>สารอโศก

เรียงวลีกวีธรรม


แฟชั่นอุบาทว์
เมื่อแฟชั่นอุบาทว์ระบาดหนัก ความน่ารักกลับกลายน่าหน่ายหนี
ความทุเรศโดดเด่นเห็นมากมี มันสุดที่จะกล่าวเตือนได้เหมือนเดิม
ค่านิยมบ้าบอพอกันเถิด แม้โลกเปิด....สื่ออำนวยมาช่วยเสริม
ค่านิยมที่ดีควรมีเติม มาช่วยเพิ่มความน่ารักประจักษ์ใจ
เด็กเอ๋ยเด็กน้อย....อย่าถอยหลัง ยังใช้ตังค์พ่อแม่อยู่รู้ใช่ไหม
สมองมีคิดเห็นเป็นอย่างไร ฟังบ้างไหมพ่อแม่เตือนอยู่เหมือนกัน
อย่าให้เขาจูงเหมือนควายขายสินค้า ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายขายแฟชั่น
เน้นเสื้อผ้ารัดรูปตูบตามัน คงคิดฝัน.....คลอเคลียเมียบำเรอ
ทั้งเกาะอก-สายเดี่ยวเที่ยวสนุก พ่อแม่ทุกข์ห่วงลูกอยู่เสมอ
หวาดกลัวพวกบ้ากามมันตามเจอ คงละเมอฝันร้ายนานหลายปี
หลงแฟชั่นอุบาทว์....ฉลาดหรือ ล่อกระสือกินกามหยามศักดิ์ศรี
ความน่ารัก....น่าใคร่อย่างไหนดี ในยุคที่ไฮเทคเด็กหลงทาง....

ตะวันแดง ทะเลเงิน


สัจจะหรือมายา
วันคืนที่ล่วงไป มีสิ่งใดให้ค้นหา
สัจจะหรือมายา ในวิญญาณ์ในดวงใจ
มองเห็นความเปล่าว่าง ความแตกต่าง ความเปลี่ยนไป
สดับนิ่ง หรือ เคลื่อนไหว ปลดปล่อยใจ ใฝ่เสรี
ภู เชียงดาว


เรียนรู้ตามภาวะแห่งพุทธะ
เกิดขณะใดนั้นตามทันได้
รู้ตื่น รู้เบิกบาน การงานใด
ระวังใจ....ระวังตน จนแจ้งธรรม
ปาริชาต ถิตย์ประเสริฐ


แสงสีที่สาดส่อง ต่างมุมมองที่แลเห็น
สุขทุกข์ทุกเช้าเย็น ล้วนแลเห็นแตกต่างกัน
ความดีของคนหนึ่ง ควรคำนึงความดีนั้น
ชั่วดีมีปนกัน ทุกสิ่งอันล้วนผันแปร
วันนี้ยังดีอยู่ ใครจะรู้พรุ่งนี้แย่
สติอย่าเชือนแช คอยช่วยแก้ด้วยปัญญา
ศีลธรรมนำชีวิต ชี้ถูกผิดปมปัญหา
หิริโอตัปปา องค์สัมมาว่าต้องมี
แสงสีที่สาดส่อง ควรเพ่งมองให้คงที่
สุขทุกข์และชั่วดี ล้วนบ่งชี้ด้วยปัญญา
สุรเดช พระลับรักษา


เป็นฌาน
วิตกวิจารณ์คือฌานหนึ่ง ตรองตรึกลึกซึ้งอย่างแรงกล้า
ยกจิตจดจ่อพิจารณา ความคิดสัมมาอารมณ์เดียว
เพ่งเล็งตามรู้อยู่ต่อเนื่อง ทุกเรื่องหายหน้าไม่มาเกี่ยว
แน่วแน่แนบแน่นอยู่นั่นเทียว จิตเที่ยวท่องไปในองค์ฌาน
สติและทิฏฐิเป็นสัมมา ได้เร็วหรือช้าแล้วแต่ท่าน
กายใจคือห้องปฏิบัติการ ทำงานตามรู้อยู่ภายใน
จิตเกิดจิตรู้เฝ้าดูจิต ความคิดคือสิ่งอันยิ่งใหญ่
รู้เท่ารู้ทันความเป็นไป แววไวสุขเย็นเพราะเป็นฌาน.

นาคแด่ธรรม

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๖ มกราคม ๒๕๔๖)