หน้าแรก>สารอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

ครั้งที่ ๔/๒๕๔๖ (๒๗ เมษายน ๒๕๔๖)
-กรรมการขาดประชุม ๒ คน

-รับรองงบดุล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ และงบแสดงรายได้-ค่าใช้จ่าย และทุนสะสม สำหรับสิ้นสุด วันเดียวกัน

-โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก เปิดภาคเรียน วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ มีนักเรียนชั้นม.๑ จำนวน ๓๑ คน รวมมีนักเรียนทั้งหมด ๑๐๑ คน ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖ กลุ่ม YOUNG CHRISTIAN STUDENT มาศึกษาการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน และร่วมกับโรงเรียนสัมมาสิกขาของชาวอโศก จัดทำข้อมูล ลักษณะ โรงเรียนวิถีพุทธ ส่งกระทรวงศึกษาธิการ

-โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก เปิดภาคเรียนวันที่ ๕ พฤษภาคม (ม.ต้น) และ ๒๐ พฤษภาคม(ม.ปลาย) รับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.๑ จำนวน ๓๗ คน

-โรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขามีนักเรียน ๑๘ คน

-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติผู้รับบริการเดือนเมษายน ๒๕๔๖ จำนวน ๘๘ ราย

-ศาลากิจถั่ว ทำการผลิตวันเว้นวัน ประสบ ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และกำลังศึกษาระบบ BIOGAS จากการ หมักถั่วเหลือง เพื่อนำมาผลิตไฟฟ้า

-มูลนิธิฯรับนักศึกษาฝึกงานด้านคอมพิวเตอร์ จาก ม.เกษตรศาสตร์ ๓ คน โดยให้ฝึกที่แผนกจัดทำหนังสือ

-ได้รับเอกสารด้านสิ่งแวดล้อมคือ หนังสือสารสนเทศสิ่งแวดล้อม และวารสารกองทุนสิ่งแวดล้อม และได้รับจดหมาย ข่าวผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน

-นายศิริ ดีรัตนา ผู้ประสานงานองค์กรบุญนิยมด้านศาสนา รายงานผลการเข้าร่วมประชุม องค์กรบุญนิยม เมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๖ ณ พุทธสถานศีรษะอโศก


สรุปรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๖

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๖๔ คน
-อนุมัติงบดุลประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕
-จำนวนสมาชิกปัจจุบัน ๙,๔๖๘ คน
-แต่งตั้งนายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง นายกสมาคม ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสมาคม
-แต่งตั้ง นางประไพ ศุกรสมิต เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

-รายงานผลงานประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ ของหน่วยงานต่างๆได้แก่ โรงสีสมาคม ชมรมสัมมาสิกขา พุทธธรรม ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย ห้องสมุดสมาคม โรงเจสมาคม ชมรมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม และ สโมสรศิษย์เก่า นักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

-ปีที่ผ่านมาสมาคมพิมพ์วารสารดอกหญ้า ๖ ฉบับ จำนวน ๑๔๕,๕๐๐ เล่ม วารสารดอกบัวน้อย ๖ ฉบับ จำนวน ๔๘,๐๐๐ เล่ม

-สมาคมเห็นชอบให้รับชาวต่างชาติเป็นสมาชิกสมาคมได้

-จัดซื้อคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุค) เพื่อเก็บข้อมูลทะเบียนสมาชิก และใช้งานบริการรับสมัคร สมาชิก ทุกวันอาทิตย์

-เลือกตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบงาน ของชมร.ช.ม. ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๖ ดังนี้
ผรช.(ผู้รับใช้) นางหนึ่งในธรรม บุญยัง
รองผรช. นางบัวดาว พรหมเลิศ
เหรัญญิก นางใบจริง นาวาบุญนิยม
เลขานุการ นางสาวห่มหล้า

-แผนกจ่ายตลาด นายขจร จตุรพรจันทร์ นายวิสิทธิ์ แสงสร้อย
-แผนกครัว นางหนึ่งในธรรม นางบัวดาว นางคำน้อย ชมชื่น
-แผนกเตรียมผัก แม่ศีลแก้ว พ่อปัน แม่คำ พ่อวงษา และผู้อายุยาว
-แผนกขายอาหาร แม่อิ่มใจ แม่ปราณี คุณเคียง-ภูไพร นางบัวดาว แม่สมศรี
-แผนกขายน้ำ นางป่าฟื้น และสมาชิกคอร์สชัดเจน
-แผนกขายคูปองและขายของแห้ง แม่เตียง แม่ทองปอนด์ นางใบจริง แม่คำน้อย
-แผนกล้างแก้ว,ล้างจาน,ล้างหม้อ คุณขุมข้าว คุณอุดมศักดิ์(แจ๊ค)
-แผนกดูแลรถ นายขจร คุณฟู นายวิสิทธิ์
-แผนกดูแลสถานที่และซ่อมบำรุง คุณฟู นายวิสิทธิ์
-แผนกดูแลของแห้ง นายเม็ดดิน นางบัวดาว คุณสมพร คุณห่มหล้า
-แผนกประชาสัมพันธ์ นางบัวดาว คุณดีบุญ คุณใบโพธิ์สรุปรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

ธรรมทัศน์สมาคม
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๖

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๓๗ คน
-อนุมัติงบดุลประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕
-จำนวนสมาชิกตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๕ มีจำนวน ๒,๗๙๗ ราย ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๖ มีสมาชิก ๒,๙๒๐ ราย จำนวนสมาชิกเพิ่มในรอบปี ๑๒๓ ราย
-รายงานผลงานประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ และได้รับความร่วมมือด้านการเผยแพร่เท็ป และหนังสือจาก ร้านเรืองปัญญา ร้านธรรมเจริญ ร้านมหาจุฬาบรรณาคาร(ท่าพระจันทร์) และเครือข่ายชาวอโศก เป็นต้น
-แต่งตั้งนางประไพ ศุกรสมิต เป็นผู้ตรวจสอบ บัญชีธรรมทัศน์สมาคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖
-แต่งตั้งนายทุกแดน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคม ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสมาคม

-นายปรีชา ธรรมพิภพ อุปนายกสมาคมคนที่ ๑ แจ้งโครงการจัดทำคอมแพ็คดิสก์ เท็ป
นิยายอิงธรรมะในระบบ MP3
-ธรรมทัศน์บริจาคเงิน ๓ แสนบาท ร่วมโครงการร่วมบุญปฐพีพุทธฯ
-ปิดร้านเพื่อร่วมงานเพื่อฟ้าดิน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ณ ราชธานีอโศก และนำสื่อธรรมะไปจำหน่ายในราคาถูก
-แจ้งข่าวนางประภัสสร ศรีทอง อุปนายกสมาคมคนที่ ๒ ป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมอง
-ออกร้านจำหน่ายเท็ป และหนังสือ ที่ตึก อปร รพ.จุฬาฯ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖
เนื่องด้วยคณะของน.พ.อารีย์ วชิรมโน มาบรรยายเรื่อง "วิถีสุขภาพดี ยุคบริโภคนิยม"
-แจ้งข่าวคุณแม่ของนายอดิศักดิ์ คลังเจริญ-กุล กรรมการสมาคม เสียชีวิต สมาคมร่วมงานศพ และบริจาคสื่อธรรมะ ๑๐๐ ชุดแจกในงาน


สรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย
สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)

๑๔ มีนาคม ๒๕๔๖
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๐ คน
-เลือกตั้งคณะกรรมการชุดเก่าเป็นผู้รับผิดชอบงานชมรมประจำปี ๒๕๔๖
-ลูกค้านำสิ่งของ ข้าวสาร ผลไม้ และถั่วมาบริจาค
-ชมรมส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ รับประทานอาหาร มังสวิรัติอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปิดเทอม จึงมอบอาหารแห้ง ให้นำกลับไปบ้าน
-รายงานลูกค้าที่จองโรงบุญฯร้านชมรม อาทิ บจ.แอล เอส เค การเกษตร นายปิ่น บัวมาศ นายเขมรัชต์ และ นางจงรักษ์ บูรณศิริ ร้านไอเดียเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
-เห็นควรให้ทีมสาธารณสุข และ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกันเสนอข่าวสาร ความรู้ ด้านสุขภาพ ให้ลูกค้าชมรม ได้รับประโยชน์
-กำหนดปิดร้านชมรมเพื่อร่วมงานปลุกเสกฯ ที่ศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ ๕-๒๐ เมษายน ๒๕๔๖

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะลึกเล็ก จุลลคัมภีโร : สมาชิกมาประชุมพร้อมเพรียงกัน นับเป็นความดีความเจริญทำให้เกิดความเข้าใจกันได้ง่ายขึ้น
สมณะลานบุญ วชิโร: ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมย่อมไม่ทราบเบื้องหลังของแต่ละประเด็นว่ากว่าจะลงมติเห็นชอบ ต้องใช้ปัญญาพิจารณาของหลายๆบุคคล เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด ให้ชาวชมร. สร้างความรู้สึกว่าลูกค้าเป็นผู้มีบุญคุณ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้มีคุณภาพ จึงควรให้บริการอย่างดีเพื่อให้บุญสำเร็จไปด้วยดี


สรุปรายงานการประชุม
เครือข่ายชุมชนชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

กลุ่มปราการอโศก (๒๐ เมษายน ๒๕๔๖)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๕ คน
-นางนิตยา ศิรินาวิน รายงานการเงินกองบุญสงเคราะห์
-เข้าร่วมโครงการร่วมบุญปฐพีพุทธฯ เพื่อซื้อที่ดินบริเวณหน้าพุทธสถานสันติอโศก เนื้อที่ ๑,๑๗๗ ตารางวา มีผู้ร่วมบริจาค เป็นรายเดือน เป็นเวลา ๕๐ เดือน จะได้เงินทั้งสิ้น ๓๖๕,๐๐๐ บาท
-มีมติให้ร่วมจัดโรงบุญฯในงานอโศกรำลึก
-สมาชิกตั้งตบะเสริมเจโต
-แจ้งข่าวสมาชิกเจ็บป่วย คือ ลุงหรั่ง พ่วงกลัด และนางกาญจนา พันธ์พานิช

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะชนะผี ชิตมาโร: การตั้งตบะขัดเกลาตนเอง แม้เล็กน้อย ก็มีผลต่อการปฏิบัติธรรม ช่วงนี้เป็นโอกาส ทำทานบารมี แล้วก็ต้องมีบารมีตัวอื่นเสริมด้วย ซึ่งบารมี ๑๐ ทัศ แต่ละตัวจะช่วยเสริมกัน ควรพากเพียร ปฏิบัติตามเหตุปัจจัย เพื่อความเจริญ


กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๑๖ มีนาคม ๒๕๔๖)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๕ คน
-วันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๔๖ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการสาขาพรรค แก่ผู้บริหาร สาขาพรรค จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำพูน ณ โรงแรมสวนดอกแก้ว เชียงใหม่

-เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ ดังนี้
นายกระจาย บุญยัง ประธานชุมชน
นายปางป่า รองประธานชุมชน
นางป่าฟื้น ชาวหินฟ้า เหรัญญิก
นางสาวธุลีธรรม ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางสาวเทียมดิน รักพงษ์อโศก เลขานุการ
นางน้ำแรง นายทองใบ และนายภูดิน โสมา ที่ปรึกษา

-มีโครงการนำความรู้ด้านสุขภาพ สู่ประชาชน ที่ร้านชมรม นำโดย น.ส.ใบอโศก และทีมงานสาธารณสุข
-นักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ ปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม เป็นต้นไป
-กำหนดการอบรมเข้าค่ายยุวพุทธทายาท ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ เมษายน ๒๕๔๖
รับนักเรียนทั่วไป อายุ ๗-๑๕ ปี ทั้งชาย-หญิง
-กำหนดวันดำหัวผู้อายุ ๙๐ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๖ ณ ลานนาอโศก
-รับโอวาทจากสมณะถิรจิตโต, สมณะวชิโร และสมณะสรณีโย


สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๖
ห้องเผยแพร่เท็ป
ทำวัตร
อีคิวโลกุตระ ตอน ๒๙ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
อีคิวโลกุตระ ตอน ๓๐-๓๔ " ตอนละ ๒ ม้วน
พากเพียรให้พ้นวังวนวัฏ " ๑ ม้วน
คุณธรรมของผู้บริหารและนักการเมือง " ๒ ม้วน

ก่อนฉัน
ลูกพุทธ ส.วินยธโร-ส.สรณีโย ๑ ม้วน
เพียงหวังกำลังใจ ส.ชินธโร-สม.ผุสดี ๑ ม้วน
โลกมืดมนวนเวียน จงเตือนตน ส.วชิโร-ส.สมาหิโต ๑ ม้วน
ความสำคัญผิดในความเป็นคนตรง ส.โสรัจโจ-ส.ทันตภาโว ๑ ม้วน
ผ่าทางตันการปฏิบัติธรรม ส.ถิรจิตโต ๑ ม้วน
ท้าพิสูจน์มรรคผลโลกุตระ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ปาฐกถา
ตอบเปรี้ยงถึงความไม่เที่ยงของไตรลักษณ์ ตอน ๓-๔
สมณะโพธิรักษ์ ตอนละ ๒ ม้วน

อภิปราย
แจกของดีจากพ่อท่าน ส.ถิรจิตโต ดำเนินรายการ ๒ ม้วน
พ่อท่านจะอยู่กับเรายืนยาวได้แน่หรือ ส.ปพโล " ๒ ม้วน
ชุมชนน่าอยู่ ส.สิริเตโช " ๒ ม้วน
สัจธรรมชีวิต ส.สมชาติโก " ๒ ม้วน
กสิกรรมเพื่อชีวิต ส.ตถภาโว " ๒ ม้วน
การศึกษานั้นสำคัญไฉน? สม.รินฟ้า " ๒ ม้วน
กรรมตัดตอน ส.ชาตวโร " ๒ ม้วน
สองนาทีทองของเกจิฯ ส.ติกขวีโร " ๒ ม้วน

ธรรมปฏิกรรม
จดหมาย ๔๕๙ ฉบับ
สิ่งตีพิมพ์ ๖๐ ฉบับ
ตีคืน ๑๐ ชิ้น
แสตมป์บุญ ๒๕๑๙ บาท

ธรรมพิมพ์
สารอโศก(ปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๗) ๙,๐๐๐ เล่ม
ดอกหญ้า (ย่อมโศกอยู่เช่นนี้) ๒๓,๕๐๐ เล่ม

ธรรมปฏิสัมพันธ์
จดหมายออก ๑๓ ฉบับ

สถิติธรรมโสต

  เท็ป วิดีโอ วีซีดี
ผู้มาติดต่อ
จำนวนที่ยืม
สมาชิกเพิ่ม
สื่อที่ออกใหม่
๑๑๕
๑,๙๔๔

๒๘๘
๑๐
๓๒


๒๑ ราย
๖๖ แผ่น/ม้วน
๓ ราย
๘ แผ่น/ม้วน

พัสดุ ๔๒ ชิ้น

(สารอโศก อันดับที่ ๒๕๙ เมษายน ๒๕๔๖)