หน้าแรก>สารอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

email:[email protected]
ครั้งที่ ๓/๒๕๔๖ (๓๐ มีนาคม ๒๕๔๖)

-กรรมการขาดประชุม ๗ คน
-โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก (สส.สอ.)
-ปีการศึกษา ๒๕๔๕ มีนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ เรียนจบการศึกษารวม ๑๕ คน และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ สอบวัดมาตรฐาน ความรู้ระดับชาติ ผ่าน ๑๑ คน
-ปีการศึกษา ๒๕๔๖ กำหนดรับนักเรียนเข้าเรียน ๒๕ คน
-โรงเรียนทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ขอความเป็นธรรม เรื่องการขอรับ เงินอุดหนุน การศึกษา
-ครูใหญ่และคณะครูโรงเรียนสัมมาสิกขา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ลักษณะ
โรงเรียนวิถีพุทธ วันที่ ๑-๔ เมษายน ๒๕๔๖ ณ โรงแรม นนทบุรี พาเลซ
-โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก (สส.ฐ.) และโรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาปฐมอโศก (สอ.ฐ.) กำหนด ปิดภาคเรียน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๖
-ธรรมสันติทันตกรรม ผู้เข้ารับบริการ เดือนมีนาคม จำนวน ๑๒๐ ราย
-ศาลากิจถั่ว ปรับปรุงระบบการทำงาน
-มูลนิธิเตรียมเอกสารต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบึงกุ่มตรวจการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
-ได้รับรายงานประจำปีจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

email: [email protected]
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๖ (๒ มีนาคม ๒๕๔๖)

-กรรมการขาดประชุม ๑๐ คน
-ชมรมขยะวิทยากิจกรรมดำเนินไปตามปกติ
-ชุมชนราชธานีอโศก มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมชุมชน ๑๖ คณะ
-กิจกรรมผ่านสื่อวิทยุ กิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยดี
-มูลนิธิจัดเตรียมเอกสารให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบึงกุ่ม ตรวจการดำเนินกิจการของมูลนิธิ


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

email : [email protected]
ครั้งที่ ๓/๒๕๔๖ (๓๐ มีนาคม ๒๕๔๖)

-กรรมการขาดประชุม ๙ คน
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทยหน้าสันติอโศก(ชมร.สตอ.) แจ้งว่าได้จัดโรงบุญทั้งร้านเมื่อวันที่ ๑๒ และ ๒๕ มีนาคมที่ผ่านมา และเกือบตลอดทั้งเดือนมีนาคม แจกอาหารเฉพาะบางแผนก เพราะมีเจ้าภาพ ทำบุญ ตายก่อนตาย วันที่ ๑๕ เมษายน ๔๖ จัดโรงบุญประจำเดือน ชมรมฯ เป็นเจ้าภาพ
-ชมรมมังสวิรัติสาขาเชียงใหม่ มีเจ้าภาพจัดโรงบุญ ตลอดจนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ ชมรมฯ ใช้ผักผลไม้ ไร้สารพิษ ปรุงอาหาร
-โรงเจสมาคม แจ้งบัญชีรายรับ-รายจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
-เครือข่ายชุมชนชาวอโศก จัดงานรดน้ำผู้อายุยาว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๖ ณ ชุมชน สันติอโศก
-นางรินพุทธ คุณาฤทธิพล บริจาคที่ดิน ที่วังน้ำเขียว นครราชสีมา เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๑๐ ตารางวา ให้สมาคม ได้ใช้ประโยชน์
-น.ส.คนึงนิตย์ ศรีสุข บริจาคที่ดิน ที่กิ่งอ.นายายอาม จ.จันทบุรี เนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ให้สมาคมฯ สมาคมฯ อนุญาต ให้ญาติธรรม จ.จันทบุรีได้ใช้ประโยชน์ ในกิจการของสมาคมฯ


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม

ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ (๑๙ มกราคม ๒๕๔๖)
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-จำนวนสมาชิก ๒,๘๔๑ ราย เพิ่มใหม่ ๔ ราย
-หนังสือรู้ค่ายาดี ผู้เฒ่าทวนกระแส ทำกินก็ได้ทำขายก็ดี ว่านกระชายดำ จำหน่ายได้ดี เท็ปชุด สุขภาพ ของ น.พ.อารีย์ วชิรมโน มีผู้สนใจ ให้ทำเป็นซีดี
-จัดโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช โดยแจกหนังสือ ๑๕,๐๐๐ เล่ม
-ร่วมงานปีใหม่ตลาดอาริยะ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ - ๓ มกราคม ๒๕๔๖ นำเท็ปและหนังสือ ไปจำหน่าย ในราคาต่ำกว่าทุน เท็ปม้วนละ ๑๐ บาท หนังสือเล่มละ ๕ บาท
-ร่วมงานฉลองหนาว ๒๓-๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ ณ ภูผาฟ้าน้ำ
-ร่วมงานอบรมธรรมพุทธาภิเษกฯ ๑๕-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ นำเท็ปและหนังสือ ไปจำหน่าย ในราคาบุญนิยม ขั้นเท่าทุน

ครั้งที่ ๓/๒๕๔๖ (๓๐ มีนาคม ๒๕๔๖)
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-สมาชิกตั้งแต่เปิดรับสมัครจนถึงปัจจุบันจำนวน ๒,๘๔๔ ราย
-เท็ปจำหน่ายได้ดี คือเท็ปธรรมคีตะและเท็ปเกี่ยวกับสุขภาพ น.พ.อารีย์ วชิรมโน หนังสือ ออกใหม่คือ รู้วิธีดีท็อกซ์ และการฆ่าพุทธศาสนา ด้วยเจตนาที่แสนดี
-วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๖ กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๔๖
-ได้รับเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๖ ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
-ปิดร้านร่วมงานปลุกเสกฯวันที่ ๕-๑๔ เมษายน ๒๕๔๖
-แจ้งข่าวนางประภัสสร ศรีทอง อุปนายกสมาคม ป่วย ผ่าตัดเนื้องอกที่สมอง

ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย
สาขาเชียงใหม่(ชมร.ช.ม.)

ครั้งที่ ๒/๒๕๔๖ (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖)
-สมาชิกร่วมประชุม ๑๗ คน
-เลือกตั้งคณะกรรมการทำงาน ประจำปี ๒๕๔๖ (คือ คณะกรรมการชุดเดิม) ดังนี้
คุณหนึ่งในธรรม บุญยัง ผู้รับใช้
คุณบัวดาว พรหมเลิศ รองผู้รับใช้
คุณใบจริง นาวาบุญนิยม เหรัญญิก
คุณห่มหล้า ระดม เลขานุการ
-มีลูกค้านำผักมาบริจาคชมรมฯ รับไว้ และแนะนำว่าขอบริจาคเป็นผักไร้สารพิษ หรือผักพื้นบ้าน
-ลูกค้าซื้อเครื่องปรุงประกอบอาหาร อาทิพวกซีอิ๊ว น้ำตาล มาบริจาคเพื่อจัดโรงบุญ
-การจัดโรงบุญขอให้ใช้ผักไร้สารพิษและผักพื้นบ้านเท่านั้น
-คุณใบจริงมีจิตศรัทธา ร่วมแจกเท็ปธรรมะ ๑๐๐ ตลับให้ลูกค้า
-เงินกองทุนบุญนิยม ระดับ ๔ มีจำนวน ๒๑,๖๓๔ บาท
-คุณสมพร ให้ยืมเงินเป็นทุนหมุนเวียน ซื้อของแห้ง จาก บจ.แด่ชีวิต และบจ.ขอบคุณ มาจำหน่าย
-ปิดร้านไปร่วมงานพุทธาฯวันที่ ๑๕-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
โอวาทจากสมณะ
สมณะลึกเล็ก จุลคัมภีโร : บุญนิยมระดับ ๔ (แจกฟรี) ไม่ใช่เรื่องธรรมดา พยายามหาจุดยืนให้แน่น มิฉะนั้น จะเหนื่อยและท้อ หมั่นมาประชุมกันจะได้ชัดเจนในทุกเรื่อง
สมณะลานบุญ วชิโร : บุญนิยมต่างจากทุนนิยม แม้เป็นคนจนก็ยังแจกได้ สั่งสมบุญ จงประณีต สร้างจารีต จงประหยัด บุญนิยม ไม่เพิ่มรายได้ แต่ลดรายจ่าย ปัญหาต่างๆ แก้ให้ถูกจุด เหมือนทุกข์ ให้แก้ที่ ต้นเหตุแห่งทุกข์ คือกิเลส


สรุปรายงานการประชุม
เครือข่ายชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๙ กุมภาพันธ์ )
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๔ คน
-ผู้รับผิดชอบรายงานการทำงานและเปิดใจหลังจากทำงานครบ ๑ ปี
-เริ่มก่อสร้างศาลาที่ลานนาอโศก
-ชมร.เชียงใหม่จัดโรงบุญไปตลอดถึงเดือนมิถุนายน มีเจ้าภาพมาจองล่วงหน้า
-สมณะอาพาธ ๒ รูป ผู้เจ็บป่วย ๖ คน
-ติดต่อจัดหาลำไย ให้กับส่วนกลาง(ร้านกู้ดินฟ้า)
-ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ร่วมประชุมกับชาวบ้าน แม่เลาทราบว่า รัฐรณรงค์ปราบเรื่องยาเสพติดอย่างจริงจัง, วิทยุชุมชน ชาวบ้านรับฟังกันได้ดี, เน้นวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนไม่ใช้เงิน, การขยายถนน เข้าภูผาฟ้าน้ำ เกือบแล้วเสร็จ
-สรุปงานปอยหลวงยังมีข้อบกพร่องต้องแก้ไขในคราวต่อไป เช่น การจัดที่พัก, อาหาร, ป้ายบอกสถานที่
-กลุ่มภูผาฯ รับผิดชอบ ทำอาหาร ในงานพุทธาฯ วันที่ ๓ ของงาน ทำน้ำพริกอ่อง, น้ำพริกหนุ่ม
-กำหนดไปร่วมงานปลุกเสกฯ เดินทาง ๔ เม.ย.๔๖ กลับ ๑๒ เม.ย.๔๖

โอวาทจากสมณะ
สมณะลานบุญ วชิโร : งานบางอย่างง่าย แต่บางทีเราก็ดูไม่ออก หลายครั้งเราเป็นแบบนี้
สมณะเก้าก้าว สรณีโย: ให้เราเห็นคุณค่าของคนยิ่งกว่าผลของงาน หมั่นมาประชุมอย่าให้ขาด จะได้เจริญ
สมณะบินบน ถิรจิตโต: งานฉลองหนาวปีนี้ทำได้ดีกว่าปีก่อนๆ คนมาช่วยมากเกินคาด พวกเรา เป็นลูก คนจน เน้นจัดงานเรียบง่าย เป็นธรรมชาต ิเตรียมเท่าที่เตรียมได้ ถ้าเตรียมได้มาก ก็ถือเป็นบุญกุศล ของแต่ละคน


เลไลย์อโศก (๒ เมษายน)
๒๔๖ หมู่ ๗ ต.ผาอินทร์แปลง กิ่งอ.เอราวัณ จ.เลย
-อบรมทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ จากค่ายทหาร ร.๘ พัน ๑ จังหวัดเลย จำนวน ๘๑ นาย วันที่ ๑๙-๒๒ มีนาคม ๒๕๔๖ สมณะและญาติธรรม ช่วยงานประมาณ ๔๐ คน
-งานอบรมยุวชนเด็กดิน นักเรียนเข้าร่วมอบรมประมาณ ๑๐๐ คน สมณะและญาติธรรม ช่วยอบรม ประมาณ ๓๐ คน บรรยากาศ ในการอบรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ชลบุรีอโศก (๑ มีนาคม)
เรือนแมกไม้งาม วนเกษตร ชลบุรี
-สมาชิกเล่าบรรยากาศในงานพุทธาฯ
-แจ้งเรื่องการละสังขารของญาติธรรม พ.ต.ท.นายแพทย์คม ป้องขันธ์ สวดอภิธรรม ที่วัดบุญราศรี อ.บางละมุง (มอบร่างให้เป็นอาจารย์ใหญ่ แก่ร.พ.ขอนแก่น)
-โครงการสร้างโรงครัว อนุมัติในงบประมาณ ๙๑,๐๐๐ บาท ในพื้นที่ ๗๕ ตารางเมตร เพื่อรอรับ การสัมมนา ผู้ปกครอง นักเรียนพุทธธรรม ต้นเดือน พ.ค.นี้
-เสนอให้สร้างกุฏิสิกขมาตุ จำนวน ๒ หลัง ใช้ไม้ในพื้นที่ ซึ่งเหลือจากสร้างโรงครัว
-ปรับพื้นที่ด้านตะวันตกของเรือนแมกไม้งามออกไปอีก ให้เสมอกันตามแนวของตัวเรือน ใช้ดิน ๑ คันรถ
-ผู้สังเกตการณ์ คุณปราณี จิระณานนท์
-สมาชิกตั้งตบะธรรม
-สมณะนึกนบ แนะนำว่า หากมีการนิมนต์สมณะมาร่วมประชุม ให้ทำหนังสือ แจ้งไปยังส่วนกลาง แจ้งวัตถุประสงค์ และแนบรายงาน โครงการพัฒนาฯ ไปด้วย ก่อน ๗ วัน เป็นอย่างน้อย เพื่อสมณะ ที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับกิจนิมนต์ จะได้ประสานงานทัน
-ในเดือนมีนาคม ทุกสุดสัปดาห์ คือวันที่ ๘-๙, ๑๕-๑๖ จะมาร่วมกันสร้างกุฏิสิกขมาตุ
-กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๔๖
โอวาทสมณะนึกนบ ฉันทโส: ชุมชนจะหนักแน่น ต้องปลูกผักยั่งยืน เช่น ผักหวานป่า ผักปัง ขี้เหล็ก เป็นต้น เราต้องรณรงค์ ให้ปลูกผักยั่งยืน เก็บเมล็ดพันธุ์กันเอง พริก มะเขือ เดิมก็เป็นของป่า อยากเห็นชุมชน มีต้นผลไม้ให้เด็ก ปีนเก็บกิน ใครเอาอะไรมา ก็แลกเปลี่ยนกัน ช่วยกันเฉลี่ยลาภ (ชุมชนก็จะเกิดสันติสุข)


สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๖

ห้องเผยแพร่เท็ป
ทำวัตร
ศาสตร์ชั้นยอด"คนของพุทธ" สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
จรณะ ๑๕ สู่การตรัสรู้ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
วิปัสสนา ภาวนา ของพุทธ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ก่อนฉัน
ก้าว ก้าว ก้าว ถึงความพ้นทุกข์ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
เธอคือความหวังของสังคม " ๑ ม้วน
วิถีทาง "บุญนิยม" สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
รับลูกให้เป็น ประสานสังคม จรรโลงสันติ
สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ปาฏิหาริย์ของพุทธ ในการงาน สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ปาฐกถา
ทำอย่างไรจะเป็น"ครูที่ดีจริงๆ" สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ธรรมปฏิกรรม
แสตมป์บุญ ๓,๒๐๐ บาท จดหมาย ๕๐๐ ฉบับ
สิ่งตีพิมพ์ ๕๓ ฉบับ
ตีคืน ๑๘ ชิ้น

ธรรมพิมพ์
สารอโศก(พุทธาภิเษกฯครั้งที่ ๒๗) ๑๑,๐๐๐ เล่ม
ดอกบัวน้อย (ต้อนรับนักสู้) ๑๐,๐๐๐ เล่ม

ธรรมปฏิสัมพันธ์
จดหมายออก ๓ ฉบับ

สถิติธรรมโสต

  เท็ป วิดีโอ วีซีดี
ผู้มาติดต่อ ๑๒๘ ๓๗ ๓๐ ราย
จำนวนที่ยืม ๓,๑๓๒ ๑๑๒ ๘๖ แผ่น/ม้วน
สมาชิกเพิ่ม - ราย
สื่อที่ออกใหม่ ๓๓๖ ๒๐ ๒๒ แผ่น/ม้วน

พัสดุ ๕๖ ชิ้น

จงทำเพียงเพื่อล้มล้างการเอาเปรียบ
แต่อย่าทำจนเรากลายเป็นผู้ได้เปรียบ

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๘ มีนาคม ๒๕๔๖)