>สารอโศก


นอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา
จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย
จะว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่
แต่เราพออยู่พอกิน
และขอให้ทุกคนมีความปรารถนา
ที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบ
และทำงานตั้งจิตอธิษฐาน
ปณิธานจุดมุ่งหมายในแง่นี้ ในทางนี้
ที่จะให้เมืองไทยอยู่ พออยู่พอกิน
ไม่ใช่รุ่งเรืองอย่างยอด
แต่การพออยู่พอกิน มีความสงบนั้น
ถ้าจะเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ
หากรักษาความพออยู่พอกินนั้นได้
เราจะยอดยิ่งยวด...
ช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควร
ขอย้ำ....พอควร พออยู่ พอกิน มีความสงบ

(พระบรมราโชวาท วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๖ มกราคม ๒๕๔๖)