หน้าแรก>สารอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ
E-mail : [email protected]

ครั้งที่ ๘/๒๕๔๖(๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๖)
- กรรมการที่ขาดประชุม ๔ คน
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/ ๒๕๔๖
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖
- ผู้มีจิตศรัทธาบริจาครถโดยสารส่วนบุคคล ยี่ห้อฮีโน่ เลขทะเบียน ๔๑-๔๖๖๓ กรุงเทพมหานคร ราคาประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- ได้รับหนังสือเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานเขตบึงกุ่ม, มูลนิธิปริญญาโท นักบริหารรัฐกิจ ธรรมศาสตร์, มูลนิธิศาสตราจารย์ ปกรณ์ อังศุสิงห์, กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม,
-ผลการเลือกตำแหน่งต่างๆของสันนิบาตมูลนิธิเขตบึงกุ่ม เมื่อ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ดังนี้
นางพรพรรณ จันทร์อยู่เย็น ประธานมูลนิธิโรงเรียนคลองกุ่ม ประธาน
น.ส.จินดา จันทร ประธานมูลนิธิธรรมสันติ รองประธาน
นายประสงค์ อันสุวรรณ ประธานมูลนิธิลอยสายแย้มจาควิทยาทาน รองประธานคนที่ ๒
นายสุรชัย สุขเขียวอ่อน ประธานมูลนิธินกขมิ้น เลขานุการ
-เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖นายกมล รายะรุจิ เป็นตัวแทนมูลนิธิไปถ่ายวีดิทัศน์งานอบรมขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านกสิกรรมต่อไป
- กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

email : [email protected]

ครั้งที่ ๗/๒๕๔๖
-กรรมการขาดประชุม ๑๐ คน
-ชุมชนราชธานีอโศก นำแชมพูและครีมนวดที่ได้รับเลือกให้มาแสดงและจำหน่ายในงานผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ [OTOP (One Tambon One Product)] ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๗ กันยายน ๒๕๔๖ ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี เพราะผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีคุณภาพและราคาถูก (จำหน่ายในราคาต่ำกว่าทุน คือราคาทุนขวดละ ๒๓ บาท จำหน่ายเฉพาะในงานนี้ราคาขวดละ ๒๐ บาท)


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

E-mail : [email protected]

ครั้งที่ ๗/๒๕๔๖ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๖)
- กรรมการที่ขาดประชุม ๗ คน
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตั้งแต่ ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖
-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม (สส.พธ.) มีนักเรียนพุทธธรรม จำนวน ๑๐๐ กว่าคน กำหนด ประชุมกลุ่มผู้ปกครองฯ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ งานกินข้าวห้องเลื่อนไปจัดเดือนตุลาคม ๒๕๔๖
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.) เจ้าหน้าที่ บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป มาติดต่อขอให้ชมรมฯ เปิดร้านอาหารมังสวิรัติที่ชั้นล่างเดอะมอลล์บางกะปิ โดยไม่คิดค่าเช่า แต่ให้เป็นเปอร์เซ็นต์
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.) กิจกรรมดำเนินไปตามปกติ
-ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม มีผู้ใช้บริการจำนวน ๕๐๘ คน ยืมหนังสือ ๒๒๐ เล่ม
-เครือข่ายชุมชนชาวอโศก ได้รับเชิญจากสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ เวลา
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น. โดย เลขานุการสมาคมฯ และนายวิศิษฏ์ จิตตนุปัสน์ เป็นตัวแทนไปร่วมในครั้งนี้
-ส่งวัตถุมงคลคืน และทำหนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ให้นายกสมาคมผู้ปกครองและครูคณะราษฎร์บำรุง จังหวัดยะลา ทราบ
- เมื่อวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ มี ๕๐ กว่าองค์กรเอกชนเข้าร่วมสัมมนาแนวคิดในการศึกษาแบบบุญนิยม นิมนต์ท่านสมณะโพธิรักษ์ แสดงธรรมเรื่อง "จุดกำเนิดการศึกษาบุญนิยม" ณ ชุมชนสันติอโศก
-กำหนดจัดโครงการพลังกู้ดินฟ้า ประชาเป็นสุข แผนงานสร้างผู้นำ ในวันที่ ๑๗-๒๑ กันยายน ๒๕๔๖ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ณ ชุมชนสันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม

email : [email protected]

ครั้งที่ ๗/๒๕๔๖ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๖)
- กรรมการขาดประชุม ๓ คน
- ปัจจุบันมีสมาชิก ๒,๙๒๗ ราย
- เท็ปจำหน่ายดีได้แก่ เท็ปธรรมคีตะ และเท็ปบรรยายของ ดร.น.พ.อารีย์ วชิรมโน และ น.พ.เปี่ยมโชค
-มีมติบริจาคชั้นหนังสือให้ร้านร่วมใจ ชุมชนสีมาอโศก นครราชสีมา
- อนุญาตให้นายภาคภูมิ ปิตยานนท์ คัดลอกข้อความจากหนังสือตำราอาหารธรรมชาติ , เอกสารประกอบวิชาอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม, ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง เพื่อพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพบิดา ชื่อนาย สมภาร ปิตยานนท์ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๗๐๐-๑,๐๐๐ เล่ม ตามหนังสือที่ขอมา
-ได้รับหนังสือจากสำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ ๑๐ แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกคำสั่งการเบิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
-รับเงินค่างวดการรับทำโฆษณาจากสำนักงานอาหารและยา (อย.) จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท


สรุปรายงานการประชุม
พนักงานและอาสาสมัคร
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย
สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.)

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๖ (๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๘ คน
-ซื้อเก้าอี้ใหม่ ๗๐ ตัว
-มีมติให้ทำหลังคากันสาดใหม่
-ให้ช่วยกันดูแลผ้ากันเปื้อน และผ้าคลุมผมให้ถูกสุขลักษณะ

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๖ (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๕ คน
-มีผู้มาช่วยงานเพิ่มอาทิ คุณเทียนแก้ว คุณเรณู และคุณเพชรไพร

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๖ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๒ คน
-หลังคากันสาดหน้าร้านใช้งบไป ๔๔,๐๐๐ บาท ธรรมทัศน์สมาคมช่วยค่าใช้จ่าย ๓๐ %
-มีผู้เหมาจ่ายเพื่อแจกในแผนกก๋วยเตี๋ยวในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖, ๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ และ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ (วันนี้ครอบครัวดีรัตนาเหมาจ่ายแจกอาหารทั้งร้าน เพื่อทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันเสียชีวิตของคุณพ่อสุเมธ ดีรัตนา)
-อนุมัติงบ ๗๕,๐๐๐ บาท ลงโฆษณาในน.ส.พ. เราคิดอะไร เพื่อแสดงความยินดีในวาระครบ ๙ ปี

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๔๖ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๕ คน
-สมาชิกเปิดใจ

หมายเหตุ การประชุมทุกครั้ง ท่านสมณะซาบซึ้ง
สิริเตโช เป็นประธานในที่ประชุม และให้โอวาทเตือนจิตเตือนใจ พร้อมข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

 

สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.) (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๕ คน
- มีผู้พักค้างในชมรมฯ ชาย ๒ คน หญิง ๘ คน
-นักเรียนจากสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำมาช่วยงานที่ชมรมฯ เป็นเวลา ๑ เดือน
-ยังคงรณรงค์การไม่ใช้ถุงพลาสติก
-ขาดบุคลากรทางด้านบรรจุของแห้ง
-ชมรมจัดโรงบุญแจกอาหารฟรีในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม และวันที่ ๓๑ กรกฎาคม (ลูกค้าเป็นเจ้าภาพ)
-มีผู้เสนอรับเป็นเจ้าภาพตัดชุดให้พนักงาน ที่ประชุมมีมติรับข้อเสนอ
-จัดโรงบุญแจกอาหารในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑ ปีชมรมฯ (๒ สิงหาคม ๒๕๔๖)
-มีมติให้ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในแผนกของแห้ง และติดป้ายข้อความว่า "ขโมยของผิดศีลข้อ ๒ มีโทษทางอาญา จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย"
-สมาชิกเปิดใจ-ตั้งตบะธรรม

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะธรรมทาบฟ้า รวิวัณโณ : การปฏิบัติธรรมควบคู่กับการทำงานต้องมีสติทุกเมื่อ ระลึกถึงศีล ยินดีในการทำงาน
สมณะลานบุญ วชิโร : ชมรมฯ เป็นสถานที่บุญนิยมที่มีลูกค้านำผักผลไม้มาให้ และยังมีลูกค้าช่วยล้างจาน ชมรมฯ สามารถจัดโรงบุญต่อเนื่องยาวนานที่สุด และจะมีชุดสวมใส่ หากสวมใส่พร้อมกันในลักษณะเดียวกัน เกิดความรู้สึกเหมือนกันย่อมเกิดพลัง และให้ระลึกถึงศีล เพราะศีลเป็นเกราะป้องกันไม่ให้อกุศลมาบาดจิตวิญญาณให้เกิดแผล


สรุปรายงานการประชุม
เครือข่ายองค์กรชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

กลุ่มปราการอโศก (๓ สิงหาคม)
- สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๑ คน
-รายงานการเงินกองทุนสงเคราะห์ และการเงินกองบุญปราการอโศก
-โครงการร่วมบุญปฐพีพุทธวิหารพันปีฯ สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ล่าสุด ๓๔ คน รวมเป็นเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท
-งานอโศกรำลึกสมาชิกร่วมงานกันอย่างสนุกสนาน แจกอาหารหมดทั้ง ๒ วัน
-สมาชิกมาร่วมงานบรรพชาและอุปสมบทสามเณรแด่ธรรม คนึงสัตย์ธรรม,สมณะวิชานันโต ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ มีผู้บริจาคเงินทำบุญค่าอาหาร มีเงินเหลือจากงานนี้ ๑,๕๐๐ บาท นำไปทำบุญซื้อภาชนะบรรจุอาหารให้โรงครัวสันติอโศก โดยมีผู้สมทบเงินอีก ๑,๕๐๐ บาท รวม ๓,๐๐๐ บาท
-กำหนดจัดงานวันเกิดกลุ่มวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๖ ณ สันติอโศก
-ช่วยค่ารักษาสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจาก คุณลุงหรั่งต้องไปพบแพทย์ที่ ร.พ.จุฬาฯ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อรักษาโรคมะเร็งลำไส้ จึงมีมติช่วยค่ารักษาจำนวน ๕๐๐ บาท ทุก ๓ เดือน โดยได้รับรายงานจากคุณเทียนฟ้าที่ไปเยี่ยมว่าอาการดีขึ้นหลังเข้ารับการผ่าตัด ยังมีอาการตึงๆที่แผล พอทำงานได้บ้าง ญาติธรรมสามารถโทรศัพท์เยี่ยมได้ที่ ๐๒-๓๑๒๑๓๔๙ และได้รับโทรศัพท์จากนายสุนทร วงศ์เสถียร อดีตผู้รับใช้กลุ่มฯ ว่าจะมีการจัดโรงบุญมังสวิรัติในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖ ณ ลาสเวกัส คุณป้าจำรัส ศิริวัฒน์ กลับมาพักที่บ้านแล้วโทรเยี่ยมได้ที่ ๐๒-๓๘๔๕๘๐๖ ส่วนคุณกาญจนา พันธ์พานิช ขาหักเนื่องจากอุบัติเหตุรถเฉี่ยวอาการดีขึ้น สามารถทำงานกองทุนหมู่บ้านโดยมีผู้ขับรถรับ-ส่ง โทรศัพท์เยี่ยมได้ที่ ๐๒-๗๐๒๐๗๒๑
- สมาชิกรายงานตบะธรรม


กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๒๐ กรกฎาคม)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๓๘ คน
-โรงสีที่ลานนาอโศกยังคงสีข้าวส่งร้านชมร.เชียงใหม่ และร้านค้าทั่วไป
-ตัวแทน ชมร.เชียงใหม่มาร่วมสัมมนาคุรุ
-วิทยุชุมชนอยู่ระหว่างปรับระบบให้ใช้กับโซล่าเซลให้ได้ เพราะชุมชนภูผาฟ้าน้ำมีนโยบายไม่ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์
-ปีนี้ชุมชนทำนาจำนวน ๒๐ ไร่ เสร็จเรียบร้อย และจะจัดฉลองในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ศกนี้พร้อมกับงานรำลึกถึง นายภูฟ้า แพงค่าอโศก ที่เสียชีวิตไปครบ ๑ ปี
- การสร้างเรือนเดินจงกรมของสมณะขนาด ๑๐ x ๓๐ เมตร ขณะนี้มีผู้บริจาคแล้วจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ใดมีจิตศรัทธาติดต่อบริจาคได้ที่ชุมชน
-แจ้งสมาชิกเจ็บป่วย
-วันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ คุรุเข้าร่วมสัมมนาการกำหนดหลักสูตรการศึกษาของสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน และเน้นการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดแบบแม่ไก่กับลูกไก่
-อนุมัติเงิน ๕๐,๐๐๐ บาทเพื่อซื้อสินค้าไปจำหน่ายในตลาดอาริยะปีใหม่ ๒๕๔๖

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน
สมณะสัจจเปโม : ขอให้ฮอมบุญด้วยใจเบิกบาน ประสานกันให้ดี จะทำให้งานไม่หนักนัก
สมณะสรณีโย : ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน แม้งานช่วงนี้จะมากก็ตาม
สมณะถิรจิตโต : ในหมู่กลุ่มมีคนมากขึ้น เราต้องพร้อมทำใจที่จะร่วมงานกับทุกคน หากมีจิตใจในเชิงลบให้แก้จิตนั้นเสีย ให้มองกันด้วยสายตาที่เอ็นดูและมาร่วมกันทำงานเพื่อพระศาสนาต่อไป

สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖
ห้องเผยแพร่เท็ป
ทำวัตร
โพธิสัตว์นำพาลูกๆสืบสานศาสนา สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
นวัตกรรมแห่งการปกครอง " " ๒ ม้วน
มรดกกรรมคือทรัพย์แท้ของชีวิต " " ๑ ม้วน
บรรลุธรรมด้วยจรณะ ๑๕ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ก่อนฉัน
อาริยะในพระพุทธศาสนา สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ปาฐกถา
ตายแล้วไม่เกิดคืออย่างนี้ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ธรรมปฏิสัมพันธ์
จดหมายออก ๑๒ ฉบับ

ธรรมปฏิกรรม
จดหมาย ๕๘๗ ฉบับ
สิ่งตีพิมพ์ ๔๙ ฉบับ
ส่งคืน ๑๒ ชิ้น
แสตมป์บุญ ๒๐๑๐ บาท

ธรรมพิมพ์
สารอโศก(แม่ครับ เพื่อแม่...ผมจะงดเหล้าเข้าพรรษา) ๙,๐๐๐ เล่ม
ดอกหญ้า (ชนะใจตน) ๒๒,๐๐๐ เล่ม

สถิติธรรมโสต

  เท็ป วีซีดี วิดีโอ
ผู้มาติดต่อ ๑๓๘ ๔๒ ๑๓ ราย
จำนวนที่ยืม ๒,๔๖๐ ๖๔ ๑๗ แผ่น/ม้วน
สมาชิกเพิ่ม ๑๒ ๒ ราย
สื่อที่ออกใหม่ ๑๖๘ ๘ แผ่น/ม้วน

พัสดุ ๓๒ ชิ้น

ีซีดีออกใหม่
น้ำเต้าหู้ สู้วิกฤติ โดย คุณถาวร พิบูลย์
๒๕ ปี โพธิกิจ
ธรรมะเบาใจ ๘ เรื่อง
พุทธประวัติ

(สารอโศกอันดับที่ ๒๖๓ สิงหาคม ๒๕๔๖)