>สารอโศก

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

email:[email protected]
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๖ (๒ มีนาคม ๒๕๔๖)
-กรรมการขาดประชุม ๕ คน
-สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน แจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตผ่อนผันให้ครูโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ไม่ต้องนำเงิน ๓% ของเงินเดือน ส่งสมทบกองทุนสงเคราะห์ และสวัสดิการ เพราะครูไม่มีเงินเดือน และครูยินดีสละสิทธิ์ต่างๆ จากกองทุน
-ครูใหญ่โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก (สส.สอ) รายงานผลการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ หัวข้อเรื่องการศึกษาแบบพุทธ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติผู้รับบริการเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ จำนวน ๑๕๐ ราย
-ศาลากิจถั่ว เนื่องจากหยุดดำเนินการมา ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม จึงไม่ต่อใบอนุญาต มูลนิธิมอบหมายให้นายกล้ายอม ชาวหินฟ้า ดำเนินการขออนุญาตต่อกระทรวงอุตสาหกรรม
-ชุมชนปฐมอโศก กำหนดจัดอบรมกสิกรพักชำระหนี้รุ่นต่อไปในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖
-ได้รับวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ จาก มศว. ประสานมิตร และธรรมรักษ์วารสาร จาก มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
-คณะกรรมการ ๕ องค์กร (มูลนิธิธรรมสันติ กองทัพธรรมมูลนิธิ ธรรมทัศน์สมาคม สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน) แต่งตั้งนายศิริ ดีรัตนา และน.ส.สุภาณี บูรพ์ภาค เป็นผู้ประสาน งานกับองค์กรบุญนิยมสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

email : [email protected]
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๖ (๒ มีนาคม ๒๕๔๖)
-กรรมการขาดประชุม ๘ คน
-โรงสีสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม กำลังสร้างร้านค้าด้วยวัสดุทำจากดิน และวันเสาร์-อาทิตย์ มีญาติธรรม ๑๐ กว่าคน มาร่วมกิจกรรมทำวัตรเช้า-เย็น
-ฝ่ายทะเบียนปรับปรุงใบสมัคร และใบต่ออายุสมาชิก สมาชิกอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี สมัครเป็นสมาชิกประเภทตลอดชีพได้ โดยเสียค่าสมาชิกเพียง ๒๐๐ บาท
-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม (สส.พธ.) จัดงานวันปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ณ ชุมชนสันติอโศก
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร. สตอ.) ร่วมกับองค์กร ๘ พาณิชย์ จำหน่ายอาหาร และสินค้าราคาต่ำกว่าทุน เมื่อวันที่ ๑๒-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ในงานครบรอบ ๓๐ ปี การเคหะแห่งชาติ ชมรมฯ ใช้งบ ๓,๐๐๐ บาท ชมรมฯกำหนดจัดโรงบุญเดือนละ ๑ ครั้งทุกๆเดือน ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ มีญาติธรรมขอเป็นเจ้าภาพร่วมด้วย ๒ วัน รวมจัดโรงบุญ ๓ วัน ส่วนเดือนมีนาคม มีผู้จองเป็นเจ้าภาพล่วงหน้าหลายวัน
-ปิดร้านไปร่วมงานพุทธาภิเษกฯ วันที่ ๑๖-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ร่วมกับร้านกู้ดินฟ้า ซื้อแตงโมไร้สารพิษ งบ ๓,๐๐๐ บาท มอบให้โรงครัวศาลีอโศกเลี้ยงผู้ร่วมงาน
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ชม) จัดโรงบุญอย่างต่อเนื่อง หลังงานปีใหม่เป็นต้นมา มีญาติธรรมและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพหลายราย ปิดร้านวันที่ ๒๔-๒๗ มกราคม ๒๕๔๖ ร่วมงานฉลองหนาวธรรมชาติอโศก ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง ในนามสมาคมฯ ผู้ลงนาม ๓ คน คือ นางรัตนาภรณ์ บุญยัง นางนวลศรี นาวาบุญนิยม และนางจุรีย์ ตันวิระ เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาจตุจักร(ชมร. กทม) เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจตัวอย่างอาหารที่ชมรมฯส่งไป เพื่อจะให้เครื่องหมายเป็นร้านอาหารปลอดภัย ปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ฉะนั้นชมรมฯจะต้องส่งตรวจเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจว่าปลอดภัยจากสารพิษ เมื่อผ่านเกณฑ์เครื่องหมายที่ได้ จะเป็นภาพรวมในนามสมาคมฯ ซึ่งระบุชนิดของอาหารที่ปลอดภัย
-ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม ๒ เดือนที่ผ่านมา มีผู้มาใช้บริการ ๗๐๙ คน ยืมหนังสือ ๓๓๔ คน สมาชิกใหม่ ๑๑ คน เปิดทำการ ๔๒ วัน มีนักศึกษาสถาบันต่างๆ มาค้นคว้า ข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์ และทำรายงาน มีผู้บริจาคตู้เหล็กเพื่อใช้งาน
-โรงเจสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม ปิดร้านไปร่วมงานพุทธาภิเษกฯ
-โรงเจได้จำหน่ายอาหารเพียงจานละ ๕ บาท จากราคาปกติ ๑๐ บาท และคุณอำนาจ คุณไอดิน เพียงวัน สละทรัพย์ซื้อเครื่องเขียนมา จำหน่ายชิ้นละ ๑ บาท เป็นการเผยแพร่ระบบบุญนิยม ขั้นต่ำกว่าทุน มีลูกค้า และนักเรียนมาอุดหนุนมากขึ้น
-เครือข่ายชุมชนชาวอโศก ประชุมร่วมกับองค์กรบุญนิยม ในงานฉลองหนาวธรรมชาติอโศก จ.เชียงใหม่ และงานพุทธาภิเษกฯ จ.นครสวรรค์
-เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. เห็นควรรับผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มจาก ๓๐,๐๐๐ คน เป็น ๔๐,๐๐๐ คน เพราะเครือข่ายฯ อบรมได้ผลดี
-สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เชิญชาวอโศกร่วมประชุม และรับฟังความคิดเห็นเรื่องการเปิดบ่อนการพนัน วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ ณ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ ๒๗
-กำหนดจัดงานเพื่อฟ้าดิน วันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ณ ราชธานีอโศก ซึ่ง ธ.ก.ส. เห็นด้วยในหลักการ คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานประมาณ ๕,๐๐๐ คน
-สมาคมฯมอบหมายให้นายอุบล รัตนพริ้ง เป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านที่อนุสรณ์สถาน แดนอโศก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
-กำหนดจัดประชุมสภาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๖ ณ ชุมชนสันติอโศก เครือข่ายชุมชนชาวอโศกเป็นเจ้าภาพ
-จัดประกวดแฟนเพลงพันธุ์แท้ครูรัก รักพงษ์ ในงานอโศกรำลึก'๔๖ ผู้สนใจเชิญเข้าร่วมสมัครได้
อิจฺฉา นรํ ปริกสฺสติ อิจฺฉา โลกสฺมิ ทุชฺชหา
อิจฺฉาพทฺธา ปุถู สตฺตา ปาเสน สกุณี ยถา
ความอยากย่อมชักลากนรชนไป
ความอยากละได้ยากในโลก
สัตว์เป็นอันมาก ถูกความอยากผูกมัดไว้
ดุจนางนกถูกบ่วงรัดไว้ฉะนั้น
ส.ส. ๑๕/๖๑


สรุปงานรายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม

ครั้งที่ ๒/๒๕๔๖ (๒ มีนาคม ๒๕๔๖)
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-สมาชิกตั้งแต่เปิดรับสมัคร จนถึงปัจจุบัน จำนวน ๒,๘๔๑ ราย
-เท็ปจำหน่ายได้ดี ได้แก่เท็ปธรรมคีตะ และเท็ป น.พ. อารีย์ วชิรมโน บรรยายเกี่ยวกับสุขภาพ
-ปิดร้านเพื่อร่วมงานพุทธาภิเษกฯ วันที่ ๑๕-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ โดยนำเท็ปและหนังสือจำหน่ายลด ๒๐%
-จัดซื้อเครื่องอัดสำเนาเทป (Cassette Duplicator) ๑ เครื่อง ไว้ใช้งานผลิตเท็ปธรรมะ
-จะจำหน่ายสินค้าของสมาคมตามระบบบุญนิยม ขั้นเท่าทุน เดือนละ ๑ ครั้ง
-ชนะการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ทางรายการวิทยุ ๑ โครงการ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
-กำหนดปิดร้านเพื่อร่วมงานปลุกเสกฯ ที่ศีรษะอโศก วันที่ ๕-๑๒ เมษายน ๒๕๔๖ โดยนำเท็ปและหนังสือไปเผยแพร่ด้วย


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการและพนักงาน
บริษัท พลังบุญ จำกัด

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๕(๒ ธันวาคม ๒๕๔๕)
- กรรมการขาดประชุม ๘ คน
- แก้ปัญหาขาดแรงงานของฝ่ายบัญชี โดย รับนักศึกษามาบันทึกข้อมูล, จัดหาบุคลากรช่วยงานฝ่ายนี้ และสอนงานให้พนักงานประจำ
- กำหนดปิดร้านเพื่อไปร่วมงานปีใหม่ตลาดอาริยะ'๔๕ ณ ราชธานีอโศก อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ ถึง วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๖
- น.ส.ฟ้าพรายดาว ชุ่มมงคล พนักงานลาออกไปทำงานที่ บจ.แด่ชีวิต
- อนุมัติให้ น.ส.เม็ดฝน บูรณกิตติ เบิกค่ารักษาพยาบาล จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
- จัดงานโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕
- อนุมัติให้บริษัทซื้อสินค้าพืชไร่จากลูกค้า ธ.ก.ส.
- อนุมัติให้ น.ส.ประกายขวัญ ปัญญาพร เรียนต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยบริษัทออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาครั้งนี้
โอวาทจากสมณะ ซาบซึ้ง สิริเตโช
ภราดรภาพในทางธรรมไม่เหมือนกับทางโลก ทางธรรมมีความเป็นพี่เป็นน้องกัน โดยต่างได้เสียสละทางโลกีย์มาเพื่องานส่วนรวม เหนื่อยด้วยกัน มีการทักท้วงกัน ถูกติบ้าง เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้น ขอให้ชาวธรรมรู้จักและมีมารยาทแบบทางโลกบ้าง โดยถามไถ่ แบ่งปันช่วยเหลือกัน ดังโศลกของพ่อท่านที่ว่า จงเห็นค่าของคน มากกว่าผลของงาน


สรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย
สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)

๑๗ มกราคม ๒๕๔๖
- สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๖ คน
-เปิดโรงบุญต่อเนื่อง วันที่ ๖-๑๐, ๑๓-๑๗, ๒๐-๒๓ มกราคม ๒๕๔๖
-ชุมชนภูผาฟ้าน้ำจะช่วยคั่วงาดำส่งชมรมฯ
-บจ.ขอบคุณส่งสินค้าเกิน จำนวน ๕ รายการ
-ส่งเงินช่วยการพิมพ์วารสารดอกหญ้า จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
-กำหนดปิดร้านชมรมฯ เพื่อร่วมงานฉลองหนาวที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒๔-๒๗ มกราคม ๒๕๔๖
-เห็นชอบในการเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการทำงานชมร.ช.ม.ชุดใหม่ ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
-สมาชิกเปิดใจ
โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะลึกเล็ก จุลคัมภีโร : การทำงานร่วมกันย่อมพบปัญหา จึงขอให้มีความชัดเจนในการอยู่กับหมู่และใช้มติที่ประชุมเป็นเครื่องตัดสิน โดยให้ฝึกทำใจ การเข้าอบรมในหลักสูตรมหัศจรรรย์ เป้าหมายคือให้เวลาในการรับฟังซึ่งกันและกัน มองกันในแง่ดี อย่าเพ่งโทษ ไม่เอาความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ โดยการดูตนเองก่อน ถ้าจิตดีงานย่อมดีโดยธรรม
สมณะ ลานบุญ วชิโร : ชมร.ช.ม.เกิดโรงบุญแล้ว ขอให้ทุกคนทำจิตใจให้เป็นโรงบุญไปด้วยก็จะดี


สรุปรายงานการประชุม
เครือข่ายชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

ภูผาฟ้าน้ำ
(๑๙ มกราคม ๒๕๔๖)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๖๗ คน
-มีผู้พักค้างที่ลานนาอโศก หญิง ๔ คน ชาย ๒ คน และจะเริ่มก่อสร้างศาลาในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖
-รายงานการเงินเดือน ธันวาคม ๒๕๔๕ - มกราคม ๒๕๔๖
-จัดกิจกรรมวันเด็กมีผู้ร่วมงาน ๖๖ คน
-ได้รับหนังสือภูผาฟ้าน้ำนิวส์ จำนวน ๕๐๐ เล่ม และจะสั่งพิมพ์เพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง
-ได้รับเท็ปธรรมะโครงการพระธรรม ยินดีให้ผู้สนใจยืมได้ที่ ชมร.ช.ม.
-สมาชิกชมรมผู้อายุยาว จำนวน ๕๘ คน
-จัดงานมหกรรมรักษาศีลในวันที่ ๑๔-๑๗ มีนาคม ๒๕๔๖
-มีผู้พักค้างในชุมชนประมาณ ๑๐๐ คน ต่อวัน โดยขอความร่วมมือให้ผู้พักค้างทุกคนลงทะเบียนพักค้างกับนายทองใบ หากพักเกิน ๗ วันขอให้ไปวิกัปกับท่านสมณะ
-วิทยุชุมชนออกอากาศเวลา ๐๖.๐๐ น - ๐๗.๐๐ น ณ คลื่นความถี่ FM 107.9 MHz
-แบ่งแจกงานให้รับผิดชอบในงานปอยหลวง
โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะพอแล้ว สมาหิโต : ขอให้ช่วยกันร่วมมือร่วมใจกันทำงานศาสนาสืบต่อไป


ชุมชนเลไลย์อโศก
๒๔๖ หมู่ ๗ ต.ผาอินทร์แปลง กิ่งอ.เอราวัณ จ.เลย
จะจัดการอบรมลูกค้าธ.ก.ส. จากอ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู จำนวน ๑๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๒-๖ มีนาคม ๒๕๔๖


ชุมชนเมฆาอโศก 56 หมู่ที่ 7 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
อบรมกสิกรตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตกสิกร หลักสูตรสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
ผู้เข้ารับการอบรม ๕๐ คน
เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๕ คน
ญาติธรรมมาช่วยงาน ๗๗ คน
ชาวชุมชน ๑๒ คน
สมณะ ๙ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป
ฐานงานต่างๆ ๕ ฐานงานคือ ฐานปุ๋ยหมัก, ฐานน้ำหมักชีวภาพ, ฐานกสิกรรมไร้สารพิษ, ฐานแชมพูและน้ำยาอเนกประสงค์ และฐานงานตลาดวิชาการ(การทำปลาร้าเจ,หัตถกรรมกะลาไท,สปริงเกอร์, ฐานน้ำเต้าหู้และปลาท่องโก๋)
บรรยากาศในงานอบรม กสิกรให้ความสนใจทุกกิจกรรม สนุกสนาน สดชื่น สิ่งที่กสิกรประทับใจมากที่สุด คือการฟังธรรมจากสมณะ การต้อนรับ และการทำกสิกรรม ไร้สารพิษ
ชาวชุมชนเมฆาอโศก ขอขอบคุณวิทยากร ที่ไปให้ความรู้เกษตรกร(คุณถึงไท แสงสุริยจันทร์ คุณอำนาจ หมายยอดกลาง เกษตรสมพงษ์ คงจันทร์ และอาจารย์อุดม ศรีเชียงสา) และญาติธรรมชาวดินหนองแดนเหนือ ชาวบูรพาอโศกและชาวทักษิณอโศก ที่มาช่วยเตรียมงานก่อนการอบรม
- นายทองใบ ดวงเนตร รายงาน


-สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

ห้องเผยแพร่เท็ป
ทำวัตร
อีคิวโลกุตระ ตอน๒๓-๒๘ สมณะโพธิรักษ์ ตอนละ ๒ ม้วน
คุณอยากตายเกิดหรือตายสูญ(ภาษาอีสาน) สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ก่อนฉัน
มรรคผลวันนี้ยังมีให้พิสูจน์ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
เพื่อนสายธรรม พันธุ์แท้ สมณะสิริเตโช,ท่านยุทธวโร ๑ ม้วน
เชื่อให้ทำ-ธรรมให้เชื่อ สม.มาบรรจบ ๑ ม้วน
วิชาของครูบาอาจารย์ สมณะโพธิสิทธิ์ ๑ ม้วน
ปาฐกถา
อยากให้เธอเป็นอรหันต์เร็ว สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ตอบเปรี้ยงถึงความไม่เที่ยงของไตรลักษณ์ สมณะโพธิรักษ์
ตอน ๑ ๒ ม้วน, ตอน ๒ ๒ ม้วน
เมื่องานรุมรอบทิศจะทำจิตอย่างไร สมณะจันทเสฏโฐ ๑ ม้วน
เมื่องานรุมรอบทิศจะทำจิตอย่างไร สม.กล้าข้ามฝัน ๑ ม้วน
อภิปราย
ศรัทธานั้นสำคัญไฉน สมณะเดินดิน,สมณะบินบน ๒ ม้วน
ชีวิตใหม่ใต้ร่มสัจธรรมชีวิต สมณะสมชาติโก ๒ ม้วน
คลื่นลูกใหม่ สมณะตถภาโว ๒ ม้วน
บุญนิยมระดับ ๔ มีจริงหรือ สม.รินฟ้า ๒ ม้วน
เบื้องหลังความสำเร็จ สมณะสิริเตโช ๒ ม้วน
ชีวิตนี้สู้มาสารพัด สมณะชาตวโร ๒ ม้วน

ธรรมปฏิกรรม
แสตมป์บุญ ๒,๒๑๐ บาท จดหมาย ๔๕๙ ฉบับ
สิ่งตีพิมพ์ ๖๐ ฉบับ
ตีคืน ๑๕ ชิ้น

ธรรมพิมพ์
สารอโศก(ฉลองหนาว-ธรรมชาติอโศกครั้งที่ ๑)
๙,๐๐๐ เล่ม
ดอกหญ้า(รักหมดทั้งโลก) ๒๓,๕๐๐ เล่ม

ธรรมปฏิสัมพันธ์
จดหมายออก ๒๕ ฉบับ

สถิติธรรมโสต

  เท็ป วิดีโอ วีซีดี
ผู้มาติดต่อ
จำนวนที่ยืม
สมาชิกเพิ่ม
สื่อที่ออกใหม่
๑๒๔
๒,๔๔๘
๑๐
๑๔๔
๑๙


๑๒
๑๑ ราย
๒๖ แผ่น/ม้วน
๕ ราย
- แผ่น/ม้วน

พัสดุ ๔๖ ชิ้น

(สารอโศก ฉบับที่ ๒๕๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖)