หน้าแรก >สารอโศก

พระพุทธองค์ตรัส
บุคคลให้อาหาร ชื่อว่าให้กำลัง
ให้ผ้า ชื่อว่าให้ผิวพรรณ
ให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความสุข
ให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่าให้ดวงตา
ให้ที่พักพาอาศัย ชื่อว่าให้ทุกสิ่ง
ส่วนผู้พร่ำสอนธรรม
ชื่อว่าให้ความพ้นทุกข์ ให้ความดับกิเลส

(พระไตรปิฎกเล่ม ๑๕ "กินททสูตร" ข้อ ๑๓๘)

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๕ เดือน ธันวาคม ๒๕๔๕)