งานมหาปวารณา '๔๖ ครั้งที่ ๒๒
วันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖


พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า มิตรดี เพื่อนดี สังคมสิ่งแวดล้อม เป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ การอยู่ร่วมกัน ของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม หากอยู่ร่วมกัน ถ้าต้องการจะได้รับประโยชน์จากเพื่อนผู้ประพฤติธรรม เราก็ต้องหมั่นปวารณา หมายถึง การบอกกล่าวให้เพื่อนผู้ประพฤติธรรมบอกกล่าวเราได้ ไม่ว่าจะได้ยินมาก็ดี ได้เห็นมาก็ดี หรือสงสัยก็ดี มาชี้แนะติงเตือนเราได้ เมื่อเรารู้ เราเข้าใจ เราก็จะพยายามทำคืนหรือทำให้ถูกต้องตามสัจธรรม

ดังนั้นหมู่นักบวชชาวอโศก เมื่อออกพรรษาแล้วก็จะทำการปวารณากัน ณ ที่จำพรรษา จากนั้นก็จะมาร่วมงานมหาปวาณากันอีกครั้งหนึ่ง

งานมหาปวารณาครั้งที่ ๒๒ เมื่อ ๕-๖ พ.ย.๔๖ เริ่มเช้าวันพุธ ๕ พ.ย.๔๖ สมณะ ๑๐๓ รูป เดินทางมาพรักพร้อม มีหลวงปู่แจ้งจริง อมโล อายุ ๙๐ ปี ๔ เดือน ๕ วัน ลาป่วย เนื่องจากสุขภาพไม่เอื้ออำนวย

การมาประชุมครั้งนี้ เป็นการแสดงความถึงพร้อมด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันของหมู่เรา เมื่อมาพบกัน เหล่าภันเตอาวุโส ต่างก็ทำความคารวะซึ่งกันและกัน การประชุมครั้งนี้ ใช้เวลาเพียงวันกว่าๆ แต่ก็เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระมากมาย พ่อท่านกล่าวว่า มหาปวารณาปีนี้ มีทั้งพริกทั้งขิง ทั้งแข็งทั้งแรง และมีทั้งหลุด

มีสมณะรูปหนึ่งกล่าวว่า ประสบการณ์วันกว่า ถ้าเอามาเขียนหนังสือ คงได้พันกว่าหน้า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของอาริยชน เป็นศาสนาของคนประเสริฐ เพราะเป็นศาสนาที่มีสมณะที่ ๑-๔ อย่างชัดเจน การตัดรอบต้องชัดในจิตวิมุติชัดเจน รู้สภาพ วิมุติ นิโรธ นิพพาน การสิ้นอาสวะชัดเจน

พ่อท่านได้กล่าวไว้ว่า การมีทฤษฎีในการตรวจสอบตัวเองโดยหลักเตวิชโช เราต้องใช้หลักเตวิชโชเป็นการตรวจสอบให้คะแนนตัวเอง ใครก็ตามทำงานแม้จะเก่งก็ต้องประสานหมู่ จะทำให้ไม่เสื่อมง่าย

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
ญาติธรรมจากที่ต่างๆก็เดินทางมาร่วมงาน มีการประชุม คกร. และมีการสัมมนาการศึกษาบุญนิยม ช่วงค่ำมีการแสดงมายากลของกลุ่มเชียงรายอโศก การแสดงกลองยาว ของนักเรียนสัมมาสิกขา ปฐมอโศก พร้อมทั้งฉายคาราโอเกะ มีเพลงผู้ครองรัก ขวัญ แม่จ๋า ฯลฯ

วันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
ธรรมะรับอรุณโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์

พ่อท่านว่า ปีนี้ตั้งใจว่าจะเทศน์เรื่องสุขภาพ ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องสุขภาพใจ ใจมีกิเลสก็ทุกข์ ใจหมดกิเลสก็พ้นทุกข์ ความสุขของโลกีย์ก็เป็นการบำบัด บำเรอ พอสมใจก็บำเรอความอยาก จนผูกติดยาวนานเป็นชาติๆ เมื่อยึดก็เป็นอัตตา ๓ คือ โอฬาริกอัตตา มโนมยอัตตา อรูปอัตตา

การมาอยู่หมู่กลุ่มส่วนกลาง ต้องเป็นมนุษย์วรรณะ ๙ เป็นนักเศรษฐศาสตร์บุญนิยม คือ ทำมากเอาน้อย เราจะไม่กลัวตาย เพราะมี ๑. สมรรถภาพ ๒. ความขยัน ๓. ปุพเพกตปุญญตา (ผู้มีบุญอันกระทำแล้วในกาลก่อน)

ชาวอโศกเป็นอนาคาริกชน เป็นคนสาธารณโภคี มีจิตสันโดษ คนที่วางใจได้ ก็อยู่เป็นสุข เมื่อเราล้างอัตตา สุขภาพก็จะดี และเราต้องหมั่นปฏิบัติตามหลัก ๗ อ. อันมี ๑. อิทธิบาท ๒. อารมณ์ ๓. อาหาร ๔. อากาศ ๕. ออกกำลังกายและอิริยาบถ ๖. เอนกาย ๗. เอาพิษออก

พ่อท่านเตือนพวกเราว่า สุขภาพทางเลือกระวังจะเป็นสุขภาพทางเลอะ คือ ศึกษาเยอะ แต่ไม่ได้เอามาทำให้ได้ผลชัดเป็นเรื่องๆไป การศึกษา คือ รู้แล้ว เราเป็น มิใช่รู้ๆๆอย่างเดียว

วันนี้มีการตักบาตรเทโว มีญาติธรรมมาตักบาตรมากมาย มีญาติโยมตั้งแถวใส่บาตรตั้งแต่โรงพิมพ์ แถวยาวเข้าไปถึงหมู่บ้านเลย

ก่อนฉัน พ่อท่านแจ้งสมณะที่ลงอาราม และแจ้งข่าวให้ญาติธรรมทราบ คือ เรื่องโทรศัพท์มือถือ อันนี้จะเป็นผีร้ายในสังคม ระบาดไปยังกลุ่มวัยรุ่น ทำให้เงินไหลออกทั้งนั้น ทำให้มักง่าย ใจเร็ว แม้สมณะก็ยังมีมือถือ จึงได้จัดตั้งระบบขึ้นมา โดยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ๑. สมณะต้องมีอายุ ๑๕ พรรษา ๒. ผู้นั้นมีหน้าที่รับผิดชอบและหมู่สงฆ์พิจารณาอนุญาตให้ใช้ได้ ๓. เมื่อผ่านหลักเกณฑ์ ๒ ข้อแรกแล้ว ต้องผ่านการเห็นชอบจากพ่อท่านด้วยจึงใช้ได้ สำหรับค่าบริการมีส่วนกลางรับผิดชอบให้ หากญาติโยมจะช่วยค่าโทรศัพท์ ก็ให้มาทำบุญไว้ที่ส่วนกลาง และเมื่อมตินี้ออกมาแล้ว รูปไหนอายุพรรษาต่ำกว่า ๑๕ พรรษาให้เอาโทรศัพท์มาไว้ที่ส่วนกลาง เรื่องโทรศัพท์นี้ มันล่อแหลมต่ออาบัติ เป็นทางมาแห่งธุลี

๓ ส.ที่จะฆ่าสงฆ์ คือ ๑.สตางค์ ๒.สตรี ๓.สังฆเภท ขอให้ทุกคนระวัง

๑ นาทีเพื่อสันติภาพ ทางด้านราชาโยคะทำมา เราเห็นว่าดี เราก็ทำด้วย ปีนี้ก็รื้อฟื้นกลับมา คุณปุระชัย เขาทำที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ๑ นาที ทำให้จิตสงบ ซึ่งเป็นพลังรวม เป็นอจินไตย หากทำทั้งโลกจะมีพลังรวม ขอให้ชุมชนทุกแห่งทำ

ให้ระมัดระวังการขยายเครือข่าย โดยเฉพาะการเปิดโรงเรียนสัมมาสิกขา อย่าขยายงานจนเกินกำลัง ต้องประมาณตัวเอง ต้องมีสัปปุริสธรรม อาตมากลัวว่าจะขยายผลกันจนเกินไป เป็นการโตแต่เปลือกแต่แก่นกลวง

สำหรับโศลกธรรมปีนี้ มี ๓ โศลก
๑. ไม่รอ ไม่หวัง แต่เราทำ
๒. ระวัง ทำงาน....อย่าสร้างศัตรู
๓. ใจเจ็บไม่มี ใครเจ็บใจ คือ อัตตาบ้า

ปัจฉาสมณะ
ปัจฉาฯพ่อท่าน คือ สมณะแน่วแน่ สีลวัณโณ และสมณะสู้ซื่อ หสิโต
ปัจฉาฯสมณะเดินดิน ติกขวีโร คือ สมณะดาวดิน ปฐวัตโต
ปัจฉาฯสมณะบินบน ถิรจิตโต คือ สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ
ปัจฉาฯสมณะผืนฟ้า อนุตตโร คือ สมณะตรงมั่น อุชุจาโร
ปัจฉาฯสมณะเสียงศีล ชาตวโร คือ สมณะก้อนดิน เสฏฐพโล
ปัจฉาฯสมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ คือ สมณะใจเด็ด จิตตคุโณ

สมณะลงอาราม
พุทธสถานสันติอโศก
๑. สมณะพิสุทธิ์ พิสุทโธ
๒. สมณะกล้าดี เตชพหุชโน
๓. สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร
๔. สมณะกอบชัย ธัมมาวุโธ
๕. สมณะฝุ่นฟ้า อัคคชโย
๖. สมณะชนะผี ชิตมาโร
๗. สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ
๘. สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช
๙. สมณะเบิกบาน ธัมมนิยโม
๑๐. สมณะหม่อน มุทุกันโต
๑๑. สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก
๑๒. สมณะกล้าจริง ตถภาโว
๑๓. สมณะร้อยดาว ปัญญาวุฑโฒ
๑๔. สมณะกล้าตาย ปพโล
๑๕. สมณะดงเย็น สีติภูโต
๑๖. สมณะชัดแจ้ง วิจักขโณ
๑๗. สมณะใจเด็ด จิตตคุโณ

พุทธสถานปฐมอโศก
๑. สมณะกรรมกร กุสโล
๒. สมณะทำดี อโสโก
๓. สมณะเสียงศีล ชาตวโร
๔. สมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโต
๕. สมณะก้อนดิน เสฏฐพโล
๖. สมณะร่มเมือง ยุทธวโร
๗. สมณะลือคม ธัมมกิตติโก
๘. สมณะชาติดิน ชัญโญ
๙. สมณะมองตน เมตตจิตโต
๑๐. สมณะเด่นตะวัน นรวีโร
๑๑. สมณะนาไท อิสสรชโน
๑๒. สมณะบินก้าว อิทธิภาโว

พุทธสถานราชธานีอโศก
๑. สมณะเดินดิน ติกขวีโร
๒. สมณะแดนเดิม พรหมจริโย
๓. สมณะหินแก่น นมวังโส
๔. สมณะฟ้าไท สมชาติโก
๕. สมณะผิว พาลสุริโย
๖. สมณะผองไท รนตปุญโญ
๗. สมณะคมคิด ทันตภาโว
๘. สมณะดงดิน สุนทโร
๙. สมณะแก่นเกล้า สารกโร
๑๐. สมณะดาวดิน ปฐวัตโต
๑๑. สมณะถนอมคูณ คุณกิตติโณ

พุทธสถานศีรษะอโศก
๑. สมณะผืนฟ้า อนุตตโร
๒. สมณะถ่องแท้ วินยธโร
๓. สมณะคิดถูก ทิฏฐุชุกัมโม
๔. สมณะตรงมั่น อุชุจาโร
๕. สมณะหินกลั่น ปาสาณเลโข
๖. สมณะลั่นผา สุชาติโก
๗. สมณะชุ่มบุญ กิตติปาโล
๘. สมณะข้าฟ้า ฐานรโต
๙. สมณะพันเมือง ภทันโต

พุทธสถานศาลีอโศก
๑. สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร
๒. สมณะกำแพงพุทธ สุพโล
๓. สมณะเลื่อนลั่น ปาตุภูโต
๔. สมณะเน้นแก่น พลานีโก
๕. สมณะสมชาย ตันติปาโล
๖. สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ
๗. สมณะมือมั่น ปูรณกโร

พุทธสถานสีมาอโศก
๑. สมณะน่านฟ้า สุขฌาโน
๒. สมณะสร้างไท ปณีโต
๓. สมณะแจ้งจริง อมโล
๔. สมณะก้อนดิน โชติปาสาโณ
๕. สมณะคำจริง วจีคุตโต
๖. สมณะนานุ่ม กัสสโก
๗. สมณะดินไท ธานิโย
๘. สมณะร่มบุญ ฉัตตปุญโญ

สังฆสถานทักษิณอโศก
๑. สมณะดินดี สันตจิตโต
๒. สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว
๓. สมณะพอแล้ว สมาหิโต
๔. สมณะดินทอง นครวโร
๕. สมณะหนักแน่น ขันติพโล

สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
๑. สมณะกลางดิน โสรัจโจ
๒. สมณนึกนบ ฉันทโส
๓. สมณะเทินธรรม จิรัสโส
๔. สมณะแก่นผา สารุปโป
๕. สมณะนาทอง สิงคีวัณโณ
๖. สมณะฝนธรรม พุทธกุโล

พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
๑. สมณะบินบน ถิรจิตโต
๒. สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต
๓. สมณะเก้าก้าว สรณีโย
๔. สมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม
๕. สมณะลานบุญ วชิโร
๖. สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ
๗. สมณะหินมั่น สีลาปากาโร
๘. สมณะหินเพชร ธัมมธีโร
๙. สมณะธรรมทาบฟ้า รวิวัณโณ
๑๐. สมณะเห็นทุกข์ ยตินทริโย
๑๑. สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน
๑๒. สมณะวิเชียร วิชโย
๑๓. สมณะฟ้ารู้ นโภคโต
๑๔. สมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ
๑๕. สมณะเด็ดแท้ วิเสสโก
๑๖. สมณะพอจริง สัจจาสโภ
๑๗. สมณะธาตุดิน ปฐวีรโส
๑๘. สมณะถักบุญ อาจิตปุญโญ
๑๙. สมณะปองสูญ โฆสิตธัมโม
๒๐. สมณะฟ้าแสง ปภากโร
๒๑. สมณะอ้วน อภิมันโต
๒๒. สมณะใต้ดาว เหฏฐานักขัตโต
๒๓. สมณะลึกเล็ก จุลลคัมภีโร
๒๔. สมณะเมฆฟ้า นภมังคโล
๒๕. สมณะชุบดิน วิชชานันโต
๒๖. สมณะสยาม สัจจาญาโณ

การแสดงภาคค่ำ ละครเรื่องจันทโครกจากทักษิณอโศก การแสดงของหินผาฟ้าน้ำ ละครเรื่อง แล้วเราจะทำอย่างไรถึงจะดี จากนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก การแสดงของกลุ่มเพื่อนบุญ ละครเรื่อง ใครคือเหยื่ออำนาจตัวจริง จากนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

วันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
ธรรมะรับอรุณ โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ได้แสดงธรรมไว้ว่า ในบรรดาคนทั้งหลาย ไม่มีใครมีลูกมาก แล้วมีความสุขที่สุด เป็นพ่อแม่ที่ทำให้เกิดทางจิตวิญญาณ แม่คือศีล พ่อคือปัญญา การเป็นพ่อแม่คือการทำให้กิเลสลดได้ เรามาเป็นคนชนิดใหม่ เราไม่มีสมบัติ เรายิ่งมีสมบัติ

การปฏิบัติ ฌาน คือ การปฏิบัติเพื่อให้จิตไม่มีกิเลส

การปฏิบัติธรรมโดยหลักมรรค ๗ องค์ มีสัมมาทิฐิเป็นประธาน มีวายามะกับสติเป็นอัศวิน โดยปฏิบัติให้เข้าอยู่ในหลักสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ การปฏิบัติโดยหลักมรรค ๗ องค์นี้ก็จะสั่งสมเป็นสัมมาสมาธิของพระอาริยะ ซึ่งเป็นยอดเพชร คือ มหาจัตตารีสกสูตร ประโยชน์ตนของพวกเราได้ คือ เก่งงาน เก่งอ่านจิต ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านต้องไปพร้อมกัน ใครที่พูดว่าเอาแต่งานไม่ได้ปฏิบัติ นั่นเป็นเชื้อฤาษีเก่า ประโยชน์ตนคืออ่านจิตลดกิเลสได้ทันที

ผู้ที่พูดว่า ทำแต่งานไม่มีประโยชน์ตนเป็นภาษาวิบัติของชาวอโศก

๐๙.๐๐ น. รายการอโศกพันธุ์แท้ เป็นรายการตอบปัญหาหนังสือพ่อท่าน มีคุณสมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์กับคุณขวัญชนก ชูเกียรติ เป็นผู้ดำเนินรายการ มีอุบาสิการินธรรม อโศกตระกูล คุณลัดดา ปิยะวงศ์รุ่งเรือง เป็นกรรมการให้คะแนน

เริ่มจากการตอบปัญหาจากหนังสือความรัก ๑๐ มิติ มีกลุ่มจากหินผาฟ้าน้ำ จากราชธานีฯ และสันติฯ กลุ่มที่ได้เข้ารอบคือ กลุ่มนักเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ และกลุ่มราชธานีอโศก

หนังสือคั้นออกมาจากศีล มีแข่ง ๒ กลุ่ม คือจากภูผาฟ้าน้ำ และกลุ่มคมดาว จากราชธานีฯ กลุ่มภูผาฯได้ ๑๐ คะแนน ส่วนกลุ่มคมดาวได้ ๘ คะแนนครึ่ง

หนังสือพุทธเทวนิยมหรือพุทธอเทวนิยม มีผู้เข้าแข่งขันคนเดียวคือ คุณทองแก้วได้ ๗ คะแนน จาก ๑๐ คะแนน

หนังสืออีคิวโลกุตระ มีกลุ่มดาวทองธรรม จากภูผาฯได้ ๗ คะแนน ส่วนกลุ่มหัดเดิน จากศีรษะฯได้ ๓ คะแนนครึ่ง

หนังสือลำธารชีวิต มีคุณรวงข้าว คุณกล้าแสงฟ้า คุณตำนานศิลป์ ได้ ๗ คะแนนครึ่ง

หนังสือการฆ่าพุทธศาสนาด้วยเจตนาที่แสนดี กลุ่มหลานปู่สู้ตาย นักเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ

จากการแข่งขันครั้งนี้ ทีมที่เข้ารอบ ๑ ถึง ๘ กลุ่ม ที่จะต้องไปแข่งขันต่อที่งานอโศกรำลึก'๔๗ โดยใช้หนังสือคนคืออะไร ทำไมสำคัญนัก กับหนังสือสมาธิพุทธแข่งขัน

รายการภาคค่ำวันนี้มีละครเรื่องไอ้ลูกชั่วกลับตัวกลับใจ ของชุมชนเชียงรายอโศก รีวิวเพลงกล้วยน้ำว้า จากวังสวนฟ้า ละครเรื่องฝันนี้จะเป็นไปได้มั้ย จากบ้านราชฯ รีวิวสามรส จากชุมชนดินหนองแดนเหนือ ละครจากบูรพาอโศก เรื่องชุมชนคนสร้างอาริยะ จากนักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ เพลงอีแซว จากเพื่อนบุญ และนักเรียนโรงเรียน ศรีประจันเมธีประมุข

วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
ธรรมะรับอรุณจากอาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต เรามาที่นี่เพื่ออะไร ธรรมะทั้งหลายมีฉันทะเป็นมูล จิตที่ดีจะรับฟังสิ่งดีได้ง่าย เน้นให้เรารู้จักตัวเอง โดยการอ่านความรู้สึกนึกคิดของเรา เพื่อการปฏิบัติลดละกิเลสของตัวเรา ด้วยการตั้งใจประพฤติปฏิบัติศีล หัดถามตนเองว่าวันหนึ่งๆเราคิดอะไรมาก ทุกวันนี้เราทุกข์กับอะไรมาก หัดอ่านตัวเองจนรู้ใจว่า ขณะนี้เราสุขหรือเราทุกข์ ความสุขเป็นกุศลหรือความทุกข์เป็นกุศลหรือไม่ โดยมีสัมมาทิฐิเป็นตัวกำกับ ความเฉยๆเป็นกุศลหรืออกุศล คนเราจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ได้ต้องเชื่อกรรม ๔ คือ เชื่อในกรรม(กัมมสัทธา) เชื่อในผลของวิบาก(วิปากสัทธา) เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน(กัมมัสสกตาสัทธา) เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า(ตถาคตโพธิสัทธา) สิ่งที่ควรทำก่อนคือการพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้เจริญ การศึกษาในพุทธศาสนาเราต้องมีความชัดเจน เราจะยอมในหมู่กลุ่มได้อย่างไร เชื่อมั่นในหมู่กลุ่มในหมู่สงฆ์ได้อย่างไร

การยินดีในเบื้องต้น คือ การยินดีในโลกุตรธรรม การมีสติระลึกถึงศีลตลอดเวลา จะทำให้เรามีความโง่หรือความฉลาด

จากนั้นสมณะเดินดิน ติกขวีโร ก็แสดงธรรม พูดถึงเรื่องเช้านี้พ่อท่านตั้งใจมาแสดงธรรม พ่อท่านในวัย ๗๐ ปีใช้ความคิด นั่งฟัง มีงานมาก ต้องตัดสินพิจารณา ต้องเขียนหนังสือ เรื่องที่มาถึงพ่อท่านก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดา ก็ควรมีเวลาพักมากขึ้น ยิ่งอยู่ในเมืองเรื่องยิ่งเยอะ เราจะทำอย่างไรให้พ่อท่านใช้พลังงานน้อย ต้องเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายให้โพธิสัตว์อายุยืน

เรื่องของกามกับมานะอัตตาเป็นตัวเดียวกัน คนที่ยังรุนแรงก็ยังมีกามรุนแรง เรามีเรื่องมาก ก็มีความยึดถือมาก

ความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตคือการเรียนรู้ลดละกิเลสของตัวเอง การปวารณาให้เพื่อนบอกกล่าวเราได้ ถือได้ว่า เราได้ใช้กระจกวิเศษที่อยู่ใกล้ตัวเรา เมื่อเราถูกตำหนิเรายังเอาเรื่องเอาราวคนนั้นอยู่ ยังไม่มีมรรคผล เราอย่าเป็นนักปฏิบัติธรรมสายเดี่ยวคือไม่ฟังใคร

สรุปแล้ว การได้รับขุมทรัพย์ก็เป็นการฝึกหัดให้หัวใจเสริมใยเหล็ก งานมหาปวารณาปีนี้ เราเน้นเนื้อให้เหนือกว่ามาก เน้นลากแม้ยากกว่าแล่น เน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค่น เน้นแก่นให้แน่นกว่ากว้าง

- สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๖๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ -