>สารอโศก

สรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย

สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.)
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๔๕ (๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๕)

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๘ คน
-การจัดงานโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช มีผู้มารับบริการจำนวนมาก
-ชมรมฯร่วมกับชุมชนสันติอโศกนำสินค้าไปจำหน่ายในราคาต่ำกว่าทุนในงานตลาดอาริยะปีใหม่ '๔๖ ณ ชุมชนราชธานี ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ ถึง วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖
-กำหนดปิดบริการตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ และเปิดบริการวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๖

สรุปโอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช : หากพวกเราไม่คิดอะไรมาก การทำงานย่อมสนุก หากยึดมากจะไม่สมใจ ถ้าไม่ยึดจะสบาย ขอให้พวกเราพยายามกระทำ เพราะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรม วันเวลาผ่านไป อายุก็แก่ไปเรื่อยๆ ให้อยู่กับบุญกุศลยังประโยชน์ตน-ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท

สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)
(๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕)

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๑ คน
-ผู้ช่วยงานป่วยหลายคน อาทิ นางใบจริง นาวาบุญนิยม นางปราณี
-นายหนึ่งในธรรม ไปอบรมเข้าค่ายสุขภาพที่ศูนย์ฝึกผู้นำ กาญจนบุรี
-จัดภัตตาหารถวายพระธุดงค์ ๓ รูป เดินทางมาจากจังหวัดตาก
-บริการอาหารให้คณะครู-นักเรียนพุทธเกษตรหนองฮ่อ จำนวน ๕๐ คน
-กำหนดแจกอาหารครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน และครั้งที่ ๙ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ศกนี้
-จัดงานโรงบุญ ๕ ธันวามหาราชเนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕
- เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ เจ้าหน้าที่สรรพากร จ.เชียงใหม่ มาสำรวจสภาพกิจการสถานประกอบการ ชมรมฯ ได้ดำเนินการ ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
- สมาชิกเปิดใจ

สรุปโอวาทจากสมณะ
สมณะใต้ดาว เหฏฐานักขัตโต : งานสำคัญคือการลดละกิเลส ให้ช่วยกันบอกกล่าวเพื่อสร้างนักเรียนให้สืบทอดงาน
สมณะลานบุญ วชิโร : ยามเจ็บป่วยขอให้จัดสรรตนเองให้เหมาะสม การทำงานให้นึกถึงใจของเพื่อนร่วมงาน
การแนะนำ นักเรียนขอให้เป็นไปในแนวเดียวกัน

สรุปรายงานการประชุมเครือข่ายชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๓๐ คน
-แจ้งสมาชิกป่วย
-ชมรมผู้อายุยาวและการสอนพุทธธรรมดำเนินไปตามปกติ
-สมาชิกหมุนเวียนเข้ารับการอบรมหลักสูตร มหัศจรรย์ที่ชุมชน จำนวน ๑๐๐ คน
-วิทยุชุมชน ดำเนินการตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ที่คลื่นความถี่ FM ๑๐๗.๙ MHz.
-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมาตรวจเยี่ยมชุมชน
-โรงเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ(สส.ภ.) มีนักเรียนทั้งหมด ๑๖ คน
-กำหนดการประชุมครู สส.ภ. ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ ๑ และสัปดาห์ที่ ๓ ของทุกเดือน
-รับบริจาคหนังสือและเท็ปธรรมะชาวอโศก (ของเก่า) กรุณาติดต่อ นางใบจริง นาวาบุญนิยม ชมรมมังสวิรัติ แห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ ๔๒ ถนนมหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โทร. ๐๕๓-๒๗๑๒๖๒

-จุลสารภูผาฟ้าน้ำนิวส์ พิมพ์จำนวน ๕๐๐ เล่ม เล่มละ ๔๐ บาท สมาชิกท่านใดประสงค์เป็นเจ้าภาพติดต่อ นางใบจริง นาวาบุญนิยม

-โครงการสละของรัก ท่านใดมีของเหลือใช้ เชิญร่วมบริจาคเพื่อนำไปจำหน่ายราคาถูกในงานตลาดอาริยะปีใหม่'๔๖ ณ ชุมชนราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี

-เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ร้านกู้ดินฟ้าเชิญชวนร่วมกิจกรรม ๑ บ้าน ๑ ผลิตภัณฑ์ (ผักพื้นบ้าน)

-กำหนดงานฉลองหนาวภูผาฟ้าน้ำ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๔๖ หากท่านใดประสงค์ จัดโรงบุญฉลองหนาว แจ้งความจำนงได้ที่ นายกระจาย นางรัตนาภรณ์ และนางใบจริง

สรุปโอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะลานบุญ วชิโร : ช่วงนี้มีงานหลายอย่าง ขอให้พวกเราติดตามข่าวและแจ้งสมาชิกที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมให้มาช่วยงานกัน
สมณะบินบน ถิรจิตโต : ได้ฟังสิ่งที่น่าประทับใจว่าจะมาร่วมแรงทุกวันเสาร์-อาทิตย์ น่าแปลกที่พวกเราทำได้ โชคดีที่เกิดมาจนจึงเกิดการร่วมแรงร่วมใจด้วยสองมือเปล่า เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ทำอย่างไรจะให้ความเป็นอยู่อย่างไทยดำรงรักษาไว้ได้ คนที่นี่เรียบง่ายจิตใจงาม งานปอยเราจะทำงานตามกำลัง

๒๙ พฤศจิกายน
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๖ คน
-จัดหาที่เก็บน้ำมันเบนซินและโซล่า
-นายทองใบหลังผ่าตัด พักรักษาตัวที่ลานนาอโศก
-วิทยุชุมชน เปิดทดลองออกอากาศในคลื่นความถี่ FM ๑๐๗.๙ เมกะเฮิรตซ์ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๓๐ น.
-ยกเลิกการแจกอาหารที่บ้านแม่เลา
-รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารที่พักฝ่ายชาย-ฝ่ายหญิง
-สัจจะออมทรัพย์ คณะกรรมการชุมชนได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว
-มอบเงินที่ได้จากการประกันไฟฟ้า จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้กองบุญรักษาสุขภาพชุมชน
-นัดฮอมแฮงถางหญ้า ทุกวันอาทิตย์ จนถึงงานฉลองหนาวฯ ปลายเดือนมกราคม ๒๕๔๖ โดยมีรถรับส่งที่ชมร.เชียงใหม่ ๑ คันกลุ่มปราการอโศก (๑ ธันวาคม ๒๕๔๕)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๓ คน
-รายงานการเงินกองบุญกลุ่ม
-รายงานความคืบหน้าของการเตรียมงานโรงบุญมังสวิรัติ ๕ ธันวามหาราช
-การร่วมงานตลาดอาริยะปีใหม่'๔๖ ณ ชุมชนราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ - วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ จะจำหน่ายน้ำตาลทราย สีรำในราคาต่ำกว่าทุน โดยนายพยัพ เชิดชูชัย ไพบูลย์ ยินดีสำรองเงินให้ ๕๐,๐๐๐ บาท หากมีความจำเป็น

-การร่วมงานมหาปวารณาและทำบุญวันเกิดหมู่บ้านปฐมอโศก มีสมาชิกกลุ่ม ๑๕ คนร่วมทำอาหาร ถวายนักบวช และเลี้ยงญาติธรรม ภายในงาน ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร นางโสภา ทะสะโส แจ้งว่า เป็นเงินสะสม ที่สมาชิกช่วยทำบุญในโอกาสต่างๆ ได้นำมาใช้จ่ายในงานนี้ สถานที่สะดวกบรรยากาศดีมาก การทำงาน ดำเนินไปด้วยดี นางโสภา ทะสะโส และนาวาตรีหญิงกฤษณา คนึงสัตย์ธรรม ออกค่าใช้จ่าย รถตู้บริการให้ ๕๐%

-นางลำน้ำ สุขัคคานนท์ เป็นตัวแทนประชุม พรรคเพื่อฟ้าดินและช่วยทำอาหาร และแจ้งว่าเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เพื่อนร่วมรุ่นของพ่อท่าน ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มาร่วมสังสรรค์ที่สันติอโศก พวกเราได้จัดอาหาร อย่างประณีต มาเลี้ยงต้อนรับ

-น.ส.เทียนฟ้า บูรพ์ภาค ได้รับเชิญจากพรรค เพื่อฟ้าดินในฐานะผู้แทนสมาชิกสามัญประจำจังหวัดสมุทรปราการ ไปประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ศกนี้ ณ ปฐมอโศก รายงานว่า ปัจจุบัน มีสมาชิกพรรค ๒๑,๒๕๔ คน มี ๑๐ สาขาพรรคเน้นกิจกรรมด้านกสิกรรมไร้สารพิษ สามอาชีพกู้ชาติ กิจกรรม ทางการเมือง อาทิ รณรงค์คัดค้านการขึ้นเงินเดือนของสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา รณรงค์ ขอยกเลิก กฎหมาย ๑๑ ฉบับ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จำนวน ๒๑ คน น.ส.ขวัญดิน สิงห์คำ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค

ข้อเสนอแนะของประธานในที่ประชุม (นางผ่องศรี ปัจฉิมนันท์ - นางลำน้ำ สุขัคคานนท์)
แม้ไม่มีสมณะพวกเราสามารถดำเนินการประชุมกันได้ นับเป็นการพัฒนาของกลุ่ม ที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการช่วยงาน หวังว่า กิจกรรมต่อๆไป คงเป็นเช่นนี้อีก พวกเราสามารถทำเท่าที่มี ให้เป็นไปตามธรรมชาติ พวกเราอยู่เพื่อเป็นหลัก เป็นพ่วงแพ ให้ผู้อื่นๆ โดยเฉพาะ ญาติธรรมเก่า ที่รู้อะไรดี ควรเป็นหลักอย่างยิ่ง ให้เคี่ยวตนเอ งตามคำสอน ของพ่อท่านที่ว่า "อย่าเผลอใจ อย่าห่างใจ" แนะนำให้ฟังเทปห้าดาว และ อย่าประมาทกับชีวิต พวกเราโชคดี ที่ได้กราบพระอาริยะ

หมายเหตุ การประชุมครั้งนี้ไม่มีสมณะเป็นประธานการประชุม เนื่องจากสมณะ ที่รับนิมนต์ ติดกิจธุระ และสมณะรูปอื่นๆ มีภารกิจ

๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๓๑ คน
-สรุปการจัดงานโรงบุญฯ
-ให้ใช้คำว่า"ขอบคุณ" เพราะมีผลทางใจ แม้มีการกระทบกระทั่งขณะทำงานก็อโหสิกันได้
-พวกเรามีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมา ๑๘ ปีแล้ว
-ปรึกษาหารือการนำสินค้าไปจำหน่ายในตลาดอาริยะปีใหม่'๔๖
-เชิญชวนบริจาคเงินเป็นงวดที่ ๒ เพื่อช่วย ร้านน้ำใจที่ถูกเพลิงไหม้เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๕ และจะมอบให้ ชุมชนศีรษะอโศก ในงานปีใหม่


ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ (พฤศจิกายน)
เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ นักศึกษาปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์ มาร่วมศึกษาดูงาน และเสวนา ทางวิชาการ อาจารย์ม่านพร กล่าวต้อนรับ หลังรับประทานอาหาร นักศึกษาฝึกเกี่ยวข้าว กับชาวชุมชน แม้ไม่เคยทำมาก่อน

ภาคค่ำ ซักถามปัญหากับท่านสมณะกลางดิน โสรัจโจ นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นเภสัชกร พยาบาล หรือระดับรองศาสตราจารย์ ตลอดจน พันโท มีโอกาสมาสัมผัสอย่างนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ต่างรู้สึกประทับใจ จนอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวว่า "จิ๋วแต่แจ๋ว" (Small is beautiful)

วันสุดท้ายอำลาโดยรับพรก่อนจาก ชาวชุมชนขับร้องเพลงคำมั่นสัญญา, ลาก่อน ต่างรู้สึกซาบซึ้ง เมื่อเด็กนักเรียนเข้าไปกราบ ผู้เข้ารับการอบรม โผกอดทั้งน้ำตา แลกของขวัญ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม เกิดความเข้าใจ ไม่มีซองเงิน และสัญญาว่า จะมาเยี่ยม ชุมชน หินผาฟ้าน้ำอีก

วันที่ ๑๔-๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ จัดงานโฮมแฮง แบ่งบ้านดิน สู่ถิ่น บุญกุ้มข้าว ณ ชุมชนพลังแผ่นดิน หินผาฟ้าน้ำ ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ


งานอบรมเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ ๓
ณ ชุมชนเมฆาอโศก บุรีรัมย์ วันที่ ๒๙ พ.ย.-๑ ธ.ค.๒๕๔๕
เด็กนักเรียนเข้ารับการอบรมครั้งนี้ จำนวน ๖๔ คน อายุ ๙-๑๓ ปี จัดกิจกรรมต่างๆทำให้นักเรียนได้รับความรู้-ศึกษาวัฒนธรรม-ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอโศก


สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๕

ห้องเผยแพร่เท็ป
ก่อนฉัน
ทำไมคนต้องเป็นนักศึกษา สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
โชคจะดีต้องมีโพชฌงค์ " ๒ ม้วน
เรามีความพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดา " ๒ ม้วน
เข้าถึงวิชชาและจรณะ " ๒ ม้วน
โลก-สังคม-วัฒนธรรมพุทธ " ๒ ม้วน
อิทธิวิธีของพุทธ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ปาฐกถา
เติมฝันจุดไฟชีวิต ผศ.รัศมี กฤษณมิษ ๑ ม้วน
สุขภาพดี ๑๐๐ ปี ชีวีเป็นสุข น.พ.อารีย์ ๓ ม้วน
อาหารเป็นพิษและยาคืออาหาร น.พ.อารีย์ ๓ ม้วน
ขับพิษออกจากร่างกาย น.พ.อารีย์ ๓ ม้วน
คุณหาโรคภัย ใส่ตัวเองทำไม น.พ.อารีย์ ๓ ม้วน
สร้างภูมิต้านทานพิชิตโรค น.พ.อารีย์ ๑ ม้วน
อภิมหาอำนาจทำลายวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ๒ ม้วน

ธรรมปฏิกรรม
แสตมป์บุญ ๖,๘๗๐ บาท
จดหมาย ๗๙๘ ฉบับ
สิ่งตีพิมพ์ ๒๒ ชิ้น
ตีคืน ๑๘ ชิ้น

ธรรมพิมพ์
สารอโศก(โรงบุญ ๕ ธันวาฯ'๔๕) ๑๐,๐๐๐ เล่ม
ดอกหญ้า (เดิมพันอนาคต) ๒๓,๕๐๐ เล่ม

ธรรมปฏิสัมพันธ์
จดหมายออก ๑๘ ฉบับ

สถิติธรรมโสต

  เท็ป วีซีดี วิดีโอ
ผู้มาติดต่อ
จำนวนที่ยืม
สมาชิก
สื่อที่ออกใหม่
๑๐๔
๒,๐๒๔

๗๒
๒๐
๔๐


๙ ราย
๓๓ ม้วน/แผ่น
๔ ราย
- ม้วน/แผ่น

พัสดุ ๔๒ ชิ้น
วีซีดีออกใหม่ ค่าของคนสร้างชาติ ตอน ๑-๒

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๕ ธันวาคม ๒๕๔๕)

0098