หน้าแรก>สารอโศก

แผ่เมตตาแท้

การหัดได้ของที่ตนรักที่ตนชอบมา
แล้วก็เป็นสุขนั้น
ใครมันก็ทำได้ จะประเสริฐอะไร!
แต่การให้ของที่ตนรักตนชอบไป
แล้วก็ไม่ทุกข์นั่นต่างหาก

เป็นงานของปราชญ์ และประเสริฐแท้.

- สมณะโพธิรักษ์ -