หน้าแรก >สารอโศก

ชื่อใหม่ กรุณา อโศกตระกูล
ชื่อเดิม ทวีพูล งามเสงี่ยม
พี่น้อง ๘ คน เป็นคนที่ ๒
ภูมิลำเนา จ.นครสวรรค์
เกิด ๒๐ มี.ค. ๒๔๗๓
สถานภาพ แต่งงาน มีบุตร ๗ คน
การศึกษา ชั้นป. ๔
อาชีพเดิม โรงงานฆ่าสัตว์, รับซื้อพืชไร่
สถานที่ทำงาน ตลาดสะพานดำ จ.นครสวรรค์

ปลายปี ๒๕๑๖ พ่อท่านและคณะได้เดินจาริกผ่านไปที่หน้าค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ และแวะพักที่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จึงได้ไปฟังธรรมด้วยความสนใจ เพราะไม่เคยพบนักบวชที่มีอาการน่าเลื่อมใสเช่นนี้ ประทับใจ กิริยาที่เดิน อย่างสงบ สำรวม และปฏิปทาของนักบวชชาวอโศก เช่น ฉันมังสวิรัติ วันละ ๑ มื้อ ไม่สวมรองเท้า ได้สนทนาธรรมกับสิกขมาตุมาบรรจบ ทำให้เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้น และ เมื่อคณะจาริก เดินทางกลับ จึงขอติดตามไปที่แดนอโศกด้วย ได้พบการต้อนรับ ที่น่าอบอุ่น จากนักบวช รู้สึกประทับใจ และ นำความรู้ที่ได้ไปฝึกฝนปฏิบัติตนที่บ้าน เลิกกินเนื้อสัตว์ทุกชนิด และกินอาหารวันละ ๑ มื้อ

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ ได้เข้าไปอยู่ที่แดนอโศก

ปี ๒๕๒๒ แดนอโศกงดใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของชาวอโศก จึงเข้ามาอยู่ที่สันติอโศก ได้ช่วยทำอาหาร และดูแลงานในครัว ให้บริการยืมเท็ปเหลือง จากนั้นก็เป็นผู้รับทำอาหารถวายพ่อท่าน ปัจจุบัน รับหน้าที่ ทางด้านฝ่ายรับโทรศัพท์ที่สันติอโศก

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน แรกๆ ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่า การทำงาน คือ การปฏิบัติธรรม พอเวลา ผ่านไปๆ ก็เริ่มเข้าใจในคำสอนของพ่อท่าน ก็พยายามลด ละ เลิก ล้างกิเลส เท่าที่มีกำลัง ในขณะที่ มีผัสสะกับผู้ร่วมงาน

แนวทางแก้ไข แก้ไขที่ตัวเองและพยายามเข้าใจผู้อื่น คอยพิจารณาในกรรม ๓ ของตนเองเสมอ ว่าบกพร่อง ตรงจุดไหน แล้วพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างเต็มกำลัง

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด การเอาชนะใจตนเองในช่วงที่ได้รับผัสสะอาศัยคอยมีสติ เตือนตัวเอง อยู่บ่อยๆ

คติประจำใจ คนด่าเรา แต่เราจะไม่ด่าคน คนเกลียดเรา แต่เราอย่าเกลียดคน คนไม่มีความจริงใจต่อเรา แต่เราจะมีความจริงใจต่อคน

เป้าหมายชีวิต จะอยู่บำเพ็ญบุญที่วัดไปจนกว่าจะหมดลมหายใจ

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม พยายามเข้าใจผู้อื่นให้ได้ ต้องล้างตัวอคติ และอย่ารีบสรุปคนอื่น ด้วยโทสาคติ มีความอ่อนน้อม ในการรับฟังคนอื่นให้มากขึ้น

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๕ ธันวาคม ๒๕๔๕)

76 0