หน้าแรก >สารอโศก

ควันหลงโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช


ยังมีผู้ส่งรูปแจ้งการจัดโรงบุญ ๕ ธันวามหาราชไปให้ จึงขอลงแจ้งเพิ่มเติมดังนี้
๑. กลุ่มสุดฝั่งฝัน แจกหนังสือที่หน้าสันติอโศก(๔ ธ.ค.) และที่สนามหลวง กทม.
๒. ป้ามุก ป้าฝอย ซ.สนามกีฬาบางขุนเทียน กทม. (รูปที่ ๑)
๓. คุณนึกน้อม อังศุสิงห์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (รูปที่ ๒)
๔. จ.เชียงราย (ไม่ทราบชื่อกลุ่ม) (รูปที่ ๓)
๕. ร้านชัยนาทมังสวิรัติ หน้าสถานธนานุบาลเมืองชัยนาท (รูปที่ ๔)
๖. พิมพรรณ วิสุทธิแพทย์ ร่วมกับผู้ใจบุญใจกุศล จ.ตราด (รูปที่ ๕)
๗. ร้านมังสวิรัตินครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา (รูปที่ ๖)
๘. คุณวนิดา ธัญญะกิจ หน้าร.พ.หนองคาย (รูปที่ ๗)
๙. ร้านเอื้อบุญ อ.เมือง จ.สกลนคร (รูปที่ ๘)
๑๐. ชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี (รูปที่ ๙)
๑๑. ชุมชนหินผาฟ้าน้ำร่วมกับเทศบาลตำบลแก้งคร้อ ในตลาดต.แก้งคร้อ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

และโรงบุญฯของหมู่บ้านราชธานีอโศก ชาวบ้านราชฯไปจัดโรงบุญทั้งหมด ๑๑ แห่ง ซึ่งเป็นเครือข่าย การอบรม สัจธรรมชีวิต รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๕๐,๖๘๑ บาท

๑. โรงเรียนหนองหว้า อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ สมณะ ๑ รูป คุรุ ๑ คน นักเรียน ๒๑ คน และ ญาติธรรม สุรินทร์อีก ๕ คน ที่โรงเรียนหนองหว้ามีนักเรียน ๓๘๐ คน ครู ๑๖ คน อาหารเหลือ ต้องไปแจกอีก ๒ โรงเรียน คือโรงเรียนหนองแคน และโรงเรียนบ้านขนวน ที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า ครูให้การต้อนรับ เป็นอย่างดี รวมผู้มารับบริการประมาณ ๗๐๐ คน ก่อนแจกอาหาร สมณะเทศน์ให้เด็กฟัง ค่าใช้จ่าย ๕,๙๐๐ บาทเศษ

๒. บ้านบุกลาง ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ สมณะ ๒ รูป ชาวชุมชน ๓ คน นักเรียน ๕ คน สมณะเทศน์ ให้ญาติโยมตอนค่ำ เพราะญาติโยม อยากฟังธรรม และได้แจกอาหาร ตอนเย็นนั้น เป็นส่วนใหญ่ ชาวบ้าน นำผักไร้สารพิษมาให้ จนเหลือกลับมาที่ชุมชน คนมารับบริการ ประมาณ ๒๐๐ คน ค่าใช้จ่าย ประมาณ ๓,๒๐๐ บาท

๓. บ้านคำเอนอ้า อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ มีผู้ไปแจก ๙ คน ชาวชุมชน ๔ คน นักเรียน ๕ คน ผู้มารับบริการ ประมาณ ๑๕๐ คน ค่าใช้จ่าย ๓,๙๗๗ บาท เพราะชาวบ้านไปเกี่ยวข้าว

๔. บ้านดอนหมู อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ สมณะ ๒ รูป ชาวชุมชนและนักเรียนรวม ๑๒ คน ผู้มารับบริการ ประมาณ ๒๐๐ คน ค่าใช้จ่ายประมาณ ๔,๘๖๐ บาท

๕. บ้านแหลมทอง อ.สิรินธร จ.อุบลฯ สมณะ ๑ รูป สามเณร ๑ รูป ชาวชุมชนและนักเรียน แจกที่วัด และ สมณะได้แสดงธรรม ในตอนเช้า ก่อนแจกอาหาร ผู้มารับบริการประมาณ ๒๐๐ คน ค่าใช้จ่ายประมาณ ๔,๙๐๐ บาทเศษ

๖. บ้านคอนสาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ สมณะ ๑ รูป ชาวชุมชนและนักเรียนอีกประมาณ ๒๐ คน ค่าใช้จ่าย ประมาณ ๕,๙๙๐ บาท

๗. บ้านหินแห่ อ.สำโรง จ.อุบลฯ ผู้ไปแจกชาวชุมชน ๕ คน และนักเรียน ๔ คน ไปแจกในวัด ชาวบ้าน นำผักไร้สารพิษ มาร่วม และช่วยแรงงาน ผู้มารับบริการประมาณ ๓๕๐ คน ค่าใช้จ่าย ประมาณ ๕,๙๕๐ บาท

๘., ๙. บ้านขามป้อมและบ้านนาสตางค์ อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ สมณะ ๒ รูป ชาวชุมชนและนักเรียน ค่าใช้จ่าย ประมาณ ๕,๖๕๒ บาท

๑๐. อุทยานบุญนิยม อ.เมือง จ.อุบลฯ ค่าใช้จ่ายประมาณ ๗,๐๐๐ บาท

๑๑. บ้านตาเกา ต.น้ำขุ่น อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ ค่าใช้จ่ายประมาณ ๓,๒๕๒ บาท ทีมงานชาวชุมชน ๓ คน

ฉบับที่แล้วแจ้งมา ๑๖๓ แห่ง รวมกับฉบับนี้อีก ๒๒ แห่ง รวมเป็นโรงบุญฯ ๕ ธันวามหาราช ทั้งประเทศ (เท่าที่มีการแจ้งมา) เป็นจำนวน ๑๘๕ แห่ง

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๕ เดือน ธันวาคม ๒๕๔๕)