หน้าแรก>สารอโศก

โครงการ รณรงค์ "งดเหล้าเข้าพรรษา"

ศูนย์ประสานงานโครงการ รณรงค์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" โดยมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน
ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรภาคเอกชน

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่าน เลิกดื่มสุราและเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ทุกชนิด
เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต
เพื่อชีวิตครอบครัวที่ผาสุก
ชีวิตลูกผู้ชาย ไม่น่าจะต้องตายด้วย...เสพสุรา
ทุกชีวิตล้วนมีคุณค่า
โปรดอย่าผลาญพร่า เพราะเห็นแก่น้ำเมา

สมัครเป็นสมาชิกโครงการ รณรงค์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ที่ ๐-๒๗๓๓-๔๐๐๐ หรือ ตู้ปณ.๑๐ ปณฝ. คลองกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๔ ท่านจะได้รับหนังสือคู่มืองดเหล้า ใบปฏิญาณตน ใบประสาทพร จาก
สมเด็จพระสังฆราช พร้อมสติ๊กเกอร์
ฟรี! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อันสุราเมรัยใครเสพติด
พาชีวิตมืดมนจนฉิบหาย
หนึ่ง สินทรัพย์ตนนั้นพลันวอดวาย
สอง อาจตายด้วยทะเลาะเพราะความเมา
สาม ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคาพยาธิ
สี่ คนตำหนินินทาพาอับเฉา
ห้า หน้าด้านหนักหนาเวลาเมา
หก โง่เขลาปัญญาหดหมดสิ้นเอย

(เก็บความจากพระไตรปิฎก เล่ม ๑๑)

สารอโศก อันดับ ๒๖๑ มิถุนายน ๒๕๔๖