หน้าแรก>สารอโศก

คนแก่วัด

ผู้มีปัญญาย่อมเลือกเฟ้นธรรม
เพื่อใช้ในชีวิตอย่างเป็นอยู่ผาสุก
คนที่มีมานะอัตตามาก
การปฏิบัติจะลดน้อยถอยลง
เป็นคนแก่วัดมากขึ้น

กลายเป็นไม่ใส่ใจ....ไม่ทุ่มโถม
ไม่เอาภาระรับผิดชอบ
ไม่ดูแลในสิ่งที่ควรรับภาระนั้น

- สมณะโพธิรักษ์ -

สารอโศก อันดับที่ ๒๖๑ มิถุนายน ๒๕๔๖