สันติอโศก
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๖

และแล้ว ๓ เดือนแห่งการเข้าพรรษาก็ล่วงผ่านไป เดือนนี้น่าจะเป็นเดือนแห่งมหาปวารณา เพราะเป็น ช่วงเดือนที่มีวันออกพรรษา ในฐานที่เราชาวพุทธควรที่จะรู้จักปวารณาขอขุมทรัพย์ จากหมู่มิตรดีสหายดี เพื่อยังความเจริญในกุศลธรรมให้ยิ่งๆขึ้น ดังพุทธพจน์ที่ว่า "คนเราควร มองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษ คอยกล่าวคำขนาบ อยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือ ผู้ชี้ขุมทรัพย์ ควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้น เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลย" (จากพระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ ข้อ ๑๒)

เหตุการณ์เดือนนี้
พฤ.๒ คณะครูร.ร.อนุบาลสายสุด ซอยนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. จำนวน ๒๖ คน มาเยี่ยมชมและ เพื่อศึกษาชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยจะจัดเข้าหลักสูตรการเรียนการสอน แบบวิถีพุทธ(บูรณาการ) ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๔๖ ที่จะถึงนี้

อา.๕-พฤ.๙ ตัวแทนชุมชนสันติอโศกเดินทาง ไปร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายสุขภาพ ๗ อ." โดยมีน.พ.อารี วชิรมโน มาร่วมบรรยายตลอดงาน ที่ศรีโคตรบูรณ์อโศก จ.นครพนม

อ.๖-พ.๘ ชาวสันติอโศกเดินทางไปร่วมงาน "ฉลองน้ำ" ที่ราชธานีอโศก

จ.๖-จ.๒๐ โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑

อ.๗ ประชุมสื่อสารบุญนิยม เตรียมออกหนังสือ "สื่อสารบุญนิยม" ให้ทันงานมหาปวารณาที่จะถึงนี้

อ.๗-พฤ.๙ คณะประสานงานกลางเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย เดินทาง ๓ วัน ไปเยี่ยม ศูนย์ฝึกอบรม ๙ ศูนย์ทางจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทำความเข้าใจเรื่อง แผนการปฏิบัติงาน การดำเนินงานโครงการ พลังกู้ดินฟ้าประชาเป็นสุข โดยงบของ สสส.

พ.๘ ตัวแทนเครือข่ายชุมชนชาวอโศก เครือข่าย กสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย, มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน เข้าร่วมประชุม"สมัชชาเครือข่าย องค์กรภาคีงดเหล้า" มีผู้ร่วม ๕๖ องค์กร ๓๐๐ คน สรุปผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และจัด โครงการต่อเนื่อง"งดเหล้าวันอาทิตย์" ที่โรงแรม มิราเคิลแกรนด์

พฤ.๙ ตัวแทนเครือข่ายชุมชนชาวอโศก เข้าร่วมประชุม "งดเหล้าทอดกฐิน ไม่กินเหล้าในวัด และวัดปลอดเหล้า" มีพระภิกษุมาร่วมราว ๗๐ รูป จากวัดในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และเครือข่าย องค์กรภาคงดเหล้าราว ๓๐ คน ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๙ สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

ศ.๑๐ ช่วงเช้า หมู่สมณะปวารณาตัวออกพรรษา และภาคค่ำมีรายการเวียนธรรมเนื่องในวันออก พรรษา

-เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๔ คน มาตรวจสอบบัญชี การเงิน โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาของมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน

-เจ้าหน้าที่ สสส. ๒ คน มาร่วมพิจารณา "การปรับแผนงานการประเมินผล การจัดซื้อคุรุภัณฑ์ และบัญชีการเงิน" โครงการพลังกู้ดินฟ้าประชาเป็นสุข ของเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ แห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุมชั้น ๓ บจ.ฟ้าอภัย

ส.๑๑ อาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหา วิทยาลัยมหิดล มาทำวิจัย "สุขภาวะทางสังคม และจิตวิญญาณ" ที่ชุมชนสันติอโศก

พฤ.๑๖ ชาวพลังบุญนิมนต์พ่อท่านให้โอวาทพิเศษครบรอบ ๑๗ ปีของบจ.พลังบุญ (ในวันที่ ๓ ต.ค.) และครบรอบ ๒๑ ปีของชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย (ในวันที่ ๑๖ ต.ค. ซึ่งมีการทำบุญ แจกอาหารฟรี)

-ประชุมสุขภาพบุญนิยม มีตัวแทนจากชุมชน ต่างๆมาร่วมราว ๓๐ คน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อายุรเวท เตรียมหลักสูตรอบรมค่ายสุขภาพ ๗ อ.

ศ.๑๗-พฤ.๓๐ ตัวแทนสุขภาพบุญนิยม จากชุมชนต่างๆ เดินทางไปอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน สุขภาพ ณ ประเทศไต้หวัน

ส.๑๘ ประชุมองค์กรบุญนิยม เรื่องก่อสร้าง อาคารสันติมาเป็นอาคาร ๕ ชั้น

อา.๑๙ ดร.สาทิส อินทรกำแหง บรรยายพิเศษ "การดูแลสุขภาพองค์รวมอย่างไรให้ไม่โต่ง"

จ.๒๐ พ่อท่านเทศน์ทำวัตรเช้า ฉลองสนามหญ้า บริเวณหน้าบ้านดอกไม้ เป็นครั้งแรก และ เป็นครั้งแรก ที่เปลี่ยนการทำวัตรเช้าจากวันเสาร์มาเป็นวันจันทร์ เพื่อให้ผู้ทำงานในองค์กรต่างๆ มีโอกาสมา ร่วมฟังธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน (หลังจากเปลี่ยนมาแล้วที่บ้านราชฯ)

จ.๒๐-ศ.๒๔ อบรมเยาวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๑ (อายุระหว่าง ๑๕-๒๔ ปี) ภายใต้โครงการ พลังกู้ดินฟ้า ประชาเป็นสุข มีผู้เข้าร่วมอบรม ๑๕๓ คน

อ.๒๑ ร.ร.สัมมาสิกขาสันติอโศก เปิดภาค เรียนที่ ๒/๒๕๔๖

ส.๒๕ ประชุมชุมชนสันติอโศก

อา.๒๖ ประชุม ๕ องค์กร

จ.๒๗ ประชุมพาณิชย์บุญนิยม,ประชุมสิทธิบัตร

ศ.๓๑ ช่วงก่อนฉัน ตัวแทนสุขภาพบุญนิยม เล่าบรรยากาศการไปอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน สุขภาพ ณ ประเทศไต้หวัน ให้ชาวชุมชนฟัง

ฝากข้อคิด
"สภาพแวดล้อม หรือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรา คือเครื่องทดสอบธาตุแท้ของจิตใจ ความจนนั้นคือเครื่องมือพิสูจน์ความเสียสละ และความรวยคือเครื่องมือพิสูจน์ความเห็นแก่ตัว

- วิกฤติการณ์ทำให้เรารู้จักคำว่าเพื่อนแท้

- ความอร่อยแห่งอาหาร ทำให้เรารู้จักความตะกละ"
(คำกล่าวของใครจำไม่ได้-ขออภัย)

*** สมณะกล้าตาย ปพโล


ปฐมอโศก
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๖

เดือนนี้ก้าวมาได้ ๑๐ วัน ก็ถึงเวลาปวารณาออกพรรษา สมณะ พระภิกษุที่จำพรรษาตามอาวาส ต่างๆ จะมีการปวารณากันและกัน เพราะบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้า เจริญแล้ว ด้วยอาการ อย่างนี้คือ ว่ากล่าวซึ่งกันและกันด้วย เตือนกันและกันให้ออกจากความผิด

เหตุการณ์ต่างๆ
พ.๑ คณะศึกษานิเทศก์จากทั่วประเทศ ๘๐ คน นำโดย ดร.บรรเจิดพร สู่แสนสุข มาศึกษาชุมชนและการบูรณาการ การศึกษาของโรงเรียนสส.ฐ.

พฤ.๒,ศ.๓ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม เปิดใจชื่นชม ชี้ขุมทรัพย์ หลังจากอยู่จำพรรษาร่วมกันมา

พฤ.๒ นักเรียนชั้นม.๑, ม.๒ ๑๕๐ คน คณะครูและรุ่นพี่ประมาณ ๔๐ คน จากโรงเรียน วัดเกาะวังไทร ใกล้ๆปฐมอโศก มาศึกษา เยี่ยมชมชุมชนและฟังธรรม

ศ.๓ สมณะทำดี อโสโก สมณะนาไท อิสสรชโน และคณะ ไปร่วมงานทำบุญ ๑๐๐ วัน อ.เจริญ สุขราช ที่ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

-สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน ไปแสดงธรรมแก่ เกษตรกร ที่เข้าอบรมโครงการสัจธรรมชีวิต ซึ่งมา จากอ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี และจากจ.สมุทรสาคร จำนวน ๗๒ คน ที่ศูนย์ฝึกอบรมผู้นำ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ส.๔ สม.รินฟ้า นาวาบุญนิยม ไปแสดงธรรม รายการเดียวกัน

-งานเจวันสุดท้าย และเป็นวันสุดท้ายของการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. คณะคุรุ ปัจฉิมนิเทศนักเรียน

อา.๕ วันปิดภาคเรียนที่ ๑ ทำวัตรเช้า สมณะให้พรนักเรียนก่อนกลับบ้าน

-สัมมนาคณะทำงานอบรมโครงการสัจธรรม ชีวิต

จ.๖-พ.๘ สัมมนาคุรุ

พ.๘,พฤ.๑๖,พ.๒๒ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม

พ.๘-อา.๑๒ อบรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต ค่าย "เยาวชนคนสร้าง ชาติ" โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ แห่งประเทศไทย (คกร.)

มีผู้มาลงทะเบียนเข้าอบรม ๑๓๙ คน โดยเป็นนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบ กทม., โรงเรียน ห้วยกระเจา พิทยาคม จ.กาญจนบุรี บุตรหลาน เกษตรกร จากอ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์ อ.วังม่วง จ.สระบุรี นอกจากนั้นเป็นบุตรหลานของญาติธรรม

ศ.๑๐ สมณะ ๑๔ รูป พระอาคันตุกะ ๒ รูป ปวารณาออกพรรษา
-๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เวียนธรรมออกพรรษา โดยสมณะ - สิกขมาตุ บรรยากาศรื่นเริงในธรรมดี

ส.๑๑ ประชุม มร.ฐ.

อา.๑๒ ประชุมคณะทำงานค่ายเยาวชนคนสร้างชาติ และโครงการสัจธรรมชีวิต
-ประชุมกลุ่มเพื่อนบุญอโศก
-ประชุมกรรมการชุมชน

จ.๑๓-อ.๑๔ สมณะลือคม ธัมมกิตติโก และคณะ ออกเยี่ยมประเมินผล อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ

อ.๑๔ คณะครูโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา อ.บ้านนา จ.นครนายก จำนวน ๘๓ คน มาเยี่ยมชม ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

-สมณะร่มเมือง ยุทธวโร และสมณะแก่นหล้า วัฑฒโน นำคณะทำงานด้านสุขภาพทางเลือก (นา ๙ ไร่) ไปศึกษาเพิ่มพูนทักษะที่โรงพยาบาลในเขตกทม.

พ.๑๕ นายพิชิต สะโมสูงเนิน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์,สังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ เอก การพัฒนาชุมชน จากสถาบันราชภัฏเชียงราย มาฝึกงาน จนถึงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๔๗ รวมระยะ เวลา ๓ เดือน

พ.๑๕-อา.๑๙ อบรมโครงการสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๒๔/๒๕๔๖ จำนวน ๑๓๙ คน ส่วนใหญ่มาจาก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ๙๗ คน จากจ.กาญจนบุรี ๓๐ คน และมาสมทบจากจังหวัดอื่นๆรวม ๑๒ คน

ศ.๑๗ สมณะร่มเมือง ยุทธวโร และอาวุโสอีก ๒ รูป เดินทางไปภูผาฟ้าน้ำ และกลับมาวันที่ ๒๑ ต.ค.๔๖

ส.๑๘ นักศึกษาสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยา- ลงกรณ์ เอกพัฒนาชุมชน จำนวน ๓๒ คน มาศึกษา วิถีชีวิตชุมชน พักค้าง ๑ คืน

จ.๒๐ ประชุมสามัญสหกรคนสร้างชาติ
-ประชุมเตรียมงานมหาปวารณา
-สมณะก้อนดิน เสฏฐพโล และคณะเยี่ยมประเมินผล อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ค้าง ๑ คืน

พ.๒๒ สัมมนาคุรุ รอบที่ ๒
-ประชุมฐานงานต่างๆ

พฤ.๒๓ สมณะ สิกขมาตุ กรัก และฆราวาสอีก ๑๗ คน นำโดยสมณะมองตน เมตตจิตโต ไปร่วมงาน ทำบุญรวมญาติที่บ้านโยมแม่สมณะเด่นตะวัน นรวีโร เลขที่ ๘๖ ม.๓ ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
-นักเรียนและผู้ปกครองทยอยกลับวัด

ศ.๒๔ ประชุมคณะกรรมการสหกรคนสร้างชาติ ชุดใหม่
-สมณะฟังสวดปาติโมกข์
-เข้าค่ายผู้ปกครองและนักเรียน ม.๑ ที่แดนอโศก แต่เนื่องจากฝนตกยาวนาน ไม่สะดวก จึงเปลี่ยน เป็นเข้าค่ายที่วัดแทน

เริ่มจากรายการก่อนฉัน เอื้อไออุ่น สมณะ ๔ รูป นำโดยสมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโต ภาคบ่าย ลูกๆ แยกย้ายกันทำงาน พ่อ-แม่เตรียมการแสดงเพื่อ ลูกๆในภาคเย็น ซึ่งเป็นการแสดงละคร สะท้อนชีวิต นักเรียนสัมมาสิกขา ต่างทุ่มเทจิตใจ แสดงสุดฝีมือ เพื่อลูกๆ สุดท้ายด้วยการ ร้องเพลง อีกหลายเพลง บรรยากาศอบอุ่น เบิกบานกันดี

ส.๒๕ รับอรุณด้วยการแบ่งกลุ่ม พ่อแม่-ลูก พบสมณะคุยกันตามประสา เพื่อสร้างความอบอุ่น คุ้นเคย จนถึงเวลาสมณะไปบิณฑบาต จากนั้นประชุมเพื่อตั้งคณะทำงาน ชมรมผู้ปกครอง และ แยกย้ายกลับ หลังจากร่วมรับประทานอาหารแล้ว
-นักเรียนรายงานตัวเพื่อเข้าเรียนภาคเรียนที่ ๒

อ.๒๖-จ.๒๗ นักเรียนที่ติด ร, ติด ๐ สอบแก้เกรด

อา.๒๖ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโซ่พิสัย จ.หนองคาย มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

จ.๒๗ ประชุมชุมชน
-ประชุมแกนนำเกษตรกรเชื่อมร้อยเครือข่าย โครงการของ สสส. มีผู้อำนวยการ ผู้จัดการ พนักงาน ธ.ก.ส. และเกษตรกรผู้นำมาร่วมประชุม ๔๕ คน

จ.๒๗-ศ.๓๑ คณะทำงานสื่อสารบุญนิยม ไปถ่ายทำวีดิทัศน์ เกษตรกรและพนักงานดีเด่น ชุด "แฟนพันธุ์แท้ สัจธรรมชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง" ที่จ.สมุทรสาคร ลพบุรี และกทม.

พ.๒๙-อา.๒ พ.ย. อบรมโครงการสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๒๕/๒๕๔๖ มีผู้ลงทะเบียนอบรม ๑๕๔ คน โดยมาจาก จ.กาญจนบุรี ๖๙ คน อ.วังม่วง จ.สระบุรี �๔๔ คน ทหารจากกองพันทหารม้าที่ ๑๑ รักษาพระองค์ อ.เมือง จ.สระบุรี ๑๒ นาย และเกษตกรจากจังหวัดอื่นๆมาสมทบอีก ๒๙ คน

ดูงานต่างประเทศ
พ.๑๕-ส.๒๕ ท.ญ.ฟากฟ้าหนึ่ง อโศกตระกูล และคณะ รวม ๗ คน (ปฐมอโศก ๓ คน) เดินทาง ไปดูงาน การรักษาแบบธรรมชาติ (Natural Cure) ซึ่งให้การบำบัดโรคโดยอาหารธรรมชาติ และ แสงแดด ที่เมือง Cochin รัฐ Kerala ประเทศอินเดีย

กิจกรรมต่อเนื่องของชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน อินทร์บุรี
โดยสมณะเสียงศีล ชาตวโร และสมณะก้อนดิน เสฏฐพโล

พ.๘ เข้าร่วมสัมมนาเรื่องเกษตรอินทรีย์ ที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับรองอธิบดีกรมฯ และอ.ชนวนรัตนวราหะ

อา.๑๒-จ.๑๓ ออกประเมินผลในโครงการของ สสส. ที่บ้านน้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

จ.๑๓-อ.๑๔ ออกประเมินในโครงการของ สสส. ที่บ้านสันดอนแก้ว จ.ลำปาง

พฤ.๑๖ ธ.ก.ส. อินทร์บุรี นำเกษตรกร มา อบรมพิเศษ เรื่องการทำนาไร้สารพิษ

ส.๑๘-อา.๑๙ ออกประเมินผลและช่วยอบรมเกษตรกรที่บ้านฝั่งคลอง อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

จ.๒๗ เกษตรกรจาก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มาศึกษาดูงาน จำนวน ๗๐ คน

ก่อนจากขอฝากโศลกธรรมของพ่อท่านสมณะ โพธิรักษ์ ความว่า
"ข้าพเจ้าได้ดิบได้ดี วิเศษยิ่งๆขึ้น หรือเป็นคนที่น่านับถือเคารพได้นั้น ไม่ใช่เป็นเพราะ การเป็นผู้ยืนยัน ความถูกต้อง ให้ใครรู้หลากหลายแล้วๆเล่าๆนั้นดอก แต่เพราะข้าพเจ้าน้อมรับความผิดพลาด และ มีการแก้ไข ในแต่ละครั้งแต่ละคราวของข้าพเจ้า จากทั้งผู้หวังดี และศัตรูผู้หวังร้ายนั่นต่างหาก"

*** สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน


ศีรษะอโศก
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๖

ช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว งานเทศกาลกินเจผ่านไปแล้ว แต่ป้ายเหลืองตัวแดง คล้ายป้าย เทศกาลกินเจ เกิดระบาดไปทั่วเมือง หวยเบอร์กำลังผงาดขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับชาวชุมชนพุทธอย่างเรา

-เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมดีเด่นระดับประเทศ (๑ ใน ๑๕ หมู่บ้าน)
-เป็นชุมชนไร้อบายมุข(ชุมชนสีขาว)
-เป็นชุมชนเข้มแข็ง - ชุมชนพึ่งตนเอง
-เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
-เป็นวิสาหกิจชุมชน
-เป็นชุมชนศูนย์กลางการเรียนรู้

ที่เราเป็นเช่นนี้ได้เพราะเราเป็นชุมชนบุญนิยม ปฏิเสธอบายมุขทุกรูปแบบ เชื่อมั่นและศรัทธาในวิสัยทัศน์กว้างไกล ข้ามภพ-ข้ามชาติของพ่อท่าน และสำหรับผู้ที่เชื่อมั่นและศรัทธาในวิสัยทัศน์ของพระพุทธองค์ ก็คงรู้สึกหนาวเช่นเดียวกับเรา หนาวสะท้านยิ่งกว่าถูกลมหนาวที่โชยพัดกระหน่ำมา ในช่วงนี้เสียอีก

กิจกรรมทั่วไป
พ.๑ สมณะเดินดิน ติกขวีโร พร้อมสมณะ สิกขมาตุและชาวชุมชนราชธานีอโศก ส่วนหนึ่ง มาร่วมงาน เผาศพพ่อใหญ่จรูญ พิพัฒน์พันธุ์ โยมตาของ ส.ดาวดิน ณ เมรุของศีรษะอโศก

ส.๔ สมณะคิดถูก สมณะลั่นผา และสมณะข้าฟ้า สัตตาหะไปช่วยงานอบรมฯที่ร้อยเอ็ดอโศก

-ประชุมกลุ่มสมาชิกเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ประมาณ ๑๕๐ คน ณ ศาลาปลุกเสก

-ส.ผืนฟ้า นำพี่เลี้ยงกลุ่มกระจอกเทศส่วนหนึ่ง ออกเยี่ยมเกษตรกรและประเมินผลการอบรมฯ ที่บ้านหัวเสือ และบ้านศรีแก้ว จ.ศรีสะเกษ

อา.๕ ประชุมคุรุทั้งหมดเพื่อพิจารณานักเรียนทำผิดศีลและกฎระเบียบ สส.ษ

-สมณะส่วนหนึ่ง นำเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง สายงานสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วมอบรมงาน ด้านสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ ๖-๑๐ ตุลาคม ที่ศรีโคตรบูรณ์อโศก จ.นครพนม

อ.๗-พ.๘ สมณะส่วนหนึ่ง นำชาวชุมชนและนักเรียน สส.ษ. ส่วนหนึ่ง ร่วมงานฉลองน้ำ ที่ราชธานีอโศก

ศ.๑๐ สมณะทั้งหมดปวารณาออกพรรษาที่โบสถ์ สิกขมาตุปวารณาออกพรรษา ที่ศาลาเขตหญิง

-ประชุมคุรุทั้งหมด พิจารณาคดีนักเรียน สส.ษ. ทำผิด

-ภาคค่ำเวียนธรรมออกพรรษา

ส.๑๑-อา.๑๒ สัมมนาคุรุ สส.ษ. ทั้งหมด จบลงด้วยเปิดใจและชี้ขุมทรัพย์ ฉลองออกพรรษ าและปิดภาค

อา.๑๒ สมณะคิดถูก สมณะลั่นผา และสมณะข้าฟ้า ไปกิจนิมนต์ช่วยงานอบรมฯ ที่ร้อยเอ็ดอโศก

อ.๑๔ สมณะถ่องแท้ และสมณะผิว ไปกิจนิมนต์ ช่วยงานอบรมฯที่ศรีโคตรบูรณ์อโศก

-ศึกษาศีลพัฒนาจิตวิญญาณนักเรียน สส.ษ. ที่เหลืออยู่ ไม่ได้กลับบ้านช่วงปิดภาคเรียน

-กลุ่มกระจอกเทศไปเก็บผลผลิตที่ไร่ผลาญหิน และกลับมาประชุมเตรียมงานอบรม รุ่นที่ ๒๒

ศ.๑๗ สมณะคิดถูก สมณะลั่นผา กลับจากไป ช่วยงานอบรมที่ร้อยเอ็ดอโศก ส่วนสมณะข้าฟ้า ไปกิจนิมนต์ต่อที่ จ.บุรีรัมย์

อ.๒๑ สมณะ ๒ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป และชาวชุมชนส่วนหนึ่ง ไปกิจนิมนต์ที่บ้านพรานเหนือ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
-คณะกรรมการบริหารชุมชน ๑๐ หน่วยงาน ๒๕ คน ร่วมประชุม
-ประชุมกลุ่มกระจอกเทศเตรียมงานอบรมรุ่นที่ ๒๓
-ศึกษาศีลพัฒนาจิตวิญญาณนักเรียน สส.ษ.

ศ.๒๔ สมณะทบทวนปาติโมกข์ที่โบสถ์ สิกขมาตุประชุมที่เขตหญิง

จ.๒๗ ทุกๆฐานะ (ชาวชุมชน คนวัด นิสิตสัมมาสิกขาลัย) ประชุมบวร

อ.๒๘ คณะคุรุวิชาการ และฐานงานร่วมประชุมคณะคุรุ
-ประชุมกลุ่มกระจอกเทศ เตรียมงานอบรมรุ่นที่ ๒๔

ศ.๓๑ ทุกๆฐานะ ร่วมประชุมบวรในช่วงเย็น และบ่ายร่วมประชุมวิสามัญ คณะกรรมการทั้ง ๑๐ หน่วยงาน

การศึกษาดูงาน
พฤ.๒ สมาชิกองทุนหมู่บ้าน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๓๕ คน

อ.๗ คณะครูจาก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ จำนวน ๕๓ คน

ศ.๑๐ คณะครูจาก ร.ร.ปทุมมาศวิทยา อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ๖๐ คน

พฤ.๑๖ คณะครูจาก ร.ร.บ้านผือ จ.สุรินทร์ จำนวน ๑๕ คน

อ.๒๑ เจ้าหน้าที่ ปปส.(ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) และเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ๔๐ คน

พ.๒๒ เลขาธิการ อย. และเจ้าหน้าที่ ร.พ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๐ คน

พฤ.๒๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและคณะ จำนวน ๑๕ คน

ศ.๒๔ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม. จาก อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ๑๕๐ คน

อ.๒๘ เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ๕๐ คน

ศ.๓๑ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ๓๕ คน

อบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต
รุ่นที่ ๒๒ พ.๑๕-อา.๑๙ เกษตรกรจากบ้านตะเคียน อ.ขุขันธ์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ จาก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม สมทบกับ เจ้าหน้าที่กรมชลประทานที่ ๗ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ๑๐ คน และนักเรียนจาก ร.ร.บ้านจำนรร ๑๑ คน รวม ๑๗๔ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๒ คน

รุ่นที่ ๒๓ พ.๒๒-อา.๒๖ เกษตรกรจากบ้านตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ๗ คน จาก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ๑๐๖ คน จาก อ.น้ำขุ่น สมทบกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ๑๐ คน และเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๒ คน รวม ๑๒๕ คน

รุ่นที่ ๒๔ พ.๒๙-อา.๒ พ.ย. เกษตรกรจาก อ.กันทรลักษ์ อ.เบญจขันธ์ และอ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ๑๓๕ คน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ๗ คน มีเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานที่ ๗ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ร่วมสมทบ ๑๓ คน รวม ๑๕๕ คน

ข้อคิดขอฝาก
"ผู้ไม่คิดร้าย คือ กัลยาณมิตร จิตไม่คิดร้าย เป็นกัลยาณมิตรที่น่าคบหาที่สุด"

*** สิกขมาตุทองพราย ชาวหินฟ้า


ศาลีอโศก
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๖

วันเวลาผ่านไป และผ่านไป เผลอเผล็บเดียว หนึ่งเดือนก็ผ่านพ้นไปอีกแล้ว หากไม่เร่งทำความดี ให้มาก วันเวลาก็จะกลืนกินชีวิตเราไปโดยเปล่าประโยชน์ ชาวชุมชนศาลีอโศกเราตระหนัก ในความจริงข้อนี้ดี เพราะประชากรที่นี่ส่วนมากเป็นผู้มีอายุยาว จึงพยายามเร่งขวนขวาย ในกิจน้อยใหญ่กันจนสุดกำลัง ตามสมรรถภาพของแต่ละบุคคลจะอำนวย การสัมผัสสัมพันธ์ กับสังคมภายนอก พอเป็นไปได้ตามกำลังความสามารถมีทั้งเราออกไป และ พวกเขาเข้ามา บรรยากาศ ภายในช่วงนี้ ดูจะมีชีวิตชีวาขึ้น เพราะเด็กๆ เปิดภาคเรียนที่ ๒ แล้ว ช่วยสร้างสีสัน ให้ดูคึกคัก ขึ้นมาพอสมควร

เหตุการณ์ประจำวัน
ศ.๓-พ.๘ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล สมณะเน้นแก่น พลานีโก สมณะดินทอง นครวโร(สัตตาหะไป) พร้อมด้วยพี่เลี้ยงชาวชุมชนรวม ๕ คน ไปตรวจเยี่ยมประเมินผลลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส. โครงการ "สัจธรรมชีวิต" ที่ อ.บ้านตาก อ.สามเงา อ.เมือง อ.วังเจ้า อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก ในการไปตรวจเยี่ยมครั้งนี้ มีนางเพชร ลูกค้าธ.ก.ส. อ.สามเงา สนใจของมาศึกษา ปฏิบัติธรรม ที่พุทธสถานด้วย ๑ คน ผลการตรวจเยี่ยมเป็นที่น่าพอใจ

อ.๗ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๖

- นายชัยณรงค์ อรุณวรกิตติ อ.๒ ร.ร.ประชาอุปถัมภ์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นำคณะอ.ส.ม. ต.หอกลาง อ.พรหมพิราม จำนวน ๒๓ คน มาเยี่ยมชมและดูงานฐานต่างๆ และวิถีชีวิตชาวชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง

จ.๗,๑๔,๒๑ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. หลังจากนั้น สิกขมาตุมาร่วม ประชุมด้วยถึง ๑๖.๐๐ น.

พฤ.๙ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล สมณะเน้นแก่น พลานีโก สมณะดินทอง นครวโร และพี่เลี้ยง ชาวชุมชนศาลีอโศก ๔ คน ไปติดตามผลผู้เข้า รับการอบรมที่ บ้านตะคร้อ และบ้านทรัพย์สมบูรณ์ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

-ฌาปณกิจศพโยมส้ม (แม่โยมเลี้ยง) ญาติธรรม เก่าแก่ของพุทธสถานศาลีอโศก ณ เชิงตะกอน พุทธสถาน ศาลีอโศก

-นายวีระชัย เลอบุญ ร.ร.ลาซาล โชติระวี จ.นครสวรรค์ นำนักเรียนจำนวน ๗๐ คน มาเยี่ยมชม ดูงานในฐานงานต่างๆ และศึกษาวิถีชีวิตชาวชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงศาลีอโศก

ศ.๑๐ สมณะ และพระทำการปวารณาออกพรรษาให้ว่ากล่าวติงเตือนกันได้ เนื่องในวันออกพรรษา
-วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๖
-เวียนธรรมเช้า สมณะ และสิกขมาตุ
- เย็นญาติธรรม พูดถึงอานิสงส์ในช่วงเข้าพรรษานี้ ได้อะไรบ้าง
-๑๓.๐๐ น. ประชุมสามัญประจำปี เลือกคณะกรรมการสหกรณ์กู้ดินฟ้า จำกัด

ส.๑๑ สมณะและสิกขมาตุบิณฑบาตในชุมชน ถือเป็นการตักบาตรเทโวของชาวชุมชนพวกเรา
-สมณะกำแพงพุทธสุพโล สมณะดินทอง นครวโร พระพลังงานและพี่เลี้ยงชาวชุมชน ๖ คน ไปตรวจเยี่ยม ประเมินผลลูกค้าพักหนี้ธ.ก.ส. โครงการสัจธรรมชีวิตที่ อ.พิชัย อ.เมือง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

อา.๑๒ สมณะและสิกขมาตุการศึกษา คณะคุรุและชาวชุมชนที่สนใจประชุมเรื่องการศึกษา

จ.๑๓,๒๐ ตรวจศีล คนวัด ชาวชุมชน นิสิต ม.วช. และนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก

พ.๑๕ สมณะดินทอง นครวโร สมณะหนักแน่น ขันติพโล ไปอบรมลูกค้าพักหนี้ธ.ก.ส.ที่วัดบางหว้า ต.ตะพานหิน จ.พิจิตร

พ.๑๕-อา.๑๙ อบรมลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส. โครงการ"สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๕๔ จากอำเภอบางไทร จ.กำแพงเพชร จำนวน ๑๑๒ คน พนักงาน ธ.ก.ส. ๒ คน

ศ.๑๗-ส.๑๘ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร พระเอีย ขันติโก ญาติธรรมจำนวนหนึ่ง และน.ร.ชั้น ม.๒ จำนวน ๔ คน ไปศึกษานอกสถานที่ และอบรมลูกค้าพักหนี้ธ.ก.ส.ที่ศูนย์ฝึกผู้นำของพลตรีจำลอง ศรีเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ส.๑๘- อา.๑๙ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล สมณะหนักแน่น ขันติพโล ไปประชุมกลุ่มเพชรผาภูมิ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

อา.๑๙ สมณะและสิกขมาตุการศึกษา คณะคุรุและชาวชุมชนที่สนใจประชุมการศึกษา
-ประชุมสรุปงานอบรมลูกค้าพักหนี้ธ.ก.ส. โครงการ"สัจธรรมชีวิต" รุ่น ๕๔
-เปิดตลาดนัดผักไร้สารพิษ บริเวณปั๊มน้ำมัน หน้าร้านใจฟ้า

จ.๒๐ สมณะเดินดิน ติกขวีโร และสมณะฟ้าแสง ปรากโร มาเยี่ยมพุทธสถานศาลีอโศก
-สมณะกำแพงพุทธ สุพโล สมณะหนักแน่น ขันติพโล ไปตรวจเยี่ยมประเมินผลลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส.โครงการ"สัจธรรมชีวิต" ที่ จ.แพร่

พ.๒๒ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร สมณะดินทอง นครวโร ไปประชุมกลุ่มชัยนาท เตรียมงานโรงบุญ มังสวิรัติ ๕ ธันวามหาราช

ศ.๒๔. สมณะและพระลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์เสร็จแล้วสมณะประชุมอปริหานิยธรรม

-ประชุมกรรมการสหกรณ์กู้ดินฟ้าจำกัด สมณะดินทอง นครวโร เป็นที่ปรึกษา

-ประชุมชาวชุมชนศาลีอโศก สมณะดินทอง นครวโร เป็นประธาน

ส.๒๕ สมณะและสิกขมาตุการศึกษาคณะคุรุและชาวชุมชนที่สนใจร่วมประชุมการศึกษา

จ.๒๗ ประชุมกรรมการวิทยุชุมชนไพศาลีสัมพันธ์ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโรที่ปรึกษา

จ.๒๗-อ.๒๘ อบรมผู้สูงอายุจากตำบล ต่างๆในอ.ไพศาลี ตามโครงการ"สุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี" ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ ผู้เข้ารับการอบรม ๘๐ กว่าคน

อ.๒๘-พ.๒๙ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร พระอาคันตุกะเอีย และพระพลังงาน พร้อมญาติธรรม จำนวนหนึ่ง ไปอบรมลูกค้าธ.ก.ส. ที่ศูนย์ฝึกผู้นำ ของพลตรีจำลอง ศรีเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

พ.๒๙ สมณะร่มเมือง ยุทธวโร เดินทาง ถึงพุทธสถาน เทศน์โปรดญาติโยมก่อนฉัน และสอนธรรมะ บนกระดานดำตอนเย็น

พฤ.๓๐ ส.ร่มเมือง ยุทธวโร สมณะดินทอง นครวโร พระอาคันตุกะพลังงาน นำคุรุ นิสิต ม.วช. และ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ไปทัศนศึกษา

ข้อคิดสุดท้าย
If you do against your will, you shall be make profits.
ถ้าเธอฝืนใจตัวเธอเอง เธอจะได้กำไร

*** สมณะเน้นแก่น พลานีโก

มีต่อหน้าถัดไป