เรียงวลีกวีธรรม

ภาษาไทยอโศก
ชาวอโศกบัญญัติศัพท์จับภาษา
มาแปรค่าเล่นคำนำไข
ทั้งเลือกเองถูกบังคับจากใครใคร
แต่ละคำนำสมัยใหม่วลี
ทุนนิยม - บุญนิยม คมขนาน
วัด - พุทธสังฆสถาน ทุกพื้นที่
สวัสดี กลับลำ สำนึกดี
ดอกเบี้ย เพิ่มบารมีเป็น ดอกบุญ
พระ เป็น สมณะ นั้นแน่นอน
เจริญพร - เจริญธรรม เป็นคำหนุน
อริยะ อารยะ อาริยคุณ
ครู เรียก คุรุ ดุลคำเดิมไว้
เกษตรกร - กสิกร แยกสกุล
บุญปลูก กลับ ปลูกบุญ คุณทำได้
เวียนเทียน เปลี่ยน เวียนธรรม นำเวียนไท
มหาลัย - สัมมาลัยล้อเลียนคำ
คือ สัมมาสิกขาลัยวังชีวิต
ปริญญาบัตร ศักดิ์และสิทธิ์โลกระส่ำ
แปรเป็น ปัญญาบัตร ปรัชญาธรรม
วิทยาเขต วิชชาเขต นำแบบมีนัย
อุดมศึกษา ศึกสอน อุดรศึกษา
สัมมาสิกขา - ประถมมัธยมศึกษาใส
เกษตรกรรม - กสิกรรม ชีพนำชัย
ขออภัย - เจริญอภัย ธรรมทาน
ผู้สูงอายุ คือ ผู้อายุยาว
ปลอดสารพิษ ยังไม่ขาว เอา ไร้สารฯ
วิทยากร - ปฏิบัติกร ต่างอาการ
อโศกปูพื้นฐานแหวกคำไทยฯ
ชื่อคนเอาป่าดินหินภูผา
หมายคติธรรมาภิสมัย
เช่น ตายแน่ กล้าตาย นายผาไท
ศึกษาได้ สำนึกดี เจริญธรรมฯ
*** ทิวเรือง ไทยเขียว


ฟื้นใจ
เหนื่อยนักพักตรงนี้
ยังมีที่พอพึ่งพิง
เหนื่อยใจอย่าหน่ายจริง
อย่าเพิ่งทิ้งปณิธาน
วันนี้หาใช่เรา
อย่าเหมาว่าอวสาน
จุดไฟในดวงมาลย์
หาญสู้ใหม่ ให้สุดแรง
*** สายลม

ฆ่าตัดตอน
วจีกรรมพร่ำพ้อคิดท้อถอย
ถูกด่าหน่อยก็ทรุดมุดเข้าถ้ำ
หน้าซึมเศร้าหมองหม่นบ่นพึมพำ
เห็นแล้วขำชวนหัว...โถ! ตัวเรา
ถูกตอกย้ำคำเก่าเขาขูดขัด
ก็อึดอัดกังวลเหมือนคนเขลา
ถูกด่าย้อนคำเหน็บเจ็บไม่เบา
เพราะว่าเราหยาบหนาอัตตาตน
จึงตั้งจิตตั้งใจในวันนี้
ฆ่ากิเลสทันทีทุกแห่งหน
จะไม่ปล่อยลอยนวลกวนกมล
ฆ่าตัดตอนตัวตนทุกหนทาง
วิสามัญทันทีที่มันสู้
ให้มันรู้ใครเก่งเร่งสะสาง
ความทุกข์ร้อนวุ่นวายจะคลายจาง
ชำระล้างจริงจังอย่างตั้งใจ
*** แด่ธรรม

- สารอโศก อันดับที่ ๒๖๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ -