หน้าแรก>สารอโศก

โครงการจัดทำหนังสือชุด "องค์กรบุญนิยม"
(โพธิรักษ์ - โพธิกิจ ภาค ๒)

ที่ปรึกษาโครงการ : คุณสมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์ ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์ คุณลัดดา ปิยะวงศ์รุ่งเรือง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คุณรินธรรม อโศกตระกูล

หนังสือ "ชุดองค์กรบุญนิยม" เป็นหนังสือชุดใหญ่ รวบรวมผลงานทางศาสนาภายใต้การพัฒนาตนตามคำสอนในพระพุทธศาสนา ที่พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ เป็นผู้อธิบาย ตีความ และนำพาปฏิบัติ จนก่อเกิดผลกว้างใหญ่ไพศาล กระจายไปสู่สังคมทั่วประเทศ ภายใต้ระบบ"บุญนิยม" ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่พ่อท่านได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้น

เพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์แห่งการเข็นกงล้อธรรมจักร

เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา

เพื่อยืนยันว่า พุทธธรรมเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ไม่จำกัดกาลสมัย(อกาลิโก) ท้าทายให้มาพิสูจน์ได้(เอหิปัสสิโก) เป็นสิ่งที่ควรน้อมนำให้เกิดขึ้นในตน(โอปนยิโก) และเป็นพหุชนหิตายะ เพื่อประโยชน์แห่ง มวลมนุษยชาติ

หนังสือชุดนี้แบ่งออกเป็น ๗ เล่มย่อย (ทยอยออกทีละเล่มระหว่างปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘) ดังนี้
๑. ศาสนาและการสื่อสาร
๒. การศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๓. เศรษฐกิจและการเงิน
๔. กสิกรรม
๕. การเมืองและอุตสาหกิจชุมชน
๖. สุขภาพ และการบริโภค
๗. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ขนาดหนังสือ ๑๖ หน้ายกพิเศษ หนาประมาณ ๑๔๐ หน้า กระดาษปรู๊ฟ รวม ๗ เล่ม ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท

สั่งจองได้ที่นางสาวสุพิณทอง นิ่มนวล ตู้ปณ.๑๒ ปณ.คลองกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๔ ธนาณัติสั่งจ่าย นางสาวสุพิณทอง นิ่มนวล ปณ.คลองกุ่ม

สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวสุพิณทอง นิ่มนวล หรืออุบาสิกาพรน้ำคำ ป้องกันภัย
โทรศัพท์ ๐-๒๓๗๔-๕๒๓๐ หรือ ๐-๒๗๓๓-๖๒๖๘