หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ >สารอโศก

ผู้อดทนต่อ "ความอร่อย" ได้
ทนต่อ "ความอยาก" ขึ้นมาได้มากเท่าใด
ก็เป็น "พระอาริยะ" มากขึ้นเท่านั้นๆ
ยิ่งทนต่อโลกียรสในโลกได้หมดสิ้น
ก็ยิ่งนั่นแหละคือ "พระอรหันต์"

- สมณะโพธิรักษ์ -