ชื่อใหม่....ฟังฝน จังคศิริ
ชื่อเดิม....จินตนา จังคศิริ
พี่น้อง ๖ คน เป็นคนที่ ๖
ภูมิลำเนา จ.บุรีรัมย์
เกิด ๒๕ กันยายน ๒๕๐๓ โสด
การศึกษา กศบ. กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา
อาชีพ เดิมรับราชการครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จ.สุรินทร์

พบอโศกเมื่อปลายเดือนมีนาคม ๒๕๒๘ จากการอ่านหนังสือสารอโศก แสงสูญ

ประทับใจคำสอนที่เป็นรูปธรรม สัมผัสได้ เมื่อนำมาปฏิบัติ เกิดผลดีแก่ตนเอง คนรอบข้างและสังคม ชีวิตมีแต่เจริญก้าวหน้าทางเดียวไม่มีเสื่อม

หลังจากพบ ชีวิตเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านในวิถีชีวิตของฆราวาส (เช่น ได้รับโล่ และเกียรติบัตรคัดเลือกเป็น"ข้าราชการตัวอย่าง" ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๓๑) จนเกิด การคิดเลื่อนฐาน มาสู่การปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้น ในลำดับต่อมาที่พุทธสถานสันติอโศก ๙ พ.ค.๒๕๔๐ เข้ามาอยู่ที่ พุทธสถานสันติอโศก

พ.ศ.๒๕๔๐ ทำงานที่ -แผนกก๊อบปี้เท็ป
-มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน
-สอนนักเรียน โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

พ.ศ.๒๕๔๑ -ปัจจุบัน รับหน้าที่เป็นครูใหญ่ โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

ปัญหาในการปฏิบัติธรรม เมื่อก่อนนี้ติดงาน เมามัน อร่อยกับงานมาก เพราะไม่เคยพบเห็นว่า งานที่ไหนจะดี มีคุณค่ามากเท่าที่นี่ ในงานจะมีโลกีย์ให้เสพ เช่น ได้ทำอะไรสมใจ ชื่นใจ ได้รับการยอมรับ ได้บัลลังก์ ได้อำนาจ และได้ความภาคภูมิใจ แต่ปัจจุบันปัญหานี้มีน้อยลง

แนวทางแก้ไข ๑. ลงไปศึกษาจากสภาพจริงของงาน คน และองค์ประกอบต่างๆ เพื่อหาวิธีการ แก้ปัญหาที่เหมาะสม ๒. ปัญหาจากการปฏิบัติธรรม ผัสสะจากงานแรง ทำให้เมาออกจากวงจร อร่อยไม่ได้ รอให้กิเลสฟักตัวไปสักระยะแล้วความทุกข์หรือปัญหาจะเกิดขึ้น ปัญหาเกิดทีก็แก้ไขที เพราะฉะนั้นอัตราการก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมยังไม่เป็นที่น่าพอใจ

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด คือ ไม่สามารถปลดปล่อยตนเองออกมาจากความชอบได้ เช่น ชอบงาน ออกจากวงโคจรของงานไม่ได้ ตัดรอบไม่เป็น ทำให้กิจวัตรเสีย สุขภาพเสีย และการบริหาร จัดการเสียไป

คติประจำใจ ตั้งใจปฏิบัติธรรมให้บรรลุผล ให้ได้มากที่สุด แต่เมื่อมาพบกับด่านที่ชอบ อุดมการณ์ หายไป นั่งลงหรือแช่อยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบต่อไป

เป้าหมายชีวิต
๑.ศึกษางานและศาสตร์แขนงต่างๆจากพ่อท่านให้ได้มากที่สุด
๒. ตั้งใจรักษาศีล ๘ ให้ได้ในชาตินี้
๓. ช่วยแบกหามรับใช้งานศาสนาตลอดไป(ทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไป)
๔. ตั้งใจเกิดมารับใช้พระโพธิสัตว์ทุกชาติจนกว่าจะได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุด

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม เราต้องฝึกฝนปฏิบัติธรรมให้แข็งแกร่ง เพื่อจะได้มีส่วนช่วยพ่อท่าน แบกรับภาระ งานศาสนาต่อไป.