หน้าแรก>สารอโศก

สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศกคณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๙/๒๕๔๖ (๒๘ กันยายน ๒๕๔๖)
-กรรมการที่ขาดประชุม ๔ คน
-รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๖
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖
-โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก(สส.ฐ.) กำหนดปิดภาคเรียนวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ และเปิดภาคเรียนในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๖
-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติผู้รับบริการเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๙๗ ราย
-ศาลากิจถั่ว ช่วงเทศกาลเจผลิตเต้าหู้วันละ ๔๐๐ กิโลกรัม
-ได้รับหนังสือจากสำนักงานพระพุทธ-ศาสนาแห่งชาติ เชิญร่วมพิธีฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ-พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครบรอบ ๑ ปี ระหว่างวันที่ ๓-๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ที่ประชุมมอบหมายให้ นางมลฤดี รายะรุจิ เป็นตัวแทนไปร่วมพิธีในวันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
-กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

Email: [email protected]
ครั้งที่ ๘/๒๕๔๖ (๒๘ กันยายน ๒๕๔๖)
- กรรมการขาดประชุม ๑๐ คน
-ชมรมขยะวิทยา อาคารที่ก่อสร้างใกล้เสร็จแล้ว ขอความร่วมมือจากชาวชุมชนแยกขยะด้วย ชุมชนปฐมอโศก จะมีการสาธิตแปรรูปขยะ โดยการกลั่นด้วยความร้อนให้กลายเป็นน้ำมันดิบ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๖
-ชุมชนราชธานีอโศก น้ำเหนือเริ่มไหลบ่าตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๖ ระดับน้ำขึ้นมาวันละ ๓-๕ ซม. แต่ชาวชุมชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข
-กิจกรรมผ่านสื่อวิทยุ ดำเนินไปด้วยดี
-ได้รับหนังสือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาเชิญร่วมพิธีฉลองพระชนมายุ ๘๐ พระพรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ระหว่างวันที่ ๓-๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ ณ หอประชุมพุทธมณฑล นครปฐม
-ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เชิญร่วมอนุโมทนา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอารามหลวง วัดโยธานิมิตร อ.เมือง จ.ตราด ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ โดยมูลนิธิจัดส่งหนังสือไปร่วมในงานนี้

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม
E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๗/๒๕๔๖ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๖)
-กรรมการที่ขาดประชุม ๗ คน
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตั้งแต่ ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖
-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม(สส.พธ.) มีนักเรียนพุทธธรรม จำนวน ๑๐๐ กว่าคน กำหนดประชุมกลุ่มผู้ปกครองฯ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ งานกินข้าวห้องเลื่อนไปจัดเดือนตุลาคม ๒๕๔๖
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.) เจ้าหน้าที่ บจ.เดอะมอลล์กรุ๊ป มาติดต่อขอให้ชมรมฯ เปิดร้านอาหารมังสวิรัติที่ชั้นล่างเดอะมอลล์บางกะปิ โดยไม่คิดค่าเช่า แต่ให้เป็นเปอร์เซ็นต์
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.) กิจกรรมดำเนินไปตามปกติ
-ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม มีผู้ใช้บริการจำนวน ๕๐๘ คน ยืมหนังสือ ๒๒๐ เล่ม
-เครือข่ายชุมชนชาวอโศก ได้รับเชิญจากสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยเลขานุการสมาคมฯ และนายวิศิษฏ์ จิตตนุปัสน์ เป็นตัวแทนไปร่วมในครั้งนี้
-ส่งวัตถุมงคลคืน และทำหนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ให้นายกสมาคมผู้ปกครองและครูคณะราษฎร์บำรุง จังหวัดยะลา ทราบ
-เมื่อวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ มี ๕๐ กว่าองค์กรเอกชนเข้าร่วมสัมมนาแนวคิดในการศึกษาแบบบุญนิยม นิมนต์ท่านสมณะโพธิรักษ์ แสดงธรรมเรื่อง "จุดกำเนิดการศึกษาบุญนิยม" ณ ชุมชนสันติอโศก
-กำหนดจัดโครงการพลังกู้ดินฟ้า ประชาเป็นสุข แผนงานสร้างผู้นำ ในวันที่ ๑๗-๒๑ กันยายน ๒๕๔๖ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ณ ชุมชนสันติอโศก

ครั้งที่ ๘/๒๕๔๖ (๒๘ กันยายน ๒๕๔๖)
-กรรมการที่ขาดประชุม ๕ คน
-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม (สส.พธ.) กิจการดำเนินไปตามปกติ
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.) เปิดบริการทุกวันในช่วงเทศกาลเจ ลูกค้าเป็นเจ้าภาพเหมาขนมจีนแจกตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖

-ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม มีผู้ใช้บริการจำนวน ๔๗๕ คน ยืมหนังสือ ๑๗๒ เล่ม สมาชิกใหม่ ๑๕ คน เปิดทำการ ๒๗ วัน ได้รับอภินันทนาการหนังสือและวีดิทัศน์จากหน่วยงานในชุมชน และได้ติดประกาศภายในชุมชน ๕ แห่ง เพื่อ ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันโรคข้อสากลปี พ.ศ.๒๕๔๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑๒ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๖

-โรงเจสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม ไม่ได้จำหน่าย อาหารเจในช่วงเทศกาลเจ เนื่องจากแม่ครัวประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖

-แผงอาหารที่ ๒๒ ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อผู้ดูแลแผงอาหารนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่าง การเลือกตั้งอธิการบดี

-เครือข่ายชุมชนชาวอโศก รายงานกิจกรรม ที่ผ่านมา
-กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายทางวัฒนธรรม ๑ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ สรรเสริญให้แก่สมาคมผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้ประกอบภารกิจตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งกำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ขององค์กรนี้เป็นอย่างดี สมควร ได้รับการสรรเสริญจารึกว่าเป็นองค์กรที่กระทำความดี ความชอบ ที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ แก่ประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน

-ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอนุโมทนา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๔๖ ณ พระอารามหลวง วัดโยธานิมิตร อ.เมือง จ.ตราด ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ โดย สมาคมฯ ร่วมกับ มูลนิธิธรรมสันติ กองทัพธรรมมูลนิธิและธรรมทัศน์สมาคม จัดส่งวารสารและหนังสือ ขององค์กร ไปร่วม

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม

email: [email protected]
ครั้งที่ ๘/๒๕๔๖( ๒๘ กันยายน /๒๕๔๖ )
-กรรมการขาดประชุม ๓ คน
-ปัจจุบันมีสมาชิก ๒,๙๒๗ ราย
-เท็ปจำหน่ายดีได้แก่คำบรรยายเกี่ยวกับสุขภาพของ นพ.ดร.เปี่ยมโชค ชลิดาพงศ์ และ นพ.ดร.อารีย์ วชิรมโน หนังสือจำหน่ายดี ได้แก่ ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง, รู้ค่ายาดี, แพทย์ทางเลือก, นิตยสารหมอชาวบ้าน เป็นต้น
-สมาชิกเสนอให้จัดทำนิยายอิงธรรมะ อาทิ ชุดลีลาวดี, อานนท์พุทธอนุชา, ผู้สละโลก เป็นระบบ Mp3 ทั้งนี้สมาคมฯได้จัดทำแล้วในชุดทรัพย์แท้ของมนุษย์และชุดอื่นๆ บรรยายโดยท่านสมณะโพธิรักษ์
-อาคารดาดฟ้าร้านธรรมทัศน์ฯ มีรอยร้าว น้ำฝนรั่วซึม ที่ประชุมให้หาช่างมาซ่อมแซม

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการและพนักงาน
บริษัทพลังบุญ จำกัด

ครั้งที่ ๗/๒๕๔๖ (๘ กันยายน /๒๕๔๖)
-กรรมการขาดประชุม ๙ คน
-ได้รวบรวมรวมข้อมูลกฎระเบียบและหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานแล้ว จะนำเสนอในโอกาสต่อไป
-นายสมพงษ์(หินผา) สกุลช่างอโศก ได้ศึกษาการใช้ระบบบาร์โค้ดแล้ว แจ้งว่า มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ขณะนี้ยังไม่เหมาะสมใช้กับบริษัท เห็นควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีก
-งานอบรมสร้างผู้นำที่สันติอโศก ผู้อบรมเข้าฐานงานพลังบุญเพื่อเรียนรู้ความเป็นมาของบริษัทและวิธีการประกอบธุรกิจการค้าแบบบุญนิยม
-เพื่อลดน้ำหนักของอาคารได้ขนย้ายสิ่งของและเอกสารไปไว้ ณ อาคารฟ้าอภัยและอาคารชั้น ๒ กู้ดินฟ้าแล้ว
-ประกาศรับสมัครผู้ดูแลบริเวณลานจอดรถ
-เสนอให้บริษัทจัดมุมขายสินค้าราคาถูก ๑-๒ ชนิด
โอวาทจากสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช เน้นการใช้ภาษาไทยให้สมบูรณ์ หากพูดติดปากปนภาษาอังกฤษควรแปลเป็นภาษาไทยด้วย มิเช่นนั้นจะถูกกลืนวัฒนธรรมทางภาษาโดยไม่รู้ตัว ให้ทุกคนชัดเจนในเป้าหมายของการค้าแบบบุญนิยม โดยทำเพื่อหมู่ใหญ่ ไม่ทำตามใจตนเอง ระบบบุญนิยมจะไปได้ยาวนานหรือไม่ อยู่ที่พวกเรามีความเข้าใจในเรื่องนี้ตรงกัน และให้ผู้อื่นรองรับงานจากเราได้ หากปฏิบัติได้เช่นนี้ย่อมสามารถสืบทอดระบบบุญนิยมได้ตราบนานเท่านาน

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแด่ชีวิต จำกัด

ครั้งที่ ๖/๒๕๔๖ (๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖)
-กรรมการมาประชุม ๘ คน
-การต่อเติมคลังสินค้า จะมีการก่อสร้างเพิ่มอีก ๑ ชั้น อยู่ในระหว่างศึกษาข้อมูล ส่วน การซ่อมแซมอาคารทำการ อยู่ในระหว่างการ ตรวจสอบราคา ส่วนหลังคาหน้าร้านชำรุดนั้น ที่ประชุมมีมติให้ติดต่อช่างมาซ่อมแซม
-อนุมัติเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อลงโฆษณา ในวาระครบรอบ ๙ ปี ของ น.ส.พ.เราคิดอะไร โดยลงต่อเนื่องทุกเดือน เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท
-อาสาสมัครฟ้าดิน การันต์ กลับเข้ามาทำงาน โดยไม่รับค่าตอบแทน
สรุปโอวาทจากสมณะเมืองแก้ว ติสสวโร
ขออนุโมทนาที่เสียสละมาทำงาน ศาสนาพุทธสอนให้ศรัทธาอย่างมีปัญญา มีการพัฒนาตนควบคู่กับการทำงาน ด้วยการเป็นคนมีวรรณะ ๙ จึงขอให้ทบทวนตรวจสอบ ปรับปรุงตน พัฒนาอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา มีศีล ๕ ละอบายมุข เพื่อเป็นผู้สร้างสรรให้แก่โลกและสังคม

สรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย
สาขาเชียงใหม่ (ชมร. ช.ม.)

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๖
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๘ คน
-การทำบัตรทองของนักเรียน สส.ภ.
-ผู้พักค้างที่ชมรมฯ ชาย ๒ คน หญิง ๑๔ คน
-นักเรียน สส.ภ. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มาฝึกงานเพื่อช่วยเหลือในช่วงเทศกาลกินเจ
-แจ้งสมาชิกเจ็บป่วย
-ขอความร่วมมือจากสมาชิกชมรมฯช่วยกันทำความสะอาด และช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ สิ่งของที่ใช้แล้ว ให้วางคืนที่เดิม และจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
-ชมร. ช.ม. ได้รับผักจากญาติธรรมและกลุ่มผู้อายุยาว ตลอดจนบ้านเห็ด และชุมชนภูผาฟ้าน้ำ
-ได้รับหนังสือดอกบัวน้อย สารอโศก จาก ภูผาฟ้าน้ำ และคุณต้นกล้า เพื่อแจกลูกค้า
-การทำบุญครบรอบ ๑๑ ปี ชมร. ช.ม. ได้รับความเมตตาจากพ่อท่านเทศน์ผ่านทางโทรศัพท์ จากสันติ
อโศก สู่ชมร. ช.ม. เป็นเวลา ๒๐ นาที
-ได้รับเท็ปจากโครงการพระธรรม
-แจกหนังสืองดเหล้าเข้าพรรษาแก่ลูกค้า เพื่อร่วมรณรงค์ในโครงการนี้
-ลูกค้านำกระดาษโรเนียวมาบริจาค ๖๐ ห่อ
-ลูกค้าเป็นเจ้าภาพเหมาขนมจีนแจกตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖
-ช่วงเทศกาลกินเจ(๒๕ กันยายน - ๔ ตุลาคม ๒๕๔๖) เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์
-ขอความร่วมมือจากญาติธรรมปลูกผักพื้นบ้าน ผักสวนครัว ๑ บ้าน ๑ ผลิตภัณฑ์ ส่งมาให้ ชมร.ด้วย
-อนุญาตให้สมาชิกหลักสูตรชัดเจนบางคน ประกอบอาหารพิเศษได้
-เทศกาลกินเจไม่มีโรงบุญ หรือเหมาแจก อาหาร
-สมาชิกเปิดใจ

รับโอวาทจาก สมณะเห็นทุกข์ ยตินทริโย และสมณะลานบุญ วชิโร
ให้แต่ละคนสั่งสมบารมีจากการทำโจทย์ชีวิต เพื่อล้างกิเลส ฝึกตน แม้จะเหน็ดเหนื่อยก็ตาม

สรุปรายงานการประชุม
เครือข่ายชุมชนชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

กลุ่มปราการอโศก (๒๑ กันยายน)
วันนี้เป็นวันจัดงานครบรอบ ๑๙ ปี กลุ่มปราการอโศก มีสมาชิกเข้าประชุม ๒๔ คน กิจกรรม คือสมณะให้โอวาทแก่กลุ่ม และสมาชิกกลุ่มเปิดใจ จากนั้นเลือกตั้งผู้รับใช้และคณะทำงานชุดใหม่ ปรากฏรายนามและตำแหน่ง ดังนี้
น.ส.สุพัตรา สอนจันทร์ ผู้รับใช้
น.ต.กฤษณา คนึงสัตย์ธรรม ร.น.ผู้ประสานงาน
นางนิตยา ศิรินาวิน เหรัญญิกกองบุญสงเคราะห์
นางกาญจนา พันธุ์พานิช เหรัญญิกกองบุญกลุ่ม
นางโสภา ทะสะโส, น.ส.กาญจนา กัมพลมฤทุ เหรัญญิกโครงการร่วมบุญปฐพีพุทธ
นายวีระ แสงทองล้วน, นายสมนึก แซ่จึง, นายพายัพ เชิดชูชัยไพบูลย์ กิจกรรมพิเศษ
น.ส.โสภา แซ่เอ็ง เลขานุการและนายทะเบียน
นางลำน้ำ สุขัคคานนท์ ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนชาวอโศกและประชาสัมพันธ์พิเศษ
น.ส.สุพัตรา สอนจันทร์ ผู้ประสานงานพรรคเพื่อฟ้าดิน
น.ส.เทียนฟ้า บูรพ์ภาค ผู้ประสานงานภายในพุทธสถาน
-อนุมัติเงิน ๕,๐๐๐ บาทเพื่อจัดพิมพ์หนังสือพุทธสถานสันติอโศกให้แก่ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม
-สมาชิกรายงานตบะธรรม จากนั้นรับโอวาทจากสมณะชนะผี ชิตมาโร โดยให้กำลังใจแก่ผู้รับภาระการงานของกลุ่ม และแต่งบทกวีให้กลุ่ม ดังนี้

รักกันดีกว่าล้าง ทำลาย
ชื่นฉ่ำรื่นฤดีมีสหาย แห่ล้อม
เกลียดกันจิตวุ่นวาย ว้าเหว่
ไร้หมู่อยู่แวดล้อม หลับสะดุ้ง ฟุ้งฝัน
คนเราจักต้องพึ่ง พิงกัน
อยู่ใกล้หมู่ญาติธรรม โอบเอื้อ
ต่างคนต่างสุขสันต์ เสริมส่ง
อบอุ่นเหมือนใส่เสื้อ หักห้าม คลายหนาว

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๑๗ สิงหาคม)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๓๐ คน
-แจ้งอาการเจ็บป่วยของสมาชิก
-นักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ฝึกงานที่ชมร.ช.ม. เพื่อเตรียมตัวช่วยงานเทศกาลกินเจ
-การเรียนการสอนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นมา ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
-เปิดห้องสมุดโรงเรียนสัมมาสิกขาภูผา-ฟ้าน้ำบริการทุกวัน
-เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ คุรุโรงเรียน สส.ภ. พานักเรียนชั้นประถมศึกษาไปทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่ และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
-จำนวนสมาชิกผู้อายุยาวปัจจุบันมี ๕๗ คน
-เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ ไปร่วมงาน ฌาปนกิจศพโยมพ่อของสมณะมือมั่น ปูรณกโร ณ สุสานวัดป่าแพ่ง อ.เมือง เชียงใหม่
-ลานนาอโศกมีผู้พักค้างชาย ๑ คน หญิง ๒ คน และผู้อายุยาวหมุนเวียนมาพักค้าง
-โรงสีลานนาอโศก สีข้าวกล้องหอมมะลิ
-รายงานการเงินบ้านเห็ดไร้สารพิษ และชุมชนภูผาฟ้าน้ำ
-รวบรวมรายชื่อชาวชุมชนฯ เพื่อติดประกาศ
-ถนนตั้งแต่สะพานถักทอใจขึ้นมา เป็นถนนส่วนบุคคลของชุมชน โดยทำหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ ลงนามรับรองแล้ว
-ยกเลิกการใช้โทรศัพท์มือถือที่ลานนาอโศก
-กำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย กสิกรรมไร้สารพิษ ณ บ้านเห็ดไร้สารพิษ ในวันที่
๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

รับโอวาท จากสมณะบินบน ถิรจิตโต สมณะเก้าก้าว สรณีโย สมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม สมณะลานบุญ วชิโร
เน้นการรักษาสุขภาพ และการฝึกวางใจ เพื่อให้เกิดธรรมะขณะทำงาน


ชุมชนเมฆาอโศก (๓-๑๔ กันยายน) ๕๖ หมู่ที่ ๗ ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด บุรีรัมย์
-นักเรียนจากโรงเรียนบ้านฝ้าย และโรงเรียนบ้านสวายจีก อ.เมือง บุรีรัมย์ มารับการอบรมเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๓-๗ กันยายน ๒๕๔๖
-นักเรียนจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓ จำนวน ๑๐๗ คน ครู ๓ คน เข้ารับการอบรมเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ กันยายน ๒๕๔๖ ทั้งสองครั้งได้นิมนต์สมณะจากสีมาอโศก คือสมณะหินแก่น นมวังโส และสมณะมือมั่น ปูรณกโร มาให้การอบรม ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาการทำปุ๋ยหมัก และการทำกสิกรรมไร้สารพิษ ตลอดจนการทำแชมพูและน้ำยาอเนกประสงค์

สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๖

ห้องเผยแพร่

เท็ปทำวัตร
ศีล-สมาธิ-ปัญญา พาให้บรรลุธรรม สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ยินดีลดละ ปลดปล่อย เพื่อหลุดพ้น ท่านจันทร์ ๑ ม้วน

ธรรมปฏิกรรม
จดหมาย ๔๙๓ ฉบับ
สิ่งตีพิมพ์ ๒๐ ฉบับ
ส่งคืน ๘ ชิ้น
แสตมป์บุญ ๑,๙๒๘ บาท

ธรรมพิมพ์
สารอโศก(แผ่เมตตา) ๙,๐๐๐ เล่ม
ดอกบัวน้อย(ก้าวที่ร้อย) ๘,๐๐๐ เล่ม

ธรรมปฏิสัมพันธ์
จดหมายออก ๒ ฉบับ

สถิติธรรมโสต

  เท็ป วิดีโอ วีซีดี
ผู้มาติดต่อ
จำนวนที่ยืม
สมาชิกเพิ่ม
สื่อที่ออกใหม่
๑๓๗
๒,๕๒๐
๑๐
๑๒๐
๒๔
๖๖

-
๒๘ ราย
๗๙ แผ่น/ม้วน
๔ ราย
- ม้วน

พัสดุ ๕๔ ชิ้น

- สารอโศก อันดับที่ ๒๖๔ กันยายน ๒๕๔๖-


พ่อท่านเคยให้นโยบายไว้ว่า สังคมใกล้กลียุคทุกวันนี้ เราจะเจริญแต่สันติวิธีเท่านั้นไม่พอ จะต้องพยายามเจริญเมตตาวิธี เราเองก็คงจะต้องดูว่า ทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ชอบใจ ไม่พอใจ หรือมีชีวิตอยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจ สงสารและเข้าใจ ถ้าเราอยู่มากไปด้วยความไม่พอใจ ก็แสดงว่าเรากำลังเป็นผู้เจริญอัตตา แต่ถ้าเราสามารถอยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ และให้ความช่วยเหลือได้อีกด้วย นั่นคือ เรากำลังเป็นผู้ที่มากไปด้วยความเจริญเมตตา
(คอลัมน์สกู๊ปพิเศษ ข่าวอโศกฯปักษ์หลัง ก.ย. ๔๖)

ผู้เจริญไม่มีวันตกต่ำ
คุณลักษณะผู้เจริญไม่มีวันตกต่ำ
๑. ไม่กลบเกลื่อนเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือน
๒. นิ่งฟังอย่างเปิดใจ เมื่อถูกติเตียน
๓. ไม่เพ่งโทษผู้ว่ากล่าวติเตือนสั่งสอน
๔. เอื้อเฟื้อต่อคำสอนและผู้สอน
๕. เคารพต่อคำสอนและผู้สอน
๖. อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างดียิ่ง
๗. มีความปีติยินดีต่อคำสอน ต่อคำติเตียนที่ถูกต้องดีงาม
๘. ไม่ดื้อรั้น
๙. ไม่ยินดี ในการขัดคอ
๑๐. มีปกติรับฟังความเห็นต่างอย่างดีเยี่ยม
๑๑. เป็นผู้มีความอดทน
๑๒. อุตสาหะบากบั่นพากเพียร
(สรรค่าสร้างคน)