สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๖ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖)

-กรรมการขาดประชุม ๓ คน

-รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๖

-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๔๖

- ผู้มีจิตศรัทธาบริจาครถกระบะบรรทุกยี่ห้อ โตโยต้า รุ่นไฮลักซ์ เลขทะเบียน ณก 7551 กรุงเทพมหานคร ราคา ๒๔๕,๐๐๐ บาท

- ได้รับหนังสือเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย เชียงราย สันนิบาตมูลนิธิเขตบึงกุ่ม, สำนักงาน พุทธมณฑล เป็นต้น

-โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก รายงาน กิจกรรมที่ผ่านมา และได้รับเงินอุดหนุน จากรัฐบาลเดือนพฤษภาคม-กันยายน ๒๕๔๖ ครูใหญ่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยา-ลัยรามคำแหง (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

-แผนกธรรมรูปจัดพิมพ์ปฏิทินอโศก ๒๕๔๗ จำนวน ๗,๐๐๐ ชุด ภาพหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ คู่กับสมณะโพธิรักษ์

-ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสรรเสริญ จาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในฐานะที่ มูลนิธิได้ประกอบภารกิจตามบทบาท หน้าที่ที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็น อย่างดียิ่ง

-ได้รับใบสำคัญเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ (แบบ ม.น.๔) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖-๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๖

-อนุมัติเงิน ๒๐,๐๐๐ บาทช่วยงานปีใหม่ ตลาดอาริยะปี ๒๕๔๗

-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติผู้รับบริการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖ จำนวน ๗๗ ราย

-กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศกสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๖ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖)

-กรรมการขาดประชุม ๙ คน

-ชมรมขยะวิทยา นายเฉลิม บุญฤทธิ์ รายงานว่า ได้พยายามพัฒนาเครื่องควบคุม การเผาเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น อาจจะนำไปแสดงสาธิตในงานปีใหม่ที่ชุมชนราชธานีอโศก

- ชุมชนราชธานีอโศก อยู่ระหว่างการเตรียมจัดงานปีใหม่ ๒๕๔๗ และมีผู้บริจาคก้อนหิน ให้ชุมชนเป็นจำนวนมาก

-กิจกรรมผ่านสื่อวิทยุ สถานีวิทยุชุมชนสันติอโศก นวมินทร์ ซอย ๔๔ อยู่ในระหว่างปรับปรุงเครื่องส่งวิทยุใหม่

-ได้รับเชิญจากสันนิบาตมูลนิธิเขตบึงกุ่ม เพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๔๖ สันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชู-ปถัมภ์ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖

-ได้รับหนังสือจากสำนักงานพุทธมณฑล ขอความร่วมมือและอุปถัมภ์การจัดงานปฏิบัติ ธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ พุทธมณฑล ในวันที่ ๓-๗ ธันวาคม ๒๕๔๖

-อนุมัติเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดงานตลาดอาริยะปีใหม่ ๒๕๔๗ ณ ชุมชนราชธานีอโศก อุบลราชธานี

-พลตรีจำลอง ศรีเมือง ประธานกรรมการ เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาว่ากองทัพธรรมมูลนิธิ ควรจะมีกิจกรรมเพิ่มจากปัจจุบัน โดยให้คณะกรรมการช่วยกันคิดแล้วนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

E-mail: [email protected]
ครั้งที่๑๐/๒๕๔๖ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖)

-กรรมการที่ขาดประชุม ๖ คน

-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม (สส.พธ.) จะจัดโรงบุญมังสวิรัติ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๓ แห่ง คือย่านถนนจรัญสนิทวงศ์ หน้าบจ.แด่ชีวิต และย่านห้วยขวาง ส่วนงานตลาดอาริยะปีใหม่ ๒๕๔๗ ณ ชุมชนราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี ชมรมเปิดร้านจำหน่ายส้มตำและผ้าห่มในราคาต่ำกว่าทุน และร่วมแสดงบนเวที

-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขา เชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.) รายงานกิจกรรมที่ผ่านมา

-ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม สถิติเดือน พฤศจิกายน มีผู้ใช้บริการจำนวน ๔๑๐ คน ยืม หนังสือ ๑๗๑ เล่ม สมาชิกใหม่ ๓ คน เปิด ทำการ ๒๔ วัน ได้รับอภินันทนาการหนังสือและสื่อวีซีดีจากหน่วยงานในชุมชน และแผนที่ จาก หจก.บางกอกไกด์ อ่อนนุช กรุงเทพฯ

-โรงเจสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม ไม่เลือกตั้ง ผู้รับใช้กลุ่ม แต่เลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม แทน จำนวน ๕ คน เริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และให้คณะกรรมการ ชุดที่ ๒ ส่งมอบรายงานบัญชีให้คณะกรรมการชุดที่ ๓ โดยด่วน

- ชมรมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม (นศ.ปธ.) และสโมสรศิษย์เก่านักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมแห่งประเทศไทย (สศ.ปธ.) จัดงานรับขวัญบัณฑิต ณ ชุมชนสันติอโศก เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ จัดโรงบุญมังสวิรัติ ณ แผงอาหารที่ ๒๒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ กำหนดจัดอบรมค่ายจริยธรรม ณ ไร่วังสวนฟ้า จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๖

-เครือข่ายชุมชนชาวอโศก ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ จัดงานบุญ ฮอมข้าวระหว่างวันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ชุมชนราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี จัดอบรมแกนนำเกษตรกรรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๖

-น.ส.กานดา สายงาม บริจาคที่ดินโฉนด เลขที่ ๕๘๔๐ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จำนวน ๖ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา ให้สมาคมฯ ทำเป็นศูนย์สุขภาพ

-ได้รับหนังสือจากสำนักงานพุทธมณฑล ขอความร่วมมือและความอุปถัมภ์ เชิญชวนบริจาค ทรัพย์ตามกำลังศรัทธา โดยสมาคมทำหนังสือ ในนาม ๔ องค์กรว่าได้จัดโรงบุญมังสวิรัติทั่วประเทศเพื่อเชิญชวนส่งเสริมประชาชนให้ร่วม
กันละเว้นเบียดเบียนชีวิตสัตว์ เป็นการไถ่ชีวิต โคกระบืออย่างแท้จริง เพื่อถวายเป็นพระราช กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอถือเอา กิจกรรมนี้เป็นการสนองนโยบายรัฐบาล และได้จัดส่งวารสารของสมาคมฯ ไปให้


สรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)

(๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๖)

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๖ คน

-ในเทศกาลเจได้จัดอาหารให้ลูกค้าบริการ ตนเอง ได้รับการสนับสนุนดี

-พิจารณาสินค้าประเภทยาเหลือค้างจะหมดอายุ ให้งดสั่ง

-มีผู้นำสิ่งต่างๆมาช่วยในเทศกาลเจ อาทิ ผักพื้นบ้านและผักไร้สารพิษ และผลไม้จาก ชุมชนภูผาฟ้าน้ำและญาติธรรม กระเทียม ๒๐ กก. จากลูกค้า ร้านอิสริยผล บริจาคก๋วยเตี๋ยว จำนวน ๒๐ กก. หจก.ดีม่า เชียงใหม่ บริจาค เครื่องกรองน้ำ

-ได้รับเตาแก๊ส, ผ้าม่อฮ่อมจากคุณใจประนม เพื่อตัดเครื่องแบบให้สมาชิกช่วยงานประจำ ชมรมฯ จำนวน ๑๕ คน คุณต้นแก้ว และคุณกานดาช่วยตัดเย็บให้

-นางอิ่มใจช่วยค่าใช้จ่ายในการปูแผ่น สเตนเลส บริเวณที่วางหม้อ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

-สมาชิกเปิดใจและรับโอวาทจากสมณะลานบุญ, สมณะเห็นทุกข์


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทพลังบุญ จำกัด

ครั้งที่ ๘/๒๕๔๖ (๖ ตุลาคม ๒๕๔๖)

-กรรมการขาดประชุม ๑๐ คน

-ช่วงเทศกาลเจ บริษัทเปิดทำการทุกวัน

-เนื่องจากคุณใจธรรม คุณเพชรเพลิงธรรม ขอลาออก จึงแต่งตั้งกรรมการพิจารณาสินค้า ดังนี้ ๑.น.ส.ประกายขวัญ ปัญญาพร ๒.น.ส. น้อมนบ ปัฐยาวัต ๓.น.ส.น้อมขวัญ ปัฐยาวัต ส่วนผู้ดูแล เรื่องเสื้อผ้า คือ น.ส.สลิลทิพย์ แสงโรจน์-รัตน์

-บริษัทยินดีจ้างนักศึกษาจากวิทยาลัย- พาณิชยการมาช่วยงานบัญชี และพิมพ์ข้อมูล

-สินค้าที่ขาดแคลนภายในร้านได้แก่ เต้าหู้ยี้

-แผนกยาแจ้งยอดซื้อ-ยอดขาย

-รณรงค์การใช้เลขไทยในการเขียนป้าย

-รับโอวาทจากท่านสมณะ ซาบซึ้ง สิริเตโช : พวกเราเข้าใจเรื่องการทำงานไม่ใช่เรื่องเงิน สังเกตได้ว่า พอจบเทศกาลเจปีนี้หน่วยงานต่างๆ ไม่มีโครงการไปเที่ยวพักผ่อนเหมือนปีก่อนๆ หากทำงานอย่างมีอิทธิบาท ย่อมมีปีติ เบิกบานเป็นสุข เกิดพลัง เกิดมรรคผล อ่านจิตอ่านใจได้ สามารถ คลี่คลายระบายออกได้ในทางที่ถูกที่ดี ฉลาดใน การหาทางออก

ครั้งที่ ๙/๒๕๔๖ (๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖)

-กรรมการขาดประชุม ๑๐ คน

-จัดงานครบรอบ ๑๗ ปี บจ.พลังบุญ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. นิมนต์พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์แสดงธรรม ณ พระอุโบสถ พุทธสถานสันติอโศก

-กำหนดบุคคลแทนคนเดิม ดังนี้ ฝ่ายการ เงิน น.ส.สลิลทิพย์ แสงโรจน์รัตน์ ฝ่ายคลัง สินค้า นายชนะ ยศตระกูลการ

-ขึ้นราคาข้าวหอมมะลิเพิ่มกิโลกรัมละ ๑ บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

-ฝ่ายบุคคลแจ้งว่ามีผู้มาสมัครใหม่ ๔ คน ได้แก่ นางมณี แสงทองไพโรจน์ น.ส.นิษณา มีสุวรรณ นางแวง ชุ่มหมื่นไวย์ น.ส.ศรัญญา วรญาณศรี ได้มอบหมายงานให้แต่ละคนแล้ว

-ฝ่ายคลังสินค้า ขอความร่วมมือจากพนักงาน ประจำชั้นทุกแผนก หากสินค้าใดมีปัญหา กรุณาแจ้งผู้รับผิดชอบและเขียนป้ายติดไว้

-แผนกยา แจ้งยอดซื้อ-ขายกาแฟที่ใช้ทำ ดีท็อกซ์ประเภทละลายน้ำร้อนทันที (instant coffee) จำหน่ายได้ดี เพราะสะดวกในการใช้

-อนุมัติให้ใช้รถตู้บริษัทพาพนักงานไป ออกกำลังกายที่ สวนน้ำบึงกุ่ม ในวันจันทร์ และวันพุธ

-น.ส.น้อมนบ ปัฐยาวัต จะไปร่วมกิจกรรมค่าย ๗ อ. ณ สถาบันฝึกอบรมผู้นำ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ

-เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ รถตู้ พลังบุญประสบอุบัติเหตุยางล้อหลังระเบิด ขณะพาสิกขมาตุปราณีไปหาหมอ โดยมีคุณเซี้ยม พัชรินทร์เป็นคนขับ แต่ไม่มีใครได้รับอันตราย และมอบหมายให้นายธงชัย แซ่โง้ว อาสาสมัคร นำรถไปเข้าอู่ที่ลาดพร้าวยานยนต์ เพื่อพิจารณา เปลี่ยนล้อ

-นายสมพงษ์(หินผา) สกุลช่างอโศก: มีพนักงานใหม่เข้ามาหลายคน ขอให้ผู้บริหารกับพนักงานมีความเป็นพี่น้องกันมากขึ้น เพื่อลดช่องว่างระหว่างกัน

-นางอาภรณ์(ทอธรรม) แจ้งว่า น.ส.กานดา สายงาม ญาติธรรมเก่า บริจาคที่ดิน อ.ปากพลี นครนายก จำนวน ๕ ไร่ให้สันติอโศก มีโครงการจัดสรรที่ดินแบ่งขายทำเป็นชุมชนและศูนย์ สุขภาพให้แก่ชาวอโศก เพื่อต่อไปจะได้ใช้เป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนคลาย ใช้เวลาเดินทางจาก กรุงเทพฯ ประมาณ ๑ ชม. ๔๕ นาที

-ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดีกล่าวว่าแม้ระบบ บุญนิยมจะดีที่สุด แต่ทุนนิยมมีจุดดี ควรนำมา ศึกษา ประยุกต์ใช้ เช่น กฎระเบียบและหลัก การต่างๆ

-รับโอวาทจากท่านสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช : หากชัดเจนในเป้าหมาย แม้พบอุปวรรค ย่อมไม่ท้อ หากหมกมุ่นแต่เรื่องไม่ยินดีก็จะเผลอ ตกภพในเรื่องที่ไม่สมใจ ตีภพไม่แตก ขาดสติ คิดแต่แง่ลบ จนในที่สุดบาปหล่นทับ เอาตัวไม่รอด การจะคิดเตือนคนอื่นต้องทำใจให้สงบ ไม่รอ ไม่หวัง แต่เราทำ ทำใจให้ศรัทธาต่อพ่อท่านและหมู่กลุ่ม


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท แด่ชีวิต จำกัด

ครั้งที่ ๘/๒๕๔๖ (๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๖)

-กรรมการขาดประชุม ๖ คน

-ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารและปรับระบบระบายน้ำห้องน้ำ รวม ๕ ห้อง เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

-บริษัทแด่ชีวิต จำกัดเข้าดูแลลานจอดรถหลังบริษัทพลังบุญ จำกัด

-กำหนดปิดร้านเพื่อร่วมงานมหาปวารณา ที่ปฐมอโศก ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และเปิดทำการวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

-การประชุมพาณิชย์บุญนิยม เปลี่ยนเป็น เวลา ๐๖.๓๐ น. ส่วนใหญ่เกี่ยวกับนโยบายและการแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงาน

-มอบหมายให้นายมงคล ฉิมพลี ปฏิบัติ หน้าที่ขนส่งสินค้าแทนนายสุชิน เจิดจิตกุศล ซึ่งป่วยและจะไปประกอบกิจการส่วนตัว

-ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเยาวชนคน สร้างชาติ ณ ชุมชนสันติอโศก

-รับโอวาทจากสมณะกล้าตาย ปพโล เน้น เรื่องศีลเป็นสำคัญสรุปรายงานการประชุม
เครือข่ายชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๑๘ ตุลาคม)

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๔๕ คน

-การติดตั้งโทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยและใช้งานได้แล้วคือ ๐๕๓-๒๒๘๕๕๘-๙

-สมาชิกที่อยู่ประจำ ชมร.ช.ม. บ้านเห็ด ชุมชนภูผาฟ้าน้ำและลานนาอโศก ให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่า สมาชิกชุมชนภูผาฟ้าน้ำ และใช้กฎระเบียบข้อบังคับเดียวกัน

-กำหนดการประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ เปลี่ยน จากเดิมเป็นวันเสาร์สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนเวลา ๑๖.๐๐ น.

-วิทยุชุมชนอยู่ในระหว่างทดลองการกระจายเสียงในคลื่นความถี่ ๙๐ เมกะเฮิรตซ์

-กลุ่มบูรพาอโศกจำนวน ๔๐ คน นำโดย ท.พ.ทศพล-ท.ญ.ศิริมา เปี่ยมสมบูรณ์ มาอบรมหลักสูตรมหัศจรรย์ที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

-กำหนดการเบิกค่าน้ำมันรถเจื้องเจื้อง ครั้งละ ไม่เกิน ๒๕๐ บาท

-สมณะฝ่ายการศึกษา และคณะคุรุร่วมประชุมสัมมนาร่างหลักสูตรสถานศึกษา ที่อุทยาน แห่งชาติศรีลานนา ต.ช่อแล อ.แม่แตง เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖

-ขอให้คณะรับใช้ทุกบุญนิยม ญาติธรรม ภูผาฯ ตลอดจนผู้สนใจเขียนบทความ สภาวธรรม ส่งคุณใบจริง เพื่อนำลงหนังสือภูผาฟ้าน้ำนิวส์ แจกงานฉลองหนาวปี ๒๕๔๗

-รับโอวาทจากท่านสมณะถิรจิตโตและสมณะโพธิสิทโธ

กลุ่มปราการอโศก (๕ ตุลาคม)

-สมาชิกเข้าประชุม ๙ คน

-สมณะที่รับนิมนต์เป็นประธานการประชุม ติดภารกิจงานอบรมที่สวนศรีบูรพา ปราจีนบุรี ส่วนสมณะและสิกขมาตุรูปอื่นๆนั้นติดภารกิจ ต่างๆ จึงไม่มีนักบวชเป็นประธานในที่ประชุม(สันติอโศก)

-แจ้งยอดเงินการเข้าโครงการร่วมบุญปฐพี พุทธฯ

- อนุมัติเงิน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อร่วมพิมพ์ เอกสารสันติอโศก ให้ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติ ธรรม

- นางโสภา ทะสะโส เจ้าของร้านมังสวิรัติที่ สมุทรปราการ สมาชิกกลุ่มเป็นเจ้าภาพประกอบ อาหารถวายนักบวชและเลี้ยงญาติธรรมในงาน มหาปวารณา(๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖) ณ ปฐมอโศก

- กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดงานโรงบุญมังสวิรัติ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

- นางผ่องศรี ปัจฉิมนันท์ และนายสมมาตร เจริญศรี กล่าวว่าพวกเราได้ร่วมประชุมทำงาน หลายอย่าง ทั้งงาน ๕ ธันวาฯ งานมหาปวารณา เป็นเวลาสมควรแล้ว ทุกคนที่ได้รับหน้าที่ ตามที่มอบหมาย ให้ทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

กลุ่มปราการอโศก (๙ พฤศจิกายน)

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๘ คน

-สรุปการไปร่วมงานมหาปวารณา ที่ ปฐมอโศก

-ความคืบหน้าของการเตรียมงานโรงบุญมังสวิรัติ ๕ ธันวามหาราช

-พิจารณาการร่วมงานตลาดอาริยะปีใหม่ ๒๕๔๗ ณ ชุมชนราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี และการนำสินค้า ไปจำหน่ายในตลาดอาริยะ ซึ่งมีมติให้นำ น้ำตาลทรายสีรำไปจำหน่ายในงาน ต้นทุนราคา กิโลกรัมละ ๑๓ บาท จำหน่ายในราคา ๑๐ บาท


สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖

เท็ปเผยแพร่
ทำวัตร

ประโยชน์ตนให้ถึง"อรหันต์"ประโยชน์ท่านทำกิจโพธิสัตว์
สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
เคล็ดวิชาสุดยอดของพุทธ " ๒ ม้วน
มรรคผลจากการงาน " ๒ ม้วน
ใจเจ็บคือ"อัตตาบ้า" " ๒ ม้วน
จิตใจเข้มแข็งดีงาม พิชิตโรค " ๒ ม้วน
ทรัพย์สมบัติแท้ๆของคุณคือกรรม " ๒ ม้วน
มรดกกรรมคือทรัพย์สมบัติของชีวิต สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ฝึกฝนพากเพียรอริยภูมิใส่ตน สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ก่อนฉัน
ความลึกซึ้งของภูมิโพธิสัตว์ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
วิธีเอาชนะความตาย สมณะจันทเสฏโฐ ๑ ม้วน
การเกิดการตายที่พระพุทธเจ้าค้นพบ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ธรรมปฏิสัมพันธ์
จดหมายออก ๘ ฉบับธรรมปฏิกรรม
จดหมาย ๕๓๐ ฉบับ
สิ่งตีพิมพ์ ๒๘ ฉบับ
ส่งคืน ๑๐ ชิ้น
แสตมป์บุญ ๒,๐๑๕ บาท

ธรรมพิมพ์
สารอโศก(มหาปวารณา'๔๖) ๙,๐๐๐ เล่ม
ดอกบัวน้อย (เพราะเราไม่ทิ้งกัน) ๘,๐๐๐ เล่ม

- สารอโศก อันดับที่ ๒๖๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ -