในวงเล็บ ผู้สรุปเพิ่มเติมภายหลัง

ครั้งที่ ๖/๒๕๔๕ (๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕)

-ผู้เข้าประชุม ๒๒ คน

-ร่วมแจกโรงบุญในงานวิสาขบูชา ณ ท้องสนามหลวง

-ปิดร้านเพื่อร่วมงานอโศกรำลึกที่สันติอโศก ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕

-น.ส.รุ้งดอกหญ้า ชาวหินฟ้า ประสบอุบัติเหตุ ตกบันได ๓ ขั้น อยู่ระหว่างรักษา

-มีความเห็นเรื่องอาหารปุฟเฟ่ต์ว่ายังไม่เหมาะสำหรับคนไทย เพราะยังมีความเห็นแก่ตัว ผู้ตักก่อนจะได้ของดี แม้การจัดแบบบุฟเฟ่ต์เป็นสิ่งที่ดีก็ตาม แต่ยังไม่เหมาะสำหรับร้านชมรมฯ เพราะร้านที่จัดปุฟเฟต์ได้ ลูกค้าจะบริโภคที่ร้าน ส่วนที่ชมรมฯ ลูกค้าส่วนใหญ่ ซื้อกลับบ้าน

ครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕)

-ผู้เข้าประชุม ๑๘ คน

-การแจกโรงบุญงานวิสาขบูชา ณ ท้องสนามหลวงนั้น ร้านจักรวาลมังสวิรัติ ย่านดินแดงเหมาแจกแล้ว ชมรมฯจึงไม่ต้องไป

-ชมรมฯจะไปร่วมงานเปิดร้านสวนไผ่สุขภาพ ย่านถนนพหลโยธิน ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ และร่วมเปิดโรงบุญแจกอาหาร

-นางวิไล ดีรัตนา คุณแม่ของนายดาบบุญ เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดหัวเข่า สมาชิกชมรมฯจะไปเยี่ยม

-นายพลังไท นายธาตุบุญ น.ส.พุดสามสี น.ส.มุ่งแม่นอาสาสมัครชมรม และเป็นนิสิตม.วช. สาขาสันติอโศก จะเดินทาง ไปร่วมงานโฮมไทวัง ที่บ้านราชฯ อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๕

-ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าและผู้สนใจช่วยกันตั้งชื่อรายการอาหารที่ตรงกับชื่อสัตว์ เช่น ข้าวหมูแดงเจ ข้าวหน้าเป็ดเจ และ ให้รางวัล แก่ผู้ร่วมตั้งชื่อ

-ให้ติดป้ายเพื่อแจ้งลูกค้าไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในร้านชมรมฯ

-มีผู้เสนอให้ชมรมฯติดป้ายว่า ไม่ใส่สารบอแรกซ์ ไม่ใส่ผงกรอบ ไม่ใส่ผงชูรส
ประเด็นนี้ ที่ประชุมเห็นว่า ข้อความที่ติดไว้ กินความหมดแล้ว

ครั้งที่๘/๒๕๔๕ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕)

-ผู้เข้าประชุม ๑๔ คน

-สรุปการร่วมงานอโศกรำลึก และการเปิดร้านที่สวนไผ่สุขภาพ ของ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง

-น.ส.ปีกฟ้า ไปดูงานที่ไต้หวัน น.ส.แก้วธรรม และน.ส.บึงบุญมาช่วยงานแทน

-๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ วิทยากรจากไต้หวันจะมาสาธิตวิธีแปรรูปอาหารที่ร้านชมรมฯ

-หากมีผู้มาขออาหารหรือผู้ดื่มสุราเข้ามาในร้าน ที่ประชุมมอบหมายให้ นายสื่อศีล แสงจันทร์เป็นผู้เจรจา

ครั้งที่ ๙/๒๕๔๕ (๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๕)

-ผู้เข้าประชุม ๑๘ คน

-อาสาสมัครนิโคลัส(คนรัก) จะกลับประเทศ อังกฤษ

-ร่วมงานสวดอภิธรรมศพนายหมง เภา-ประเสริฐ พ่อของ น.ส.ปีกฟ้า เภาประเสริฐ ที่วัดหลวง อ.บางแพ จ.ราชบุรี ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๕

-เน้นความสะอาดทุกขั้นตอนของการเตรียมและปรุงอาหาร หากมีนักเรียนไปช่วย ขอให้ผู้รับผิดชอบ ช่วยกันดูแล เรื่องความสะอาดด้วย

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๕ (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕)

-ผู้เข้าประชุม ๑๘ คน

-ปรึกษาเพื่อเตรียมงานคอนเสิร์ต ธารน้ำใจ สู่วัชราภรณ์ สุขสวัสดิ์

-บริจาคเงินหนึ่งแสนบาทเพื่อสมทบซื้อที่ดินที่แดนอโศก ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน นครปฐม เนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๓ งาน ๘๗ ตารางวา ราคา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๕ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕)

-ผู้เข้าประชุม ๒๒ คน

-น.ส.พ.เราคิดอะไรครบรอบ ๘ ปี อนุมัติเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อร่วมแสดงความยินดีและลงโฆษณา

-ความคิดเห็นจากลูกค้า ติงเรื่องอาหารส่วนใหญ่มีรสเค็ม ผู้เกี่ยวข้องรับไปปรับปรุงรสชาติ

-นายไพบูลย์ ภาคภูมิ อายุ ๗๘ ปี พนักงานชมรมฯ เข้าพักในโรงพยาบาล ๕ วัน ค่าใช้จ่ายหมื่นกว่าบาท (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะมีบัตรผู้สูงอายุ)

-น.ส.บุนนาค ชาญเชาน์ อายุ ๘๔ ปี อยู่ระหว่างทำกายภาพบำบัดที่ศาลาสุขภาพกับนางพรเพ็ญ รัศมีวิเชียรทอง

-นางสมพร กัลปนาท ขาไม่ค่อยดี ขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องโทรศัพท์

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๕ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕)

-ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๙ คน

-ได้รับหนังสือจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมการค้าภายในเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้า เมื่อทราบ รายละเอียดแล้ว ที่ประชุมมีมติไม่เข้าร่วมโครงการ

-บริจาคเงิน ๓๐,๐๐๐ บาทเพื่อร่วมสมทบการจัดพิมพ์หนังสือประวัติของสมณะสิกขมาตุ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม ข่าวบอกบุญ จากนายสมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์

-ไม่อนุญาตให้ทำอาหารไว้บริโภคเองภาย ในร้านชมรมฯ

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๕ และ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๔๕
(๑๙ และ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕)

-ผู้เข้าประชุม ๑๙ คน

-อนุมัติเงิน ๖,๔๐๐ บาท เพื่อซื้อเครื่องเสียงและแผ่น MD ให้ภูผาฟ้าน้ำ

-เตรียมงานเทศกาลเจ แบ่งผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนก

-วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ ครบรอบ ๒๐ ปีชมรม แจกอาหารฟรีแบบบุฟเฟ่ต์

-คุณเอมม่าจากประเทศอังกฤษ มาฝึกวิธีการทำอาหาร ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ เพื่อจะไปเปิดร้าน อาหารมังสวิรัติ กับเพื่อนคนไทย ที่ อ.ปาย แม่ฮ่องสอน

ครั้งที่ ๑๕/๒๕๔๕ (๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๕)

-ผู้เข้าประชุม ๑๗ คน

-ผู้รับผิดชอบแต่ละแผนกรายงานการดำเนินงานและแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น

-สรุปการแจกอาหาร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีของชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย

-คุณคีท เบอร์ตัน อายุ ๔๔ ปี จากประเทศอังกฤษ เป็นนักมังสวิรัติมา ๒๕ ปี เป็นพ่อครัวมา ๒๑ ปี เคยมาชมรมเมื่อ ๑๔ ปีที่แล้ว รู้จักนายสุเมธ ดีรัตนา ขณะนี้ มาอยู่ช่วยงานที่ ชมร.สตอ. ประทับใจพวกเรา ที่อยู่อย่างธรรมชาติ เป็นนัก มังสวิรัติ แบบเคร่ง และไม่ใช้ธูปเทียน ในการบูชา

การประชุมทั้ง ๑๕ ครั้ง ท่านสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช เป็นประธานการประชุมได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ทั้งเตือนสติ และให้ระมัดระวัง ในสิ่งที่ควรทำ และไม่ควรกระทำ ซึ่งชาวชมร.สตอ. ต่างน้อมรับ และจะนำไป ปรับปรุง แก้ไข เท่าที่จะกระทำได้ โดยผู้บันทึกการประชุม คือ น.ส.ปีกฟ้า เภาประเสริฐ ยกเว้นครั้งที่ไปงานศพคุณพ่อ ที่จังหวัด ราชบุรี นายดาบบุญ ดีรัตนา เป็นผู้บันทึกการประชุมแทน

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๕ (๒๑ พ.ย. ๒๕๔๕)

-ผู้เข้าประชุม ๑๕ คน

-จัดทำชั้นวางผักและชั้นวางถังในห้องเก็บของ สิ้นค้าใช้จ่าย ๑๑,๐๐๐ บาท

-เขียนป้ายประชาสัมพันธ์งานโรงบุญ ๕ ธันวาฯ โดยให้ผู้มารับบริการใช้เส้นทางเดียว

-อาสาสมัครช่วยทาสีใหม่ในห้องเตรียมผัก คือ นายดาบบุญ นายประสิทธิ์ น.ส.มีดี น.ส.พุดสามสี น.ส.ปีกฟ้า และ นายคีท (คิดถึง)

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช : การทำงานแม้จะสับสนวุ่นวาย ถ้ารู้จักจบ จะไม่รู้สึกเคร่งเครียด ถ้าไม่รู้จักผ่อนคลายอารมณ์ จะเกิด ความตึงเครียด จนหลุดวจีกรรมที่ไม่ดี จึงต้องช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ให้เห็นค่าของคน เหนือกว่าผลของงาน

หมายเหตุ: สมณะฉันทโส เป็นผู้ดูแลชาวชมร.


สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)
(๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๕)

-สมาชิกเข้าประชุม ๑๐ คน

-กำหนดแจกอาหารครั้งที่ ๘ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๕

-ช่วงเทศกาลเจมีผู้มาช่วยงานชมรมฯ จำนวน ๓๓ คน

- ทุกวันจันทร์มีการประชุมสรุปการทำงานของสมาชิกชมรม

- มีผู้บริจาค อาทิ บจ.หยั่นหว่อหยุ่น บริจาคซีอิ๊ว ๗ แกลลอน เต้าเจี้ยว ๑ แกลลอน มะเฟืองหวานจากอาจารย์เมธี ศรีแสงแก้ว, สีย้อมผ้า จากคุณฟองจันทร์ อินทรภักดี, ยาสามัญประจำบ้านจากคุณกิ่งดาว ตู้เย็นจากร้านไทยสง่า เก้าอี้ ๖๐ ตัวจากญาติธรรม ม้วนเท็ปเปล่าจากคุณเมธี วงษ์ประดิษฐ์

-ปิดร้านชมรม เพื่อไปร่วมงานมหาปวารณาที่ปฐมอโศก ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

-สมาชิกเปิดใจ

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะลานบุญ วชิโร : บรรยากาศชมร. เริ่มจะเป็นโรงบุญไปแล้วเข้าหลักที่ว่า ยิ่งให้ไปยิ่งได้มา การเสียสละจึงมีผล
สมณะเก้าก้าว สรณีโย : ชมรมต้องมี ๕ ที่สุด คือ ดีที่สุด ถูกที่สุด เร็วที่สุด งามที่สุด และทนที่สุด แม้มีอุปสรรค ก็ต้องทนได้ หากเกิดความผิดพลาด ต้องแก้ไข และพร้อมที่จะให้ทุกคนตรวจสอบได้
สมณะบินบน ถิรจิตโต : เมื่อทำงานย่อมมีคนมองเห็นทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดี คำติคือรางวัลที่ได้จากการทำงาน หากจริง ให้ปรับปรุงแก้ไข หากไม่จริงก็ไม่เป็นไร ให้วางใจ เพราะกาล เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ และเป็นฐานพัฒนา ให้เราเจริญมากขึ้น ทำให้ดีที่สุด


สรุปรายงานการประชุมเครือข่ายชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕

กลุ่มปราการอโศก (๙ พฤศจิกายน)

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๔ คน

-การจัดงานโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช นาวาตรีหญิงกฤษณา คนึงสัตย์ธรรม แจ้งว่า ญาติธรรม ๔ คน ได้เดินทาง ไปพบท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และท่านนายกเทศมนตรีเทศบาล
นครสมุทรปราการ เพื่อขออนุญาต จัดงานโรงบุญ ฯ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด และขอความอนุเคราะห์ สิ่งอำนวย ความสะดวกต่างๆ

-นางโสภา ทะสะโส ปรึกษาประเภทของอาหารที่จะแจกในงาน และเชิญชวนให้มาช่วยกันประกอบอาหาร ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ ณ ร้านมังสวิรัติสมุทรปราการ

-น.ส.กาญจนา กัมพลมฤทุ ร้านจำหน่ายผ้าใบ แจ้งว่าหากต้องการเต๊นท์เพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบ ยินดีบริการ

-มีมติให้จำหน่ายน้ำตาลทรายรำในตลาดอาริยะปีใหม่ ๒๕๔๖ ณ หมู่บ้านราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี

-รวบรวมเงิน จำนวน ๑๕,๕๐๐ บาท เพื่อช่วยร้านค้าที่ประสบอัคคีภัย ในหมู่บ้านศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ หากสมาชิกท่านใด มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคได้ที่ คณะผู้รับใช้ และฝ่ายการเงินจะออกใบเสร็จรับเงินให้


กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๒๐ ตุลาคม)

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๗ คน

-ชมรมผู้อายุยาวผลิตผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดเท้าให้ชมร.ช.ม.จำหน่า

-กำหนดตักบาตรเทโวที่ลานนาอโศก วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.

-สื่อสารบุญนิยม ส่งเงิน ๕,๐๐๐ บาทเพื่อสนับสนุนค่าพิมพ์วารสารดอกหญ้า

-สาธารณสุขบุญนิยม นางพยาบาลใบโพธิ์ ปาลี แจ้งผู้เจ็บป่วย

-การศึกษาบุญนิยม นักเรียนกลับบ้านในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๕

-ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษา กลุ่มรักษ์แม่เลา

-อาจารย์จิรสิทธิ์ จากมหาวิทยาลัยพายัพนำกล้วยไม้จำนวน ๕๐๐ ต้น มาปลูกในชุมชน ตามโครงการ กล้วยไม้ คืนสู่ไพรพฤกษ์

-ชุมชนปลูกสตรอเบอร์รี่ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ต้น

-เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษทำสัญญาซื้อกิจการโรงเห็ดจ่ายงวดแรก ๕๐๐,๐๐๐ บาท และตั้งชื่อว่า บ้านเห็ดไร้สารพิษ ภูผาฟ้าน้ำ

-ให้ฝ่ายสาธารณสุขบุญนิยมติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมาสำรวจพื้นที่ที่เกิดโรคฉี่หนู

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะลานบุญ วชิโร : พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง มีความหมายว่า พูดมากเสียมาก ไม่พูดไม่เสีย แต่คน นำมาเปลี่ยนความหมายว่า ไม่พูดจะเสียมากกว่า การสื่อความหมาย เกิดความผิดพลาด จากการตีความ ของผู้สื่อ และผู้รับสื่อ ต่างมีข้อจำกัด

สมณะก้าวก้าว สรณีโย : แม้จะออกพรรษาในวันพรุ่งนี้ แต่พวกเรายังคงปรารภความเพียร การประชุม ต้องมีปรโตโฆษะ (ตั้งใจฟัง) และโยนิโสมนสิการ (จิตแยบคาย)

สมณะบินบน ถิรจิตโต : โรงครัวที่ภูผาฟ้าน้ำจะใช้ผักไร้สารพิษในการประกอบอาหาร ผู้ประสงค์จะ ทำอาหาร ต้องเข้ารับ การอบรมก่อน หากเปลี่ยนนิสัยการบริโภคได้ย่อมพัฒนาตน ที่ไม่บริโภคตามภพของตนเอง การทำสิ่งใด ในลักษณะให ้(ยอม) ไว้ก่อนเป็นพื้นฐานนั้นดี เพราะทานเป็นบาทฐาน การปฏิบัติธรรม ขอให้ตั้งสติดีๆ พร้อมที่จะเสียสละ และค้นหา เป้าหมาย ในตน


กลุ่มเชียงรายอโศก

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๑ คน

-รับโอวาทเป"ดประชุมจากสมณะบินบน ถิรจิตโต เน้นสิ่งที่ควรพูด และไม่ควรพูด ๑๐ ประการ

-กำหนดเดินทางไปร่วมงานมหาปวารณา ที่ปฐมอโศก วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

-ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ บริจาคไม้ซุงให้ตามคำขอ

-สินค้าที่จะนำไปจำหน่ายในตลาดอาริยะปีใหม่ ๒๕๔๖ ที่ราชธานีอโศก ได้แก่ เสื่อ สาลี่ แอปเปิ้ล

-ขุดร่องท่อระบายน้ำเสร็จแล้ว ที่ประชุมอนุมัติเงินให้ซื้อท่อซีเมนต์ ๐.๓๐ ซม. จำนวน ๘ ท่อ

-ไม่จัดงานวันเด็กปี ๒๕๔๖ เนื่องจากตรงกับงานอบรมสัจธรรมชีวิต และให้เด็กๆมาร่วมกิจกรรมต่างๆในงานโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช แทน

-ฝ่ายการเงินรายงาน

-กำหนดงานอบรมสัจธรรมชีวิต ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๕สรุปรายงานการอบรม โครงการ พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตเกษตรกรหลักสูตรสัจธรรมชีวิตรุ่นที่ ๑/๒๕๔๕ ถึง รุ่นที่ ๗/๒๕๔๕ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - ตุลาคม ๒๕๔๕ ณ ชุมชนศรีบูรพาอโศก ๙๖/๑ หมู่ที่ ๖ ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

-เกษตรกรจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี สระบุรี เข้ารับการ อบรมทั้ง ๗ รุ่น รวม ๕๒๘ คน หากรวมพี่เลี้ยง วิทยากร ญาติธรรม และผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ประมาณ ๑,๐๐๐ คน

-นิมนต์สมณะชาวอโศกไปเป็นวิทยากรทุกรุ่น มีสิกขมาตุไปช่วยอบรมเฉพาะบางรุ่น ส่วนวิทยากรพิเศษ อาทิ นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์

-ญาติธรรมกลุ่มบูรพาอโศกและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการอบรม โดยมีบุคคลที่รับผิดชอบ ฐานงานต่างๆ ดังนี้
ฐานปุ๋ยหมัก ท.พ.ทศพล เปี่ยมสมบูรณ์
ฐานน้ำยาอเนกประสงค์ น.ส.โกสุม หล้าสมบูรณ์
ฐานโรงครัว(มังสวิรัติ) นายสุรศักดิ์ เผ่าโยธิน
ฐานโรงเห็ด นายสายันต์ เดชสอน
ฐานน้ำหมักชีวภาพ นายบุญเลิศ จิวเจริญสกุล
ฐานสวนผสม นายสุนทร เชาวนพานิช
ฐานพัฒนา นายวันชัย สนทอง
ฐานพัฒนา (๕ ส.) น.ส.เตือนฤทัย งามวงษ์

-ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้วิถีชีวิตชุมชนอย่างเรียบง่าย รับทราบและปฏิบัติการทำกสิกรรมไร้สารพิษ, การทำน้ำยาอเนกประสงค์ ตลอดจนการปรุงอาหารมังสวิรัติ


สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕

ห้องเผยแพร่เท็ป
เท็ปชุด ทำวัตร
ปฏิบัติอย่างไรจะบรรลุธรรม สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ลึกซึ้งเท่าใดในไตรสิกขา สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
วิธีฝึกม้าอาชาไนย สม.กล้าข้ามฝัน ๑ ม้วน
อันตรายของนักปฏิบัติธรรม สมณะติกขวีโร ๑ ม้วน
โพธิสัตว์เกิดมาเพื่อมวลมนุษย์เป็นอันมาก สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
รู้ยึด-รู้วาง-รู้รัก-รู้ปล่อย สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
มรดกพุทธ หยุดวิกฤต สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
จากเทวโลก-พรหมโลกสู่โพธิสัตว์ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

เท็ปชุด ก่อนฉัน
สุดยอดทฤษฎีเอกของมนุษย์ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
นาบุญอันไพศาล สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ประสานนอกและในให้สมบูรณ์ สมณะชินธโร ๑ ม้วน
พลังปีติและศีลสลายเซ็ง สมณะถิรจิตโต ๑ ม้วน
เส้นทางอันไม่เสื่อมของมนุษย์ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน

เท็ปชุด ปาฐกถา
ความลึกซึ้งในพระพุทธศาสนา สมณะจันทเสฏโฐ ๑ ม้วน
ลึกซึ้งเท่าใด ศรัทธาในศาสนา สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
ชีวิตใหม่ด้วยรักและศรัทธา ร.ต.อ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ๓ ม้วน
พลังสร้างสรร ของคนรุ่นใหม่ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ๒ ม้วน
ปลุกสำนึก พลังสร้างสรร ศ.น.พ.ประเวศ วะสี ๒ ม้วน

ธรรมปฏิกรรม

จดหมาย ๖๐๐ ฉบับ
สิ่งตีพิมพ์ ๑๕๐ ฉบับ
ตีคืน ๒๙ ชิ้น
แสตมป์บุญ ๓,๘๔๒ บาท

ธรรมพิมพ์
สารอโศก(มหาปวารณา'๔๕) ๙,๐๐๐ เล่ม
ดอกบัวน้อย(น้ำขึ้นให้รีบตัก) ๘,๐๐๐ เล่ม
ธรรมปฏิสัมพันธ์
จดหมายออก ๑๐ ฉบับ

สถิติธรรมโสต เท็ป วิดีโอ วีซีดี
ผู้มาติดต่อ ๑๐๗ ๑๑ ๑๒ ราย
จำนวนที่ยืม ๒,๒๘๐ ๒๕ ๓๖ แผ่น/ม้วน
สมาชิกเพิ่ม ๘ ๑ ๑ ราย
สื่อที่ออกใหม่ ๒๖๔ - ๕ แผ่น/ม้วนพัสดุ ๔๗ ชิ้น

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕)