หน้าแรก>สารอโศก

ชื่อใหม่ นาง ใบจริง นาวาบุญนิยม
ชื่อเดิม นาง นวลศรี(จำปา) หัตถสิน
เกิด ๑ สิงหาคม ๒๔๘๓
ภูมิลำเนา อ.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
พี่น้อง ๓ คน เป็นคนที่ ๑
การศึกษา วุฒิพ.ม.
อาชีพเดิม ข้าราชการครู

พบอโศก ปี ๒๕๒๒ โดยญาติธรรม(ครูอำพัน ศรีมามาศ) นำหนังสือแสงสูญมาให้อ่าน ประทับใจว่าหมู่กลุ่มอย่างนี้มีด้วยหรือ จึงเขียนจดหมายสมัครเป็นสมาชิกชาวอโศก ได้รับหนังสืองานปลุกเสกสุดยอดปาฏิหาริย์อ่านแล้วยิ่งสนใจมาก จึงไปร่วมงานปลุกเสกปี ๒๕๒๓ และรับประทานอาหารมังสวิรัติตั้งแต่นั้นมา ต่อมาเปิดร้านจำหน่ายเครื่องเขียนหนังสือและเท็ปธรรมะ ทั้งมีบริการให้ยืมด้วย ฉายสไลด์ธรรมะตามโรงเรียนต่างๆ ชวนผู้สนใจไปร่วมงานพุทธาฯ งานปลุกเสก และงานมหาปวารณา โดยออกค่ารถและค่าน้ำมันให้

ต่อมาได้เข้ากลุ่มญาติธรรมเชียงใหม่และทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่าง
ปี ๒๕๓๖ เลิกกิจการที่ร้านของตนเอง
ปี ๒๕๓๗-๒๕๓๘ ช่วยงานชมร.เชียงใหม่สม่ำเสมอแต่ไม่ประจำ
ปี ๒๕๓๙-๒๕๔๐ ช่วยงานชมร.เชียงใหม่ประจำและได้เป็นผู้รับใช้กลุ่มลานนาอโศก
ปี ๒๕๔๑-๒๕๔๒ ได้รับเลือกเป็นผู้รับใช้กลุ่ม ชมร.เชียงใหม่
ปี ๒๕๔๔-ปัจจุบัน ทำหน้าที่เหรัญญิกชมร.เชียงใหม่

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
- ไม่รู้เท่าทันกิเลสตนเอง แต่ไปทิ่มแทงคนอื่นด้วยวาจา
- ยึดดีเกินไป เพราะไม่รู้เขารู้เราจึงเครียด

แนวทางแก้ไข
เข้าพบปรึกษาสมณะ เมื่อได้รับคำเตือนก็นำมาปรับปรุงแก้ไขตนเองด้วยการเคร่งในอธิศีล

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด
การตัดกิเลส

คติประจำใจ
ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

เป้าหมายชีวิต
ตั้งใจช่วยงานพ่อท่านในชาตินี้ให้ได้มากที่สุด เท่าที่ชีวิตที่เหลือจะมีแรงทำได้

ข้อคิดฝากหมู่กลุ่ม
พ่อท่านสอนไว้ว่า อย่าใจร้อน ค่อยๆทำไป แข็งแรง ขยัน และอดทนให้ดี เราปฏิบัติได้เราก็จะได้ด

(สารอโศก อันดับที่ ๒๖๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖)