วิถีพุทธ
ในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ในโลก
มนุษย์ต้องเรียนรู้หลักการที่พระพุทธเจ้าพาเป็น
ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
ปฏิบัติตน ช่วยตน ช่วยสังคมมนุษยชาติ
ถ้าทำไม่ถูกหลัก ก็ทำลายตน ทำลายโลก
* สมณะโพธิรักษ์.