สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

email:[email protected]
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ (๑๙ มกราคม ๒๕๔๖)
-กรรมการขาดประชุม ๑ คน คือ นายวิชาญ จิระเวชบวรกิจ
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๔๕
-โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก (สส.สอ.) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ ไปช่วยเตรียม งานตลาดอาริยะ ปีใหม่ที่ ชุมชน ราชธานีอโศก อุบลราชธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓-๖ เข้าค่ายมหัศจรรย์ ณ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ เป็นเวลา ๑๒ วัน แล้วจึงไปร่วมงานปีใหม่
-จัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ระดับชาติของ นักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยม ศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ ๖ อยู่ ในระดับ ๕๗ %
-พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปร่วมงานฉลองหนาว ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๗ มกราคม ๒๕๔๖
-จัดงานวันเด็กร่วมกับชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม(สส.พธ.)
-โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก (สส.ฐ.) และโรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาปฐมอโศก(สอ.ฐ.) ดำเนินการเรียน การสอน ตามปกติ กิจกรรมเรียนรู้การทำอ้อยทรายที่ มะเซอย่อ กาญจนบุรี
-พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าค่าย มหัศจรรย์ ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ เขียงใหม่
-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติผู้รับบริการ ธันวาคม ๒๕๔๕ จำนวน ๕๘ ราย
-ศาลากิจถั่ว เดือนธันวาคม ๒๕๔๕ ที่ผ่าน มาได้หยุดดำเนินการผลิตชั่วคราวเพื่อปรับปรุงเครื่องจักร และ เริ่มดำเนินการ ในเดือนมกราคม ๒๕๔๖
-ชุมชนปฐมอโศก เมื่อวันที่ ๘-๑๒ มกราคม ๒๕๔๖ จัดอบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. จำนวน ๑๓๐ คน
-อนุญาตให้มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนใช้ที่ดินของมูลนิธิธรรมสันติสร้างอาคาร
-เลขานุการรายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม
-โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๕๐๒ อ.เมือง นครปฐม ของมูลนิธิทำการรังวัดใหม่เมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ หลังจากแบ่ง หักเป็นที่สาธารณประโยชน์ เป็นทางหลวงแผ่นดิน (๓๐๙๗) และเป็นทางสาธารณประโยชน์ ที่ดินแปลงนี้ จึงคงเหลือ เนื้อที่ดิน ๒ ไร่ ๓ งาน ๘๖ ๒/๑๐ ตารางวา
-บริจาคของขวัญและขนมให้โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ
-ได้รับหนังสือเชิญร่วมงานวันปกรณ์'๔๖ และหนังสือเชิญประชุม จากสมาคมสันนิบาต มูลนิธิ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

email: [email protected]
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ (๑๙ มกราคม ๒๕๔๖)
-กรรมการขาดประชุม ๑๐ คน
-ชมรมขยะวิทยา มีดำริเผยแพร่ปุ๋ยชีวภาพสู่สาธารณชน
-ชุมชนราชธานีอโศกยังคงมีการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพักชำระหนี้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี และจะทำให้เป็นชุมชนบ้านราชฯเมืองเรือเพื่อให้เหมาะสมกับภูมิทัศน์ โดยใช้เรือเป็นอาคารพักตามลำน้ำมูล
-กระทรวงศึกษาแจ้งว่าจะพยายามดำเนินการเรื่องโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกให้เสร็จทันปีการศึกษานี้
กำหนดการประชุม ครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๖


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

email : [email protected]
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ (๑๙ มกราคม ๒๕๔๖)
-กรรมการขาดประชุม ๘ คน
-กำหนดอบรมเกษตรกรพักหนี้ ธ.ก.ส. ปลายเดือนเมษายน ๒๕๔๖
-โรงสีสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม สีข้าวเปลือกส่ง บจ.แด่ชีวิต จำนวน ๑๓ ตัน ขณะนี้เหลือข้าวเปลือก ๒๔ ตัน
-จัดงานโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช มีผู้มารับแจกอาหาร ประมาณ ๒๐๐ คน
-นำเสื่อ ๑,๒๐๐ ผืนไปร่วมจำหน่ายในงานตลาดอาริยะปีใหม่ที่ชุมชนราชธานีอโศก
-แต่งตั้งนายสืบพงษ์ คำแก้ว เป็นผู้ดำเนินการต่ออายุการประกอบการค้าข้าว (แบบ ค.ข.๓) ของโรงสี สมาคมฯ
-สถิติจำนวนสมาชิกสมาคมฯ ปัจจุบัน มี ๙,๔๖๘ คน
-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม(สส.พธ.) ร่วมออกร้านงานตลาดอาริยะปีใหม่ที่ชุมชนราชธานีอโศก จำนวน ๔ ร้าน และ ร่วมกิจกรรม งานแสดงภาคค่ำ ในคืนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๕
-จัดงานวันเด็ก มีผู้มาร่วมงาน ประมาณ ๒๐๐ คน พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์กล่าวเปิดงานและให้คำขวัญว่า "เด็กที่รู้จักควบคุมพฤติกรรมของตน คือ คนฉลาด"
-กำหนดปิดภาคเรียนพุทธธรรมวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
-กำหนดจัดงานยุวพุทธทายาทวันที่ ๑๖-๒๐ เมษายน ๒๕๔๖ ณ สันติอโศก
-กำหนดจัดสัมมนาผู้ปกครอง ณ สวนวนเกษตร ชลบุรี วันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาหน้าสันติอโศก(ชมร.สตอ.) และสาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.) รายงานกิจกรรมที่ผ่านมา
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาจตุจักร (ชมร. กทม.) มีข้อตกลง ระหว่างชมรมคนรักดี ที่จะร่วมกัน ปรับปรุงพื้นที่ โดยขอความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เข้าไปตรวจทั้งพื้นที่ และผัก ภายในร้านชมรม หากปรากฏ ผลการตรวจ ว่าผ่าน ได้มาตรฐานการบริโภค ชมรมจะขึ้นป้ายว่า "ผักปลอดภัยสารพิษ"
-ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม มีนักศึกษา จากสถาบันต่างๆ มาทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับ ชุมชน ชาวอโศก และ ได้รับหนังสือ สนับสนุนเข้าห้องสมุด จากกลุ่มสุดฝั่งฝัน สำนักพิมพ์กลั่นแก่น และ บจ.ฟ้าอภัย
-โรงเจสมาคมฯ รายงานบัญชีรายรับ-รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๔๕ นำสินค้า ไปจำหน่าย ในตลาด อาริยะปีใหม่ ที่ชุมชนราชธานีอโศก บจ.พร้อมมิตรโปรดักชั่น โดย ม.จ.ชาตรี เฉลิมยุคลร่วมกับ บจ.กิมมิค ไดเร็กชั่น สร้างภาพยนตร์เรื่องโหมโรง มีหนังสือถึงสมาคมฯ เพื่อขอยืมเครื่องใช้ สมัยโบราณ จากโรงเจ สมาคมฯ จำนวน ๗ รายการ
-ชมรมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม (นศ.ปธ.) และ สโมสรศิษย์เก่านักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมแห่งประเทศไทย (สศ.ปธ.) จัดโรงบุญ มังสวิรัติ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ โดยรณรงค์ การไม่ใช้ ถุงพลาสติก บรรจุอาหาร และ จัดงานค่ายจริยธรรม ณ วังสวนฟ้า สระแก้ว เมื่อวันที่ ๗-๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๕
-เครือข่ายชุมชนชาวอโศก กำหนดจัดประชุมเพื่อกำหนดทิศทาง เป้าหมายในการทำงาน ช่วงงานฉลองหนาว ที่ชุมชน ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๔๖ การอบรมเกษตรกร ที่พักหนี้ ธ.ก.ส. ระหว่างปี ๒๕๔๔-๒๕๔๕ จำนวน ๒๙๐ รุ่น คาดว่าปี ๒๕๔๖ จะอบรมได้ ๓๐๐ รุ่น
-ได้รับบริจาครถสองแถวอีซูซุ หมายเลขทะเบียน นค ๑๕๙๕ นครปฐม จำนวน ๑ คัน
-ได้รับหนังสือและเอกสารจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
กำหนดการประชุม ครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๖


ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย
สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๕ (๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๕)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒ คน
-กำหนดป"ดบริการเพื่อไปร่วมงานปีใหม่ที่ราชธานีอโศก อุบลราชธานี วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๖
-กำหนดราคา การเหมาอาหารเพื่อแจก ดังนี้
อาหารธรรมชาติ และขนมหวาน ๑,๐๐๐ บาท
ขนมจีนน้ำเงี้ยว-ขนมจีนน้ำยา ๕๐๐ บาท
ผัดไทย ๓๐๐ บาท
ส้มตำ ๕๐๐ บาท
ก๋วยเตี๋ยว ๑,๕๐๐ บาท
สลัดสมุนไพร ๕๐๐ บาท
น้ำหวาน น้ำผลไม้ ๕๐๐ บาท
ขนมป'ง พิซซ่า ๑,๐๐๐ บาท
-มีผู้เหมาร้านจัดโรงบุญต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ วันที่ ๒๘,๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ วันที่ ๕-๖ ธันวาคม ๒๕๔๕
วันที่ ๙-๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ วันที่ ๑๖-๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ วันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ วันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ หนึ่งเดือนเต็มๆ ที่ชมรมมีผู้จัดโรงบุญเพื่อทำบุญก่อนเสียชีวิต

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
อนุโมทนากับทุกคนที่ช่วยกันให้เกิดโรงบุญฯ


สรุปรายงานการประชุม
เครือข่าย ชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕-๒๕๔๖

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๑๕ ธันวาคม)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๓๐ คน
-ผู้อายุยาวช่วยกันถมดินถนนเข้าลานนาอโศก
-แจ้งผู้เจ็บป่วย
-ทุกวันอังคารคุณใบหญ้า ประธานเครือข่าย กสิกรรมไร้สารพิษ มอบผัก ผลไม้ให้นำมาจำหน่าย ในตลาดไร้สารพิษ
-ส่งต้นฉบับภูผาฟ้าน้ำนิวส์ ให้สำนักพิมพ์กลั่นแก่น จัดพิมพ์
-ปีนี้ทำนาได้รวม ๘๖๑ ถัง
-ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ มีโครงการตัวอย่าง ๑ บ้าน ๑ ผลิตภัณฑ์
-การศึกษาบุญนิยม พุทธธรรมลานนาอโศก ปิดเรียนวันเสาร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ เนื่องจากคณะครู ไปร่วมงานปีใหม่ ที่ราชธานีอโศก เป"ดเรียนตามปกติวันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๖
-ขอให้กรรมการชุมชน ร่วมสรุปงานฉลองหนาว เพื่อติดตามผลทุกวันอาทิตย์
-แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในงานฉลองหนาว

สรุปโอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะบินบน ถิรจิตโต : เรามีรายจ่ายสูงกว่า รายรับ การลดรายจ่ายคือการเพิ่มรายได้ ในยุคที่เรากำลังก่อสร้าง ต้องคิดว่า จะใช้จ่ายอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูง-ประหยัดสุด ให้ พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบกลุ่มปราการอโศก (๑๒ มกราคม)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๙ คน
-สมาชิกแสดงความเห็นการไปจำหน่ายสินค้า(น้ำตาล)ในตลาดอาริยะ ซึ่งประสบปัญหาร้านค้า กับห้องสุขา อยู่ไกลกันมาก และ เสนอให้ชั่งน้ำหนัก อย่างเที่ยงตรง ตามที่กำหนดไว้ แม้น้ำตาลจะมากถึง ๓๐ ตันก็ตาม เพื่อแสดงถึง ความซื่อสัตย์ ในฐานะนักปฏิบัติธรรม และ เพื่อให้ได้มาตรฐานทุกๆถุง โดยเสนอให้ปีต่อไป หากยังคงจำหน่ายน้ำตาล ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันบรรจุถุงเอง
- สมาชิกตั้งตบะเสริมเจโต
- สมาชิก ๑๐ คน ร่วมงานฉลองหนาว ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง เชียงใหม่ โดยนำเสื้อผ้า สภาพดี ที่เหลือใช้ ไปบริจาคให้ชาวเขา และบริจาคเงินเพื่อช่วยด้านอาหารที่แจกภายในงาน
- ญาติธรรมบริจาคแสตมป์สวยๆ ดวงละ ๒ บาท จำนวน ๗๐ ดวง ให้กลุ่มเพื่อใช้ส่งรายงาน

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะชนะผี ชิตมาโร :สมาชิกในกลุ่มที่มาประชุม ต่างเบิกบาน และมีฉันทะ ในการประชุม เชื่อแน่ว่า กลุ่มเจริญ ในธรรม และ จะพิชิต ปัญหา ด้วยอิทธิบาท และการลดละกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ แม้อายุ มากแล้ว ยังคิดจะมา พุทธสถาน เช่นนี้ นับว่าดีมาก ดีกว่าคนแก่ทั่วไป ที่ไปในเรื่องโลกย์ๆ หากิเลสใส่ตัว ตลอดเวลา ขอให้ทุกคน สร้างปาฏิหาริย์ โดยการขัดเกลากิเลสตน


สรุปรายงานการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพชีวิตเกษตรกร

เมื่อวันที่ ๓-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ณ ชุมชนศรีบูรพาอโศก
๙๖/๑ หมู่ ๖ ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

ผู้ร่วมงานรวม ๑๐๖ คน สมณะ ๙ รูป วิทยากรได้แก่
นายหนึ่งแก่น บุญรอด บรรยายเรื่องขบวนการกู้ชาติ เน้นการพออยู่พอกิน ทำกสิกรรมไร้สารพิษ
นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ อดีตรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม แสดงความเป็นห่วงว่า หลังจากปี พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งเป็นปีที่ ครบกำหนด การพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. แล้วจะใช้หนี้ได้หรือไม่ ให้แก้ปัญหาความอยาก เพราะเป็น ต้นเหตุ ของการมีหนี้ อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา ทำให้ทุกคนหลงบริโภคนิยม แนะทางออกคือ ให้ปลูกพืช หลากหลายชนิด กลับไปหาทางเกวียนสายเก่า อย่านำสารพิษใส่ดิน หากเดินเส้นทางบุญ รอดอย่างแน่นอน อย่าคิดว่า ทุกอย่างเป็นเงิน
นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ ประธานเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย(คกร.) แนะให้มารับความรู้ จากศูนย์อบรม ให้มากที่สุด เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนชีวิต ให้อยู่รอดในสังคม แนะให้รวมกลุ่ม บริหาร เป็นรูปแบบ มีศูนย์การบริหาร เพื่อพึ่งพาอาศัยกันได้
-รายการเปิดใจของผู้เข้ารับการอบรมฯเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. และชาวชุมชน ศรีบูรพาอโศก
ปิดท้ายด้วยการรับพร จากท่านสมณะ ให้ฝึกตนฝึกใจ อย่าหลงค่านิยมของสังคม ฝึกทำกิจกรรมร่วมกัน ให้อ่อนน้อม ถ่อมตน ขยายผลด้วยการทำตนเป็นตัวอย่างที่พึ่งตนเอง ถึงขั้นมีร้านค้า ขนาดย่อม ผลิตจุลินทรีย์เอง เป็นต้น


ข่าวจากโครงงานถอดเท็ปธรรมะฯ
ต้องการอาสาสมัครช่วยนำงานไปพิมพ์ที่บ้าน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ระบบดอสได้ กรุณาติดต่อ สิกขมาตุ ปราณี ชั้น ๒ อาคารกู้ดินฟ้า โทร.๐๒-๓๗๔๕๒๓๐ ต่อ ๑๕๘
หรือติดต่อตามที่อยู่ มูลนิธิธรรมสันติ
email:[email protected] และ [email protected]สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๖
ห้องเผยแพร่เท็ป
ทำวัตร
ศาสตร์อันเอกของมนุษยชาติ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ธรรมทานภาคพิสดาร สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ก่อนฉัน
ทวนกระแสเหนือความเปลี่ยนแปลง สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ขั้นตอนพัฒนาชุมชนโลกุตระ ๒ ม้วน
วัฒนธรรมล้ำค่าของชาวพุทธ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ปาฐกถา
สร้างตน-พึ่งธรรม-นำพ้นทุกข์ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
สุขภาพดี ๑๐๐ ปีชีวีเป็นสุข ตอน ๒ น.พ.อารีย์ ๒ ม้วน
ธรรมปฏิกรรม
แสตมป์บุญ ๒,๕๑๙ บาท จดหมาย ๕๓๙ ฉบับ
สิ่งตีพิมพ์ ๓๐ ฉบับ
ตีคืน ๑๒ ชิ้น
ธรรมพิมพ์
สารอโศก(ปีใหม่ตลาดอาริยะ'๔๖) ๙,๐๐๐ เล่ม
ดอกบัวน้อย(ฉบับ ทำ) ๘,๐๐๐ เล่ม
ธรรมปฏิสัมพันธ์
จดหมายออก ๑๘ ฉบับ
สถิติธรรมโสต

  เท็ป วิดีโอ วีซีดี
ผู้มาติดต่อ
จำนวนที่ยืม
สมาชิกเพิ่ม
สื่อที่ออกใหม่
๑๒๔
๒,๒๕๖

๒๔๐
๒๕
๖๐

-
๑๔ ราย
๔๗ แผ่น/ม้วน
๑ ราย
๒ แผ่น/ม้วน

พัสดุ ๖๐ ชิ้น

อุดมการณ์ความเป็นมนุษย์
๑.สะอาด ๒.สว่าง
๓.สงบ ๔.สุภาพ
๕.สมรรถนะ ๖.สามัคคี