สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

e-mail : [email protected]
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๖ (๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๖)

-กรรมการขาดประชุม ๔ คน

-นางมลฤดี รายะรุจิ กรรมการ รายงานการเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครบรอบ ๑ ปี

-มอบหมายให้ ท.ญ.อรพิน ทิพย์เวศ น.ส.เบญจวรรณ เจริญวงษ์ และ น.ส.สุภาณี บูรพ์ภาค เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๔๖ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

-ได้รับหนังสือผลงานวิจัยคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๕ จำนวน ๑ เล่ม


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

e-mail : [email protected]
ครั้งที่ ๙/๒๕๔๖ (๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๖)

-กรรมการขาดประชุม ๑๐ คน

-ชมรมขยะวิทยา นายเฉลิม บุญฤทธิ์ นักประดิษฐ์ในหมู่บ้านปฐมอโศก รายงานความสำเร็จในการผลิตเตากำจัดขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดขยะ และสามารถทำลายขยะโดยไม่มีมลพิษ โดยมีน้ำมันดิบเป็นผลพลอยได้ สามารถนำไปกลั่นเป็นน้ำมันเบนซิน โซลา

-ราชธานีอโศก น้ำลดลงแล้ว เริ่มปลูกผัก เพื่อรองรับงานปีใหม่ตลาดอาริยะ'๔๗ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๗


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

E-mail : [email protected]
ครั้งที่ ๙/๒๕๔๖ ( ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ )

-กรรมการที่ขาดประชุม ๖ คน

-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม (สส.พธ.) กิจการดำเนินไปตามปกติ

-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่(ชมร.ช.ม.) เปิดบริการทุกวันในช่วงเทศกาลเจ กำหนดราคาอาหารในช่วงเทศกาลเจ (กรณีเหมาแจก) การเหมาแจกอาหารตั้งแต่เปิดบริการจนถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๖ มีจำนวน ๙๓ ครั้ง

-ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม มีผู้ใช้ บริการจำนวน ๔๔๐ คน ยืมหนังสือ ๑๕๑ เล่ม สมาชิกใหม่ ๕ คน เปิดทำการ ๒๕ วัน ได้รับสื่อเป็นอภินันทนาการจากนางจุฬา สุดบรรทัด ประธานชุมชนสันติอโศก

-ชมรมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม (นศ.ปธ.) และสโมสรศิษย์เก่านักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมแห่งประเทศไทย(สศ.ปธ.) กำหนดเข้าค่าย ณ ไร่วังสวนฟ้า จังหวัดสระแก้ว ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖ จำนวน ๕๐ คน

-กำหนดบุคคลเพื่อติดตามงานแต่ละด้าน ของสมาคม


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม

email : [email protected]
ครั้งที่ ๙/๒๕๔๖ ( ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ )

-กรรมการขาดประชุม ๔ คน

-ปัจจุบันมีสมาชิก ๒,๙๒๗ ราย

-เท็ปจำหน่ายดีได้แก่คำบรรยายเกี่ยวกับ สุขภาพของ น.พ.เปี่ยมโชค ชลิดาพงศ์ และ น.พ.ดร.อารีย์ วชิรมโน หนังสือจำหน่ายดี ได้แก่ รู้วิธีดีท็อกซ์, ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง, แพทย์ ทางเลือก, หนังสือพิมพ์เราคิดอะไร ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๙ ปี แจกหนังสือเกิดกลางผัก และแผ่นซีดีชุดอาหารของมนุษย์

-บริจาคเงินให้โครงการพิมพ์หนังสือบุญนิยม และโครงการแจกเท็ปในงานมหาปวารณา โครงการละ ๒๐,๐๐๐ บาท

-กำหนดปิดร้านเพื่อร่วมงานมหาปวารณา และงานทำบุญหมู่บ้านชุมชนปฐมอโศก ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

-อาคารดาดฟ้าร้านธรรมทัศน์ฯ มีรอยร้าว น้ำฝนรั่วซึม อยู่ระหว่างติดต่อช่างมาซ่อมแซม

-การเก็บหนังสือคืนสายส่ง คาดว่าใช้เวลา ประมาณ ๓ สัปดาห์จึงจะหมด


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแด่ชีวิต จำกัด

ครั้งที่ ๗/ ๒๕๔๖ (๓๐ กันยายน ๒๕๔๖)

-กรรมการขาดประชุม ๖ คน

-การต่อเติมคลังสินค้า จะมีการเขียนแบบ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง

-ได้ซ่อมแซมดาดฟ้าที่รั่วซึมเสร็จเรียบร้อย แล้ว หลังเทศกาลเจจะติดต่อช่างมาซ่อมแซมหลังคาหน้าร้าน

-ปิดทำการเพื่อร่วมงานวันมหาปวารณาระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ หากผู้ใดไม่สามารถ ไปร่วมงานได้ต้องยื่นใบลา

-เปิดรับสมัครพนักงาน ๓ ตำแหน่ง

-รับโอวาทจากสมณะเมืองแก้ว ติสสวโร


ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย
สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.)

สิงหาคม-กันยายน ๒๕๔๖

-สมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยแต่ละครั้ง ๑๔ คน

-การทดลองขายอาหารโดยให้ลูกค้าบริการตัวเองดำเนินไปด้วยดี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๖

-กำหนดราคาอาหาร อาทิ ขนมจีน จานละ ๑๐ บาท ก๋วยเตี๋ยวทุกอย่าง ชามละ ๑๐ บาท (ยกเว้นพิเศษ ราคาชามละ ๑๕ บาท) สลัดจานละ ๑๐ บาท ข้าวกล้องถุงละ ๓ บาท ข้าว+กับข้าว ๑-๒ อย่าง จานละ ๑๐ บาท ข้าว+กับข้าว ๓ อย่าง ราคา ๑๕ บาท ข้าวผัด+กับข้าว(อย่างเดียว) จานละ ๑๐ บาท

-รับทำอาหารในงบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท ในงานอบรมหลักสูตรสร้างผู้นำ (รุ่นที่ ๑) ณ ชุมชนสันติอโศก ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ กันยายน ๒๕๔๖

-แจ้งสมาชิกเจ็บป่วย

-จัดแบ่งบุคคลดูแลรับผิดชอบแผนกต่างๆ ในช่วงเทศกาลเจ

-นักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกช่วยแบ่งเบางานในช่วงเทศกาลเจได้มาก หลังงานเจ ไม่ควรพานักเรียน ไปเลี้ยงนอกสถานที่ และควรเลี้ยงนักเรียนฐานอื่นๆด้วย เพื่อความเสมอภาค และเลี้ยงแบบองค์รวม

-ช่วงงานมหาปวารณาจะปิดร้านเพื่อ ซ่อมแซม ระหว่างวันที่ ๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ โดยจะจัดอาหาร บรรจุถุงขาย ณ หน้า ร้านกู้ดินฟ้า ในวันที่ ๔-๖, ๑๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

- วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ครบรอบ ๒๑ ปี ชมรมฯ แจกอาหารแก่ลูกค้าโดยไม่คิดราคา

-การประชุมทุกครั้งรับโอวาทจากสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช ยกเว้นเดือนกันยายน รับ โอวาทจากสมณะสิริเตโช และ สิกขมาตุผาแก้ว

สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)
๑๙ กันยายน ๒๕๔๖

- สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๐ คน

- กำหนดราคาอาหารเหมาแจก ช่วงเทศกาลเจ อาทิ ก๋วยเตี๋ยวหลอดและข้าวราดแกง ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท ก๋วยเตี๋ยวราคา ๓,๐๐๐ บาท อาหารธรรมชาติ ๓,๐๐๐ บาท ขนมจีนราคา ๒,๐๐๐ บาท สลัดสมุนไพรราคา ๑,๐๐๐ บาท ผัดไทยราคา ๑,๐๐๐ บาท หากเหมาแจกอาหารทุกอย่างภายในร้าน ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

-มีผู้พักค้างที่ชมรมฯ ๑๑ คน

-แผนกอาหารแห้งมีบริการอย่างเพียงพอ ตลอดเทศกาลเจ

-ปั๊มน้ำมันบางจากข้างชมรมฯบริจาคตู้ไม้ให้ ๒ ตู้

-สมาชิกเปิดใจ

-รับโอวาทจากสมณะเห็นทุกข์ ยตินทริโย สมณะลานบุญ วชิโร


สรุปรายงานการประชุม เครือข่ายชุมชนชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๒๑ กันยายน)

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๘ คน

-สมาชิกพักค้างในชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ชาย ๒๑ คน หญิง ๓๙ คน นักเรียน ๒๑ คน

-เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๖ ได้เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านที่บ้านแม่เลา ทราบว่ารัฐมีนโยบาย ให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงในปี พ.ศ.๒๕๔๗ โดยชุมชนภูผาไม่ขอรับการติดตั้งไฟฟ้า

-สร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเสร็จแล้ว แต่ยัง ไม่ได้ติดตั้งเครื่อง

-ถนนตั้งแต่สะพานถักทอใจขึ้นมา เป็น ถนนส่วนบุคคลของชาวชุมชน ผู้ใหญ่บ้านลงนาม รับรองแล้ว

-ได้รับเงินสนับสนุนจาก พ.ต.หญิงศิริลักษณ์ ศรีเมือง เพื่อใช้ในกิจกรรมของนักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

-หลังออกพรรษาจะสร้างที่พักหญิง ณ ลานนาอโศก

-สมาชิกผู้อายุยาวรวมตัวกันเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ ไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจ๊อม เพื่อขอดินลูกรังมาถมพื้นที่ ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ตั้งแต่ทางแยก ถนนสันทราย-พร้าว เข้าสู่หมู่บ้านหมู่ที่ ๔ จนถึงลานนาอโศก รวมระยะทาง ๒ กิโลเมตร

-รับโอวาทจากสมณะบินบน ถิรจิตโตและสมณะลานบุญ วชิโร

เชียงรายอโศก (กันยายน)
๒๕๙ หมู่ ๘ ต.ท่าสาย อ.เมือง เชียงราย ๕๗๐๐๐

ชุมชนนี้เป็นศูนย์อบรมสัจธรรมชีวิต มากว่า ๓๐ รุ่น ในเดือนกันยายน ๒๕๔๖ มีการอบรม ๓ รุ่น เป็นเกษตรกรจาก อ.แม่สาย, อ.เทิง และ อ.แม่ใจ ในช่วงวันที่ ๓-๗, ๑๐-๑๔ และ ๒๖-๓๐ กันยายน ตามลำดับ

เสร็จจากการอบรม ผู้อุทิศแรงกายแรงใจ เพิ่มพลังตนเอง เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น และซ่อมแซม ส่วนบกพร่องด้วยการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร แกนนำสุขภาพ เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ(คกร.) ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ กันยายน ๒๕๔๖ โดยรายงานตารางเวลาอย่างละเอียด และเน้นการมีสุขภาพดี ด้วย ๗ อ.

กลุ่มปราการอโศก (๕ ตุลาคม ๒๕๔๖)

- สมาชิกเข้าประชุม ๙ คน

- สมณะที่รับนิมนต์เป็นประธานการประชุมติดภารกิจงานอบรมที่สวนศรีบูรพา ปราจีนบุรี ส่วนสมณะ และสิกขมาตุรูปอื่นๆนั้น ติดภารกิจต่างๆ จึงไม่มีนักบวชเป็นประธานในที่ประชุม (สันติอโศก)

-แจ้งยอดเงินการเข้าโครงการร่วมบุญปฐพีพุทธวิหารพันปี พระบรมสารีริกธาตุ

-อนุมัติเงิน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อร่วมพิมพ์เอกสารสันติอโศก ให้ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

-นางโสภา ทะสะโส เจ้าของร้านมังสวิรัติที่สมุทรปราการ สมาชิกกลุ่มเป็นเจ้าภาพประกอบอาหารถวายนักบวชและเลี้ยงญาติธรรมในงานมหาปวารณา (๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖) ณ ปฐมอโศก

-กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดงานโรงบุญมังสวิรัติ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

-นางผ่องศรี ปัจฉิมนันท์ และนายสมมาตร เจริญศรี กล่าวว่าพวกเราได้ร่วมประชุมทำงานหลายอย่าง ทั้งงาน ๕ ธันวาฯ งานมหาปวารณา เป็นเวลาสมควรแล้ว ทุกคนที่ได้รับหน้าที่ตามที่มอบหมาย ให้ทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ชุมชนเมฆาอโศก
๕๖ หมู่ ๗ บ้านสายตรีสี(ใต้) ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด บุรีรัมย์ ๓๑๑๘๐

พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ พร้อมสมณะอีก ๔ รูป เดินทางมาถึงชุมชนในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ เพื่อร่วมงานศพ นายทิน ชาวสวน ซึ่งเป็นบิดาของนายบุญเลิศ ผู้รับใช้กลุ่มเมฆาอโศก พ่อท่านแสดงธรรม หน้าศพ เรื่องการเกิดการดับ และกล่าวว่ามีญาติธรรมหลายจังหวัดพยายามรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดชุมชน แต่กลุ่มเมฆาอโศก เกิดขึ้นแบบธรรมชาติ

ส่วนการฌาปนกิจศพในครั้งนี้ ท่านสมณะเดินดิน ติกขวีโร เป็นประธาน นับเป็นศพแรก ที่จัดขึ้นในชุมชนเมฆาอโศก

ป.ล. พ่อท่านได้เดินดูพื้นที่ของชุมชน ก่อนจะเทศน์โปรดชาวชุมชนและญาติธรรม ที่มาร่วมฟังธรรมเกือบ ๑๐๐ คน


สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๖

ห้องเผยแพร่เท็ป
ทำวัตร
ก่อนอื่นต้องแก้ไขตนให้ได้ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
จงกล้าตายให้จริง จิตคุณจะแข็งแรง
สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ก่อนฉัน
สังคมที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัว สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
พัฒนาบูรณาการสู่พุทธภูมิ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
สัมภาระวิบากของโพธิสัตว์สู่พุทธภูมิ
สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
ปาฐกถา
ชีวิต...อยู่ในกำมือเรา ดร.สาทิส อินทรกำแหง ๒ ม้วน

ธรรมปฏิสัมพันธ์
จดหมายออก ๑๐ ฉบับ

ธรรมปฏิกรรม
จดหมาย ๕๐๐ ฉบับ
สิ่งตีพิมพ์ ๒๕ ฉบับ
ส่งคืน ๑๐ ชิ้น
แสตมป์บุญ ๑,๐๒๕ บาท

ธรรมพิมพ์
สารอโศก(สร้างผู้นำ) ๙,๐๐๐ เล่ม
ดอกหญ้า (รวมพลคนมีสุข) ๓๑,๐๐๐ เล่ม

สถิติธรรมโสต
เท็ป ซีดี วีซีดี วิดีโอ
ผู้มาติดต่อ เท็ป ๑๕๕ ซีดี ๑๙ วีซีดี ๑๖ วิดีโอ ๑๓ ราย
จำนวนที่ยืม เท็ป ๒,๗๔๘ ซีดี ๕๓ วีซีดี ๔๘ วิดีโอ ๔๒ แผ่น/ม้วน
สมาชิกเพิ่ม เท็ป๔ ราย วิดีโอ ๑ ราย
สื่อที่ออกใหม่ เท็ป ๗๒ ซีดี ๑๖ วีซีดี ๘ วิดีโอ ๖ แผ่น/ม้วน
พัสดุ ๕๕ ชิ้น


ใจเจ็บไม่มี
ใครเจ็บใจ คือ อัตตาบ้า