สารอโศก


สันติอโศก
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

พุทธสถานสันติอโศกมีผู้คนใหม่ๆเดินทางเข้าไปอยู่เสมอ แต่ละคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียว กันว่า "แปลกดีเนาะ" เขาบอกว่าแปลกดี ในกรุงเทพฯ เขาคิดว่าจะไม่มีป่าแบบนี้ ดูแล้วน่ารื่นรมย์

นี้เป็นคำพูดของผู้คนที่พบเห็นใหม่ๆ แต่พวกเราบางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา ไม่คิดเห็นคุณค่ าอะไร มากมายนัก สำหรับคนทั่วไปแล้วเขาทึ่ง เขาแปลกใจ

ยิ่งเขาได้ฟังธรรมจากพ่อท่านช่วงงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ เขายิ่งทึ่งมากกว่านี้ เพราะพ่อท่าน ยิ่งเทศน์ลึก เจาะลึกเข้าไปทุกปีๆ อีคิวโลกุตระ หมายถึงผู้ฉลาดทางจิตวิญญาณ หรือ ผู้ฉลาด ในทางอารมณ์ อารมณ์โลกุตระ หมายถึงอารมณ์เหนือโลกียะ ไม่เป็นทาสของอารมณ์ใฝ่ต่ำ นี้คือ "อีคิวโลกุตระ" ที่พ่อท่าน นำมาแสดง เอามาเปิดเผยให้ผู้คนได้รู้ได้เข้าใจ

เหตุการณ์ประจำวัน
ส.๑ หมู่สมณะลงโบสถ์ เพื่อฟังปาติโมกข์ ทบทวนพระธรรมวินัย
อ.๔ หมู่สมณะร่วมอปริหานิยธรรมที่โบสถ์
พฤ.๖ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมผู้ได้รับทุนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร Community Development รวม ๗ คนมาศึกษาดูงาน และรับฟัง การบรรยาย ในหัวข้อชุมชนพึ่งตนเอง : วิถีชีวิตเศรษฐกิจเชิงพุทธ
ศ.๗ สมณะเพาะพุทธ ไปอบรมคนของแผ่นดินในหลักสูตรสัจธรรมชีวิต ที่ศูนย์ฝึกผู้นำ จ.กาญจนบุรี
-สมณะเมืองแก้ว ไปประชุมที่ดินหนอง แดนเหนือ จ.อุดรธานี
อา.๙ นร.สส.สอ. ม.ปลายฝ่ายชาย เดินทางไปสมทบกับนักเรียน สส.สอ. ม.ปลายหญิง ที่เดินทาง มาจากภูผาฟ้าน้ำ เพื่อช่วยเตรียมงานพุทธาฯ ที่ศาลีอโศก จ.นครสวรรค์
อ.๑๑ หมู่สมณะร่วมอปริหานิยธรรมที่โบสถ์


พ.๑๒ อาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา เจ้าของโรงเรียนอนุบาลสมประสงค์ พร้อมกับนักศึกษา ชาวอิตาเลียน ๓ ท่าน และผู้ติดตามคนไทย ๒ ท่าน มาศึกษาดูงานที่ร.ร. สัมมาสิกขาสันติอโศก แล้วสนทนา กับพ่อท่าน เรื่องการศึกษา
พฤ.๑๓ นร.สส.สอ ม.ต้น เดินทางไปช่วย งานพุทธาฯ ที่ศาลีอโศก
ศ.๑๔ สมณะเพาะพุทธเดินทางไปแสดงธรรมช่วงเช้าที่อาชีวะฉะเชิงเทรา ช่วงสายที่คุรุสภา ช่วงเย็นอาชีวะศึกษาภาคค่ำ
ส.๑๕ ชาวสันติอโศกเดินทางไปร่วมงานพุทธาฯ ที่ศาลีอโศก
-ทีมงานกองหนุนจริยธรรม นำโดยสมณะ ร้อยดาว ปัญญาวุฒโฑ จัดงานเผยแพร่ธรรมะที่สวนน้ำบึงกุ่ม ครั้งที่ ๒ โดยมีสมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ และทีมงานเพื่อนช่วยเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ส.๒๒ เดินทางกลับจากงานพุทธาฯ ที่ศาลีอโศก
จ.๒๔ ชมร. หน้าสันติอโศก เปิดโรงบุญมังสวิรัติ นอกเทศกาลเป็นปฐมฤกษ์
อ.๒๕ หมู่สมณะร่วมประชุมกันที่โบสถ์
พ.๒๖-พฤ.๒๗ กระทรวงศึกษาธิการได้เชิญ รร.สัมมาสิกขาฯ ไปร่วมระดมความคิด ในการกำหนด แนวทาง จัดตั้งโรงเรียน วิถีพุทธ โดยมี คุรุฟังฝน จังคศิริ อุบาสิการินธรรม อโศกตระกูล และ สมณะฟ้าไท สมชาติโก เป็นตัวแทน เข้าร่วม สัมมนา ณ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ วังบูรพา กทม. มีโรงเรียนที่ถือว่า ประสบความสำเร็จ ในการนำวิถีพุทธใช้ในร.ร. ๒๐ โรงเรียนที่เข้าร่วมสัมมนาด้วย ซึ่งแนวทาง จัดการศึกษา แบบนี้ จะเริ่มประกาศใช้ อย่างเป็นทางการ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖
พ.๒๖ คุณใจเพ็ญ อโศกตระกูล เป็นเจ้าภาพแจกอาหารเฉพาะแผนกสลัดที่ ชมร.หน้าสันติอโศก แก่ผู้มารับประทาน
-สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ ไปงานอบรมพิเศษ ที่ศูนย์ฝึกผู้นำ จ.กาญจนบุรี
พฤ.๒๗ คุณเรณู คำแดง เป็นเจ้าภาพเปิดโรงบุญมังสวิรัติ ทำบุญตายก่อนตาย ที่ ชมร. หน้าสันติอโศก ยกเว้น นำกลับบ้าน จำหน่ายตามปกติ

ท้ายนี้ฝากพุทธพจน์ที่ว่า
อลโส คิหิ กามโภคี น สาธุ
ปพฺพชิโต อสญฺญโต น สาธุ
ราชา น สาธุ อนิสมฺมการี
ปณฺฑิโต โกธโน ตํ น สาธุ

ฆราวาส ผู้บริโภคกาม เป็นผู้เกียจคร้าน ไม่ดี
บรรพชิต ไม่สำรวม ไม่ดี
พระราชา ไม่ทรงใคร่ครวญก่อนแล้วทำ ไม่ดี
บัณฑิต มักโกรธ ก็ไม่ดี

- สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก -


ปฐมอโศก
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

"ความเร็ว ทำให้เลว" คำพูดสั้นๆ แต่มีความหมายลึกซึ้ง พ่อท่านกล่าวไว้นานมาแล้ว เหตุการณ์ ของโลกของสังคมไทยทุกวันนี้ แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นความจริง และผู้คนก็ยังไม่รู้สำนึก ยังชื่นชอ ความสนุก ติดหลงสบาย หิวกระหายความสะดวก

นั่นคือพวกเขาทั้งหลายที่ไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรม เขาก็หลงไปตามโมหะอวิชชา

แต่พวกเราผู้ได้ศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติธรรมมาจนถึงวันนี้ ยังไปไม่ถึงไหน ถึงเวลาแล้ว หรือยัง ที่จะหัน มามองว่า ที่ปฏิบัติอยู่นั้นถูกทางแท้ๆหรือยัง

ขณะนี้พ่อท่านได้แจกกระดองเต่าเป็นการเตือนสติให้ลูกๆที่ยังเนิ่นช้า ไม่ไปถึงฝั่งเสียที เชื่อว่าพ่อท่าน ไม่ได้คาดหวัง เพียงแต่ท่านมีความหวัง

พวกเรารีบขวนขวายออกจากแป้น จากภพ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อท่านกันเถิด

ความเคลื่อนไหวในรอบเดือน
ส.๑ สมณะ ๓ รูป ฆราวาส ๕ คน เด็ก ๒ คน นำโดยสมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโต ไปกิจนิมนต์ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ของคุณสมคิด ไทยกิ่ง ที่ซอยสุทธิ จรัญสนิทวงศ์ ๑๓ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.
อา.๒ นักเรียน ม.๑ ไปสร้างขบวนการกลุ่มที่แดนอโศก พักค้าง ๑ คืน
-นักเรียน ม. ๒ ไปทัศนศึกษาที่ องค์การ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ที่ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
-นักเรียน ม. ๖ ไปดูงานวันนักประดิษฐ์ ที่ห้างเซ็นทรัล ลาดพร้าว กทม.
-ประชุมคณะพี่
อา.๒,๙ ประชุมกรรมการชุมชน
จ.๓-ศ.๗ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกร หลักสูตรสัจธรรมชีวิต (ธ.ก.ส.) รุ่นที่ ๑๙ จาก อ.เมือง อ.หัวหิน อ.กุยบุรี อ.ปราณบุรี อ.ทับสะแก และอ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ จาก
จ.สมุทรปราการ รวม ๑๔๘ คน และเจ้าหน้าที่ ศูนย์เจาะวิจัยสมทบอีก ๑๐ คน
จ.๓,๑๐,๒๕ ประชุมคุรุ
อ.๔,๑๑,๒๕ ประชุมอปริหานิยธรรม ประชุมตรวจศีลนักเรียน
อ.๔ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กทม. จำนวน ๓๕ คน มาเยี่ยมชมการอบรม ธ.ก.ส. และเยี่ยมชมชุมชน
พฤ.๖ นายรัฐวิทย์ ไตรยะวงศ์ เยี่ยมชมชุมชน
ส.๘-อา.๙ ส.แก่นหล้า วัฑฒโน ส.ปองสูญ โฆสิตธัมโม ไปกิจนิมนต์ พบผู้อบรมธ.ก.ส. ที่ศูนย์ฝึกผู้นำ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ส.๘ นักศึกษาจากสาขาชีววิทยาประยุกต์ แขวงจุลินทรีย์ ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๓ จากสถาบัน ราชภัฏ เพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน ๓๙ คน อาจารย์ ๔ คน มาดูงานการผลิตปุ๋ยชีวภาพ การเพาะเห็ด และ การผลิตเต้าเจี้ยว
-สม.รินฟ้า นาวาบุญนิยม ไปกิจนิมนต์ ผู้เข้าอบรม ธ.ก.ส. และนศ.ปริญญาโท ที่ศูนย์ ฝึกผู้นำ จ.กาญจนบุรี
-นักเรียน ม. ๑ เดินทางไปร่วมเตรียมงานพุทธาภิเษกฯ ที่ศาลีอโศก โดยระหว่างทาง มีกิจกรรม สร้างขบวนการกลุ่ม ตามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ไปด้วย
-ฐานชวนชื่น ทำบุญฐาน นิมนต์สมณะ ๒ รูป สม. ๑ รูป
อา.๙ ฐานเชื้อดี ฐานเต้าหู้ ทำบุญฐาน สมณะ ๓ รูป สม.๒ รูป
-สถานีวิทยุชุมชนทำบุญครบรอบ ๑ ปี
-ประชุมกลุ่มเพื่อนบุญอโศก
-สมณะนาไท อิสสรชโน และคณะไป ร่วมประชุมกลุ่มละโว้อโศก รวมกับผู้ผ่านการอบรม ธ.ก.ส.
จ.๑๐ ประชุมนิสิต มวช.
จ.๑๐-๘,๑๔ สมณะเสียงศีล ชาตวโร และคณะอบรม ธ.ก.ส. ที่ศูนย์อบรมอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
จ.๑๐ สมณะนาไท และคณะเยี่ยมผู้ผ่าน การอบรมธ.ก.ส. ที่อ.บางแพ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
อ.๑๑ ออกเยี่ยมที่ อ.ดำเนินสะดวก อ.สวนผึ้ง
พ.๑๒ ออกเยี่ยมที่ อ.สวนผึ้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี
อ.๑๑ นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๑๓ คน มาศึกษาเศรษฐกิจชุมชน
พ.๑๒ นักเรียน ม.๓ เดินทางไปศาลีอโศก
-ร้านมร.ฐ. ขายอาหารในราคา ๑ บาท เป็นครั้งแรก
พฤ.๑๓ ส.นาไท และคณะออกเยี่ยมเครือข่าย ธ.ก.ส. ที่อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ศ.๑๔ นักเรียน ม. ๒ ม. ๕ เดินทางไปศาลีอโศก
ส.๑๕ สมณะ ชาวชุมชน คนวัด เดินทางไปศาลีอโศก
อา.๑๖-ส.๒๒ ร่วมงานพุทธาฯ ครั้งที่ ๒๗ ที่ พุทธสถานศาลีอโศก ต.โคกเดื่อ
ส.๒๒ เดินทางกลับปฐมอโศก
พฤ.๑๓ พระจากประเทศจีน ๑ รูป และผู้ติดตาม ๓ คน โดยมีผู้หญิงไทย ที่เคยปฏิบัติธรรม ที่วัดปักกิ่ง พามาสนทนาธรรม กับสมณะ
-สามี-ภรรยาจากประเทศอังกฤษมาศึกษาวิธีทำอาหารมังสวิรัติที่ มร.ฐ. และร้านอาหารหน้าพุทธสถาน
อ.๒๕ ก.พ. -ส. ๑ มี.ค. อบรม ธ.ก.ส. รุ่นที่ ๒๐ ซึ่งมาจากหลายจังหวัด ได้แก่ พะเยาสมุทรปราการ อยุธยา สิงห์บุรี ประจวบฯ ระยอง ปทุมธานี รวม ๕๙ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๔ คน

คติก่อนจาก
ผู้ฉลาดย่อมสะสมธรรม ผู้โง่อยู่เท่านั้น ที่ยังหลงสะสมโลกียวัตถุ (พ่อท่าน ๗ มี.ค.๒๒)

- สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน -


ศรีษะอโศก
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

บรรยากาศภายในเดือนนี้ ทำให้เวทนา จิต ธรรม เจริญงอกงามดีโดยถ้วนทั่ว ผู้ฝึกตนได้ เป็นผู้ประเสริฐสุด ในหมู่มนุษย์ เพราะเหตุอย่างหนึ่งทำให้คนหนึ่งได้รับการสรรเสริญ เหตุอย่างเดียวกันนั้น ทำให้อีกคนหนึ่ง ได้รับการนินทา ด้วยเหตุอย่างเดียวกันนั่นแหละ ดีสำหรับคนหนึ่ง แต่เสียสำหรับอีกคนหนึ่ง เพราะฉะนั้น สิ่งใดๆ ก็ตาม มิใช่ว่าจะดีไปทั้งหมด และก็มิใช่ว่าจะเสียไปทั้งหมด การมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา จึงประเสริฐที่สุด

กิจกรรมทั่วไป
ส.๑ สมณะทบทวนปาติโมกข์ที่โบสถ์ สิกขมาตุประชุมที่ศาลาเขตหญิง
-สมณะร่มเมือง ยุทธวโร เดินทางมาพักค้างที่ศรีษะอโศก
อา.๒ สมณะร่มเมือง และ สมณะข้าฟ้า นำนักเรียน สส.ษ ชั้นม. ๑ ทั้งหมดเดินทางไปฝึกฝน เตรียมงาน พุทธาภิเษกฯ ที่ศาลีอโศก จ.นครสวรรค์ โดยแวะพาทัศนศึกษา คนป่วยโรคเอดส์ ที่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี และทัศนศึกษารายทางอีกหลายแห่ง
-ภาคบ่ายประชุมสรุปงานอบรมฯ ครั้งที่ ๒/๒๖ รุ่นพิเศษที่ผู้เข้ารับการอบรมมีหลากหลายวัย มีนักเรียน มัธยมกลุ่มหนึ่ง ได้ขอเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. เข้าร่วมการอบรม เพื่อจะนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ ที่โรงเรียน ของตนด้วย และทางเรากลุ่มพี่เลี้ยงกระจอกเทศ ไปเข้าค่าย มหัศจรรย์ จึงได้อาศัย สส.ษ. ม.ปลาย ร่วมเป็น พี่เลี้ยงด้วย ผู้อำนวยการอบรมบอกว่า เป็นรุ่นที่อบอุ่น และสนุกที่สุด
-ภาคค่ำ สมณะ สิกขมาตุส่วนหนึ่งและคณะคุรุ ร่วมรับฟังการประชุม "เปิดใจไขปัญหา" สัมมนา ม.ปลาย ทั้งหมด รวมทั้งรับพิจารณา คำอุทธรณ์จากสภา ม.ปลาย ลดหย่อนเงื่อนไข การลงโทษบางข้อ กรณีเด็ก สส.ษ. ม.ปลายคนหนึ่ง ทำผิดกฎระเบียบ ณ ลานพระวิหาร และสมณะ สิกขมาตุอีกส่วนหนึ่ง เป็นประธาน นำศึกษา ศีลพัฒนาจิตวิญญาณ สส.ษ. ม.ต้นที่เหลือ รวมทั้งประชุม ชุมชนทุกฐานะ ณ ศาลาปลุกเสก
จ.๓ คุรุขวัญดิน นำนักเรียน สส.ษ ม.ปลายส่วนใหญ่ และชาวชุมชนบางส่วน ร่วม ๔๐ ชีวิต เดินทาง แต่เช้ามืด ไปภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่
-สมณะแก่นเกล้า สารกโร เดินทางมาพัก ค้างที่ศีรษะอโศกระยะหนึ่ง
-ประมาณบ่าย ๓ โมง เกิดเพลิงไหม้ป่าไม้แห้งหลังเรือนกู้ไท ทุกคนในชุมชนที่เหลืออยู่ ช่วยกันดับไฟ แต่ไฟไม่สงบ จึงติดต่อ รถดับเพลิงมาดับ เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อน
อ.๔ กลุ่มกระจอกเทศฝ่ายหญิง และชาวชุมชนส่วนหนึ่ง เดินทางกลับจากภูผาฟ้าน้ำ หลังจาก ไปร่วมงาน ฉลองหนาว และเข้าค่ายมหัศจรรย์
-กลุ่มกระจอก(ไม่)เทศ(น์) มีกรรมฐาน ชื่อกลุ่มใหม่ หลังเข้าค่ายมหัศจรรย์ รวมพลังเตรียมงานอบรมฯ ครั้งที่ ๓/๒๖ สมณะผืนฟ้า อนุตตโร เป็นประธาน
-สมณะพอจริง มาพักค้างที่ศีรษะอโศกระยะหนึ่ง เพื่อช่วยงานด้านการศึกษา และการจัดทำ งานทะเบียน ของนักเรียน สส.ษ.
พ.๕ ประชุมบวร ช่วงวัตรเช้า สรุปเรื่องสำคัญแจ้งให้ทราบ
-ประธานสหกรณ์สวนฟ้านาบุญ คุณสมภาร บุญทะจิตร์ แจ้งประกาศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง กำหนด ระดับมาตรฐาน สหกรณ์ของชุมชน ต่ำกว่าเกณฑ์ที่เขากำหนด ๖ ใน ๘ ข้อ คือ

๑.ผลการดำเนินงาน ๓ ปี บัญชีย้อนหลัง ต้องมีกำไรต่อเนื่อง ของเราขาดทุนต่อเนื่อง เพราะเรา ไม่ได้แสวงหากำไร
๒.สมาชิกไม่ต่ำกว่าครึ่งที่มีสิทธิรับเงินเฉลี่ยคืน (ของเราไม่มี) โดยสมาชิกส่วนนี้ ต้องร่วมทำกิจกรรม หรือ ธุรกิจกับสหกรณ์ (ส่วนแรกเราไม่มี ส่วนหลังก็ไม่มีโดยปริยาย)
๓.จำนวนสมาชิกทั้งหมดไม่ถึง ๑๐๐ คน
๔.ไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจำ (ของเราทำงานฟรี)
๕.ในรอบบัญชี ๓ ปีย้อนหลัง ไม่ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิคืนเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก
๖.ในรอบปีบัญชีสุดท้ายได้กระทำการ(ข้อ ๑-๕) อันเป็นการจงใจฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งของ นายทะเบียนสหกรณ์

มีอยู่เพียง ๒ ข้อ ที่เราผ่านระดับมาตรฐาน คือ
๑.ในรอบ ๓ ปี บัญชีย้อนหลัง ไม่มีการกระทำอันถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์
๒.ในรอบปีบัญชีสุดท้าย เราได้จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จ และสามารถส่ง ให้ผู้สอบบัญชีได้ ตามเวลา ที่กฎหมายกำหนด
-กรณีไฟไหม้ป่าไม้แห้ง บริเวณหลังเรือนกู้ไท มติที่ประชุมมอบหมายให้คุณจริงจริง ม่วงมนตรี รับผิดชอบ หากำลังคนถางป่า ให้เรียบ และทำร่องแปลงผักแทน

พ.๕ มว.ช. บางส่วนเดินทางไปราชธานีอโศก รับนโยบายจากพ่อท่าน เรื่องนัดประชุมศิษย์เก่าทุกรุ่น
พฤ.๖ สมณะพอจริง พบเด็ก ม.๑-ม.๒ ประชุมกลุ่มย่อย ณ ศาลาบุญถ่วม
อา.๙ ศึกษาศีลพัฒนาจิตวิญญาณทั้งชุมชน
จ.๑๐ สมณะ ๓ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป พร้อมชาวชุมชนส่วนหนึ่ง และนร.ม.๒ ไปกิจนิมนต์ที่บ้านคุณแซมดาว อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
-สมณะ ๒ รูป สิกขมาตุ ๑ รูป และคุรุส่วนหนึ่ง ร่วมประชุมด้านการศึกษา ที่บ้านราชฯ พ่อท่าน เป็นประธาน
-ตอนค่ำ ประชุมคุรุ สมณะ สิกขมาตุเป็นประธานที่โบสถ์
อ.๑๑ สมณะ ๒ รูป ไปให้กำลังใจและติดตามดูแลการปลูกแตงโม ของหัวหน้า ฐานงานกสิกรรม พ่อใหญ่ จำเริญ เพื่อเตรียมอาหารงานปลุกเสกฯ ที่บ้านทุ่งชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
พ.๑๒ ประชุมบวร ช่วงวัตรเช้า สรุปเรื่องสำคัญแจ้งให้ทราบอาหารโรงครัว ให้ใช้ผักพื้นบ้านของเราเอง และ การหุงต้มเน้นใช้ฟืนเป็นหลักรับบริจาคเครื่องอบลดความชื้น ๒ เครื่อง ต้อง ไปขนย้ายเองที่ จ.ยโสธร และอนุมัติ ซ่อมเครื่องอบ ที่เสียโดยเร็ว เพื่อใช้งานด้านแปรรูปอาหาร เพิ่มผลผลิตแก่ชุมชน
-หลังบิณฑบาต สมณะ สิกขมาตุประชุมที่โบสถ์
-หลังฉัน สมณะอนุตตโร และสมณะ วินยธโร เดินทางไปร่วมประชุมสมณะมหาเถระ ก่อนร่วมงาน พุทธาภิเษกฯ ที่ศาลีอโศก จ.นครสวรรค์
พ.๑๒-จ.๑๗ สมณะลั่นผา เดินทางไปเยี่ยมโยมที่บ้าน และโยมจันทร์ ข่าทิพย์พาที ซึ่งป่วยหนัก ที่จ.ร้อยเอ็ด
พฤ.๑๓ คณะคุรุ และสัมมาสิกขา ม.ปลาย กลับจากการเข้าค่ายมหัศจรรย์ที่ภูผาฟ้าน้ำ สำหรับ สัมมาสิกขา อาชีวะทั้งหมด เดินทางต่อไปที่ศาลีอโศก เพื่อร่วมงานพุทธาภิเษกฯ
ศ.๑๔ ประชุมคุรุกระจาบ สมณะ-สิกขมาตุ เป็นประธาน
ส.๑๕ สมณะ ๒ รูป สิกขมาตุ ๑ รูป พร้อมชาวชุมชน และสส.ษ. ส่วนหนึ่งเดินทางไปร่วมงานพุทธาภิเษกฯ ที่ศาลีอโศก
อา.๑๖ เช็คศีลและเทศน์พิเศษภาคค่ำวันมาฆบูชา ณ ศาลาปลุกเสก
จ.๑๗ นิสิต มว.ช. ส่วนหนึ่ง และนักเรียน สส.ษ. (อาชีวะ) ที่เหลือ เดินทางไปร่วมงานพุทธาฯ
อา.๒๓-อ.๒๕ สมณะอนุตตโร และสมณะ วินยธโร ไปกิจนิมนต์และร่วมงานศพลูกชายพ่อใหญ่สม นิวัฒน์ ศรีษะมุข และฌาปนกิจ ที่ชุมชนศรีโคตรบูรณ์อโศก เป็นศพแรก
อา.๒๓ ศึกษาศีลพัฒนาจิตวิญญาณทั้งชุมชน
จ.๒๔ สมณะข้าฟ้า และสมณะหินเพชร นำนักเรียน สส.ษ. ม.๑ และ ม. ๔ กลับจากการไปเข้าค่าย ฝึกฝน ศีลเด่น เป็นงาน ในงานพุทธาฯ ที่ศาลีอโศก และทัศนศึกษารายทาง ระหว่างเดินทางกลับ ศีรษะอโศก เพื่อสร้างสรร ขบวนการกลุ่ม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พ.๒๖ ประชุมบวร ช่วงทำวัตรเช้า สรุปเรื่องสำคัญแจ้งให้ทราบ
-ผู้มาดูงานที่ไม่ได้ติดต่อล่วงหน้า และประสงค์พักค้าง ให้แจ้งโรงครัวเพื่อดูแลเรื่องอาหาร และแจ้ง ฝ่ายทะเบียนพักค้าง เพื่อแนะนำ ข้อปฏิบัติในชุมชน เพื่อธำรงศีลธรรม และวัฒนธรรม อันดีงามของเรา

-ผู้จะมีสิทธิขับรถของชุมชน ซึ่งบ้านยานยนต์ดูแลอยู่ ต้องมีใบอนุญาต ผู้ประจำรถ ของกรมการขนส่ง ออกให้ ซึ่งวันที่ ๒๖-๒๘ ก.พ.นี้ การขนส่งกันทรลักษ์ กำลังเปิดให้บริการ ติดต่อขอใบอนุญาตอยู่ ระเบียบใหม่นี้ จะควบคุมผู้ขับรถ ไม่ให้ต่ำกว่ามาตรฐาน และควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก ไม่ให้เกินกว่า กำหนด

-ห้ามนำรถบรรทุกแล่นเข้าภายในชุมชน เพราะเรามีต้นไม้เยอะ ไม้ขูดขีดหลังคารถ ทำให้เสีย ค่าซ่อม บำรุงมาก กรณีคนป่วยและของหนักให้ติดต่อรถเล็กไปรับได้

-จากการไปร่วมประชุม อบต. เรื่องเกี่ยวกับประชาคมหมู่บ้าน ต้านยาเสพติด ให้ทุกหมู่บ้าน มีตำรวจ หมู่บ้าน แต่หมู่บ้านเรา ไม่มีปัญหาเลย

-งานศิษย์เก่าศีรษะอโศก คืนสู่เหย้า เริ่ม ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๔๖ ที่ศีรษะอโศก ส่วนงานรวมศิษย์เก่า ชาวอโศก ทั้งหมด เริ่ม ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ที่ราชธานีอโศก

-อนุมัติให้การทำบัญชีสหกรณ์ของเรา ใช้ระบบบัญชีมาตรฐานของสหกรณ์ ที่ทางการกำหนดขึ้น เพื่อสะดวก ในการจัดทำ และตรวจสอบ ซึ่งเรื่องนี้ ทางเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จะมาให้คำแนะนำ ในการใช้ โปรแกรม บันทึกบัญชี ลงคอมพิวเตอร์

-อนุมัติให้นิสิต ม.วช. สุดา หงษ์คำ เป็นตัวแทนทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ไปร่วมประชุม และไปงาน เชิญต่างๆ ที่คนในชุมชนของเรา ร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วย เพื่อประสานกับ องค์กรต่างๆ ตามเห็นสมควร จากที่ประชุม

ศ.๒๘ ช่วงวัตรเช้า ประชุมใหญ่พิเศษเตรียมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๒๗

กิจกรรมพิเศษ
พ.๕-อา.๙ งานอบรมฯ หลักสูตรสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๓/๒๖ เกษตรกรจาก อ.น้ำยืน และ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี ๑๑๘ คน เจ้าหน้าที่ ธกส. ๘ คน รวม ๑๒๖ คน
ส.๑๕-จ.๒๔ ค่ายเคี่ยวเราเพื่อเอาน้อง ของนักเรียนประถมศึกษา ป.๑-ป.๖ กลุ่มนกกระจาบ จำนวน ๓๒ คน เข้าค่ายฝึกฝนพี่ดูแลน้อง น้องเชื่อฟังพี่ โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่มคละชั้น แบ่งสี มีม.วช. เป็นครูพี่เลี้ยง สรุปงาน แล้วเบิกบานหายเหนื่อย
อ.๒๕-พฤ.๒๗ งานอบรมหลักสูตรคนสร้างชาติ กลุ่มอาสาสมัคร จาก อ.วังหิน และ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ รวม ๔๒ คน

ต้อนรับผู้มาดูงาน
ส.๑ นศ.จากราชภัฏสุรินทร์ ๔๐ คน ร่วมรับประทานอาหาร ๑ มื้อ
พ.๕ สามเณร ๑๑ รูป มาศึกษาดูงานด้านสมุนไพร
พฤ.๖ เกษตรกร จาก อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๑๔ คน
ศ.๗ นักเรียน ม.ต้น ร.ร.บ้านหนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ๙๙ คน
ส.๘ อบต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ๘๐ คน
-นศ.ราชภัฏ จ.สุรินทร์ ๔๐ คน
อา.๙ เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. จาก จ.ตราด มาดูงานเกษตรอินทรีย์ ๘ คน
จ.๑๐ ศบอ. อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ๘๐ คน
อ.๑๑ นักเรียน และเยาวชนจาก ร.ร. วัดโนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๒๕๐ คน คณะครู ๑๐ คน รวม ๒๖๐ คน
พ.๑๒ เกษตรกร อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ ๕๐ คน
พฤ.๑๓ เกษตรกร อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ๔๐ คน
ศ.๒๑ นศ.จากสถาบันราชภัฎ จ.สุรินทร์ ๓๘ คน
ส.๒๒ นักเรียน ร.ร.ดงรักวิทยา ต.ละลาย ๗๐ คน
พ.๒๖ ตัวแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากภาคอีสาน หลายจังหวัด ประสานงานโดยสาธารณสุขจ.อุบลฯ รวม ๑๒๐ คน และร่วมรับประทานอาหาร ๑ มื้อ
พฤ.๒๗ ตัวแทนกลุ่มพัฒนาชุมชน จาก อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ๔๕ คน
ศ.๒๘ อบต. และกลุ่มผู้นำชาวบ้าน ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๒๘๐ คน

ข้อคิดขอฝาก...
กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร จัณฑาล และคนงานชั้นต่ำทั้งปวง สงบเสงี่ยมแล้ว ฝึกตนดีแล้ว ก็บรรลุธรรมได้เหมือนกันหมด

- สิกขมาตุทองพราย ชาวหินฟ้า


- ศาลีอโศก
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

ในช่วงนี้ เป็นช่วงของการเตรียมงาน เพื่อรับงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๒๗ แม้กระนั้นก็ตาม ในช่วงก่อนงาน ยังมีงานอบรมลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส. มาให้พวกเราอบรม อีกหนึ่งรุ่น แล้วจึงค่อยเตรียมงาน พุทธาภิเษกฯ กันต่อไป ทำให้มีเวลาเตรียมงานสั้นมาก แต่การเตรียมงาน ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากการร่วมมือ ของพวกเราหลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะ นิสิตสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต ที่มาช่วยรับ เป็นแม่แรง ในการเตรียมงานนี้ กันอย่างขยันขันแข็ง และนักเรียนสัมมาสิกขา จากสถาบัน ต่างพุทธสถาน ต่างทยอยกันมา ช่วยเตรียมงานกัน อย่างคึกคัก เข้มแข็ง จึงทำให้งานสำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี ชาวศาลีอโศก ขอขอบคุณ ในความมีน้ำใจ ของทุกๆท่าน ที่มาให้ความช่วยเหลือไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

เหตุการณ์ประจำวัน
จ.๓ สมณะและสิกขมาตุ ช่วยกันตรวจศีลนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก และชาวชุมชนคนวัด
-นักศึกษาจาก สถาบันราชภัฎนครสวรรค์ จำนวน ๗๖ คน มาขอศึกษาดูงานเศรษฐกิจชุมชน ตามโปรแกรม พัฒนาชุมชน
อ.๔ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม ๑๓.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น. สิกขมาตุเข้าประชุมต่อถึง ๑๖.๐๐ น.
พ.๕-อา.๙ อบรมลูกค้าพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. หลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๓๔ จาก อ.เสริมงาน จ.ลำปาง อ.คลองขลุง อ.ตากฟ้า อ.ตาคลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ จำนวน ๒๐๕ คน เจ้าพนักงาน ธ.ก.ส. ๑๙ คน
พฤ.๖ นักเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก ชั้นมัธยมปีที่ ๑ เดินทางมาช่วยเตรียมงานพุทธาภิเษกฯ ครั้งที่ ๒๗
ส.๘ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร รับกิจนิมนต์ไปอบรมผู้ติดยาเสพติดที่ตู้ยามตำรวจ ต.ถนนสุด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
-สมณะกำแพงพุทธ สุพโล และสมณะตรงมั่น อุชุจาโร ไปประชุมกลุ่มเพชรผาภูมิ จ.กำแพงเพชร
-ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมโครงการ ส.จ.ส. ศาลีอโศก นายจำนง สังวร รับเชิญเป็นวิทยากร ในโครงการ อบรมวิทยากร พนักงาน ธ.ก.ส. จ.เพชรบูรณ์ จำนวนผู้เข้าอบรม ๑๔๖ คน
อา.๙ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล และสมณะหนักแน่น ขันติพโล ไปประชุมกลุ่มละโว้อโศก ที่ร้านอาหาร บิ๊กเซียน จ.ลพบุรี
-นิสิตสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต เดินทางมาช่วยเตรียมงานพุทธาภิเษกฯ ครั้งที่ ๒๗
-สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร นำสมณะ ๔ รูป ไปอบรมผู้ติดยาเสพติดที่ตู้ยามตำรวจ ต.ถนนสุด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
จ.๑๐ สมณะและสิกขมาตุ ตรวจเช็คศีลนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ชาวชุมชน และ คนวัด
-สมณะ สิกขมาตุ ชาวชุมชน และนิสิตวิทยาลัยวังชีวิต ประชุมเตรียมงานพุทธาภิเษกฯ ครั้งที่ ๒๗
พ.๑๒ นักเรียนสัมมาสิกขาจากทุกพุทธสถาน เดินทางมาช่วยเตรียมงานพุทธาภิเษกฯ ครั้งที่ ๒๗
พฤ.๑๓-ศ.๑๔ ประชุมสมณะมหาเถระ ณ ตึกที่พักผู้อบรมลูกค้า ธ.ก.ส.
อา.๑๖-ส.๒๒ งานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๒๗
จ.๒๔-ศ.๒๘ สมณะเน้นแก่น พลานีโก สมณะตรงมั่น อุชุจาโร สิกขมาตุสร้างฝัน และ สิกขมาตุ เทียนคำเพชร คณะคุรุ ชาวชุมชน และนักเรียน สัมมาสิกขา ศาลีอโศกไ ปทัศนศึกษา และพักผ่อน ณ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่
พ.๒๖ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร และนักเรียน สัมมาสิกขาศาลีอโศกจำนวนหนึ่ง ไปอบรม นักเรียน โรงเรียน บ้านใหม่วารีเย็น จำนวน ๒๐๐ คน

ข้อคิดสุดท้าย
วิถีที่เราท่อง
เพื่อเพื่อนพ้องและผองชน
สรรสร้างอย่างอดทน
สู้ไปจนถึงเส้นชัย
ต่อสู้สู่เป้าหมาย
ไม่วางวายจะก้าวไป
แม้ทางจะกว้างไกล
สักเพียงใดไม่คิดกลัว
วิถีแห่งชีวิต
จะถูกผิด ดี หรือชั่ว
แจ่มใสไม่มืดมัว
รู้ดีชั่วด้วยปัญญา

- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -


สีมาอโศก
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

ช่วงนี้ฤดูกาลเริ่มเปลี่ยนแปลงจากหนาวไปสู่ร้อน ใบไม้แห้งร่วงหล่นจากต้น และย่อยสลายเป็นปุ๋ย ให้แก่ ลำต้นอีกที เหล่าพระโยคาวจร ผู้ใฝ่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตไม่ละทิ้งซึ่งความเพียร ต่างมุ่งหน้า เข้าสู่ สนามฝึก เพื่อประบลองยุทธกับกิเลสมาร

ถึงแม้น้ำตา จะนองใบหน้า แต่ใจที่ยินดี ก็พร้อมที่จะอดทนสู้กับอุปสรรค มุ่งหน้าบำเพ็ญตน เพื่อเอาชนะ กิเลส ในใจตน งานพุทธาฯปีนี้ เหล่าพุทธบุตรจากทั่วสารทิศมาใช้ชีวิตทวนกระแส ปฏิบัติขัดเกลาตนเอง ไม่ให้เลื่อนไหลไปสู่ความเสื่อมต่ำ คือฤทธิ์แรงของโลกีย์ เพราะสิ่งที่หลอกคนในโลก ให้จมอยู่ในกองทุกข์ ก็คือโลกียสุขนั่นเอง

เหตุการณ์ในเดือนนี้
ส.๑ ชาวเดนมาร์ก ๑ คน กับครูจาก อ.ปากช่อง และนักศึกษาราชภัฏ รวม ๘ คน มาศึกษาชีวิต ความเป็นอยู่ ในชุมชนสีมาอโศก พักค้าง ๑ คืน
อา.๒ คุณเมืองงามนำนักเรียนสัมมาสิกขาสีมาอโศกไปหว่านถั่วเขียวที่นาโป่งแดง และเก็บผลฝรั่ง ไร้สารพิษ ที่สวนโป่งแดงมาด้วย
จ.๓ ครูจากโรงเรียนโคราชพิทยา ๓ คน นำนักเรียนชั้น ม.๓,๕, ๖ ซึ่งอยู่ชุมนุมพัฒนาฯ ๔๒ คน มาศึกษาดูงาน และความเป็นอยู่ของชีวิตชุมชน
อ.๔ ส.สร้างไท ส.นานุ่ม พระอาคันตุกะบุญ และสม.นวลนิ่ม พร้อมด้วยญาติธรรม และ เด็กนักเรียน ๑ คันรถหกล้อ ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ ยายสุข เพ็งกลาง อายุ ๗๘ ปี ที่วัดหลุมข้าว อ.โนนสูง (เป็นญาติธรรม รุ่นบุกเบิก)
พ.๕ ประชุมคณะครู และประชุมเตรียมงานเกษตรกร
พฤ.๖ หมู่สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
ศ.๗-อ.๑๑ อบรมเกษตรกร "สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๒๗ จาก อ.พระยืน, อ.มัญจาคีรี กิ่งอ.ศรีโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น จำนวน ๑๒๙ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๖ คน
พ.๑๒ สมณะมหาเถระ เดินทางไป พุทธสถานศาลีอโศก เพื่อร่วมประชุม
ส.๑๕-ส.๒๒ สมณะและญาติธรรม พร้อมด้วยนักเรียนสัมมาสิกขา (บางส่วน) ไปร่วมงานพุทธาฯ ครั้งที่ ๒๗ ณ พุทธสถาน ศาลีอโศก
อา.๒๓ เวลาบ่าย สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
-เวลาเย็น ประชุม ๕ ฐานกสิกรรม
-เวลาค่ำประชุม คกร. มีแกนนำ ๓ พานิช (บ.ขอบคุณ,บ.แด่ชีวิต,คกร.)มาร่วมด้วย ลงมติว่า ให้ชุมชนสีมา เป็นศูนย์กลาง เก็บผลิตผลทางกสิกรรมไร้สารพิษ เช่นข้าว ถั่วต่างๆ งา ฯลฯ
จ.๒๔ ส.เด็ดขาด ส.มือมั่น ส.ร่มบุญ และคณะพี่เลี้ยง ไปเยี่ยมประเมินผล ที่บ้านขอนแก่น อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ มีผู้ร่วมประมาณ ๑๐๐ คน ใช้สถานที่โรงปุ๋ยอัดเม็ดของกลุ่ม ที่ได้งบประมาณจาก อ.บ.ต.
อ.๒๕ สมณะและทีมงาน เดินทางไปเยี่ยมประเมินผลที่บ้าน กระดาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ มีผู้มาร่วม ประมาณ ๗๐ คน และมีผู้ตั้งใจจะเลิกเหล้าบุหรี่ หลายรายเจ้าหน้าที่ศูนย์บำบัด รักษาผู้ติดยาเสพติด จาก จ.ขอนแก่น จำนวน ๑๘ คน มาศึกษาชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนฯ และพักค้าง ๑ คืน
พ.๒๖ ส.มือมั่น สม.นวลนิ่ม คุรุ / มว.ช. และนักเรียนชั้น ม.๔ ไปร่วมงานฝังศพ นายชาญวิทย์ นามอาษา (แม็ค) ซึ่งเป็นศิษย์เก่า สัมมาสิกขา ที่บ้านแดง อ.พิบูลรักษ์ จ.อุดรธานี
-ค่ำ ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการชุมชน
พฤ.๒๗ บ่าย๔ โมงประชุมร้านมังสวิรัตินครราชสีมา (มร.ส.) สมณะ ๓ รูป มีมติว่า จะแจกอาหารฟรี แก่ลูกค้า เดือนละ ๒ ครั้งและมีผลไม้รับประทานฟรีทุกวันพระ
- เวลา ๑ ทุ่ม ประชุมเตรียมงานอบรมสัจธรรมชีวิต
ศ.๒๘ ก.พ.-อ.๔ มี.ค. อบรมเกษตรหลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๒๘ มาจาก อ.สตึก, กิ่ง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๑๒๓ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๗ คน จุดประกายฝัน โดยคุณ ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์

เศรษฐี คือ คนจนที่เสียสละ
กุฎุมพี คือ คนรวยที่ไม่เสียสละ
(พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์)

- สมณะสร้างไท ปณีโต -


ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๖


วันฉลองหนาว ธรรมชาติอโศกก็ผ่านไป เดือนนี้ทั้งเดือน ความสงบเยือกเย็น ก็ยังคงแผ่ปกคลุม ตลอดทั้งเดือน แม้จะผ่านวันฉลองหนาวฯ มาแล้ว ก็ยังหนาวถึง ๕ องศา แต่ถึงหนาวอย่างไร ชาวดอยแพงค่า และอาคันตุกะที่มาเข้า "หลักสูตรมหัศจรรย์" ก็ไม่หยุดอยู่ ต่อการทำความเพียร ในการฝึกฝน ขัดเกลาตัวเอง เหตุการณ์ต่างๆ

จ.๓-จ.๑๐ นร.สส.ษ ม.๔,๕,๖ จำนวน ๕๑ ชีวิต นำโดย คุณขวัญดิน สิงห์คำ เดินทางมาเข้าอบรม ในหลักสูตร "มหัศจรรย์"
ศ.๗ ประชุม ชมร.เชียงใหม่ (มีการเลือก ผู้รับใช้ใหม่) สมณะ ๒ รูป ส.ลานบุญ วชิโร เป็นประธาน
-ประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ สมณะ ๓ รูป อาจารย์ ๑ ส.บินบน ถิรจิตโต เป็นประธาน
ส.๘ ประชุมคณะกรรมการชุมชนภูผาฯ อาจารย์ ๑ เป็นประธาน
ส.๘-พ.๑๒ สมณะ และญาติธรรมไปช่วยงานอบรมลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ชุมชนเชียงรายอโศก
ศ.๗ สมณะ ๒ รูป พร้อม นร.สส.สอ.ม.๔,๕ และ สส.ฐ. ม.๔ รวม ๑๐ กว่าชีวิต เดินทางไปช่วย เตรียมงาน พุทธาภิเษกฯ ที่ศาลีอโศก หลังการอบรมหลักสูตร "มหัศจรรย์" แล้ว
อา.๙ ประชุม (ครช.) คณะรับใช้กลุ่มภูผาฯ
-ประชุมกลุ่มภูผาฯ ที่ศาลาซาวปี๋
ส.๑๕ ญาติธรรมกลุ่มภูผาฯ เดินทางไปร่วมงานพุทธาภิเษกฯ ที่ศาลีอโศก
จ.๒๔ ญาติธรรมชาวทักษิณอโศก จำนวน ๘ ชีวิต มาอบรมหลักสูตร "มหัศจรรย์"
พ.๒๖-ศ.๒๘ สมณะ ๓ รูป นำโดย ส.โพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ รับนิมนต์กลุ่มญาติธรรม จ.เลย ไปอบรมธรรม ในหลักสูตร "มหัศจรรย์" ที่สวนธรรมเลยลัด จ.เลย

ธรรรมะส่งท้าย
ทานวัตถุ ๘ อย่าง
๑. ให้ทานเพราะประจวบเหมาะ
๒. ให้ทานเพราะกลัว
๓. ให้ทานโดยคิดว่า เขาได้เคยให้แก่เรา
๔. ให้ทานโดยคิดว่า เขาจักให้แก่เรา
๕. ให้ทานโดยคิดว่า การให้ทานเป็นการดี
๖. ให้ทานโดยคิดว่า เราหุงต้ม คนเหล่านี้มิได้หุงต้ม เราหุงต้มอยู่จะไม่ให้แก่ผู้ที่มิได้หุงต้ม ย่อมไม่สมควร
๗. ให้ทานโดยคิดว่า เมื่อเราให้ทานนี้ เกียรติศัพท์อันดีงาม ย่อมจะระบือไป
๘. ให้ทานเพื่อประดับจิต และเป็นบริขารของจิต ฯ
(พระไตรปิฏกเล่ม ๑๑ ข้อ ๓๔๕)

- ทีมงานสมณะภูผาฯ -


ราชธานีอโศก
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

ปลายฤดูหนาวต้นฤดูร้อนฝนตก ทำให้ชาวบ้านราชฯได้ปลูกผักปลูกดอกไม้ เพื่อต้อนรับฤดูร้อน ปลูกทั้ง แตงโม แตงไทย ฟักแฟง แตงกวา ใครปลูกได้ผลใหญ่สุดได้รางวัลจากส่วนกลางชุมชน ชาวชุมชน จึงกุลีกุจอ ลุยปลูกกันเต็มที่ ท่านผู้ใดไปงานเพื่อฟ้าดินคงได้ชมกันแน่

เหตุการณ์ทั่วไป
อา.๒ ประชุมกรรมการชุมชน
จ.๓ รายการพิเศษจากสมณะและสิกขมาตุ "ตามหามรรคองค์แปด"
อ.๔ ประชุมเตรียมงาน พ.ฟ.ด.
พ.๕ สมณะ ๒ รูป ไปช่วยอบรมที่สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ เป็นเกษตรกรจาก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร จำนวน ๗๙ คน เจ้าหน้าที่ ๒ คน และพ่อท่านไปเทศน์ก่อนฉัน วันสุดท้าย ซึ่งเป็นโอกาสครบ ๕ ปี สวนส่างฝัน ก็มีนักเรียน สส.ธ. และสมุนพระรามไปร่วมด้วย
อา.๙ ประชุมกรรมการชุมชน
จ.๑๐ ประชุมสหกรณ์บุญนิยมคนของแผ่นดิน
-ระดับผู้นำชุมชนศีรษะอโศกมาประชุม เรื่องสำคัญ
อ.๑๑ นักเรียนม.๑ และม.๒ ชาวชุมชนสมณะ-สิกขมาตุไปช่วยงานพุทธาภิเษก ที่ไพศาลี พร้อมนำซาแลน
๓๐ ม้วนและอุปกรณ์ ครัวไปใช้ในงาน
-นักเรียนม.ปลายประชุมสรุปการทำงานของผู้รับใช้ว่า ขอให้เพิ่มความรับผิดชอบให้มากขึ้น
พ.๑๒ ประชุมผู้เป็นร.ป.ภ. ในช่วงไปงานพุทธาภิเษก
ศ.๑๔ สมณะและชาวชุมชนส่วนหนึ่งไปร่วมงานพุทธาภิเษกที่ศาลีอโศก
-ปิดสถานีวิทยุชุมชนบัวกลางมูลถึง ๒๓ ก.พ.
ส.๑๕ ชาวชุมชนไปร่วมงานพุทธาภิเษกที่ศาลีอโศก จำนวน ๗ วัน นักเรียนม.๓ และม.ปลาย ดูแลสถานที่ บ้านราชฯ ส่วนหนึ่งจัดแบ่งไปช่วยร้านอุทยานบุญนิยม
พ.๒๖-พฤ.๒๗ สมณะฟ้าไท ไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาแนวใหม่ ที่โรงแรมแกรนด์ เดอร์ วิลล์ กรุงเทพฯอบรม
พ.๕-อา.๙ อบรมเกษตรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน ๑๐๐ คน เจ้าหน้าที่ประมาณ ๕ คน
พ.๒๖-อา.๒ มี.ค. โครงการสงเคราะห์เด็ก ยากจน CEF นำชาวนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ๓๖ คน
ผู้มาเยือน
จ.๓ พระภิกษุ ๑ นำสามเณร ๑๑ รูป จากอ.น้ำยืน มาศึกษาดูงาน
พฤ.๖-ส.๘ เพื่อนของพ่อท่านสมัยเรียนเพาะช่าง มาเยี่ยมเยียนและพักผ่อน
ส.๘ นักเรียน ร.ร.ลือคำหาญวารินชำราบ ๒ กลุ่ม รวม ๑๐ คน มาศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
-ชาวกาฬสินธุ์ ๕ คน มาเยี่ยมชม
อ.๑๑ บาทหลวงและซิสเตอร์คาทอลิก เขตอุบลราชธานี ๒๕ คน มาดูวิถีชีวิตชุมชน
-สำนักเศรษฐกิจและชุมชนเขต ๓ นำสมาชิกมาจากประเทศลาว ๘ คน
พ.๑๒ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประมาณ ๑๐ คนมาศึกษาสมุนไพร
พฤ.๑๓ นักเรียนชั้น ป.๔ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ๓๐๐ คน มาฟังธรรมและชมสถานที่
ศ.๑๔ สมณะ ๒ พร้อมช่างเทียนและญาติธรรมอีก ๘ คน เดินทางโดยรถโฟลค์ตู้สู่ศาลีอโศก
-กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองสิม อ.ตระการ- พืชผล ๒๐ คน มาศึกษากสิกรรมไร้สารพิษ
ส.๑๕ สมณะ ๒ พระ ๑ พร้อมญาติธรรมชาวชุมชนประมาณ ๔๐ คน เดินทางโดย รถจูงเท่ และรถเก๋า สู่ศาลีอโศก

สุดท้ายขอนำคำคมของพ่อท่านในงานพุทธาภิเษก'๔๖
"ไม่อยากเป็นลาก็อย่าหลงอามิส
ไม่อยากมีหนวดก็อย่าเป็นแขก
ไม่อยากอยู่ยอดตาลก็อย่าทำตัวสูง"

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

ช่วงต้นเดือนเหตุการณ์ที่เด่นดังในจังหวัดตรัง มีการโหมโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น และ ในระดับประเทศ ให้มาร่วมงาน "มงคลสมรสใต้สมุทร" ซึ่งทางจังหวัดถือว่า เป็นงานใหญ่ ระดับประเทศ ในระหว่าง วันที่ ๑๔-๑๖ ก.พ. มีการทำข่าวเผยแพร่กันใหญ่โต

ชาวทักษิณอโศกยังคงประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อความละ หน่าย คลาย ในโลกียสุขบันทึก

เหตุการณ์ประจำวัน
จ.๓ ส.พอแล้ว สมาหิโต เดินทางมาเยี่ยม เยียนชาวทักษิณอโศก แล้วอยู่ช่วยงานอบรม หลักสูตร สัจธรรมชีวิต ก่อนที่จะเดินทาง ไปช่วยงาน ที่จังหวัดลำปาง
พ.๖-อา.๙ งานอบรม หลักสูตรสัจธรรมชีวิต รุ่นที่๑๖ เกษตรกรมาจาก ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง จำนวน ๖๗ คน มีนร.กศน. ที่เข้ามาสมทบอีก ๑๐ คน
จ.๑๐ ส.ดินดี ส.เลื่อนลิ่ว ส.กล้าดี และชาวชุมชนจำนวนหนึ่ง ไปร่วมประชุมกลุ่มธรรมชาติอโศก ที่สวนธรรมชาติ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร แล้วเดินทางเข้าประชุม สมณะมหาเถระ ต่อด้วยงานพุทธาภิเษกฯ ที่ศาลีอโศก
อา.๑๖ ช่วงเช้ามีญาติโยมที่อยู่ในตลาดมาทำบุญที่วัด
-บ่าย ส.สู้ซื่อ ส.ดาวดิน รับนิมนต์อบรม ลูกเสือ เนตรนารี ระดับ ม.๑-ม.๒ จำนวน ๕๐๐ คน ในบริเวณ โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง มีเกษตรกร ที่ผ่านการอบรมฯ จากทักษิณอโศก มาร่วมด้วย ๕ คน
-เย็นสวดมนต์ทำวัตร ส.สู้ซื่อ ถ่ายทอดเสียง การแสดงธรรม ของพ่อท่านจากทุ่งศาลีฯ
อ.๒๕ ส.เลื่อนลิ่ว ส.สู้ซื่อ และญาติธรรม ๕ คน ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่ผ่านการอบรมที่ อ.แม่ขรี จ.พัทลุง
พ.๒๖ ส.ดินดี เดินทางกลับสังฆสถาน
พฤ.๒๗ สมณะ ญาติโยม ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ เพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนการทำงานจากกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
-สมณะดินดี ส.เลื่อนลิ่ว และญาติธรรม ๔ คน ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่ผ่านการ อบรม ที่เกาะทองสม อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง หลังจากนั้น ได้เดินทางไปร่วมประชุม กลุ่มธรรมชาติอโศก ที่สวนธรรมชาติ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
-คุณพอที เข้าพักที่ รพ.ตรัง เพื่อรอรับการผ่าตัดไส้เลื่อน

ผู้มาเยือน
ช่วงกลางเดือน คุณเพ็ญธรรม ญาติธรรมอดีตคนวัดสันติอโศก ปัจจุบันกลับมาดูแลแม่ที่อ.ปะเหลียน พร้อมกับญาติอีก ๒ คน เข้ามาสนทนากับสมณะ
อ.๑๘ คุณเทียร์รี่ ชาวอเมริกันผู้สมาทานการบริโภคอาหารไม่ผ่านไฟ และคุณฮันเพื่อน ชาวเนเธอร์แลนด์ เข้ามาเยี่ยมเยียน ชาวชุมชน
-น.พ.วีระพงษ์ ชัยภัค และเพื่อนซึ่งแพทย์ ประจำ ร.พ.ราชวิถี เดินเท้าจากโรงแรมตรังพลาซ่า เข้ามาเยี่ยม ชมวิถีชีวิต ของชาวชุมชน
ศ.๒๘ ญาติธรรมและเพื่อนเกษตรฯ อ.ลำทับ รวมทั้งหมด ๖ คน เข้ามาประสานงาน เกี่ยวกับการค้าขาย น้ำยาอเนกประสงค์

สื่อสัมพันธ์กับชุมชน
ทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑ เวลา ๑๗.๓๐ -๑๘.๐๐ น. ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง วปถ ๑๗ จ.ตรัง ส.สู้ซื่อ รับนิมนต์ จัดรายการวิทยุชุมชน คนเมืองตรัง

พ.๑๒ เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ส.สู้ซื่อ อ.กุลยา รับคำเชิญจากผู้ดำเนินรายการ เวทีคนตรัง สถานีวิทยุ กระจายเสียง อสมท. จ.ตรัง ร่วมเสวนาในฐานะตัวแทน จากชุมชนเข้มแข็ง

สิ่งใดที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่น สิ่งนั้นที่จะไม่นำความทุกข์มาให้นั้นไม่มี (พุทธพจน์)

- สมณะดาวดิน ปฐวัตโต -สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

ชีวิต คือการเกิดมาเพื่อหัดกระทำ ผู้กระทำดี ฝึกดี ก็จะได้ไปดี ผู้กระทำชั่ว ฝึกแต่ตามใจกิเลส หัดแต่สิ่ง ไปสู่ทางต่ำ ก็จะได้แต่ชั่ว ได้แต่กิเลส ได้แต่ความต่ำไป แม้ภายนอกของผู้นั้น จะมีเงินร่ำรวย จะมียศล้นฟ้า จะมีความงามสุดโลก จะมีเสียงไพเราะสุดใจ หรือจะมียอดสมบัติใดๆอีกก็ตาม ไม่ใช่คุณสมบัติ แห่งมโนธรรม ก็ไม่ใช่ความดีแท้สูงแท้ ที่ชีวิตเกิดมาเพื่อจะได้เลย

เหตุการณ์ประจำวัน
ส.๑ นักศึกษาปริญญาจาก ม.ขอนแก่น ๕๐ คน มาขอศึกษาดูงาน ๑ วัน ๑ คืน
จ.๓ สมณะและชาวหินผาฯ คุรุ นักเรียน ไปช่วยงานอบรมนักเรียนของกลุ่มหนองบัวลำภูอโศก จ.หนองบัวลำภู ๒ คืน ๓ วัน
อ.๔ ส.มุทุกันโต มาแวะเยี่ยมพักค้าง ๒ คืน แล้วเดินทางไปที่ศาลีอโศก
ศ.๗ ส.กุสโล มาจากปฐมอโศก นำป้ายต่างๆมาติดให้
-ส.โสรัจโจ นำทีมสมณะไปอบรมคนของ แผ่นดิน หลักสูตรสัจธรรมชีวิต ที่เลไลย์อโศก จ.เลย ๔ คืน ๕ วัน
-ส.อมโร และส.นาทอง ไปตรวจสุขภาพที่ รพ.ขอนแก่น
ส.๘ ชาวชุมชนไปร่วมงานศพ น.พ.คม ป้องขันธ์ ที่จ.ชลบุรี
อ.๑๑ เจ้าหน้าที่สหกรณ์มาตรวจงาน
-เย็นประชุมเช็คศีลนักเรียน สส.ผ.
พ.๑๒ สมณะ และชาวชุมชนไปร่วมงานทำบุญระลึกถึง น.พ. คม ป้องขันธ์ที่เสียชีวิต ที่บ้านหนองแวง อ. ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
พฤ.๑๓ งานอบรมเข้าค่ายนักเรียนระดับประถม หลักสูตร ๒ คืน ๓ วัน
ศ.๑๔ ตัวแทนชาวชุมชนฯ ไปร่วมงานประชุมสหกรณ์จังหวัด
-ตัวแทนชาวดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี มาเยี่ยม นำทีมโดย ส.มือมั่น
ส.๑๕ สมณะเดินทางไปร่วมงานพุทธา- ภิเษกฯ ที่อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
อา.๑๖ ชาวชุมชน และนักเรียน สส.ผ. ไปร่วมงานพุทธาภิเษกฯ ที่ศาลีอโศก
ส.๒๒ ชาวราชธานี และสวนส่างฝัน มาเยี่ยมพักค้าง ๑ คืน
จ.๒๔ อบรมผู้นำเกษตรกร จาก จ.ชัยภูมิ หลักสูตร ๒ คืน ๓ วัน จำนวน ๖๐ คน
พ.๒๖ ส.โสรัจโจและส.นาทอง ไปร่วมงานเข้าหลักสูตรมหัศจรรย์ ที่ เลย์ไลย์อโศก จ.เลย

ธรรมะเตือนใจ (จากคำสอนพ่อท่าน)
คนผู้ไม่รู้ว่าธรรมะเป็นของดีนั้นโง่กว่าผู้ที่รู้ว่า ธรรมะเป็นของดีแท้นั้นก็จริง แต่ผู้ที่รู้ว่าธรรมะเป็นของดีแท้ ทว่าไม่พยายาม ไขว่คว้าเอาธรรมะนั้นมาให้แก่ตนสิ โง่ยิ่งกว่าใคร ไปเสียอีก โดยแท้จริง ดังนั้นพยายามใด เพื่อโลกียรมณ์เท่าไหร่ๆ เรายังพยายามได้
ก็ทำไมจะพยายามเพื่อโลกุตระ ให้แก่ตนแท้ๆ จริงๆบ้าง ไม่ได้เล่า

- สมณะแก่นผา สารุปโป -

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖)