หน้าแรก>สารอโศก


รายงานจากพุทธสถาน

สันติอโศก
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖
ระยะนี้สันติอโศกเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับ พระโยคาวจรทุกสารทิศ มากราบนมัสการพระ-บรมสารีริกธาตุ และร่วมบุญปฐพีพุทธวิหารพันปี เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งจะเป็นงานประจำปีละครั้ง คือ งานอโศกรำลึก ตรงกับวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ของทุกปี ก็ขอเชิญชวนญาติธรรมและลูกหลานชาวอโศกมาร่วมบุญในงานนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

เหตุการณ์สำคัญเดือนนี้
ศ.๒ ศิษย์เก่าสัมมาสิกขาสันติอโศกเดินทางไปร่วมงาน "คืนสู่เหย้า เข้าคืนถ้ำ สัมมาสิกขา" ที่ชุมชนราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี (วันที่ ๓-๕ พ.ค. ๔๖)
-อบรม "หลักสูตรมหัศจรรย์" รุ่นที่ ๘๐ (๒-๖ พ.ค.๔๖)

จ.๕ ประชุม บจ. พลังบุญ

อ.๖ สมณะร่วมประชุมอปริหานิยธรรมที่โบสถ์ ๑๕ รูป
-เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก
-นศ.ปริญญาโท ๒๐ คน มาดูงานชุมชน บุญนิยมสันติอโศก

พ.๗ ปฐมนิเทศน์นักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

พฤ.๘ บจ.แด่ชีวิต เปิดจำหน่ายสินค้าบางชนิดราคาเท่าทุน (ทุกวันพระ)

ศ.๙ อบรมค่ายจริยธรรม ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พ.ค.๔๖
-มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนไปร่วมงาน"สัปดาห์ วิสาขบูชา" ที่สนามหลวง ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ พ.ค.๔๖

จ.๑๒ นักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกเดินทางไปช่วยเตรียมงาน "กสิกรรมไร้สารพิษ เพื่อฟ้าดิน" ที่ชุมชนราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี (๑๖-๑๘ พ.ค.๔๖)

พฤ.๑๕ ประชุมชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาหน้าสันติอโศก
-สมณะและพระอาคันตุกะทำสังฆกรรม สวดปาติโมกข์ที่โบสถ์

ศ.๑๖ อบรม"ค่ายอุโบสถศีล" ครั้งที่ ๒๕ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พ.ค.๔๖

พ.๒๑ ชาวบุญนิยมชุมชนสันติอโศกไปร่วมประชุมกสิกรรมไร้สารพิษ ที่กระทรวงสาธารณสุข

ศ.๒๓ ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาหน้าสันติอโศกแจกอาหารมังสวิรัติฟรี

ส.๒๔ ประชุมชาวชุมชนบุญนิยมสันติอโศก, บริษัทขอบคุณ จำกัด, บริษัทฟ้าอภัย จำกัด ประชุม การคิดราคาสินค้า เพื่อพิมพ์ลงในฉลากสินค้าอโศก

อา.๒๕ ประชุมคณะกรรมการ ๕ องค์กร
-กลุ่มยุวนักศึกษาคาทอลิก ๑๔ ท่าน กลุ่ม YCS ในกลุ่มประเทศย่านเอเชีย มาดูงานชุมชนบุญนิยมสันติอโศก

จ.๒๖ ประชุมคณะกรรมการ ๙ พาณิชย์ , ประชุมสื่อสารบุญนิยม
-ทำพิธีบวชสมณะชุบดิน ได้ฉายา "วิชชา- นันโต" และบรรพชานาคแด่ธรรมเป็นสามเณร

อ.๒๗ ประชุมบริษัทแด่ชีวิต จำกัด

พ.๒๘ ทุบอาคารเก่าบ้านคุณป้ามาลีบางส่วน ข้างโบสถ์สันติอโศก

พฤ.๒๙ ประชุมสมาชิกชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทยหน้าสันติอโศก

ศ.๓๐ พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์รับถวายระฆังไทยขนาด ๙ กำ
-สมณะและพระอาคันตุกะลงปาติโมกข์ที่โบสถ์ ๑๗ รูป

ฝากข้อคิดสุดท้ายว่า
"จงพยายามเก็บจิตของตน
เพื่อปฏิบัติตามจิตของผู้อื่น"

- สมณะนึกนบ ฉันทโส -

ปฐมอโศก
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖

เดือนพฤษภาคม เป็นเดือนแห่งการต้อนรับ ทายาทใหม่ หลังจากผ่านการเข้าค่ายคัดเลือกตัวแล้ว

งานการศึกษาเป็นงานสำคัญยิ่ง เพราะเป็นภารกิจร่วมที่พวกเราที่เป็นผู้ใหญ่จะต้องช่วยกันปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กๆ ผู้เป็นศาสนทายาท ผู้สมัครมาเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดี มีความสามารถ พร้อมทั้งฉลาดมีปัญญา

หลายคนปฏิเสธว่าเป็นคุรุไม่ได้ เพราะไม่ได้เรียนมา ความรู้ไม่มี ไม่รู้จะสอนเด็กอย่างไร ก็ขอ บอกว่า การเป็นคุรุนั้นเป็นได้หลายแบบคือ

๑. เป็นด้วยมีความรู้ความสามารถ รู้ว่าจะสอนจะแนะนำอย่างไร รู้วิธีแก้ปัญหา แต่อาจจะไม่ลงลึกถึงจิตวิญญาณเด็ก

๒. เป็นด้วยจิตวิญญาณ นั่นคือถึงจะไม่ได้เรียนหนังสือ, จบ ป.๔ ป.๖ ป.๗ ก็ตาม ไม่มีความรู้ทางการศึกษามาก แต่มีจิตใจที่ดีงาม ให้ความรัก ความ อบอุ่นเด็กได้ดี มีความขยัน อดทน เอื้ออาทร อยู่กับเด็กๆ คลุกคลีกับเด็กพานำทำงาน อยู่ใกล้ชิดเด็กๆ เหมือนพ่อ-แม่อยู่กับลูก ไม่ต้องไปสั่งสอนอะไรเขามาก แต่มุ่งที่ความรัก ความอบอุ่นเมตตา เด็กอยู่ด้วยแล้วมีความสุข ที่ได้อยู่ใกล้ชิดคนมีศีล

๓. ทั้งแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ รวมกัน ใครเป็นได้ถึงขั้นนี้ นับว่าเป็นคุรุที่ยอดเยี่ยม

เราต้องการคุรุทุกประเภทเพื่อมาช่วยกันปั้นแต่ง จิตวิญญาณของลูกหลานให้เป็นธรรมทายาทผู้เจริญ

ความเคลื่อนไหวในรอบเดือน
จ.๕ เปิดภาคเรียนชั้น ม.๒ และ ม.๓

อ.๖,๒๐,๒๗ ประชุมอปริหานิยธรรม

พ.๗ คุรุจริงจัง ศิริผล คุณแรงรุ่ง ชาวหินฟ้า และคุณแผ่นฟ้า นาวาบุญนิยม เดินทาง ไปฝึกอบรมตนเองเพิ่มเติมที่ภูผาฟ้าน้ำ

พ.๗-อา.๑๑ อบรมสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๔/๒๕๔๖ จาก จ.อยุธยา,กาญจนบุรีและสมุทรปราการ ประมาณ ๔๐ คน

พ.๗ คณะครูจากโรงเรียนสวนกุหลาบ ๔ คน และนักเรียนชมรมพุทธ ๑ คน เยี่ยมชมชุมชน

อา.๑๑ ๐๔.๐๐ น. นักเรียนชั้น ม.๒ ม.๓ เดินทางไปราชธานีอโศก เพื่อช่วยเตรียมงาน พฟด.

จ.๑๒ นักเรียนชั้น ม.๑ ม.๔ เปิดภาคเรียน

อ.๑๓ ชาวชุมชน และนักเรียนชั้น ม.๑ ม.๔ เดินทางไปราชธานีอโศก
-ญาติธรรม ไปเก็บผลไม้ไร้สารพิษที่ไร่ญาติธรรม อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี เพื่อนำไปร่วมงาน พฟด.

พฤ.๑๕ ทำวัตรเย็นเวียนธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา มีผู้ร่วมรายการประมาณ ๓๐ คน เนื่องจากส่วนใหญ่เดินทางไปร่วมงาน พฟด. ที่ราชธานีอโศก

พฤ.๑๕,ศ.๓๐ สมณะฟังสวดปาติโมกข์

ส.๑๗ น.ส. ณัฐกนก เจนสุขสถิตย์ไพศาล นักศึกษาปริญญาโท ปี ๒ คณะรัฐศาสตร์ มหา-วิทยาลัยรามคำแหง กำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่อง 'การพัฒนาที่ยั่งยืน' มาขอศึกษาที่ปฐมอโศก ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเวลา ๑ เดือน

จ.๕,๑๒,๑๙,๒๖ ประชุมคุรุ

อ.๒๐-ส.๒๔ เจ้าหน้าที่ศุลกากร จำนวน ๓๖ คน มาอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ ๒

พ.๒๑ คุรุ-นักเรียนประชุมรอบสุดท้ายเตรียมงานค่ายโครงการอบรม "ก้าวสู่ชีวิตใหม่ในวิถีพุทธ"
-นักเรียนชั้นม.๕ ม.๖ เปิดเรียนเย็น เวลา ๑๘.๐๐ น. สมณะให้โอวาทปฐมนิเทศ นักเรียนทั้ง ๖ ชั้น

พฤ.๒๒ กลุ่มแม่บ้าน จาก ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๕๐ คน มาเยี่ยมชมชุมชน

พฤ.๒๒-จ.๒๖ ค่ายอบรม "ก้าวสู่ชีวิตใหม่ในวิถีพุทธ" นักเรียนที่เข้าอบรมได้แก่
-นักเรียนชั้น ม.๔ จากโรงเรียนซับม่วงวิทยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จำนวน ๕๔ คน
-นักเรียนชั้นม. ๔ จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี จำนวน ๕๐ คน และครูจากทั้งสองโรงเรียน ๑๐ คน
-นักเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก ซึ่งแต่ละชั้นแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ ๑๖๘ คน

อา.๒๕ สม.รินฟ้า นาวาบุญนิยม รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมแก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๘๐ คน ที่ศูนย์ฝึกผู้นำ พลตรีจำลอง ศรีเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

อา.๒๕-อ.๒๗ นิสิตม.วช. เข้าค่ายรับน้องใหม่ ที่โรงเต้าหู้ มีนิสิตเข้าร่วมประมาณ ๔๐ คน

จ.๒๖ สมณะ ๔ รูป นิสิตม.วช. ชาวชุมชน นำโดยสมณะกรรมกร กุสโล เดินทางไปร่วมงานอุปสมบทสามเณรชุบดิน ขึ้นเป็นสมณะ รูปที่ ๑๐๓ ได้รับฉายาว่า "วิชชานันโต" และบรรพชานาคแด่ธรรม คนึงสัตย์ธรรม ขึ้นเป็นสามเณร
-สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน ไปแสดงธรรมแก่นักเรียนที่โรงเรียนวัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี

อ.๒๗ สมณะแสดงธรรม "รับขวัญวันเปิดเทอม"

พ.๒๘-อา.๑ มิ.ย. อบรมสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๕/๒๕๔๖ เป็นเกษตรกรจาก อ.วิหารแดง จ.สระบุรี จำนวน ๘๐ คน และมีคนช่วยงานที่ศูนย์เจาะวิจัย ๒ คน นักศึกษาปริญญาโท ๑ คน

พฤ.๒๙ เปิดภาคเรียนโรงเรียนอนุบาลเด็กดี มีนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ คน ชั้นประถม ๔ คน คุรุ ๑๐ คน ซึ่งดูตัวเลขระหว่างนักเรียนกับคุรุแล้ว หายห่วง
-๑๘.๓๐ น. ประชุมคณะพี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖
-ประชุมศิษย์เก่า สส.ฐ. เกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบในงานอโศกรำลึก

ส.๓๑ สม.รินฟ้า นาวาบุญนิยม รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมแก่เกษตรกรที่เข้าอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต ซึ่งมาจาก อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี, จ.สมุทรสาคร, จ.สมุทรสงคราม และลพบุรี รวม ๑๑๐ คน ที่ศูนย์ฝึกผู้นำ พลตรีจำลอง ศรีเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

คติก่อนจาก
ความอดทน สู้ฝืน และเด็ดเดี่ยวของจิต ประกอบด้วยปัญญาที่ฉลาด หาเชิงเอาชนะต่อกิเลสได้เสมอๆเท่านั้น ที่จะทำให้เราบรรลุธรรม เพิ่มภูมิสูงขึ้นได้เรื่อยๆ โดยแท้จริง หากอ่อนข้อเหยาะแหยะ แพ้กิเลสอยู่เรื่อยๆนั้น คำว่า
"บรรลุธรรม" หรือเพิ่มภูมิให้แก่ตนนั้น ก็จะได้โดยยาก หรือไม่ได้เอาเลยตลอดกัปกัลป์

- สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน -

ศีรษะอโศก
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖
เดือนนี้เบิกฤกษ์โหมโรงวันแรกด้วยวันแรงงานแห่งชาติ พวกเราเป็นพวกชาติแห่งแรงงานด้วย ภาพลักษณ์ของการร่วมแรงร่วมใจ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ปรากฏเด่นชัดเป็นพิเศษในช่วงนี้ ทั้งงานบ้านพี่เมืองน้อง ที่ต้องช่วยเหลือ ทั้งงานภายในของศีรษะอโศกเอง เมื่องานล้นคนน้อย ก็ต้องดึงศักยภาพของแต่ละคนขึ้นมาอย่างสุดความสามารถ ธรรมลีลาของการตั้งตนบนความลำบาก กุศลธรรมเจริญยิ่ง เป็นความงดงาม น่าศรัทธาเลื่อมใสยิ่งเช่นเดียวกัน และเป็นบทพิสูจน์ผู้มีสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ จะเป็นผู้เพิ่มพละอินทรีย์แก่ตน และหมู่กลุ่มได้เป็นอันมาก เติม เต็มประโยชน์ตน-ประโยชน์ท่านอยู่เป็นปกติวิสัย

กิจกรรมทั่วไป
พฤ.๑ ประชุมเตรียมจัดสรรผู้รับผิดชอบงานต่างๆในงานเพื่อฟ้าดินคร่าวๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมงานกับชาวบ้านราชฯ ที่ราชธานีอโศก
-สมณะดวงดี มาพักค้าง ๒ วัน เยี่ยมเยียน ชาวศีรษะอโศก ก่อนเดินทางไปราชธานีอโศก

ศ.๒ ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารงานชุมชน ๑๐ กลุ่มข่ายงานฐานต่างๆ เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการสร้างโรงน้ำดื่มมาตรฐานในชุมชน และประสานงานดำเนินการร่วมกัน
-สมณะ-สิกขมาตุ และชาวชุมชน รวมทั้งศิษย์เก่าศีรษะอโศกในพื้นที่ เดินทางไปร่วมงานศิษย์เก่าเผ่าพันธุ์อโศกทั่วทุกทิศ คืนสู่เหย้า เข้าคืนถ้ำ สัมมาสิกขา ๓-๕ พ.ค. ๔๖ ที่ราชธานีอโศก

อา.๔ สมณะถ่องแท้ วินยธโร สมณะคิดถูก ทิฏฐุชุกัมโม สมณะลั่นผา สุชาติโก และสมณะพอจริง สัจจาสโก จากศีรษะอโศก จบค่ายช่วยงานอบรมฯ พักหนี้เกษตรกรรุ่นที่ ๑/๔๖ ตั้งแต่ ๓๐ เม.ย.-๔ พ.ค. ๔๖ แล้ว ได้รับกิจนิมนต์ช่วยงานอบรมฯ หลักสูตรยุวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๒ ที่ร้อยเอ็ดอโศก ตั้งแต่ ๕ พ.ค.-๘ พ.ค. ๔๖ รวมนักเรียนที่เข้าอบรมจาก ร.ร. พระกุมาร จ.ร้อยเอ็ด ๑๔๕ คน คณะครู ๒๐ คน

จ.๕ สมณะถ่องแท้ นำนักเรียน สส.ษ. ส่วนหนึ่งไปช่วยงานอบรมฯ ที่ร้อยเอ็ดอโศก และต่อด้วยการติดตามผลการอบรมฯ

อ.๖ ประชุมกลุ่มกระจอกเทศ เตรียมงานอบรมฯ รุ่นที่ ๕
-กลุ่มเกษตรกรจาก อ.นาเชือก จ.มหา-สารคาม มาเข้าพื้นที่ก่อน เพื่อเตรียมเข้าร่วมงาน อบรมฯรุ่นที่ ๕ ประมาณร่วม ๒๐ คน
-สมณะข้าฟ้า และสมณะพันเมือง นำเด็ก สส.ษ. ส่วนหนึ่งไปเก็บมะพร้าวที่จ.บุรีรัมย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในฐานงานโรงครัว และฐานโรงกะลา กำหนดกลับวันที่ ๘ พ.ค.๔๖

พ.๗ ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารงานชุมชน มติเอกฉันท์
๑.อนุมัติสร้างชุมชนศิษย์เก่าศีรษะอโศก บริเวณที่ไร่ ๓๙
๒.อนุมัติโรงสีเก่าเป็นเซียงกง รวมของเก่าใช้ใหม่ของชุมชน

พฤ.๘ นักเรียน สส.ษ. ส่วนหนึ่งเดินทางไปช่วยเตรียมงานเพื่อฟ้าดิน

ศ.๙ ชาวชุมชนส่วนหนึ่งร่วมงานเปิดร้านค้าเศรษฐกิจชุมชน ต.กระแชง บริเวณที่ว่าการ อบต. บ้านกระแชง อบต. สมภาร บุญทะจิตร์ ชาวชุมชนศีรษะอโศก ได้รับเลือกเป็นผู้จัดการดูแลร้านค้า
-คุรุประถมศึกษาประชุมกำหนดตารางเรียนของกลุ่มนกกระจาบ

ส.๑๐ นักเรียนสัมมาสิกขา ม.๑ ลงทะเบียนรายงานตัว

อา.๑๑ ประชุมสรุปงานอบรมฯ และประชุมคุรุมัธยมศึกษา
-ศึกษาศีลพัฒนาจิตวิญญาณทั้งชุมชน

จ.๑๒ สมณะ สิกขมาตุ ประชุมที่โบสถ์ช่วงทำวัตรเช้า
-ประชุมวิสามัญคณะกรรมการผู้บริหารชุมชน
-สมณะและชาวชุมชนส่วนหนึ่ง นำนักเรียน สส.ษ. ม.ปลาย และม.๓ เข้าพื้นที่เตรียมงาน และร่วมงานเพื่อฟ้าดิน ที่ราชธานีอโศก
-สมณะผืนฟ้า นำพี่เลี้ยงกลุ่มนกกระจอกเทศส่วนหนึ่ง ไปกิจนิมนต์ และติดตามผลการอบรมฯ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

จ.๑๒-พ.๑๔ สมณะลั่นผา และสมณะพอจริง ไปกิจนิมนต์ และร่วมจัดค่ายมหัศจรรย์เสริมสร้างสุขภาพกาย-สุขภาพจิต รับรู้และช่วยแก้ไขปัญหาภายในชาวร้อยเอ็ดอโศก

อ.๑๓ ชาวชุมชน และนิสิต ม.วช. ช่วยกันขนสินค้า และอุปกรณ์นิทรรศการต่างๆที่เหลือ ทั้งหมดเข้าพื้นที่เตรียมร่วมงานเพื่อฟ้าดินครั้งที่ ๑๐

พ.๑๔ คุรุส่วนหนึ่งนำนักเรียน สส.ษ. ชั้น ม.๒ ประมาณ ๔๐ คน ไปช่วยเตรียมงานเพื่อฟ้าดิน ที่บ้านราชฯ เช้าไป เย็นกลับ

พฤ.๑๕ คุรุส่วนหนึ่งนำนักเรียน สส.ษ. ชั้น ม.๑ ประมาณ ๓๐ คน ไปช่วยเตรียมงานเพื่อฟ้าดิน เช้าไป เย็นกลับ
-เวียนธรรมภาคค่ำ ณ ศาลาปลุกเสก ก่อนชมวีดิทัศน์ ร่วม ๑๐๐ ชีวิต

ศ.๑๖ สมณะคิดถูก คุรุ และผู้ปกครอง นำนักเรียนประถมกลุ่มนกกระจาบ และสส.ษ. มัธยมต้น ม.๑ - ม.๒ ร่วม ๑๐๐ ชีวิต ไปทัศนศึกษาดูงานกสิกรรมไร้สารพิษ เพื่อฟ้าดิน ที่ราชธานีอโศก เช้าไป เย็นกลับ
-เจ้าหน้าที่อโรคยาศาลาส่วนหนึ่ง กลับจาก การเข้าร่วมสัมมนาแพทย์ทางเลือก ดูงานด้านดูแลสุขภาพของโรงพยาบาลมิชชั่น ประมาณ ร่วมสัปดาห์ ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อดำเนิน การเป็นชุมชนนำร่องด้านสุขภาพทางเลือก ร่วมกับ ร.พ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

อา.๑๘ คุรุส่วนหนึ่ง นำนักเรียน สส.ษ. ชั้น ม.๒ ไปช่วยเก็บบุญวันสุดท้าย จบงานเพื่อฟ้าดิน ครั้งที่ ๑๐
-สมณะ สิกขมาตุ ชาวชุมชน ม.วช. และ สส.ษ. ส่วนใหญ่เดินทางกลับจากร่วมงานเพื่อฟ้าดิน มาสะสางงานภายใน เตรียมกิจกรรมในวันต่อไป

จ.๑๙ ประชุมคุรุ เตรียมจัดค่ายยุวพุทธกสิกรรมครั้งที่ ๑๓ นักเรียนสัมมาสิกขาทั้งหมด ๒๑-๒๖ พ.ค.๔๖ งานนี้นิสิต ม.วช. เป็นแม่งานใหญ่

อ.๒๐ ทำวัตรเช้าชาวชุมชน และนักเรียน สส.ษ.ทั้งหมด เป็นการเปิดเรียนภาคแรกของปีการศึกษาใหม่
-ประชุมลงทัณฑ์นักเรียน สส.ษ.ที่ทำผิดศีล
-ประชุมกลุ่มกระจอกเทศ เตรียมงานอบรมฯ รุ่นที่ ๖

ส.๒๔ ย้ายค่ายยุวพุทธกสิกรรมลงภาคสนาม ที่ผลาญหิน ๒๔-๒๖ พ.ค. ๔๖ ชายแดน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อฝึกเข้ม ปลุกจิต สำนึก พี่ดูแลน้อง น้องเชื่อฟังพี่ แม้ไม่มีไฟฟ้า ใช้สุขาธรรมชาติ (จอบขุดกลบ) ภราดรภาพกลับยิ่งแน่นแฟ้น

จ.๒๖ ประชุมสรุปงานยุวพุทธกสิกรรมครั้งที่ ๑๓ และเตรียมขบวนการคัดเลือก สส.ษ. ชั้นม. ๔

อ.๒๗ สมณะ สิกขมาตุ คณะคุรุ และ สส.ษ. ชั้น ม.ปลายทั้งหมด ร่วมกิจกรรม ขบวนการคัดเลือก สส.ษ. ชั้น ม.๔ รวม ๑๙ ชีวิต ผลคัดเลือกผ่านหมด
-กลุ่มนกกระจอกเทศประชุมเตรียมงานอบรมฯ รุ่นที่ ๗
-เกษตรกรบางส่วนเข้าพื้นที่ก่อนร่วมอบรมฯ ประมาณ ๓๐ คน

ศ.๓๐ สมณะทบทวนปาติโมกข์ที่โบสถ์ สิกขมาตุประชุมที่ศาลาเขตหญิง

งานอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต
รุ่นที่ ๕ พ.๗-อา.๑๑ เกษตรกรพักหนี้ ธ.ก.ส. จาก อ.นาเชือก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม อ.กันทรารมย์ และ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ รวมกับเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. รวม ๙๗ คน

รุ่นที่ ๖ พ.๒๑-อา.๒๕ เกษตรกรจาก อ.เมือง จ.มหาสารคาม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. รวม ๑๕๔ คน

รุ่นที่ ๗ พ.๒๘ พ.ค.-อา.๑ มิ.ย. เกษตรกรจาก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม อ. ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. รวม ๑๑๗ คน

ต้อนรับผู้มาดูงาน
อา.๔ เยาวชนผู้กลับใจ จากศาลเยาวชน จ.ศรีสะเกษ ๕๓ คน

ศ.๙ เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านจานโง อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ๕๐ คน

จ.๑๙ เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนหลายจังหวัด ๕๐ คน

อ.๒๐ ชมรมผู้อายุยาว จาก อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ๕๐ คน

ส.๒๔ พระอาคันตุกะ ๒๒ รูป แม่ชี ๑ รูป และฆราวาส ๑๙ คน จากพม่า ลาว และเขมร โดยการประสานงานของเสมสิกขาลัย

อา.๒๕ ผู้ศึกษาดูงานจาก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ๗๐ คน และร่วมรับประทานอาหาร ๑ มื้อ

พฤ.๒๙ เจ้าหน้าที่จากกรมพลังงานทดแทน ๗ คน

ส.๓๑ อาสาสมัคร จาก ต.หนองฮาง จ.อุบลราชธานี ๗๐ คน
-การศึกษานอกโรงเรียน จ.ศรีสะเกษ ๑๓ คน

ข้อคิดขอฝาก
ทุกนาทีมีค่า ถ้ายังพากเพียรอยู่ ผู้ใดสั่งสมคุณธรรมความดีไปพร้อมๆกับเวลาที่เลื่อนไหลไปไม่มีหยุดนิ่ง ผู้นั้นย่อมเห็นคุณค่าเวลา และได้ทำเวลาให้เกิดคุณค่าตลอด

- สิกขมาตุทองพราย ชาวหินฟ้า -

ศาลีอโศก
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๔๖
พอย่างเข้าเดือนพ.ค.ของแต่ละปี ก็คล้ายการผลัดใบของต้นไม้ในวัด ใบที่เหลืองที่แก่ก็ร่วงหล่นไป ใบอ่อนก็งอกออกมาแทนที่ ร.ร.สัมมาสิกขาเราก็เช่นกัน ส่วนหนึ่งจบแล้วออกไปแต่อีกส่วนหนึ่งจบแล้วช่วยงานอยู่วัด ตามมรรคผลที่แต่ละคนได้สะสม"ผู้มีมรรคมีผลเป็นแก่นสารจึงจะทนอยู่ได้" ผู้สะสมมรรคผลไม่เพียงพอก็อยู่ไม่ได้ตามสัจธรรมของแต่ละคน และมีนักเรียนรุ่นใหม่ที่ฝ่าด่านทดสอบเข้ามาได้ ๑๘ คน แต่ไม่รู้ว่าแต่ละคนจะฝ่าด่านทดสอบจนถึงปีสุดท้ายหรือไม่ ถึงอย่างนั้นก็ถือว่านักเรียนทุกคนที่ผ่านด่านเข้ามาจะอยู่กี่ปีก็ตาม เขาจะได้รับการฝึกฝนเรียนรู้สัจธรรมเบื้องต้น ได้เรียนรู้กุศล อกุศล เรียนรู้อะไรคือบุญ อะไรคือบาป เหมือนผู้รับการอบรมธ.ก.ส.แต่เข้มข้นกว่า ลึกซึ้งกว่า ลงทุนลงแรงมากกว่า เหมือนลูกเหมือนหลานจริง

บรรยากาศของชาวชุมชนในเดือนนี้จึงคึกคักมากแต่ละคนต้องใช้อิทธิบาทกันมากทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ลูกค้าธ.ก.ส.ที่เข้าแถวเข้ามารุ่นแล้วรุ่นเล่า อีกทั้งคณะบุคคลต่างๆทั้งนักเรียน และประชาชนที่ได้รับรู้ข่าวมาขอดูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของพวกเรา หลายคนรู้สึกว่าอยู่กับอโศกทุกนาทีมีค่ามาก ทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญจริงๆ

เหตุการณ์ในเดือนนี้
พฤ.๑ เปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศ นักเรียนเก่าใหม่ รวมนักเรียน ๖๑ คน

ศ.๒ สมณะ ๔ รูป และสิกขมาตุ ๑ รูป พร้อมด้วยศิษย์เก่า และญาติโยมเดินทางไปร่วมงานคืนสู่เหย้า เข้าคืนถ้ำ สัมมาสิกขา ครั้งที่ ๑ ณ พุทธสถานราชธานีอโศก

อ.๖ สมณะ ๒ รูป เดินทางไปร่วมสังฆ-กรรมที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ

พ.๗ สมณะเพื่อพุทธพร้อมด้วยสมณะ ๑ รูป และพระอาคันตุกะ ๑ รูป และญาติโยมไปทำบุญที่บ้านครูสมจิตร คงเพชรศักดิ์ ที่บ้านห้วยตะโก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

พ.๗-อา.๑๑ อบรมลูกค้าธ.ก.ส.รุ่นที่ ๓๙ จากอำเภอกงไกรลาศ ๑๑๐ คน อุตรดิตถ์ ๓ คน เจ้าหน้าที่ธ.ก.ส. ๑๓ คน และโครงการส่งเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.) จากอำเภอไพศาลี ๒๗ คน รวมผู้รับการอบรม ๑๕๓ คน

ศ.๙ นักพัฒนาชุมชน ๒ ท่าน จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ได้มาศึกษาดูงานวิถีชีวิตชาวชุมชนศาลีอโศก

จ.๑๒-จ.๑๙ สมณะ ๓ รูป พร้อมญาติโยม และนักเรียน ม.๒ และม.๓ ไปร่วมงานเพื่อฟ้าดิน ครั้งที่ ๑๐ ณ พุทธสถานราชธานีอโศก

พฤ.๑๕ สมณะ สิกขมาตุ และชาวชุมชน นักเรียน ร่วมเวียนธรรมวันวิสาขบูชา

จ.๑๙ สมณะเดินดิน สมณะเลื่อนลั่น และสมณะฟ้ารู้ เดินทางมาเยี่ยมญาติโยม และชาวศาลีอโศก

พ.๒๑-อา.๒๕ อบรมลูกค้าธ.ก.ส.รุ่น ๔๐ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายอำเภอมาเปิดงาน จากอ.คลองขลุง และอำเภอทรายทองพัฒนา จำนวน ๑๑๔ คน เจ้าหน้าที่ธ.ก.ส.จำนวน ๗ คน และโครงการ สสส. จำนวน ๒๒ คน

พฤ.๒๒ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ชาย ๕ หญิง ๕ ไปรับทุนการศึกษาจากตัวแทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ที่โรงเรียนวัดใหม่วารีเย็น

ศ.๒๓-ส.๒๔ สมณะเพื่อพุทธ ไปอบรมลูกค้าธ.ก.ส. ที่ศูนย์ฝึกผู้นำ พลตรีจำลอง ศรีเมือง จ.กาญจนบุรี

อา.๒๕ ประชุมวิทยุชุมชน
-ประชุมชุมชนศาลีอโศก
-ประชุมคุรุสัมมาสิกขาศาลีอโศก

จ.๒๖ ประชุมสหกรณ์กู้ดินฟ้า ศาลีอโศก
-สอบสัมภาษณ์ว่าที่ ม.วช.ศาลีอโศก เพิ่มอีก ๘ ท่านรวมเป็น ๑๖ ท่าน

อ.๒๗ อบรมลูกค้าธ.ก.ส.รุ่นที่ ๔๑ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ จำนวน ๕๕ คน ธ.ก.ส. ๑๐ คน และโครงการสสส. อีก ๑๐ คน

ศ.๓๐ หมู่สงฆ์ลงโบสถ์ฟังสวดปาติโมกข์

คนที่ก้าวสู่เส้นทางศาสนา คือ คนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง แก้ไขตนเอง

- สมณะดินทอง นครวโร -

สีมาอโศก
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๔๖
นักเรียนสัมมาสิกขาเปิดเทอมแล้วบรรยากาศคึกคักขึ้น ปีนี้ (๒๕๔๖) มีนักเรียนม.๑ที่ใจกล้าใจแกร่ง สามารถสอบผ่านเข้ามาเรียนได้ทั้งหมด ๒๔ คน หลังจากที่ผ่านค่ายทดสอบความอดทนและความมั่นใจแล้ว ที่ศูนย์อบรม อ.วังน้ำเขียว

สำหรับวิสาขบูชาปีนี้ (๑๕ พ.ค.) ทางเราไปร่วมงานกับทางราชธานีอโศก ผนวกกับงานกสิกรรมไร้สารพิษ เพื่อฟ้าดิน (๑๖-๑๘ พ.ค.) มีสมณะ สิกขมาตุ ญาติธรรม และนักเรียนสัมมาสิกขาทุกคน ทุกชั้นเรียน รู้สึกว่างานนี้มีผู้ร่วมงานมากเป็นพิเศษ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ชาวไร่ ประมาณ ๔,๐๐๐ กว่าคน เดินทางโดยรถไฟจากสถานีต้นทางโคราช ถึงปลายทาง อุบลราชธานี

เหตุการณ์ทั่วไป
พ.๓๐เม.ย.-อา.๔พ.ค. อบรมสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๑๙ จาก อ.กุมภวาปี จำนวน ๑๑๐ คน ส.นึกนบ ส.มือมั่น นำ ณ ชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี

พฤ.๑ ส.มือมั่น สม.นวลนิ่ม คุณร้อยแจ้ง คุณฟ้าอรุณ คุณทองอินทร์ ม.วช.ภูผาหิน และนักเรียนชั้นม.๓ เดินทางไปบ้านราชฯ เพื่อร่วมประชุม คกร. และ สจส. และร่วมงานชุมนุมศิษย์เก่า สัมมาสิกขาทุกแห่ง
-คุณหินเรือง นำนิสิต ม.วช. นร.ม.๔ และศิษย์เก่า สส.ม. เดินทางโดยรถไฟไปบ้านราชฯ เพื่อร่วมงาน ชุมนุมศิษย์เก่า
-เปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๖ ร.ร.สัมมาสิกขาดินหนองแดนเหนือ (สส.น.) จ.อุดรธานี มีนักเรียนผ่านการคัดเลือก จำนวน ๑๕ คน

ส.๓ ส.ร่มบุญ นำชาวสีมาฯ เข้าอบรมหลักสูตรมหัศจรรย์ ชื่อรุ่น เบิกฟ้าสีมา และมีคนวัดสีมาอโศก อีก ๑๑ คน ไปเข้าอบรมฯที่ อ.วังน้ำเขียว ชื่อรุ่น ศีลดับไฟ ส.แก่นหล้า และส.ปองสูญ รับหน้าที่อบรม

อา.๔ ร่วมงานชุมนุมศิษย์เก่า "คืนสู่เหย้า เข้าคืนถ้ำ สัมมาสิกขา" ศิษย์เก่าสีมาไปร่วมงาน ๑๖ คน

อ.๖ บ่ายประชุม เตรียมงาน อบรมเกษตรกร-ธ.ก.ส. เย็นตรวจศีลนักเรียน สส.ม. แยกชาย-หญิง มีสม.นวลนิ่ม และคุณหินเรืองเป็นประธาน

พ.๗ บ่ายประชุมคุรุ ฐานงาน ตอนค่ำประชุมนักเรียน เลือกฐานงาน

พ.๗-อา.๑๑ อบรมสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๒๓ จาก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๑๑๔ คน ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ วังน้ำเขียว ส.มือมั่น ปูรณกโร นำ

พฤ.๘-จ.๑๒ อบรมสัจธรรมชีวิต แก่เกษตรกร รุ่นที่ ๓๑ จาก อ.คง จ.นครราชสีมา จำนวน ๑๐๔ คน หัวหน้า ธ.ก.ส. ๘ คน

ส.๑๐ ส.ร่มบุญ สม.นวลนิ่ม สม.พึงพร้อม และชาวสีมาฯ ไปร่วมทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พ่ออินทร์ แม่เต็ม(แม่คุณเอื้ออภัย) ที่บ้านสะแกแสง จ.นครราชสีมา

อ.๑๓ ส.กล้าดี ส.แจ้งจริง ส.นานุ่ม สม.นวลนิ่ม และนักเรียน สส.ม. เดินทางไปบ้านราชฯ โดยรถไฟ

พฤ.๑๕-อา.๑๘ ส.สร้างไท ส.ร่มบุญ และชาวสีมาฯเดินทางไปร่วมงานเพื่อฟ้าดิน ที่บ้านราชฯ และญาติธรรมบางส่วนเดินทางโดยรถไฟ

จ.๑๙ ค่ำประชุมนักเรียน สส.ม. เตรียมเข้าวิถีชีวิตประจำวัน และเพื่อให้สอดคล้องกับการอบรมเกษตรกร

พ.๒๑-อา.๒๕ อบรมเกษตกร สัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๓๒ จาก อ.ลำปลายมาศ และอ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๙๗คน หัวหน้า ธ.ก.ส.๑๐ คน

จ.๒๖ ส.น่านฟ้า และญาติธรรม ไปร่วมงานอุปสมบทสามเณรชุบดิน ขึ้นเป็นสมณะ และบรรพชานาคแด่ธรรมขึ้นเป็นสามเณร ที่สันติอโศก

พ.๒๘-อา.๑มิ.ย. อบรมเกษตรกร สัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๒ จาก อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๑๐๘ คน หัวหน้า ธ.ก.ส. ๑๐ คน ณ เมฆาอโศก มี ส.คำจริง ส.นานุ่ม ส.ร่มบุญ ส.ข้าฟ้า นำการ อบรม

พฤ.๒๙ ส.สร้างไท ไป ร.พ.เซนเมรี่ตรวจร่างกาย พบว่า เป็นโรคถุงลมโป่งพอง

"ไม่ควรฟูใจเพราะคำชม และไม่ควรหดหู่ใจเพราะคำตำหนิ"
(พุทธพจน์)

- สมณะสร้างไท ปณีโต -

ราชธานีอโศก
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖
เหตุการณ์ทั่วไป
-ทุกวันอังคาร สมณะประชุมอปริหานิยธรรม

พฤ.๑ ประชุมเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ(คกร.)เกี่ยวกับโครงการ พลังกู้ดินฟ้า ประชาเป็นสุข ซึ่งได้รับงบประมาณจากสสส.มาพัฒนาบุคคลและชุมชน
-ประชุมเตรียมงานเพื่อฟ้าดิน
-รับมอบตัวนักเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก ม.๑ ใหม่จำนวน ๒๔ คน สัมมนาผู้ปกครอง และทำพิธีมอบชุดสัมมาสิกขาด้วย
-ศิษย์เก่าเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมงาน คืนสู่เหย้า เข้าคืนถ้ำ สัมมาสิกขา

ส.๓ ประชุมกลุ่มอุบลอโศก

อ.๖ ประชุมเตรียมงานอบรมและเตรียมงานเพื่อฟ้าดิน

พ.๗ ประชุมเตรียมงาน พฟด. เรื่องการสร้าง ห้องสุขาอีก ๕๐ ห้อง

จ.๑๒-อ.๑๓ สมณะฟ้าไทไปประชุมโรงเรียนวิถีพุทธ ที่โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม.

จ.๑๙ ส.เดินดิน พร้อมปัจฉาฯเดินทางไปไพศาลีเพื่อเยี่ยมโยมพ่อที่ป่วย
-เช้า ประชุมสาธารณสุขบุญนิยม
-บ่ายส.ฟ้าไทปฐมนิเทศนักเรียนอาชีวสิกขา ราชธานีอโศก
-เย็น นักเรียนสส.ธ.ประชุมสรุปงานเพื่อฟ้าดิน, ผู้ใหญ่ประชุมคณะกรรมการชุมชน

อ.๒๐ ทำวัตรเช้า สรุปงานเพื่อฟ้าดิน

อา.๒๕ ประชุมกลุ่มอุบลอโศก

จ.๒๖ ประชุมกรรมการชุมชนเรื่องการย้ายบุคคลออกจากโรงแชมพูโดยไม่ให้ทำอาหาร ไม่ให้รับประทานอาหาร ไม่ให้พักค้าง และต้องซื้อเครื่องปั่น ว่านหางจระเข้ใหม่ พร้อมติดฝ้าเพดานห้องทำเจลด้วย
-เย็น คุรุประชุมพิจารณาคะแนนศีลเด่น, เป็นงาน ประจำเดือนให้นักเรียนสส.ธ.

ศ.๓๐ สมณะลงอุโบสถฟังสวดพระปาติโมกข์
-เย็นประชุมคณะกรรมการชุมชน

ส.๓๑ ประชุมเตรียมงานอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพวิถีพุทธ

งานสำคัญ
ส.๓-จ.๕ งาน"คืนสู่เหย้า เข้าคืนถ้ำ สัมมาสิกขา" รวมศิษย์เก่านักเรียนมัธยมของโรงเรียนสัมมาสิกขาชาวอโศก ครั้งที่๑ จำนวน ๓๕๐ คน ในงานนี้พ่อท่านมอบของที่ระลึก จี้เงินรูปใบโพธิ์(สำหรับผู้ที่จบม.๖) และสาส์นจากพ่อท่านซึ่งอัดกรอบรูป ชนิดตั้งโต๊ะอย่างละ ๑ อัน สำหรับผู้ที่จบต่ำกว่ามัธยม ศึกษาปีที่ ๖ จะได้รับแจกเพียงภาพพ่อท่านเท่านั้น

อา.๑๑ นักเรียนสัมมาสิกขาจากทุกแห่งเริ่มทยอยเข้ามาช่วยเตรียมงาน

จ.๑๒-พ.๑๔ เจ้าหน้าที่ธ.ก.ส.และชาวบ้านจากอ.ตระการพืชผล ประมาณ ๓๐ คน มาช่วยงาน

พฤ.๑๕ งานวิสาขบูชา มีผู้มาร่วมงานประมาณ ๕๐๐ คน

ศ.๑๖-อา.๑๘ งานมหกรรมเพื่อฟ้าดิน มีผู้มาร่วมงานประมาณ ๔,๕๐๐ คน ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๕๐๐ คน เกษตรกร ๑,๙๐๐ คน ชาวอโศกรวมทั้งเด็กนักเรียนประมาณ ๑,๗๐๐ คน และผู้มาชมงานประมาณ ๔๐๐ คน เป็นงานแรกที่ชาวอโศกร่วมกันกับธ.ก.ส. เรียกว่า เป็นไปได้ด้วยดีทีเดียว แม้จะเป็นงานหนักที่ต้องบริการคน

อบรม
พ.๗-อา.๑๑ อบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. อ.ตระการพืชผล อ.บุณฑริกและอ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลฯ จำนวน ๑๘๐ คน
-สมณะแดนเดิม พรหมจริโย และสมณะดินไท ธานิโย ไปร่วมงานอบรมที่สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นเกษตรกรจาก อ.เมืองอำนาจเจริญ

พ.๒๑-อา.๒๕ อบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. ๘๖ คน เป็นชาวบ้านอ.เขมราฐ อ.นาตาล และอ.โพธิ์ไทร จ.อุบลฯ
-สมณะดินไท และสมณะชุ่มบุญ ไปร่วมงานอบรมที่สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ เป็นเกษตรกรจาก อ.เสนางคนิคม และอ.เมือง รวม ๙๙ คน

พ.๒๘-อา.๑มิ.ย. อบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. ๗๖ คน เป็นชาวบ้าน อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๒ คน
-สมณะดินไท และสมณะชุ่มบุญ ไปร่วมงานอบรมที่สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ เป็นเกษตรกรจากอ.ปทุมราชวงศา และอ.ชานุมาน รวม ๑๐๗ คน

ผู้มาเยือน
ส.๑๐ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ธ.ก.ส.บึงกาฬ นำชาวบ้านตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย จำนวน ๙๐ คน มาศึกษาดูงาน

พ.๒๘ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นำชาวบ้านโคกล่าม ต.ดงมัง อ.กมลา- ไสย จำนวน๖๐ คน มาดูกสิกรรมไร้สารพิษ

ข่าวสำคัญ
พฤ.๒๒ ทางจังหวัดอุบลราชธานีได้ออกใบอนุญาตให้ตั้งโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกแล้ว สอนได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมปลาย

ข้อคิดก่อนจบ
ข้อสรุปจากงานเพื่อฟ้าดินประการหนึ่งว่า ก่อนงาน ๒ เดือนเราประชุมเตรียมงาน ทั้งประชุมใหญ่ ประชุมร่วมกับธ.ก.ส. ประชุมย่อย และประชุมด่วนพิเศษอีก ก็หลายครั้ง ปรับกันมาตลอด แต่ตอนงานจริงๆ ก็ไม่เป็นไปตามที่ประชุมมา

ทั้งหมด การประชุมเป็นเพียงการวางแผน ส่วนการทำงานต้องปรับตามสถานการณ์อีก (ใครที่ยึดตามมติที่ประชุมเท่านั้นจะทำงานลำบาก) งานนี้ทางธ.ก.ส.ชื่นชมพวกเราว่า "ปรับได้เก่งและรวดเร็วจริงๆ" ทางเราก็ชื่นชมเขาว่า เวลาตกลงอะไรกันก็มักพูดว่า "... แล้วแต่คกร." เห็นได้ว่า เป็นไปอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดีทีเดียว

คติ
ทรัพย์สมบัติสู้คุณสมบัติไม่ได้หรอก
(พ่อท่านเทศน์ ๔ พ.ค. ๔๖)

- สมณะดินไท ธานิโย -

ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖

เดือนแห่งการฝึกฝนขัดเกลาตัวเอง ที่ภูผาฯ ได้มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น ทั้งวัตถุ กิจกรรม พิธีกรรมและจิตวิญญาณ ที่มีการปฏิบัติตามทางมรรคองค์ ๘

เหตุการณ์ต่างๆ
ส.๓-อา.๔ สมณะ ๓ รูป คุรุ ๒ คน และ นร. สส.ภ. ม.๒ ๕ คน นำโดย สมณะลานบุญ วชิโรเดินทางไปทัศนะศึกษานอกสถานที่ และไปร่วมงานศพป้าของสมณะลานบุญ ที่ตัวเมือง จ.ลำปาง

จ.๕-อ.๖ สัมมนาคุรุสัมมาสิกขาภูผาฯ ที่ ศาลาซาวปี๋

พฤ.๘ วันเปิดเทอม และต้อนรับนักเรียนใหม่ สส.ภ. ม.๑

พฤ.๘-ศ.๙ ชาวญี่ปุ่น ๒ คน และล่าม พร้อมทีมงานรวม ๕ คน เดินทางมาทำเตาเผาถ่านแบบพิเศษให้ที่ชุมชนภูผาฯ ได้พักค้างร่วมกิจกรรมรอบกองไฟกับเด็กๆ และชาวชุมชนด้วย (ซึ่งเตาเผาถ่านแบบนี้ เป็นแห่งที่ ๔ ของโลกที่ทำขึ้น)

ส.๑๐ สมณะ ๒ รูป นำโดย อาจารย์ ๒ สมณะเก้าก้าว สรณีโย เดินทางไปประชุมกลุ่ม ฮอมบุญ ที่ จ.แพร่

ศ.๙-จ.๑๒ นักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฯ ม.๑ และ ม.๒ เข้าอบรมหลักสูตรมหัศจรรย์

อ.๑๓,๒๐ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม

อ.๑๓ สมณะ ๔ รูป นำโดย อาจารย์ ๒ ประชุมครูพุทธธรรม

พ.๑๔-ส.๑๗ สมณะ ๔ รูป สามเณร ๑ รูป ชาวชุมชน คนวัด ญาติธรรมกลุ่มภูผาฯ เดินทางไปร่วมงานเพื่อฟ้าดิน ที่บ้านราชฯเมืองเรือ จ.อุบลราชธานี

พฤ.๑๕ กิจกรรมเวียนธรรมวันวิสาขบูชา มีสมณะและญาติโยมมาร่วมที่ศาลาเสียงธรรม

อ.๒๐ ประชุมคุรุสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ

พ.๒๑-พ.๒๘ นักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร ม.ต้น และ ม.ปลาย จำนวน ๕๑ คน และ ครู รวม ๕๖ ชีวิต มาเข้าค่ายในโครงการอบรม ผู้นำนักเรียน

พฤ.๒๒ สมณะ ๓ รูป ชาวชุมชน คุรุ และ นร.สส.ภ. นำโดย อาจารย์ ๒ สมณะเก้าก้าว สรณีโย เดินทางไปร่วมงานเผาศพชาวบ้านหัวเลา นายสุข ใจมา อายุ ๓๖ ปี ซึ่งเป็นญาติของ นร.สส.ภ. ม.๑
-นิสิต ม.วช. จากบ้านราชฯ รวม ๕ ชีวิต เดินทางมาเข้าอบรม หลักสูตรมหัศจรรย์

ส.๒๔ วันเปิดโรงเรียนพุทธธรรมวันเสาร์ ที่ภูผาฟ้าน้ำ เป็นวันแรก มีเด็กๆจากบ้านหัวเลามาร่วมกิจกรรมหลายคน
-ประชุมคณะกรรมการชุมชน ที่ศาลาบรรพชน อาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโตเป็นประธาน

อา.๒๕ ประชุมกลุ่มภูผาฯ สมณะ ๔ รูป อาจารย์ ๑ เป็นประธาน ที่ศาลาซาวปี๋

ศ.๓๐ ประชุมกสิกรรมธรรมชาติ เรื่องการทำนา อาจารย์ ๒ เป็นประธาน ที่ศาลาซาวปี๋

ธรรมะส่งท้าย
อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล สำรวมระวังในพระปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย อย่างนี้แล อริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อม
ด้วยศีล
พระไตรปิฎกเล่ม ๑๓ มัชฌิมนิกาย ข้อ ๒๗

- ทีมงานสมณะภูผาฯ -

สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖
ช่วงต้นเดือนชาวชุมชน ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม ประชุม เกี่ยวกับการดำเนินการของบฯ จาก สสส. หลังจากมีข่าวออกมาว่า โครงการพลังกู้ดินฟ้า ประชามีสุข ผ่านการอนุมัติจาก สสส. ชาวชุมชนจึงได้ร่วมกันกำหนดรายละเอียดของแผนดำเนินงานในรอบปีนี้กันขึ้น งานนี้หลายคนต้องอยู่กันดึกดื่น เพื่อให้เวลากับการร่างแผนงาน มีการพูดคุยกันหลายรอบ แม้ล่าสุด ข่าวที่ได้รับคือมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้โครงการที่เสนอเข้าไป ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติก็ตาม แต่สิ่งที่เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดัน ก็เป็นเหมือนแบบฝึกหัดในการศึกษาเรียนรู้ของพวกเราทุกคน

พฤ.๑ วันแรงงานแห่งชาติ (วันกรรมกร) สมณะและชาวชุมชน เตรียมตัวเพื่อจัดงานอบรม "ค่ายเยาวชนอุดมคติไทย"

พฤ.๑-ส.๓ จัดงานอบรม "ค่ายเยาวชนอุดมคติไทย" ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียน ม.๑ จำนวน ๗๐ คน จากโรงเรียนในเตาพิทยาคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง มีพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นรุ่นพี่ของโรงเรียนในเตาพิทยาคม ให้ความร่วมมือเป็นพี่เลี้ยงในงานนี้

จ.๕ วันฉัตรมงคล ประชุมชาวชุมชนทักษิณอโศก

อ.๖-พ.๗ สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว และสมณะกล้าดี เตชพหุชโน รับกิจนิมนต์แสดงธรรม ในงานอบรมเกษตรกร ตามโครงการพักชำระหนี้ของรัฐบาล ซึ่งจัดขึ้นโดยเจ้าหน้า ธ.ก.ส. ที่ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

พ.๗ ตามกำหนดเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอบรมของ SSP (Social Support Project) จาก ๓ จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี กระบี่และพังงา จำนวน ๑๐๐ คน จะเดินทางเข้าศูนย์อบรมทักษิณอโศก ในเวลา ๑๐.๐๐ น. แต่เนื่องจาก มีความผิดพลาดในการประสานงาน จึงมีเกษตรกร เดินทางเข้าพื้นที่เพียง ๒๑ คน โดยอยู่พักค้างที่ศูนย์ฝึกอบรมชุมชนทักษิณอโศก ๑ คืน หลังจากรับประทานอาหารเช้าในวันรุ่งขึ้นแล้ว เกษตรกรทั้ง ๒๑ คน จึงได้เดินทางกลับ ช่วงที่เกษตรกรอยู่ในศูนย์ฝึกอบรม พี่เลี้ยงและปฏิบัติกร ได้จัดให้มีการสาธิตทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำยาเอนกประสงค์
หลังจากที่ยกเลิกแผนงานอบรมตามโครงการ SSP สมณะ และญาติธรรม เริ่มทยอยกันเดินทางไปร่วมงานกสิกรรมเพื่อฟ้าดิน ที่ จ.อุบลราชธานี

พฤ.๑๕ วันวิสาขบูชา หลังฉัน สมณะที่อยู่ร่วมกับญาติโยมชาวทักษิณอโศก เดินทางไปร่วมงานกสิกรรมเพื่อฟ้าดิน
อา.๑๘ หลังจากเสร็จสิ้นงานกสิกรรมเพื่อฟ้าดิน สมณะ และญาติธรรม ที่ไปร่วมงานกสิกรรมเพื่อฟ้าดิน เริ่มเดินทางกลับทักษิณอโศก

ศ.๒๓-อ.๒๗ ชาวทักษิณอโศกร่วมกันจัด อบรมเกษตรกรจาก อ.ทุ่งสง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. รวมจำนวน ๑๒๐ คน
จำนวนสมาชิกชาวชุมชนทักษิณอโศก ยังน้อยนัก เมื่อเทียบกับปริมาณงานที่มีอยู่ แต่ทุกคนก็พยายามใช้อิทธิบาทในการทำงาน อาศัยความร่วมมือจากญาติธราม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ คอยหนุนช่วยให้กำลังใจ ร่วมกันผลักดันงาน
ต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี แม้กระนั้น หากเป็นไปได้ การเข้ามารวมตัวกันในชุมชน น่าจะเป็นเงื่อนไขอันสำคัญ สำหรับการผลักดันงานต่างๆ ของชุมชนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

พ.๒๘ ส.เลื่อนลิ่ว อรณชีโว ส.ดาวดิน ปฐวัตโต พร้อมทั้งญาติธรรมชาวชุมชน รวม ๑๔ ชีวิต เดินทางไปเยี่ยม อาจารย์พะเยาว์ ญาติธรรมชาวสงขลา ซึ่งป่วยรักษาตัวอยู่ที่บ้านในซอยทะเลหลวง ๓ แม่ของคุณอำนวย ที่จ.พัทลุง และพ่อบ้านของคุณป้ายอง ญาติธรรมชาวสงขลา

พฤ.๒๙ ส.กล้าดี เตชพหุชโน เดินทาง ไปร่วมประชุมกลุ่มธรรมชาติอโศก ที่อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

สำหรับความไม่ลงตัวในบางเหตุปัจจัย ก็เป็น โจทย์ของนักปฏิบัติธรรมที่จะต้องทำการปฏิบัติ บางเรื่องไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปอันเหมาะสมได้ ท่ามกลางเหตุปัจจัยอันเปลี่ยนแปลง และหลากหลาย นอกจากจะยกให้เป็นเรื่องของวิบากกรรมของแต่ละคน ที่จะต้องชดใช้เอง

- สมณะดาวดิน ปฐวัตโต -

สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖
ชีวิตคือการเรียนรู้ เพื่อจะรู้ทุกข์ แล้วปรับ ตนให้พ้นทุกข์ ฝึกตนให้พ้นทุกข์ ชีวิตไม่ใช่การใช้จ่าย ความทดลองเพื่อชิมเพื่อแข่งขัน เพื่อสั่งสม จิตให้มีกิเลสเพิ่มขึ้น ผู้ฉลาดแท้ และรู้ทันความจริงดังว่านี้เท่านั้น จึงจะมีชีวิต บรรลุผลสำเร็จในชีวิตได้ เมื่อพากเพียรทำให้ถูกตรงอย่างสำคัญจริงจัง มิฉะนั้นแล้ว เขาผู้นั้นจะไม่มีทั้งทาง และโอกาสประสบผลสำเร็จในชีวิตเลย แม้เขาจะได้ชิมความสุขสมใจมากล้นสุดล้นเท่าใดๆก็ตาม แม้เขาจะได้ชนะยิ่งใหญ่เหนือใคร เหนือคนทั้งโลก ด้วยยศ ด้วยเกียรติ ด้วยวัตถุสมบัติยิ่งยอดเท่าใดๆก็ตาม หากเขาไม่รู้แจ้งเห็นทุกข์ เพราะกามตัณหา และภวตัณหาอย่างชัดแจ้งแท้จริงแล้ว ชีวิตก็จะยังคงไม่มีคำว่าจบ หรือสำเร็จเสร็จสิ้น
(สมณะโพธิรักษ์)

เหตุการณ์ประจำวัน
อา.๔ ครูและชาวชุมชน ร่วมสัมมนาการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

จ.๕ นักศึกษาจาก ม.ราชภัฏชัยภูมิ ๓๐ คน มาศึกษาดูงาน ๑ วัน

พ.๗ ศึกษาธิการ จ.ชัยภูมิ มาตรวจเยี่ยมดูพื้นที่การตั้งโรงเรียน สส.ผ.

จ.๑๒ สมณะนาทอง นำทีมสมณะอีก ๒ รูป ไปร่วมอบรมผู้พักชำระหนี้ ธ.ก.ส. ที่เลไลย์อโศก

อ.๑๓ สมณะ ชาวชุมชน นักเรียน สส.ผ. ไปร่วมงาน พฟด. ที่ราชธานีอโศก

จ.๑๙ ประชุมตรวจศีลนักเรียน สส.ผ.

พ.๒๑ สมณะนาทอง นำทีมสมณะไปอบรม ผู้พักชำระหนี้ ธ.ก.ส. ที่เลไลย์อโศก

ศ.๒๓ คุรุตุ๋ย และคุรุคำบงพานักเรียนชั้นประถม และอนุบาลไปเยี่ยมกลุ่มหนองบัวลำภูอโศก

จ.๒๖ ประชุมเตรียมงานอบรมผู้พักชำระหนี้ ธ.ก.ส. จาก อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

อ.๒๗ เปิดงานอบรมผู้พักชำระหนี้เป็นวันแรก มีผู้เข้าอบรม ๘๑ คน

ส.๓๑ สมณะโสรัจโจ และสมณะนาทอง ไปประชุมกลุ่มแก่นอโศก จ.ขอนแก่น
-เย็น ประชุมสรุปงานอบรมผู้พักชำระหนี้ ธ.ก.ส.

- สมณะแก่นผา สารุปโป -

(สารอโศก อันดับที่ ๒๖๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖)