หน้าแรก>สารอโศก

มนุษย์ผู้เกิดมา
หวังความเจริญก้าวหน้าสุดยอดให้แก่ชีวิตนั้น
เมื่อรู้ว่า เช่นนั้นดี เช่นนี้ถูกต้องแท้แล้ว
แต่เขาก็ไม่ทำเช่นที่รู้ๆนั้น
แล้วเขาจะหวังความเจริญ ความก้าวหน้ากันไป
ให้ตลกเล่นเปล่าๆกันอยู่ทำไม?
ถ้าไม่รีบลงมือทำตามที่รู้ๆนั้นเสียให้ได้
ก็"หวัง"โง่ๆอยู่เท่านั้นในชีวิต

- สมณะโพธิรักษ์ -