หน้าแรก>สารอโศก

คุณสมบัติผู้เข้า "หลักสูตรมหัศจรรย์"
จะต้องพร้อมยึดหลัก.....
การให้ ๔ ประการ
๑. พร้อมให้เวลา
๒. พร้อมให้ความเข้าใจ
๓. พร้อมให้อภัย (ไม่ถือสา)
๔. พร้อมให้ความร่วมมือ (ไม่ทำอะไรตามภพหรือตามใจตัวเอง)

อธิศีลของศีลข้อที่ ๔ มี ๖ ประการ
๑. ไม่พูดแนะนำสั่งสอนใคร (ยกเว้น พูดให้ผู้อื่นแนะนำสั่งสอนหรือขออนุญาต, ขอโอกาสก่อน)
๒. ไม่พูดข้อบกพร่องผู้อื่น (ยกเว้นตัวเอง)
๓. ไม่พูดข้อดีตัวเอง (ยกเว้นผู้อื่น)
๔. ไม่รีบพูดปฏิเสธ ควรรับไว้พิจารณาก่อน (ยกเว้นขอปรึกษาหารือ)
๕. ไม่พูดโต้เถียง หรือต่อปากต่อคำ เมื่อได้รับขุมทรัพย์หรือถูกตั้งข้อกล่าวหาใดๆก็ตาม (ยกเว้น การพูดคำว่า "ขอบคุณ")
๖. ไม่พูดสรุปกิเลสผู้อื่น (ยกเว้นตัวเอง)

(สารอโศก อันดับที่ ๒๖๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖)