หน้าแรก>สารอโศก

รายงานจากพุทธสถาน
สันติอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖
การเปลี่ยนแปลงย่อมมีขึ้น เพื่อให้เหมาะกับเหตุปัจจัย กาละเวลา โอกาส สถานที่ ช่วงนี้กำลังปรับแต่งสถานที่หน้าวิหารสันติอโศก(หน้าบ้านดอกไม้) เพื่อทำเป็นสนามหญ้าและสวนหย่อม

เหตุการณ์
พ.๔-พฤ.๕ คุรุและนิสิตม.วช. ไปร่วมงานโฮม ไทวังที่พุทธสถานราชธานีอโศก

อา.๘-อ.๑๐ งานอโศกรำลึกและบูชาพระบรม-สารีริกธาตุ ที่สันติอโศก

พ.๑๑-ศ.๑๓ ประชุมสัมมนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ที่สันติอโศก

อา.๑๕ สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ นิมนต์พระมิตซูโอะ คเวสโก วัดสุนันทวนาราม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี มาแสดงธรรมในรายการเรียนพระ-ไตรปิฎก ที่โบสถ์สันติอโศก

พ.๑๘ คุรุประชุมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ที่ร.ร.สัมมาสิกขาสันติอโศก

พฤ.๑๙ พิธีไหว้คุรุของนร.สัมมาสิกขาสันติอโศก และคุรุม.วช. วิชชาเขตสันติอโศก

ศ.๒๐ พ่อท่านไปร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในมุมมองสภาพการณ์ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (มาตรา ๗๑-๗๔) ที่สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ส.๒๑ พ่อท่านไปร่วมงานรำลึกถึงอาจารย์องุ่น มาลิก ที่มูลนิธิไชยวนา ใกล้ซ.ทองหล่อ ๓ ถนนสุขุมวิท กทม.

อ.๒๔ ไททีวี มาถ่ายทำรายการมองทะลุกรอบ ศาสนากับการปราบปรามอิทธิพล โดยตัวแทนจากศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม จะออกอากาศทางไททีวี ช่อง ๒ วันอังคาร ๒๑.๓๐-๒๒.๓๐ น.

พ.๒๕ พ่อท่านนำทำวัตรเช้า แสดงธรรมกัณฑ์ พิเศษเรื่อง สกัดโรคซาร์สอโศก พร้อมถ่ายทอด เสียงสดไปยังพุทธสถานอื่นอีก ๔ แห่ง
-ประชุมคุรุ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ที่ ร.ร.สัมมาสิกขาสันติอโศก

ส.๒๘ ประชุมชุมชนบุญนิยม สันติอโศก

อา.๒๙ ประชุม ๕ องค์กร

จ. ๓๐ ประชุม ๙ พาณิชย์

ใกล้เทศกาลเข้าพรรษาแล้ว ขอให้ทุกๆท่านจงตั้งตนอยู่ในการบำเพ็ญบารมี และยังกุศลให้ถึงพร้อม ดังคำที่
พ่อท่านอบรมอยู่เสมอว่า
ทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญ

- สมณะใจเด็ด จิตตคุโณ -

ปฐมอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖
เราให้สังคมเพื่อเขาจะได้ไปให้คนอื่นต่อๆออกไป ร่วมน้ำใจแจกจ่ายอุดมการณ์สานฝันให้เป็นจริง สองเท้า เราจะก้าว ไปข้างหน้า สองแขนเราจะช่วยฉุดคนที่ตกต่ำให้ขึ้นมาให้เขาพึ่งตัวเขาเองได้ และยกย่อง เชิดชูคนดี ศรีสังคม ด้วยพุทธวิธี สัมมาอริยมรรค มีองค์ ๘

ผู้มีศีลอันเป็นที่รัก ยังไม่มา ก็ขอให้มา
ที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิด

ชาวชุมชนปฐมอโศก เตรียมพร้อมฝึกปรือ"อิทธิวิธี" เพื่อเพิ่มทักษะยุทธของตนๆ โดยเดินทาง ไปเพิ่มวรยุทธ ที่บ้านราชฯ เมืองเรือ ในงาน"โฮมไทวัง" บูรณาการ ม.วช.ในวิถีพุทธเพื่อสร้างทายาทพุทธสืบทอดพุทธศาสตร์ ต่อไป

เคี่ยวเราเพื่อเอามิตร
ผลิตผลเผื่อคนอีกหลาย
ขวนขวายงานแบบสานหมู่

เรายังไม่ลืมยามศึกเรารบ-ยามสงบเราเตรียมพร้อม ทีมอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต สมณะ-สิกขมาตุ, คนวัด และ ญาติธรรม เดินทางไปสัมมนาที่แดนอโศก เพื่อวิเคราะห์เจาะลึก การทำงานที่ผ่านมา ๑ ปี ผลงาน-ปัญหา-อุปสรรค- ความบกพร่อง และระดมสมอง หาทางแก้ไขให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน ลูกหลานของเรา สัมมาสิกขา ยังต้องการตัวอย่าง แบบอย่างที่ดี หลักสูตร-สถานศึกษา-ชาวชุมชนอโศกทุกคน คือต้นแบบที่ต้องมาช่วยกันหล่อหลอม

เหตุการณ์ทั่วไป
อา.๑ ประชุมกรรมการชุมชน
-ส.แก่นหล้า วัฑฒโน เดินทางไปศูนย์ฝึกอบรมผู้นำ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อร่วมสัมมนาหลักสูตรอริยมรรคมีองค์ ๘ นำโดยอาจารย์ ๑ ส.บินบน ถิรจิตโต และสมณะจากภูผาฟ้าน้ำอีก ๔ รูป (๑-๔ มิ.ย.๔๖)

จ.๒ ประชุมคุรุ

อ.๓ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
-คุรุ นิสิต ม.วช.เดินทางไปร่วมงานโฮมไทวัง
-๑๘.๓๐ น. ประชุมวิกัปตรวจศีลนักเรียนและลงโทษนักเรียนที่กระทำผิดกฎระเบียบ

พ.๔ คุรุ นิสิต ม.วช.ร่วมงานโฮมไทวังที่ราชธานีอโศก ปีนี้มีนิสิตใหม่ ๒๖ คน

พฤ.๕ ประชุมศาลาค้า
-เย็น นักเรียนจัดงานกินข้าวหาด มีการแสดงการละเล่นเพื่อผ่อนคลาย
-คุรุ นิสิตม.วช.เดินทางกลับมาถึงปฐมอโศก

ส.๗ งานคืนสู่เหย้าผู้ที่เคยอบรมพุทธทายาท(ทุกเสาร์ต้นเดือน)
-เย็น ประชุมพี่เลี้ยง ธ.ก.ส.

อา.๘ นักเรียน-ชาวชุมชมเดินทางไปร่วมงานอโศกรำลึก

จ.๙-อ.๑๐ ร่วมงานอโศกรำลึกที่สันติอโศก

พ.๑๑-ศ.๑๓ สมณะ สิกขมาตุ คุรุ ร่วมประชุมการจัดทำหลักสูตรการศึกษา ที่สันติอโศก

พ.๑๑-อา.๑๕ อบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต รุ่น ที่๖/๔๖ โดยเกษตรกรจาก จ.กาญจนบุรีจำนวน ๕๒ คน เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงาน ต่างๆ ของจ.กาญจนบุรี ๒๓ คน โดยมีนายรุ่งฤทธิ์ มกรพงศ์ มาเป็นประธานเปิดงาน นักเรียน สส.ฐ. ร้องเพลง คนสร้างชาติให้ท่านผู้ว่าฯและผู้เข้าอบรมฟังด้วย

ศ.๑๓ นักเรียนนายสิบทหารการสัตว์ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก รวมอาจารย์ จำนวน ๔๓ คน มาดูงาน สวนสมุนไพร และศึกษาชุมชน
-ตั้งศพ นายหลีเจา แซ่ตั้ง อายุ ๘๗ ปี บิดาของคุณเตียง แก้วรุ่ง สมาชิกชุมชน เสียชีวิตวันนี้ในชุมชน ค่ำ ส.กรรมกร กุสโล ส.ร่มเมือง ยุทธวโร แสดงธรรมหน้าศพ

ส.๑๔ ประชุมคุรุ ม.วช.
-ศูนย์บริการกศน. อ.บางบาล จ.อยุธยา และเจ้าหน้าที่สปอ.บางบาล ๓๖ คน ศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนา แบบครบวงจร เพื่อการพึ่งตนเอง
-สมณะ ๙ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป ฟังสวดปาติโมกข์
-ค่ำ ส.ร่มเมือง ยุทธวโร แสดงธรรมหน้าศพ
-นักเรียนชั้น ม.๓ ๒๖ คน เดินทางไปทำงานที่แดนอโศก นักเรียนชายค้าง ๑ คืน นักเรียนหญิงกลับวัด

อา.๑๕ ประชุมกรรมการชุมชน
-ประชุมนิสิตม.วช.

จ.๑๖-อ.๑๗ ส.นาไท อิสสรชโน และคณะเยี่ยมเครือข่ายจ.อยุธยา
-๑๕.๐๐ น. คุรุประชุมการจัดทำหลักสูตรการศึกษา เสร็จแล้วคณะคุรุประชุมวาระปกติ

จ.๑๖-ศ.๒๐ ส.เสียงศีล ชาตวโร และคณะอบรม หลักสูตรสัจธรรมชีวิตแก่เกษตรกรจากจ.อุทัยธานี ๑๕๐ คน ที่ศูนย์อบรม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

จ.๑๖-ส.๒๑ อบรมสัมมนาหลักสูตรอริยมรรค มีองค์ ๘ แก่ชาวชุมชน,คนวัด มีผู้เข้าร่วม ๑๓ คน และร่วมสังเกตการณ์ ๑๓ คน

พ.๑๘-อา.๒๒ อบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต รุ่น ที่ ๗/๔๖ จากอ.หัวหิน จ.ประจวบฯ และจากจ.เพชรบุรี รวมเกษตรกร และ เจ้าหน้าที่ ๒๑๐ คน
-ประชุมการจัดทำหลักสูตร

พฤ.๑๙ ส.ยุทธวโร คุณแผ่นฟ้า นำแผ่นมุงหลังคา longlength ไปส่งชุมชนภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่
-สม.รินฟ้า นาวาบุญนิยม แสดงธรรมแก่เกษตรกร ที่เข้าอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต จาก จ.กาญจนบุรี สุพรรณบุรี รวม ๑๒๐ คน และนักเรียนชั้น ม.๖ จากโรงเรียนในจ.กาญจนบุรี โดยมี ผอ.โรงเรียนเป็นผู้นำคณะ ที่ศูนย์ฝึกผู้นำอ.เมือง จ.กาญจนบุรี

พฤ.๑๙-จ.๒๓ อบรมแกนนำสุขภาพเครือข่ายคกร. เพื่อเป็นครูฝึกการอบรมแกนนำเกษตรกร (ธ.ก.ส.) ตามแผนงานกิจกรรม สร้างสุขภาพ ๗ อ.

ส.๒๑ ส.กุสโลนำหมู่ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อสาคร ศรสุวรรณ ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณสิริมา ศรสุวรรณ ณ วัดดอนตุม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

อา.๒๒ สมณะ ๔ รูป นำโดยส.ก้อนดิน เสฏฐพโล เดินทางไปร่วมสังฆกรรม"อัพภาน"ที่สันติอโศก
-ประชุมศิษย์เก่าสส.ฐ.

จ.๒๓ เข้าประชุมกรรมการชุมชน
-บ่ายประชุมชุมชน
-อาจารย์บรรจุใหม่ของวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.ชลบุรี ๒๕ คน มาศึกษาระบบการศึกษา และวิถีชีวิตชุมชน
-ประชุมคุรุ
-ประชุมคุรุ ม.วช.

อ.๒๔ ประชุมนิสิต ม.วช.
-ส.นาไทและคณะ เยี่ยมเจ้าหน้าที่ศุลกากร กทม. ที่มาอบรม
-ประชุมตรวจศีลชาวชุมชน, นักเรียนซ้อมพิธีไหว้คุรุ
-ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา จำนวน ๕๐ คน
-โหวตสามเณรสยาม ขึ้นเป็นสมณะ มีมติผ่านอย่างมีขุมทรัพย์ ทำพิธีบวชในวันที่ ๗ ก.ค. ๔๖

พ.๒๕ ประชุมอปริหานิยธรรม

ส.๒๘ สมณะฟังสวดปาติโมกข์

อา.๒๙ ๐๕.๐๐ น. ทีมพี่เลี้ยงธ.ก.ส. ๓๐ กว่า ชีวิตเดินทางไปสัมมนาที่แดนอโศก โดยสมณะ ๖ รูป, สิกขมาตุ ๑ รูปนำไป และกลับ ในวันรุ่งขึ้น

จ.๓๐ สมณะกุสโล รับกิจนิมนต์แสดงธรรมงานศพโยม วีระ แสงคำคม ซึ่งเป็นโยมพ่อของ สมณะจิตตสันโต ที่วัดชลประทานรังสฤษฏิ์ มีญาติโยมร่วมไปด้วย ๒๐กว่าคน

สายน้ำไหลผ่านไปย่อมไม่ไหลกลับ จุดสุดท้ายของชีวิตที่ทุกคนเดินไปถึงคือ ความตาย วันคืนล่วงไปๆคุณทำอะไรอยู่ พระบรมศาสดา ตรัสว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลาย จงยังความไม่ประมาท ให้ถึงพร้อม ทุกเมื่อเถิด

- สมณะกรรมกร กุสโล -

ศีรษะอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖
ฤดูฝนมาถึงแล้ว เหล่าพรรณไม้ต่างก็เจริญงอกงามด้วยน้ำฝน ชาวชุมชนต่างก็เจริญงอกงามด้วยน้ำใจน้ำคำ-น้ำมือ และ น้ำแรง นิสิตม.วช.แข็งขันร่วมประชุมเพื่อบูรณาการการศึกษากับฐานงานและไร่นา นักเรียนสัมมาสิกขา สนุกสนาน กับตาราง การเรียนที่ปรับปรุงใหม่ ในภาคการศึกษาแรกในปีนี้ นักเรียนประถม กลุ่มสโมสร นกกระจาบ ก็มีน้องๆ อนุบาล กลุ่มสโมสร นกกระจิบ มาเป็นคู่แข่ง ความซน-ความน่ารัก และความวุ่นวาย ตามประสาเด็ก ส่วนพ่อแม่กลุ่มนกระจอกเทศ ก็ติดพัน กับงานอบรมฯ และต้อนรับ ผู้มาดูงาน แม้วันหยุดราชการ ก็ไม่หยุด เมื่อการงานมาก แสดงความเจริญ การไม่หยุดอยู่ ก็แสดงความเจริญ เดือนนี้ชาวชุมชน วัฒนธรรม บุญนิยมศีรษะอโศก จึงมีแต่ความเจริญ ถ่ายเดียว

กิจกรรมทั่วไป
อา.๑ ศึกษาศีลพัฒนาจิตวิญญาณทั้งชุมชน
-ส.ผืนฟ้า อนุตตโร นำพี่เลี้ยงกลุ่มนกกระจอกเทศบางส่วนออกไปเยี่ยมเยียนและติดตามผลการอบรมฯเกษตรหลากหลายหมู่บ้าน ในหลาย อำเภอ จ.มหาสารคาม ก่อนเข้าร่วมงาน โฮมไทวัง ๔-๕ มิ.ย. ๔๖ ที่ราชธานีอโศก

จ.๒ สมณะ-สิกขมาตุเป็นประธาน ประชุมคุรุ

อ.๓ สมณะ-สิกขมาตุ และคุรุนิสิตม.วช. ร่วมกันสัมภาษณ์ผู้สมัครเป็นนิสิต ม.วช.บางส่วน
-นิสิต ม.วช.ศีรษะอโศก เดินทางไปราชธานีอโศกร่วมงานโฮมไทวัง

พ.๔ สมณะ-สิกขมาตุ และชาวชุมชนส่วนหนึ่งเดินทางไปร่วมงานโฮมไทวังที่ราชธานีอโศก

พฤ.๕ ประชุมบวรสรุปเรื่องสำคัญแจ้งให้ทราบ
-อนุมัติบ้านกองบุญปัจจัย ๔ เป็นสโมสรนกกระจิบ คุณใบเพียร เป็นผู้ดูแล

ศ.๖ คุรุแก่นฟ้า นำนิสิต ม.วช.ทัศนศึกษาดูงานกสิกรรมด้านวิจัย และขยายพันธุ์พืช ที่ จ.จันทบุรี ก่อนเข้าร่วมงานอโศกรำลึก

ส.๗ สมณะ-สิกขมาตุ นักเรียน สส.ษ. ม.๓ และม.๖ และชาวชุมชนทั้งหมดร่วม ๑๐๐ ชีวิต เดินทางไปสันติอโศก เพื่อร่วมงาน อโศกรำลึก ๘-๑๐ มิ.ย.๔๖

อ.๑๐ สมณะ-สิกขมาตุ ประชุมสัมมนาสิกขมาตุ ประจำปี

พ.๑๑ สมณะ-สิกขมาตุ บางส่วนร่วมประชุมสัมมนาคุรุ เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ๑๑-๑๓ มิ.ย. ๔๖ ที่สันติอโศก

ศ.๑๓ ประชุมกลุ่มกระจอกเทศเตรียมงานอบรมรุ่นที่ ๘
-เกษตรกรจาก จ.มหาสารคามมาเข้าพื้นที่ก่อนวันอบรมจำนวน ๓๐ คน

ส.๑๔ คุรุขวัญดินร่วมเป็นวิทยากรงานอบรมฯที่ศูนย์ฝึกผู้นำ จ.กาญจนบุรี

อา.๑๕ ศึกษาศีลพัฒนาจิตวิญญาณทั้งชุมชน

จ.๑๖ ประชุมคุรุ สมณะ-สิกขมาตุเป็นประธาน

อ.๑๗ ส.ถ่องแท้ไปกิจนิมนต์ช่วยงานอบรมฯที่ศรีโคตรบูรณ์อโศก จ.นครพนม
-ส.หินกลั่น ส.พอจริง ส.ใต้ดาว ไปกิจนิมนต์ช่วยงานอบรมฯ ที่ร้อยเอ็ดอโศก

พ.๑๘ ชาวชุมชนส่วนหนึ่ง ไปช่วยกันทำอาหารเตรียมงานกิจนิมนต์ที่บ้านโคก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
-ประชุมนิสิต ม.วช.

พฤ.๑๙ สมณะผืนฟ้า สมณะคิดถูก และสิกขมาตุ ๒ รูป พร้อมด้วยชาวชุมชนส่วนหนึ่ง ไปกิจนิมนต์ที่บ้านโคก อ.กันทรลักษ์
-สมณะผืนฟ้าและสมณะคิดถูก พร้อมด้วยชาวชุมชนส่วนหนึ่งไปร่วมงานเผาศพลูกชายญาติธรรม ที่วัดศิริมงคล อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
- ส.กุสโลจากปฐมอโศก ทำวัตรค่ำเทศน์พิเศษ ให้นักเรียนสส.ษ. และชาวชุมชน เนื่องในโอกาส เดินทางผ่านมา แวะเยี่ยมเยียน และพักค้าง ๑ คืน

ศ.๒๐ เกษตรกรจาก จ.มหาสารคามมาเข้าพื้นที่ก่อนวันอบรม ๓๐ คน
-กลุ่มกระจอกเทศประชุมเตรียมงานอบรมฯรุ่นที่ ๙

ส.๒๑ สม.ผุสดี และกรักน้ำเพชร มาถึงศีรษะอโศก พักค้างช่วงหนึ่ง กำหนดเดินทางไปลงอารามที่สีมาอโศกวันที่ ๒๖ มิ.ย.'๔๖

จ.๒๓ ประชุมคุรุและนิสิตม.วช.เรื่องการศึกษา

อ.๒๔ ศึกษาศีลพัฒนาจิตวิญญาณนักเรียน สส.ษ. และนร.นกกระจาบ

พ.๒๕ ส.คิดถูก ส.ลั่นผา และส.ข้าฟ้า ออกนอกพื้นที่ไปช่วยงานอบรมฯหลักสูตรสัจธรรมชีวิต ๕ วัน ๔ คืน ที่ร้อยเอ็ดอโศก กำหนดกลับ ปลายเดือน

พฤ.๒๖ กิจกรรมงานไหว้ครูของนิสิตม.วช. นักเรียน สส.ษ.รวมทั้งนร.กลุ่มนกกระจาบ ณ ศาลาปลุกเสก
-สิกขมาตุประจำศีรษะอโศก พร้อมด้วยชาวชุมชนส่วนหนึ่งไปส่งสม.ผุสดี และกรักน้ำเพชร ที่สีมาอโศก

ศ.๒๗ เกษตรกรจากมหาสารคาม มาเข้าพื้นที่ก่อนวันอบรม ๑๖ คน
-กลุ่มกระจอกเทศประชุมเตรียมงานอบรมรุ่นที่ ๑๐

ส.๒๘ ทำวัตรเช้าฟังเท็ปพ่อท่านกัณฑ์พิเศษ"สกัดโรคซาร์สชาวอโศก" เกษตรกรกลุ่ม มาเข้าพื้นที่ ก่อนได้รับฟัง ด้วยเพราะมาร ่วมทำวัตรเช้า
-สมณะทบทวนปาติโมกข์ที่โบสถ์ สิกขมาตุประชุมที่เขตหญิง

อา.๒๙ หัวหน้าพรรคเพื่อฟ้าดิน น.ส.ขวัญดิน และเลขาธิการพรรคฯ นายแก่นฟ้า นำคณะเจ้าหน้าที่อโรคยา ส่วนหนึ่ง กลับเข้าพื้นที่ หลังจากไปช่วยงานอบรมฯที่ศูนย์ฝึกผู้นำ จ.กาญจนบุรี เป็นเวลาเกือบ ๑ สัปดาห์

จ.๓๐ ประชุมคุรุ และนิสิตม.วช.

ต้อนรับผู้มาดูงาน
ศ.๖ กลุ่มกศน.บุรีรัมย์มาศึกษาการแปรรูปอาหาร และตัดเย็บเสื้อผ้า ๑๓ คน

ส.๗ เจ้าหน้าที่จากโครงการอนุรักษ์ภูผาขาว จ.เลย ๔๕ คน ร่วมรับประทานอาหารและพักค้างด้วย(๒วัน๑คืน)

ศ.๑๓ กลุ่มอาสาสมัคร อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ๒๐๐ คน

อ.๑๗ เจ้าหน้าที่บริหารระดับกลางในนามสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ๖๐ คน
-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.สระบุรี ๕๐ คน
-อ.บ.ต. จ.บุรีรัมย์ ๓๐ คน

พฤ.๑๙ กลุ่มกศน. จ.ยโสธร ๔๔ คน

ศ.๒๐ อ.บ.ต. จ.ขอนแก่น ๕๐ คน

ส.๒๑ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น บ้านคำน้ำแซบ จ.อุบลฯ ๒๐๐ คน

อา.๒๒ กลุ่มอาสาสมัครวัฒนธรรมชุมชนภาคอีสานจากป่าติ้ว จ.ยโสธร ๖๐ คน ร่วมรับประทานอาหาร และพักค้างด้วย (๒ วัน ๑ คืน)
-กลุ่มผู้ป่วยโรคเอดส์ จ.ศรีสะเกษ ๕๐ คน

ศ.๒๗ กลุ่มอ.บ.ต.สัญจรพบประชาชนจาก ต.บ้านกระแชง อ.กันทรลักษ์ ๒๘ คน

งานอบรมพักหนี้เกษตรกร
รุ่นที่ ๘ ส.๑๔-พ.๑๘ มิ.ย. ๔๖ เกษตรกรจาก อ.ไพรบึง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ และจาก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม รวม ๑๓๔ คน เจ้าหน้าที่ธ.ก.ส. ๔ คน

รุ่นที่ ๙ ส.๒๑-พ.๒๕ มิ.ย. ๔๖ เกษตรกรจาก อ.ท่าตูม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ และจากอ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม รวม ๑๒๖ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๘ คน

รุ่นที่ ๑๐ ส.๒๘ มิ.ย.-๒ก.ค. ๔๖ เกษตรกรจาก กิ่งอ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ และจากอ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม รวม ๑๒๓ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๑๑ คน

ข้อคิดขอฝาก
มีมิตรดีก็พาประพฤติดี มีสหายดีก็พาร่วมประโยชน์ดี
มีสังคมสิ่งแวดล้อมดีก็มีโอกาสดีเอื้ออำนวยให้สำเร็จผลในทางดีๆ
เสริมบุญเติมกุศลไม่สิ้นสุด มิตรดี-สหายดี-สังคมสิ่งแวดล้อมดี
จึงคือตัวช่วยที่ดี พาสู่เป้าหมายรางวัลมรรคผลยอดเยี่ยม

- สิกขมาตุทองพราย ชาวหินฟ้า -

ศาลีอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖
เมื่อเก็บสิ่งดีๆไว้ จิตใจย่อมจะเบิกบาน ชาวชุมชนศาลีอโศก ในช่วงเวลานี้ ต่างพยายามกัน อย่างเต็มสติกำลัง ที่จะเก็บ ผลประโยชน์ ตรงนี้ ให้ได้มากที่สุดการประทับใจในความดีของคนอื่น เป็นการอัดพลังกุศล ให้กับตัวเราเอง ให้มีกำลังใจ ในการคิดสร้างสรร สิ่งดีๆ ไว้ให้สังคมส่วนรวม ได้รู้ได้เห็นเป็นแบบอย่าง

ในช่วงระยะนี้ฝนตกลงมามากและต่อเนื่องหลายวัน ชาวชุมชนและเด็กนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก จึงได้ฤกษ์ ทำนากัน ด้วยความเบิกบาน สนุกสนาน ทั้งถอนกล้า ทั้งดำนา เด็กๆได้เรียนรู้ ผู้ใหญ่ได้ถ่ายทอดความรู้ ได้จังหวะพอเหมาะ ก็ถือโอกาส ลงแขก ลูกค้าพักหนี้ธ.ก.ส.มาช่วยพวกเราดำนาด้วย เพิ่มบรรยากาศ สนุกสนาน อย่างมีสาระ แสดงพลังความสามัคคี ในหมู่กลุ่มพวกเรา ให้ปรากฏ เพราะทุกวันนี้ ขนบธรรมเนียมประเพณี การลงแขก เกือบจะหมดสิ้น ไปจากสังคมไทยๆ เราเสียแล้ว

เหตุการณ์ประจำวัน
อ.๓ สมณะเน้นแก่น พลานีโก สมณะดินทอง นครวโร สมณะตรงมั่น อุชุจาโร และนิสิตม.วช.วิชชาเขตศาลีอโศก และ ว่าที่นิสิต เดินทางไปร่วมงาน "โฮมไทวัง" ที่พุทธสถาน ราชธานีอโศก

ส.๗ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล และพระอาคันตุกะ ๒ รูป คุรุ และนักเรียน เดินทางเข้าพุทธสถานสันติอโศก เพื่อร่วมงาน อโศกรำลึก และ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

อา.๘ ชาวชุมชนศาลีอโศกจำนวนหนึ่งเดินทางเข้าพุทธสถานสันติอโศก เพื่อร่วมงานอโศกรำลึกและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

อ.๑๐ สมณะกำแพงพุทธ สมณะดินทอง นำพระอาคันตุกะ ๒ รูป ญาติธรรม และนักเรียน สัมมาสิกขา เดินทางกลับ พุทธสถาน ศาลีอโศก
-สมณะเน้นแก่น พลานีโก และสมณะตรงมั่น อุชุจาโร อยู่ร่วมประชุมสิกขมาตุ และร่วมสัมมนา การจัดทำหลักสูตร สถานศึกษา ร.ร.สัมมาสิกขาในวันที่๑๑-๑๓ มิถุนายนด้วย

พ.๑๑-อา.๑๕ อบรมลูกค้าพักชำระหนี้ธ.ก.ส.โครงการ"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่๔๒ จากอ.เมือง อ.บ้านตาก อ.สามเงา อ.วังเจ้า อ.แม่สอด อ.พบพระ จังหวัดตาก ชายจำนวน ๕๘ คน หญิงจำนวน ๕๗ คน พนักงานธ.ก.ส.ชายจำนวน ๙ คน หญิงจำนวน ๓ คน นอกจากนี้ ยังมีพัฒนากร จากอ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ จำนวน ๒๐ คน เข้าร่วมอบรมด้วย รวมทั้งหมดจำนวน ๑๔๗ คน

ศ.๑๓ สมณะ ๓ รูป และญาติธรรมไปร่วมฌาปนกิจโยมทุเรียน เทียนนา ที่วัดโคกมะรื่น อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

ส.๑๔ สมณะลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์

อา.๑๕ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล และสมณะถนอมคูณ คุณกิตติโณ ไปร่วมประชุมชาวชุมชนเพชรผาภูมิ จ.กำแพงเพชร
-กลุ่มสตรีสหกรณ์ลานสัก จำนวน ๓๕ คน มาศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ทำเต้าเจี้ยวถั่วเหลือง และวิถีชีวิต ชาวชุมชน เศรษฐกิจ พอเพียง ศาลีอโศก นำโดย นายสิทธานต์ สิทธิประเสริฐ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
-ประชุมสรุปงานอบรมลูกค้าพักหนี้ธ.ก.ส. โครงการ"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๔๒ และสมณะ-สิกขมาตุการศึกษา และคณะคุรุ ประชุม การศึกษา

จ.๑๖ ประชุมตรวจศีล คนวัด ชาวชุมชน นิสิตม.วช.และนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก

อ.๑๗ นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนจากอ.พยุหคีรี จำนวน ๑๐ คน มาศึกษาดูงาน วิถีชีวิต ชาวชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง ศาลีอโศก
-สมณะประชุมอปริหานิยธรรม เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ต่อจากนี้ถึง ๑๖.๐๐ น. สิกขมาตุมาร่วมประชุมด้วย

พ.๑๘-อา.๒๒ อบรมลูกค้าพักชำระหนี้ธ.ก.ส. โครงการ"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๔๓ จากอ.เมือง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย จำนวน ๗๖ คน พนักงานธ.ก.ส. ๓ คน รวมทั้งหมด ๗๙ คน

ศ.๒๐ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล สมณะหนักแน่น ขันติพโล ไปเปิดงานเกษตรธรรมเทค ที่ อ.สลกบาตร จ.กำแพงเพชร

อา.๒๒ ประชุมสรุปงานอบรมลูกค้าพักชำระหนี้ธ.ก.ส.โครงการ"สัจธรรมชีวิต"รุ่น ๔๓ และสมณะ-สิกขมาตุการศึกษา และ คณะคุรุ ประชุมการศึกษา

จ.๒๓ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร และญาติโยมจำนวนหนึ่งไปร่วมอบรมพนักงานเทคนิคการแพทย์ที่ศูนย์ฝึกผู้นำของพล.ต.จำลอง ศรีเมือง จ.กาญจนบุรี
-ชาวชุมชนศาลีอโศก และนักเรียนสัมมาสิกขา เริ่มฤดูทำนา วันนี้ช่วยกันถอนกล้าพรุ่งนี้ช่วยกันดำ ทำกันไปจนกว่า จะแล้วเสร็จ นักเรียน หยุดเรียนในห้องเรียน เปลี่ยนไปเรียนในท้องนา
-ประชุมตรวจศีล คนวัด ชาวชุมชน นิสิตม.วช. และนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก
-เวลา๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. สมณะประชุมอปริหานิยธรรม

พ.๒๕ ประชุมวิทยุชุมชนไพศาลีสัมพันธ์ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นที่ปรึกษา

พ.๒๕-อา.๒๙ อบรมลูกค้าพักชำระหนี้ธ.ก.ส.โครงการ"สัจธรรมชีวิต"รุ่นที่ ๔๔ จากอ.สวรรคโลก อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย จำนวน ๑๐๐ คน พนักงานธ.ก.ส. ๕ คน รวมทั้งหมด ๑๐๕ คน

ส.๒๘ สมณะลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์
-สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร ไปอบรมโครงการพัฒนามนุษย์ สสส. ที่สวนรุกขชาติ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

อา.๒๙ ประชุมกลุ่มจิตร-เพชรอโศก สมณะกำแพงพุทธ สุพโล เป็นประธาน
-ประชุมสรุปงานอบรมลูกค้าพักชำระหนี้ ธ.ก.ส.โครงการ"สัจธรรมชีวิต"รุ่นที่ ๔๔ และสมณะ สิกขมาตุการศึกษา และ คณะคุรุ ประชุมการศึกษา

จ.๓๐ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล สมณะตรงมั่น อุชุจาโร พระอาคันตุกะ ๒ รูป และญาติธรรมไปร่วมงานฌาปนกิจ หลานโยมเพลิง เพ็งภู่ ที่วัดโพธิ์ศรี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
-ผู้ใหญ่บ้าน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ จำนวน ๕ คน มาศึกษาดูงานวิถีชีวิตชาวชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงศาลีอโศก
-พระสมชาย จากวัดนาตะกรุด พร้อมภิกษุอีก ๒ รูป และญาติโยม ๒๐กว่าคน มาศึกษาวิถีชีวิตชาวชุมชนพึ่งตนเอง ศาลีอโศก
-ประชุมชาวชุมชนศาลีอโศก สมณะกำแพงพุทธ สุพโล เป็นประธาน

ข้อคิดสุดท้าย
อยู่ที่ไหนใจสงบก็พบสุข
อยู่ที่ไหนใจเป็นทุกข์ก็โศกศัลย์
สุขหรือทุกข์อยู่ในใจสำคัญ
จะป้องกันแก้ไขได้ที่ใจตน

- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -

สีมาอโศก
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๔๖
ดี ดี ดี ดี ดี เก่ง เก่ง เก่ง เก่ง เก่ง ดีก่อนเก่ง จึงจะเก่งด้วยดี เดือนนี้สีมาอโศก รับทั้งนิสิตใหม่ และอบรมผู้มารับการอบรม เราจึงต้องพยายามดีก่อนเก่ง

เหตุการณ์ต่างๆในเดือนนี้
อา.๑ สมณะและชาวสีมา กลับจากการไปช่วยกลุ่มเมฆาอโศกอบรมเกษตรกรฯธ.ก.ส. บ่ายสัมภาษณ์ผู้สมัครม.วช.รุ่นที่ ๒ จำนวน ๘ คน

อ.๓ ส.ร่มบุญ สม.นวลนิ่ม และผู้สมัครม.วช.ผู้มีอายุอีก ๙ คน เดินทางไปบ้านราชฯเพื่อประชุม และร่วมงานโฮมไทวัง รวมทั้ง สัมภาษณ์ว่าที่ นิสิตใหม่วันที่ ๔ พร้อมกับรับเข็มนิสิตวันที่ ๕ สำหรับนิสิตเก่า และว่าที่นิสิตใหม่ ผู้มีอายุน้อยอีก ๕ คน เดินทางไป โดยรถไฟ

พฤ.๕ นิสิตใหม่ทุกวิชชาเขตรับเข็มจากพ่อท่าน สีมาอโศกผ่านการสัมภาษณ์ และรับเข็ม ๑๐ คน ฟังโอวาท และ รับประทาน อาหาร แล้วเดินทางกลับสีมาฯ

ศ.๖ บ่ายประชุมคุรุ ตกลงเรื่องการประเมินผล นิสิตเก่า(รุ่นที่ ๑) ๑๐ คน ค่ำ ประเมินนิสิตโดยสัมภาษณ์ทีละคน และ ให้ส่งสมุดบันทึก ข้อมูลต่างๆ ผลให้ผ่านทุกคน โดยมีข้อแม้ และขุมทรัพย์ทุกคน

ส.๗ ส.มือมั่น ส.ร่มบุญ และกลุ่มคุณน้อย(ร้อยแจ้ง) ไปบ้านม่วงเยี่ยมประเมินผลฯและประสานงาน กสิกรรมไร้สารพิษ

อา.๘ สมณะ ๒ รูป สิกขมาตุ ๑ รูป ชาวสีมาฯและนักเรียน เดินทางเข้าสันติฯด้วยรถตู้(ขวดถุง) ๖ ล้อ (ปิ๊งๆ) และปิ๊คอัพ (โปร่งใส) เพื่อประชุม องค์กรบุญนิยม และร่วมงานอโศกรำลึก ๙-๑๐ มิ.ย.

อ.๑๐ ที่สันติฯสม.พึงพร้อม สม.นวลนิ่ม ร่วมประชุมกับสิกขมาตุทั้งหมด ๒๔ รูป ไม่ได้เข้าร่วมอีก ๒ รูป(ป่วย)มีสมณะเข้าร่วม ๑๖ รูป นำโดยส.เดินดิน ส.บินบน และส.มั่นแจ้ง

พ.๑๑ สม.นวลนิ่ม และตัวแทนคุรุสีมาฯร่วมอบรมการร่างหลักสูตรสัมมาสิกขาอโศกทุกแห่งที่สันติฯ มีอาจารย์ จากกระทรวง ศึกษาธิการ มาให้ความรู้ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๓ จึงเดินทางกลับสีมาฯพร้อมด้วย สม.พึงพร้อม โดยมีส.หินเพชร ส.ธาตุดิน ร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อเตรียมจำพรรษา

ส.๑๔-พ.๑๘ อบรมฯเกษตรกรฯธ.ก.ส. รุ่นที่ ๓๓ จาก อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๙๘ คน หัวหน้าธ.ก.ส. ๑๐ คน คณะครูร.ร.แดนดง มาสมทบด้วย ๑๓ คน มีส.ฉันทโส และส.เกตุมาลโกไปช่วยแสดงธรรมรุ่นนี้ด้วย

พฤ.๑๙ บ่ายประชุมคุรุ

ศ.๒๐ ค่ำชี้โทษ และลงโทษ นักเรียนที่กระทำผิดกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทุกคนยอมรับโทษอย่างเบิกบาน และ พร้อมที่จะ ปรับปรุง ตัวเอง

ส.๒๑-พ.๒๕ อบรมฯเกษตรกรฯธ.ก.ส. รุ่นที่ ๓๔ จากอ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จำนวน ๙๐ คน หัวหน้าธ.ก.ส. ๕ คน

ส.๒๑ ค่ำประชุมโรงขวดฯซึ่งมีวัยรุ่นมาทำงานด้วย ๙ คน ต้องตกลงให้ทราบถึงกำหนดกฏเกณฑ์ให้เห็นชัด ทำงาน เอาบุญ เป็นตัวตั้ง อย่าเอาเงินเป็นตัวตั้ง

พฤ.๒๖ ส.ร่มบุญ ส.นานุ่ม และชาวสีมาฯ ไปประเมินผลฯเกษตรกรที่พุทไธสง หลังจากนั้น ส.ร่มบุญ ไปช่วยอบรมฯ ที่ดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี ต่อถึงวันที่ ๒ ก.ค. ค่ำสม.จินดา สม.ทองพราย และชาวศีรษะอโศก มาส่งสม.ผุสดี และ กรักน้ำเพชร เพื่อมาอยู่จำพรรษาที่สีมาฯ

ศ.๒๗ ส.นานุ่ม และชาวสีมาฯ รวมทั้งนักเรียนสส.ม.ส่วนหนึ่งไปนาขามสะแกแสง(นาพ่อห่วง)ใส่ปุ๋ย และ เตรียมไถ-หว่าน นำโดย คุณดุล (ฮังดิน) ส.หินเพชรส.ธาตุดิน ไปขอนแก่น นำคอร์สมหัศจรรย์ร่วมกับ ส.แก่นหล้า ส.โพธิสิทธิ์ ถึงวันที่ ๒๙ แล้วไปนำคอร์ส นี้ที่เมฆาอโศก ๑-๓ ก.ค.

อา.๒๙ นักเรียนสส.ม. และนิสิตม.วช. ทำพิธีไหว้ครู

จ.๓๐-พ.๒ก.ค. จัดคอร์สสุขภาพนำโดยคุณน้อมบูชาจากปฐมอโศก และหมอเขียวจากสวนส่างฝัน จ.มุกดาหาร ผู้สนใจ มีทั้ง ชาวชุมชน และญาติธรรม นอกชุมชนฯรวมแล้วประมาณ ๕๐ คน

ทุกคนต้องดูแลสุขภาพให้ดี เพื่อปฏิบัติธรรมอย่างโปร่งใส ใครที่รู้ตัวว่าสุขภาพไม่ดีก็คงต้องทำ
ดีท็อกซ์ (ล้างพิษอารมณ์ และสารพิษออกจากตนเอง) จึงจะทันสมัย ชาวอโศก

ข้อฝากก่อนจบ
ธรรมดาคนเขาอยากให้เราดี
แต่เราเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้
หากไม่ดีก่อนเด่นนั้นเป็นภัย
แต่ถ้าดี เด่นได้ เด่นเถิดดี

- สิกขมาตุนวลนิ่ม ชาวหินฟ้า -

ราชธานีอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖

ระวังเป็นโมฆบุรุษ(สตรี) ถ้าไม่มีความเจริญในธรรม เดือนนี้ชาวบ้านราชหันมามองตนให้เห็นสักกายะ และตั้งศีลปฏิบัติให้ตรง ทั้งหมดนี้ หมู่ต้องเห็นด้วย รู้สึกว่าได้ผลดีมีการสลายตัวตน ส่วนงานก็พร้อมที่จะฟังหมู่และปฏิบัติตามหมู่ ซึ่งตรงกับ คำตรัสของ พระพุทธองค์ว่า มิตรดี เพื่อนดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์

เหตุการณ์ทั่วไป
พฤ.๕ ประชุมชุมชน

ส.๗-อา.๘ ชาวชุมชนเดินทางไปร่วมงานอโศกรำลึกที่สันติอโศก

พ.๑๑-ศ.๑๓ คณะคุรุไปร่วมสัมมนาการเขียนหลักสูตรสำหรับผู้เรียนหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่พุทธสถานสันติอโศก โดยเชิญ วิทยากร มาจากกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มคุรุที่ไปร่วมสัมมนา กลับมาร่วมกันจัดทำหลักสูตรทุกเช้าของทุกๆวัน
ส.๑๔ สมณะและพระอาคันตุกะร่วมฟังพระปาติโมกข์ ที่โบสถ์น้ำ

อา.๑๕ ประชุมคุรุสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต เพื่อวางแผนต้อนรับนิสิตใหม่ เป้าหมายนิสิตคือ ฝึกตนเองให้มีคุณธรรม เป็นอาริยะ ให้ได้
-นิสิตร่วมศึกษาเวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. และแบ่งนิสิตหมุนเวียนไปช่วยที่อุทยานฯ เป็นการศึกษาพาณิชย์บุญนิยม

จ.๑๖ ประชุมอุทยานบุญนิยม
-ประชุมกรรมการชุมชน

อ.๑๗ ประชุมกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษชุมชนเพื่อวางแผนต้อนรับเทศกาลกินมังสวิรัติ เข้าพรรษา
-ประชุมกลุ่มเตรียมงานการอบรม
-ประชุมสรุปงานอบรมเยาวชน เด็กๆทำงานได้ดีแต่ยังต้องฝืนใจทำ
-ประชุมเตรียมงานของร้านอุทยานบุญนิยม เพื่อต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษากินมังสวิรัติ
-สมณะประชุมอปริหานิยธรรมที่โบสถ์น้ำ เน้นสร้างกระบวนการกลุ่มของสมณะ

ส.๒๑ ประชุมคุรุเพื่อเตรียมงานไหว้คุรุและการดูแลเด็ก
-ประชุมผู้ขายผักไร้สารพิษที่อุทยานบุญนิยม

อา.๒๒ นิสิตม.วช. เข้าเรียนการศึกษาสักกายะทิฐิและการตั้งศีลพรต

จ.๒๓ ประชุมกรรมการชุมชน

อ.๒๔ ประชุมเตรียมงานอบรม

พ.๒๕ ฟังธรรมกัณฑ์พิเศษจากสันติอโศก เรื่อง โรคซาร์สชาวอโศก(เห็นเงินแล้วตาโต)

ศ.๒๗ ผู้ใหญ่บ้านที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนัน ต.บุ่งไหม ได้รับสัมภาษณ์ในรายการวิทยุชุมชนบัวกลางมูล

ส.๒๘ เจ้าหน้าที่อำเภอวารินชำราบ มาตั้งหน่วยเลือกตั้งกำนันต.บุ่งไหม
-นายสุชัย เลาหเกษมวงศ์ และคณะ มาถ่ายทำเคเบิ้ลทีวีชุมชน
-ประชุมวิทยุชุมชน เพื่อรณรงค์การเลิกฆ่าสัตว์ กินอาหารมังสวิรัติในช่วงเข้าพรรษา
-สมณะและพระอาคันตุกะร่วมฟังพระปาติโมกข์ ที่โบสถ์น้ำ

อบรม
อา.๑-พฤ.๕ ค่ายเสริมสร้างสุขภาพวิถีพุทธชาวชุมชนราชธานีอโศกประมาณ ๕๐ คน ค่ายนี้มีลักษณะรวม การดูแลสุขภาพ และ การอบรม ด้านจิตวิญญาณ เข้าด้วยกัน หยุดการดูโทรทัศน์ หันมาดูจิตวิญญาณแทน

ศ.๑๓-อ.๑๗ อบรมเยาวชนคนสร้างชาติ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา กิ่งอ.เหล่าเสือโกก จ.อุบลฯ นักเรียน ม.๑-ม.๓ จำนวน ๑๔๙ คน มีครู ๖ คน

ส.๑๔-จ.๑๖ สมณะดินไทและสมณะชุ่มบุญ ไปร่วมการอบรมเกษตรกร ที่สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ

พ.๑๘-อา.๒๒ อบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. อ.พิบูลมังสาหาร อ.ตาลสุมและอ.สิรินธร จ.อุบลฯ จำนวน ๑๔๒ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๗ คน

ส.๒๑-จ.๒๓ สมณะดินไทและสมณะชุ่มบุญ ไปร่วมการอบรมเกษตรกร ที่สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ

จ.๒๓-อ.๒๔ สมณะดินไทและสมณะชุ่มบุญ และคณะพี่เลี้ยงอบรม ๕ คน ไปติดตามประเมินผลรุ่นที่ ๒๙ บ้านสร้างมิ่ง, บ้านน้อย ดอนสวรรค์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

พ.๒๕-อา.๒๙ อบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. ชาวอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๓๖ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๘ คน

งานสำคัญ
พ.๔-พฤ.๕ งานโฮมไทวัง

พ.๔ สัมภาษณ์คุรุใหม่ ๒ คน นิสิตใหม่จำนวน ๑๐๔ คน ผ่าน ๙๙ คน (ชาวอเมริกัน สมัครเป็นนิสิต ๑ คน)

พฤ.๕ แจกเข็มนิสิตใหม่ และคุรุใหม่ และฉลองวันคล้ายวันเกิดชุมชนพร้อมกับวันคล้ายวันเกิดของพ่อท่าน

จ.๒๓ พิธีไหว้คุรุปีนี้ จัดได้ประทับใจกว่าปีที่แล้ว

ผู้มาเยือน
อา.๑ ชาวแคนาดา ๔ คน และนักศึกษามหา-วิทยาลัยอุบลราชธานี ๔ คน

ศ.๒๐ นักเรียนมัธยมโรงเรียนบ้านหนองขอน อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน ๕๐ คน ครู ๔ คน ศึกษานิเทศการศึกษาเอกชนทั้งที่อุบลฯและกรุงเทพฯ

พ.๒๕ กลุ่มแม่บ้าน บ้านโนนม่วง อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร จำนวน ๕๐ คน

จ.๓๐ กลุ่มกรีนเวย์ พาชาวต่างประเทศ ๙ คน มาพักค้าง หนึ่งสัปดาห์

ในเดือนนี้สังเกตได้ว่าจะมีคนชมชุมชนในช่วงเสาร์-อาทิตย์มากขึ้น ทำอย่างไร
จะไม่เป็นภาระกับหมู่ และเป็นกำลัง ช่วยเหลือหมู่ ได้ด้วย
ต้องเทความเห็น ให้หมู่พิจารณา ต้องเทงานที่รับผิดชอบให้หมู่พิจารณา
แล้วให้หมู่ตัดสินว่า เราควรแก้ไขอะไร และ เราควรทำอะไร

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -

ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖

เดือนแห่งความชุ่มชื่นเริ่มแผ่ปกคลุมเข้ามายังหุบเขาแพงค่าแห่งนี้ เดือนทั้งเดือนฝนตกมาอย่างต่อเนื่อง พวกเราชาวภูผาฯ ร่วมรวม พลังกัน บำเพ็ญบุญ ลงทำนา ทำเหมืองน้ำ เอาน้ำเข้านา ไถนา หว่านกล้า ปั้นคันนา และปักดำ มีคุรุ และเด็ก สัมมาสิกขา เป็นเรี่ยวแรงสำคัญ ที่ลงนากันเช้าและบ่าย

เหตุการณ์ต่างๆ
อ.๓,๑๗,๒๔ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม ที่ศาลาบรรพชน

อ.๓,๑๗ ประชุมคุรุสัมมาสิกขา สมณะ ๔ รูป อาจารย์ ๒ สมณะเก้าก้าว สรณีโย เป็นประธาน ที่ศาลาซาวปี๋

อา.๘-อ.๑๐ สมณะ,คนวัด,ชาวชุมชน,นักเรียน สส.ภ. และญาติธรรม เดินทางไปร่วมงานอโศกรำลึก ที่พุทธสถานสันติอโศก

ศ.๑๓ ประชุม ชมร.เชียงใหม่ สมณะ ๒ รูป สมณะลานบุญ วชิโร เป็นประธาน

ศ.๑๓-ส.๑๔ สมณะ ๒ รูป นำโดย อาจารย์ ๒ ไปประชุมกลุ่มฮอมบุญอโศก ที่ บ.ป่าไผ่ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่

ส.๑๔,๒๘ สมณะในอาวาสลงอุโบสถ ฟังสวดพระปาติโมกข์

อา.๑๕ ประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ สมณะ ๔ รูป อาจารย์ ๑ อาจารย์ ๒ เป็นประธาน ที่ศาลาเสียงธรรม
-ประชุมคณะรับใช้กลุ่มภูผาฯ (ครช.) ที่ศาลาเสียงธรรม
-ประชุมกลุ่มภูผาฯ สมณะ ๔ รูป อาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต เป็นประธาน ที่ศาลาซาวปี๋

พ.๑๘ ประชุมกสิกรรมธรรมชาติภูผาฟ้าน้ำ อาจารย์ ๒ เป็นประธาน ที่ศาลาซาวปี๋

ศ.๒๐ ประชุมวิสามัญคุรุสัมมาสิกขาภูผาฯ สมณะ ๓ รูป สมณะลานบุญ วชิโร เป็นประธาน ที่ศาลาซาวปี๋

ส.๒๑ นร.โรงเรียนปายวิทยาคาร จาก อ.ปาย ๗ คน และผู้นำพามา ๒ คน มาศึกษาวิธีทำน้ำมันไบโอดีเซล
- ประชุมคณะกรรมการชุมชนภูผาฯ อาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต เป็นประธาน ที่ศาลา

อ.๒๔ สมณะ ๓ รูป เดินทางไปร่วมงานศพโยมพ่อของสมณะเด็ดขาด จิตตสันโต ที่ จ.นนทบุรี

พฤ.๒๖ พิธีไหว้คุรุของนักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฯ ญาติธรรมชาวชุมชนมาร่วมงานอย่างอบอุ่นและน่าประทับใจ ที่ศาลาซาวปี๋
- สมณะ ๓ รูป และ ญาติโยม นำโดย อาจารย์ ๒ สมณะเก้าก้าว สรณีโย เดินทางไปร่วมงานศพ แม่ของญาติธรรม จ่าชัย ที่บ้านสามขา จ.ลำปาง จากนั้นเดินทางต่อไปร่วมงานศพโยมพ่อของสมณะเด็ดขาด ที่ จ.นนทบุรี

ธรรมะส่งท้าย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจที่ควรทำแต่แรกของคฤหบดีชาวนา ๓ อย่าง คฤหบดีชาวนาในโลกนี้ ก่อนอื่นจะต้องไถคราดนา ให้ดีก่อน แล้วก็ เพาะพืชลงไป ตามกาล ครั้นแล้วก็ไขเอาน้ำเข้าบ้าง ระบายเอาออกเสียบ้าง ตามสมัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจที่ควรทำแต่แรก ของคฤหบดีชาวนา ๓ อย่างนี้แล ฉันใด กิจที่ควรทำก่อนของภิกษุ ๓ อย่างนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน คือ การสมาทาน อธิศีลสิกขา ๑ การสมาทานอธิจิตสิกขา ๑ การสมาทานอธิปัญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจที่ควรทำก่อน ของภิกษุ ๓ อย่างนี้แล
(พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกกนิบาต เขตตสูตร)

- ทีมงานสมณะภูผาฯ -

สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖

พฤ.๕ สมณะและคณะทำงานประเมินผล ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่ผ่านการอบรม อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง

ส.๗ สมณะและชาวชุมชนเดินทางไปร่วมงานอโศกรำลึกที่สันติอโศก เมื่อเสร็จสิ้นงานอโศกรำลึก ๑๐ มิ.ย. สมณะ ชาวชุมชน เดินทางกลับ สังฆสถาน

พฤ.๑๒ ประชุมเตรียมการอบรม นร.จากโรงเรียนอนุบาลตรัง

ศ.๑๓-จ.๑๖ จัดการอบรม"ค่ายเยาวชน อุดมคติไทย"

พ.๑๘-อา.๒๒ อบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๒๑ ผู้เข้าอบรมเป็นเกษตรกรจาก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

จ.๒๓ สมณะ ๒ รูป ชาวชุมชน ร่วมฟังการสวดอภิธรรมในงานศพ อ.เจริญสุขราช ญาติธรรมที่วัดหัวไทร อ.หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช

อ.๒๔ ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่ผ่านการอบรมที่โรงเรียนวัดสามัคยาราม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ครั้งนี้ เนื่องจาก ส.เลื่อนฟ้า สัจจเปโม พื้นเพเดิมเป็นชาวใต้จึงทำให้บรรยากาศในการอบรมรุ่นนี้เป็นไปอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง หลังจาก สิ้นสุดการอบรม ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันปรับปรุง ตารางการอบรม แล้ว ส.เลื่อนฟ้า ได้เดินทาง ไปเยี่ยมญาติธรรมป่วย ที่ จ.สงขลา รวมถึงโยมพ่อของ สมณะธรรมทาบฟ้า ซึ่งป่วยรักษาตัว อยู่ที่ ร.พ.หาดใหญ่
-ส.สู้ซื่อ หสิโต เดินทางไปเยี่ยมโยมพ่อสมณะธรรมทาบฟ้า หลังจากเสร็จงานอโศกรำลึก แล้วจึงมาร่วมงานอบรม รุ่นที่ ๒๑
-ส.เลื่อนลิ่ว อรณชีโว เดินทางไปร่วมงานฝึกอบรมที่ศูนย์อบรม"สวนศรีบูรพา" จ.ปราจีนบุรี

พี่น้องชาวอโศกในพื้นที่ภาคใต้แม้จะมีจำนวนน้อย แต่ความที่มีสังฆสถานอยู่เพียงแห่งเดียว ความเป็นพี่เป็นน้อง ความแน่นแฟ้น ของหมู่กลุ่ม จึงเป็นสิ่งที่ควรเอาใจใส่ ความพยายาม ในการปรับ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว มีต่อเนื่องกันมา เป็นระยะๆ ถี่ห่างกัน ตามเหตุปัจจัย จากการพูดคุยกัน ในหมู่สมาชิกชุมชน ทักษิณอโศก หมู่สมาชิกฯ ได้ให้โอกาส อ.ยอมจริง หยุดพักงานต่างๆ ในชุมชนทักษิณอโศก เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ เป็นเวลาหกเดือน

ญาติธรรมชาวปากช่องมีกำหนดแวะเยี่ยมเยียน ชาวทักษิณอโศก ช่วงเย็น ของวันที่ ๒๖ มิถุนายน

ขอให้ศรัทธาเราเป็นเหมือนดั่งดวงดาว
ทอแสงสกาวพร่างพราวพลังยิ่งใหญ่
ขอเรายืนสู้ทายท้าไม่ยอมหนีหน้าอธรรมใดๆ
ประสานเสียงเพลงจากใจก้าวสู่ไทสมบูรณ์

- สมณะดาวดิน ปฐวัตโต -

สารอโศก อันดับ ๒๖๑ มิถุนายน ๒๕๔๖