>สารอโศก

บุญญาวุธหมายเลข ๔ ....
สุขภาพบุญนิยม

ยามบ่าย บนภูสูง ฟ้าโปร่งสดใส อากาศกำลังเย็นสบาย ณ ศาลาซาวปี๋ พี่น้องทีม สุขภาพบุญนิยม ของชาวอโศก กว่า ๓๐ ชีวิตจากทั่วประเทศ ได้มาพูดคุย ปรึกษาหารือกันถึง สุขภาพของชาวอโศก นำทีมโดย คุณหมอไฟธรรม ชัยภัค ญาติธรรมผู้ขวนขวายงานบุญ ซึ่งขณะนี้ได้ย้ายมา ปฏิบัติราชการ ที่กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และ การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี อาสานำทีมงาน มาร่วมประสาน ทำงานรับใช้ ชาวบุญนิยมด้านสุขภาพ โดยได้กราบเรียน ขอนโยบายจากพ่อท่าน ในทิศทาง ที่ควรจะเป็นของ สุขภาพบุญนิยม ของชาวอโศกเรา

พ่อท่านได้กรุณามาเป็นประธานในที่ประชุม เกริ่นนำถึงเรื่องสุขภาพว่า เป็นเรื่องสำคัญที่ ชาวอโศกเรา ต้องทำกันจริงจัง ให้เป็นเรื่องเป็นราว พ่อท่านนำพา ทำเรื่องการผลิต และการซื้อขาย ไปก่อนแล้ว จนถึงวันนี้ เรื่องสุขภาพ เป็นเรื่องสำคัญ ที่แม้ไม่ป่วย ก็ต้องดูแลสุขภาพไม่ให้ทรุดโทรม ให้ชีวิตเป็นไปด้วยดี เพราะสังคม สิ่งแวดล้อมในโลก เป็นพิษเป็นภัยมาก เช่น สารพิษในพืชพันธุ์ธัญญาหาร ที่ผลิตออกมา โดยมุ่งหมาย เพื่อแลกเปลี่ยน เป็นเงิน เขาต้องการเงินอย่างเดียว

ชาวอโศกต้องดูแลกัน เรามีคณะบุคคลที่พอจะรวมกลุ่มรวมหมู่กัน หาทางดำเนินการ ให้มีระบบ มีแบบแผนกันดู ซึ่งพ่อท่านเองก็ต้องอาศัยพวกเรามาช่วยกัน ด้วยความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพ ที่มีที่เป็นอยู่ มาร่วมมารวมกันทำงานเป็นองค์รวม เป็นหมู่กลุ่ม หมดยุคของ One Man Show Production แล้ว พ่อท่านคาดหวังว่า เราน่าจะมีองค์รวม ส่วนกลาง มีคณะบุคคลรับผิดชอบ ซึ่งผู้ที่จะมาทำงาน ด้านสุขภาพนี้ ก็ไม่ได้ทำหน้าที่ ด้านสุขภาพด้านเดียว ทุกวันๆ เพราะชาวอโศกไม่ได้เจ็บป่วยกัน ทุกวันๆ อย่างเช่น โรงพยาบาลทางโลก ที่มีผู้ป่วย ไปกองรวมกัน ให้ดูแลกันอยู่ และเราก็ไม่ได้รับผู้ป่วย จากข้างนอ กอะไร ดังนั้น ผู้จะทำหน้าที่นี้ สามารถจะทำหน้าที่อื่นๆได้ ในขณะเดียวกัน ก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ ด้านสุขภาพ ในกาละที่จำเป็น เมื่อมีผู้ต้องการรับบริการ

สุขภาพบุญนิยมของชาวเรา เป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ใจ เกื้อกูลและเสียสละกัน อย่างแท้จริง ต่างจาก ทุนนิยม อย่างโลกย์ๆ ที่มีสิ่งตอบแทนเป็นลาภ -ยศ- สรรเสริญ หรือโลกียสุข โดยเฉพาะ เรื่องเงิน ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้ามาก ในระบบสุขภาพ ในสังคมทุกวันนี้ ที่หากไม่มีเงิน เขาปฏิเสธ คนไข้เลย เราต้องทำความชัดเจน ในจุดต่าง ระหว่างทุนนิยม กับบุญนิยม ข้อนี้ให้สำคัญทีเดียว จะต้องสำนึก สำทับตัวเอง เข้าไว้เรื่อยๆว่า หากเราไม่มีน้ำใจ ไม่เอื้ออาทร ไม่เกื้อกูล ไม่ช่วยเหลือ ทั้งๆที่เรา เป็นผู้ชำนาญ พิเศษ เราเป็นผู้ถนัดเชี่ยวชาญในงานนี้ เป็นผู้ที่อยู่ในสายงานนี้แท้ๆ แม้ในพวกเรา จะไม่มีเงิน เป็นตัวเรียกร้อง แลกเปลี่ยน อย่างทุนนิยม เราก็พึงระวัง การเรียกร้อง บุญคุณ ความรังเกียจ ความขี้เกียจ ที่จะทำให้ ปฏิเสธ การเกื้อกูลกัน เราจะต้อง ทำหน้าที่เต็ม ไม่เลือกหน้า ไม่ต้องอคติว่าคนนี้รัก คนนี้ไม่รัก คนนี้ชอบ คนนี้ไม่ชอบ คนนี้เคยมี บุญคุณกัน คนนี้ไม่เคยมีบุญคุณกัน

เรื่องบุญเป็นการชำระกิเลส เป็นคุณงามความดีอันแท้จริงและตัวจริง ดังนั้นงานสุขภาพ นี่แหละ จะช่วยให้เรา ได้ชำระกิเลส เราจะต้องทำให้ปรากฏ ให้มันแก้คดีของโลกย์ตอนนี้คือ กรณีหมอฟัน (หมอเห็นแก่เงิน ที่คิดค่ารักษาแพงลิบลิ่ว) เราจะมาถ่วงดุลแก้ภาพพจน์ แก้ความเลวร้าย ของผู้ที่อยู่ ในสายงาน สุขภาพนี้ ให้ฟื้นคืน มีคุณค่าขึ้นมา เราต้องแก้กลับ นี้คือความต้องการ ที่พ่อท่านคิดว่า อยากจะได้ เป็นนโยบาย เป็นปรัชญา เป็นอุดมการณ์อย่างนี้ อย่างแท้จริง นี้คือ "บุญนิยม" ส่วนรายละเอียด ทางเทคนิค ก็ให้พวกเราสายสุขภาพร่วมกันทำ ร่วมกันคิดต่อ

จากนั้นมีการแนะนำตัว พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างกว้างขวางทั้งในแนวกว้าง และลึก ของผู้ทำงาน ในบางชุมชน ของพวกเรา ในด้านสุขภาพ มีการกล่าวถึง ๗ อ. ที่พ่อท่าน ได้ให้แนวปฏิบัติไว้ เมื่อไม่นานมานี้ โดยมีบางทัศนะที่น่าสนใจ เช่น ทัศนะ ของการซ่อมสุขภาพ เรามีวิธีการที่หลากหลาย กว้างขวาง กระจัดกระจาย ในขณะที่ การสร้างสุขภาพ ยังไม่เป็นที่นิยมมากเท่า จึงเห็นว่า ทีมสุขภาพ น่าจะให้ความสำคัญ กับการสร้างสุขภาพ ด้วยการทุ่มเท ทำให้มาก ในเรื่องอาหารการกิน และ การออกกำลังกาย ให้ถูกต้อง สม่ำเสมอ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ คนต้องปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ของตนเอง จึงเป็นเรื่อง ที่ทำได้ยากกว่า เป็นต้น

ในที่สุด ที่ประชุมได้มอบหมาย ให้คณะบุคคล ที่จะมาทำหน้าที่ประสานข้อมูล ส่งข่าวถึงกัน ทั้งในระหว่าง คณะทำงาน ชาวสุขภาพบุญนิยม ด้วยกันเอง และระหว่าง คณะทำงาน ชาวสุขภาพบุญนิยม กับสังคม ภายนอก คณะทำงานนี้มี ๗ คน ดังนี้
๑. น.พ.วีรพงศ์ ชัยภัค ญาติธรรมจากกองการแพทย์ทางเลือกฯ
๒. ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ประธาน คณะทำงาน ต.อ.กลางชาวอโศก
๓. ทญ.ฟ้ารัก ทิพยธรรม ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมสันติอโศก
๔. น.ส.ขวัญธรรมชาติ กสิกรรม ญาติธรรมจากสำนักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข
๕. น.ส.น้อมบูชา นาวาบุญนิยม พยาบาลและคุรุพลาภิบาล
๖. น.ส.น้อมขวัญ ปัฐยาวัต ต.อ.กลาง
๗. น.ส.เพ็ญเพียรธรรม สิ้นป่าโลกีย์ พยาบาล ศาลาสุขภาพสันติอโศก

ทั้งนี้ได้มีการรวบรวมชื่อ-ที่อยู่และความเชี่ยวชาญพิเศษ ของสมาชิก แต่ละท่าน ที่ได้มาร่วม พูดคุยกัน ในวันนั้น เพื่อสื่อ-ส่งข่าวถึงกันในการทำงานต่อไปด้วย

พ่อท่านได้ให้ข้อฝากก่อนจะปิดการประชุม ด้วยบรรยากาศ การไล่สายสุขภาพ ผู้ถนัด ใช้หัว(สมอง) ลงจากเวที ด้วยเสียงดนตรี จากศิลปินชาวเรา ที่เตรียมเรียกผู้ชม มาร่วม รายการภาคค่ำ ที่ลานธรรมชาติ หน้าศาลาซาวปี๋ อย่างเป็นธรรมชาติๆ

พ่อท่าน ฝากให้พวกเรา ร่วมกันทำงาน อย่างจริงจัง ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ ต้องมาจัด ระบบกันก่อน เมื่อเป็นเรื่องเป็นราว เป็นหลักเป็นฐาน ก็ต้องคำนึงถึงการสืบทอด ซึ่งก็คือ นิสิตพลาภิบาล ที่ยังมีอยู่ และผู้ที่จะมาสมัครเพิ่มอีก พ่อท่านไม่ต้องการให้ทอดทิ้ง ให้คำนึง ถึงเด็ก ผู้สืบทอดต่อไป เราควรจะแข็งขัน ให้เขามาร่วมรับรู้ จะได้สืบทอด ทำไปพร้อมๆกัน ตั้งแต่ทีแรก ก็จะไม่ขาดหายหรือสูญ

สำหรับสถานที่ที่กำลังก่อสร้างอาคารพลาภิบาลที่ปฐมอโศกนั้น ไม่ได้สร้างขึ้น เพื่อให้ปฐมอโศก ใช้แต่ผู้เดียว แต่เป็นของเราชาวอโศกทุกคน ฉะนั้น ขอให้รับรู้ไว้ว่า ไม่ใช่เฉพาะ ปฐมอโศก ใช้งาน หรือ ปฐมอโศกดูแล แม้แต่เป็นเจ้าหน้าที่ ชาวอโศกทุกคน มีสิทธิ์ ที่จะเข้าไปใช้ บริการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งต่อไป อาจจะมีแหล่งกลางใหญ่ อย่างนี้เกิดขึ้น อีกหลายที่ เช่น ศาลีอโศก ศีรษะอโศก และที่อื่นๆ ซึ่งไม่จำเป็นต้อง เป็นแหล่งใหญ่ หรือ อาคารใหญ่ ควรเป็นแหล่งที่พอสมควร ที่เป็นสถานที่ศาลาสุขภาพ เราไม่อยากซ้ำ กับ โรงพยาบาล สุขศาลา หรือ สถานีอนามัย เดี๋ยวจะผิดกฎหมาย โดยไม่ขออนุญาต จากเขา แล้วก็ทำงานของเราไป โดยเอกเทศ โดยนอกระบบ หากเขาจะมาท้วงติง ก็ค่อยเจรจากัน แต่เราก็อยากทำ ของเราบ้าง ก็พยายามเจตนาจะทำให้มันดีเหมือนเจตนา ที่เราตั้งต.อ. ขึ้นมา เป็นหน่วยงาน เอกชน ที่ได้รับการยอมรับ จาก อ.ย. ซึ่งก็มาช่วยเสริมสานด้วย เราอยาก ให้เป็นแบบนี้ เขาไม่เห็นเรา เป็นพิษเป็นภัย แต่เป็นชุมชน ที่เอาใจใส่ เสริมสาน สร้างขึ้น เพื่อรองรับ ประชาชน ช่วยประชาชน ไปด้วยในตัว เหมือนอย่างต.อ. นี่เป็นตัวอย่างที่ดี ถ้าทำได้

นับเป็นการเปิดตัวบุญญาวุธหมายเลข ๔ "สุขภาพบุญนิยม" แบบเข้มข้น ท่ามกลาง บรรยากาศ สบายๆ คล้ายๆ พ่อสอนลูกให้สร้างเนื้อสร้างตัว ในฐานที่มั่นอันแข็งแรง ปลอดภัย อบอุ่นด้วยพี่ๆน้องๆ และเพื่อนๆ ร่วมวิชาชีพ พ่อท่านเตือนให้มีความทนทาน มุ่งทำจริง สู่เป้าหมาย ให้ยืนนาน เป็นที่พึ่งพา ของมวลมนุษยชาติ ให้แน่นลึก ในจิตวิญญาณ ของชาวเรา และที่สำคัญ ด้วยความกตัญญูรู้คุณ ในพุทธธรรม ที่ได้ฝึกฝนมา เป็นลำดับ ตลอดเส้นทาง สายบุญนิยมนี้อย่าง นึกนบ

กราบขอบพระคุณพ่อท่าน "สำหรับก้าวที่มั่นคง" ด้วยความเคารพยิ่ง

ทีมสุขภาพบุญนิยมทุกชีวิต
เสาร์ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๖

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๖ มกราคม ๒๕๔๖)