พุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ '๔๗ ครั้งที่ ๒๘
(โครงการเอื้อมวลชน พัฒนาตน พัฒนาประชาธิปไตย)
วันที่ ๒๙ ก.พ.-๖ มี.ค.๒๕๔๗ ณ พุทธสถานศาลีอโศก จ.นครสวรรค์

งานพุทธาภิเษกฯ ปีนี้ก่อนงานประมาณ ๑ อาทิตย์ นักเรียนสัมมาสิกขา ม.๑ ทุกพุทธสถานทั่วประเทศ ได้มาช่วยเตรียมงานพร้อมกับการเรียนแบบบูรณาการไปด้วย

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ญาติธรรม และนักเรียนสัมมาสิกขา ก็เริ่มทยอยกันมา ส่วนพ่อท่าน เดินทางมาถึง ศาลีอโศกช่วงประมาณบ่ายโมงกว่า ตอนเย็นของวันนี้ มีการฉาย ภาพยนตร์ เรื่องสั้น งานฉลองหนาว และวันนี้ตั้งแต่ ๐๕.๐๐ น. สมณะมหาเถระของชาวอโศก ๒๗ รูป ร่วมประชุมกันที่ตึกกองบุญสวัสดิการ ช่วงบ่าย พ่อท่านได้มาให้โอวาทกับ สมณะมหาเถระ

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ซึ่งเป็นวันแรกของงาน ช่วงเช้า ๐๗.๐๐ น. พ่อท่านได้เดินนำสมณะ สิกขมาตุ บิณฑบาต สายชุมชน มีญาติธรรมรอใส่บาตรกันแถวยาว

ก่อนฉัน ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ ได้มากล่าว ต้อนรับ ญาติธรรมจากทั่วประเทศ และกล่าวเปิดงานพุทธาภิเษกฯ ในครั้งนี้ ซึ่งท่านผู้ว่าฯ ได้พูดถึงว่า "ถ้าทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มีธรรมะกัน บ้านนี้เมืองนี้ก็จะน่าอยู่ ที่นี่เป็นเมือง ปากน้ำโพ เรื่องอบายมุขจะเยอะพอสมควร ซึ่งเป็นหน้าที่ของพ่อเมือง จะนำพาลูกเมือง เข้าสู่ธรรมะให้ได้มากที่สุด ผู้ที่เข้ามาที่นี่ก็คิดว่าเข้ามาโดยอาสา ก็ขอให้เป็นกำลังให้บ้านเมือง ต่อไปในการคิดดี ทำดี พูดดี"

หลังจากผู้ว่าฯกล่าวเปิดงานเสร็จ พ่อท่านนำกล่าวปฏิญาณตนในการสมาทานรักษาอุโบสถศีล และแสดงธรรม ซึ่งได้เทศน์ถึงที่มาของงานพุทธาภิเษกฯครั้งแรกๆ และเนื้อแท้ของพุทธ ต้องมี ศีลสัมปทา คือ มีศีล มีศีลสังวร คือ ถือศีล การสร้างสรรเราก็ทำกันมา โดยเฉพาะสร้างคน เพราะความดีเกิดจากคน อะไรก็เกิดจากคน, ผู้ใดมีฌาน ผู้นั้นเริ่มรู้จักจิตวิญญาณ, ทำงานแล้ว ต้องรู้เห็นจิตที่เกิด, ทำกิเลสละได้จึงจะเกิดฌาน

ธรรมะภาคพิเศษ ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น.
- รายการธรรมะกระดานดำ เรื่อง "คนมีธรรมะต่างจากคนรู้ธรรมะเช่นนี้" โดย สมณะร่มเมือง ยุทธวโร

- รายการสนทนาธรรมกับญาติธรรมผู้ใหม่ เรื่อง "ชีวิตเส้นทางธรรมะต้องแบบนี้" โดย สมณะ เก้าก้าว สรณีโย

- รายการธรรมะฝ่ายหญิง เรื่อง "ผู้หญิงเจริญในธรรมสู่ความหลุดพ้นได้จริงๆ" โดย สม.จินดา ตั้งเผ่า

รายการภาคบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ปฐมนิเทศ โดย สมณะบินบน ถิรจิตโต ได้ฝากเรื่อง อปัณณกธรรม ๓ การปฏิบัติไม่ผิด การสังวร สำรวม ในการกินอยู่ หลับ นอน และสมณะแน่วแน่ สีลวัณโณ ได้นำเอาคอมพิวเตอร์ ที่บันทึก เก็บข้อมูล ทั้งภาพ และเสียง ในการติดตามพ่อท่าน มานำเสนอในเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อจะสื่อว่า พ่อท่านทำงานศาสนา อย่างไร มีความเป็นอยู่อย่างไร บรรยากาศบ่ายนี้ หลายคนก็เบิกบาน ในธรรมกันดี เพราะมีภาพประกอบ ในการเทศน์

หลังรายการภาคบ่าย เป็นการประชุมศิษย์เก่าสัมมาสิกขา ที่ศาลาส่วนกลาง โดยมีพ่อท่าน เป็นประธาน ศิษย์เก่าสัมมาสิกขาพยายามจะจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ากัน และกำหนดวัน คืนสู่เหย้าเข้าคืนถ้ำ ที่จะให้ศิษย์เก่า มาร่วมงานกันให้มากที่สุด

รายการภาคค่ำ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
สัมภาษณ์ปฏิบัติกร ชุด "ชีวิตใหม่หลังจากได้พบสัจธรรมชีวิต" ดำเนินรายการโดย สมณะฟ้าไท สมชาติโก ซึ่งมี นายเอิบ เงินทอง อายุ ๓๙ ปี อาชีพศิลปกรรม และนางกัลยา เปรมปรีด์ อายุ ๓๐ ปี อาชีพรับจ้าง จัดฉากหนัง ทั้งสองคนกำลังมาช่วยงานสร้างหนังให้กับชาวอโศก เรื่อง "ฝากฟ้าแด่ดิน"

นางปลอบ บุญพลี อายุ ๓๗ ปี ทำงานกสิกรรม นายสมศักดิ์ หมั่นทองกลาง อายุ ๔๓ ปี นายวิชัย และ นางรำพึง พรหมวิ นางชมพู เบ้าทอง อายุ ๕๖ ปี นายแน่นในดิน เบ้าทอง อายุ ๓๑ ปี ซึ่งแต่ละคนหลังจาก ได้เข้ามาอบรม สัจจธรรมชีวิต ก็กลับมาบ้านปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ หันมารับประทานอาหารมังสวิรัติ ทำกสิกรรมไร้สารพิษ ลดละอบายมุข กินอยู่อย่างเรียบง่าย พอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย จึงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุข เพราะแต่ละคน ได้นำเอาธรรมะ เอาศีล มาประพฤติปฏิบัติอย่างแท้จริง

วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๗
ธรรมะรับอรุณ เวลา ๐๓.๓๐-๐๕.๔๕ น. โดย พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ เรื่อง "วิถีพุทธ" พ่อท่านนำสวดมนต์ แสดงธรรม(สรุปโดยย่อ) ผู้เห็นความสำคัญในความสำคัญ ซึ่งประโยคนี้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้สำคัญมาก ผู้ใดมีญาณปัญญา ผู้นั้นย่อมเห็นจริง เมื่อเรามาศึกษา เราก็ต้องเห็นว่าอะไรสำคัญ ชีวิตหนึ่งเราควรได้อะไร ที่ควรมีควรเป็น ชีวิตนี้จะสูญเปล่า หากไม่ได้สัจธรรม

ก่อนฉัน
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. สมณะลานบุญ วชิโร แสดงธรรมเรื่อง "เพียงความเข้าใจ" เราควรอ่าน ความรู้สึก ของเราเสมอ เพียงความเข้าใจของเราไม่พอ ก็ต้องมีความเข้าใจคนอื่นด้วย

สมณะกลางดิน โสรัจโจ แสดงธรรมเรื่อง "มโหสถร้อนๆจ้า" เราชาวอโศกยิ่งนานวัน ยิ่งกินมื้อเดียว ได้ยากขึ้น ยิ่งกินมากยิ่งป่วยมาก ยิ่งงานฉลองหนาวผ่านมาเด็กไม่กินข้าวเลย กินแต่ก๋วยเตี๋ยว ต้องกินข้าวเป็นหลัก กับข้าวแค่ ๑ อย่าง ๒ อย่างก็พอ เช่น พวกชาวเขา มีแค่น้ำพริก ไม่กี่อย่าง ก็แข็งแรง อาหารกำหนดชะตาชีวิต คนอายุสั้นกินอาหารตามเหลา คนอายุยาว กินอย่างคนจน คุณจะเป็นอย่างที่คุณกิน

รายการภาคบ่าย เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. แบ่งกลุ่มย่อย มี ๑๑ กลุ่ม
๑. รายการสนทนาธรรมสำหรับผู้มาใหม่ โดย สมณะลานบุญ วชิโร
๒. รายการธรรมฝ่ายหญิง โดย สม.ผุสดี สะอาดวงศ์
๓. รายการธรรมกระดานดำ เรื่อง การปฏิบัติธรรมให้ได้มรรคผลเป็นเช่นนี้ โดย สมณะฟ้าไท สมชาติโก
๔. ธรรมร่มรื่น โดย สมณะเกจิฯ
๕. เดินจงกรม ทำสมาธิ นำโดย สมณะผืนฟ้า
๖. การปฏิบัติ ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง โดย คุณรำพัน ชะเอม
๗. สวนเบิกบุญ(สวนไม้ยืนต้น) โดยคุณไม้ผล
๘. ทำปุ๋ย โดย เกษตรกรสมพงษ์
๙. ขุดตอกระถิน ขนดิน
๑๐. ทำบ้านดิน
๑๑. ใส่ปุ๋ยว่านหางจระเข้

รายการภาคค่ำ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
สัมภาษณ์ปฏิบัติกรชุด "เฉียด" โดย สมณะบินบน ถิรจิตโต ผู้ร่วมรายการมี คุณทองใบ โฮมแพน คุณแก่งธรรม สยะรักษ์ คุณสมคิด ฉิมพลี คุณปราณี แก้วเลื่อมใส หมอวีระพงษ์ หมอแสนดิน หมอเขียว เฉียดหมายถึง ผู้มีชีวิตเกือบตาย แต่ได้รอดมาได้ จึงนำประสบการณ์มาเล่าให้ฟัง คุณทองใบป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ อดีตชอบกินไส้ในสัตว์ ของหวาน ของมัน ของเผ็ด อาหารรสจัด เมื่อผ่าตัดแล้ว ก็มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกินใหม่, คุณแก่งธรรมเป็นโรคภูมิแพ้ ขาบวม ต่อมารักษาด้วยการดื่มน้ำอุ่นตอนเช้า และปรับเปลี่ยน เรื่องการกิน เน้นกินข้าวมาก อาหารร้อนๆ เชิงหยางก็หาย, คุณสมคิดป่วยเป็นมะเร็งเต้านมขั้น ๒ สาเหตุการป่วย คิดว่าน่าจะมาจาก กรรมพันธุ์ ดื่มนมมากไป กินอาหารเกิน เครียด ต่อมาผ่าตัด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ก็หายได้, คุณปราณี ป่วยเป็นมะเร็งปอด รักษาโดยธรรมชาติ หมอบอกว่าจะตายภายใน ๖ เดือน แต่มาปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการกิน และดูแลอารมณ์ให้ดี ไม่โกรธ จนทุกวันนี้ผ่านมา ๑๒ ปีแล้ว ส่วนหมอทั้ง ๓ ก็วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเจ็บป่วย และสาเหตุของการหายป่วย เพราะ ๗ อ. สมดุล

วันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๗
ธรรมะรับอรุณ พ่อท่านแจกแจงการปฏิบัติธรรมตามหลักสัมมาอาริยมรรคองค์ ๘ ให้ชัด ลึกยิ่งขึ้น โน้มน้าวผู้ฟัง ให้พากันมุ่งแสวงหาโลกุตรทรัพย์ มากกว่าโลกียทรัพย์ เพราะการหาเงิน ทางทุนนิยมเป็นบาป ชี้ให้เห็น ความฉ้อฉล กลโกง ชั้นเชิงเอาเปรียบของระบบทุนนิยม มีแต่ผู้ปฏิบัติตน เพื่อลดกิเลส ออกจากจิตเท่านั้น ที่จะช่วยกันสร้างเศรษฐกิจบุญนิยม หรือ เศรษฐกิจเชิงพุทธขึ้นมาได้จริง

ก่อนฉัน ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. พลตรีจำลอง ศรีเมือง พูดในหัวข้อ "การปฏิบัติธรรมนำสมัย" เป็นการยืนยัน ให้เห็นว่า การปฏิบัติธรรมลดละความโลภ โกรธ หลง จนเป็นผู้ขยัน กินน้อย ใช้น้อย ไม่เห็นแก่ตัว สามารถช่วยเหลือ ผู้อื่นได้มาก ยิ่งถ้ามีโอกาสไปเป็นนักการเมือง นักบริหาร ก็จะเป็นผู้ที่บริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คิดถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ และ ที่ฮือฮากันอยู่ในขณะนี้ จนกระทั่ง มีผู้จัดรายการโทรทัศน์บางคน มาขอสัมภาษณ์ ไปออกรายการ ของเขา คือ ข่าวที่ว่าคุณจำลองจะแสดงหนัง ขนาดพูดกันว่าได้รับบท พระเอกเลยทีเดียว ข้อเท็จจริงเป็นเช่นใด โปรดติดตามอย่ากะพริบตา

ธรรมะภาคพิเศษ ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น.
-รายการธรรมกระดานดำ "การปฏิบัติธรรมสุขเย็นเช่นนี้เอง" โดยสมณะผืนฟ้า อนุตตโร
-รายการสนทนาธรรม "ผญาน่าคิด" โดยสมณะนึกนบ ฉันทโส
-รายการธรรมฝ่ายหญิง "ผู้หญิงก็สามารถปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมได้" โดย สม.รินฟ้า

รายการภาคบ่าย เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
อภิปรายเรื่อง "หัวใจของแม่ธรณี" โดย สมณะเสียงศีล ชาตวโร คุณเดชา ศิริภัทร คุณโจน จันใด คุณไพโรจน์ อัครสีวร คุณสมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์ ดำเนินรายการ

หัวใจของเกษตรกร คือ แม่ธรณี แล้วหัวใจของแม่ธรณีคืออะไร ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีสงครามเกิดขึ้นมากมาย หลายครั้ง ผู้คนบาดเจ็บล้มตายหลายร้อยล้าน แต่สิ่งแวดล้อม พืชพันธุ์ธัญญาหารความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติยังคงอยู่ จึงสามารถฟื้นตัว จากความบอบช้ำ ได้ไม่ยากนัก แต่สงครามยุคใหม่ ที่กำลังก่อตัวขึ้น และแผ่ขยายออกไป อาจรุนแรงถึงขั้นทำลายพืชพันธุ์ต่างๆ ทำลายมนุษย์ชาติจนสูญพันธุ์ หรือเปลี่ยนเป็น พันธุ์ใหม่ ถ้าหากไม่มีใคร ช่วยกันยับยั้งป้องกันแก้ไข สงครามที่ว่านี้ คืออะไร ผู้บรรยายได้ไขความ รายการนี้ ดีระดับห้าดาว

รายการภาคค่ำ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. สัมภาษณ์ปฏิบัติกร ในหัวข้อ "ความมหัศจรรย์ของภูมิปัญญาชาวบ้าน" โดย สมณะเสียงศีล ชาตวโร ดำเนินรายการ มีผู้ร่วมรายการ ๓ คน ได้แก่ คุณจันทร์เพ็ญ(ป้าใหญ่) สู้ชีวิตด้วยความลำบาก อาศัยความอดทน สู้ไม่ถอย ไม่ยอมแพ้ จนทำกสิกรรม ไร้สารพิษได้อย่างมั่นคง ตบท้ายได้น่าคิดว่า คนเราต้องมี ธงชัยของชีวิต คุณพิมล การทำกสิกรรมไร้สารพิษ เกิดจากใจ เริ่มต้นแต่วันนี้ทำซุปเปอร์มาร์เกต ในบ้าน เลิกการพึ่งพาภายนอก ทุกวันนี้ผลงานที่ทำอยู่ มีนักวิชาการ มีผู้หลักผู้ใหญ่สนใจ มาศึกษามากมาย คุณลุงทองเหมาะ แจ่มแจ้ง นักฆ่าผู้ยิ่งใหญ่ นักสู้ผู้มี หัวใจเต็มร้อย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้คิดค้นเครื่องมือช่วยงานกสิกรรมง่ายๆ ราคาถูกหลายอย่าง อดีตคิดร่ำรวย ทำกิจการใหญ่โต จนมีหนี้ร่วม ๗ ล้าน จะปลดหนี้ได้จำเป็นต้องฆ่า ฆ่าอะไร ฆ่าความโลภ โกรธ หลงของตัวเอง หันมาทำชีวิตให้เรียบง่าย ลดความใหญ่ เป็นความเล็ก จึงพบความสุขที่แท้จริง ทุกวันนี้ทำงานเสียสละ ให้แก่สังคม เป็นแหล่งความรู้ที่ควรศึกษา ลุงทองเหมาะพูดเก่ง สนุก มีไฟสร้างสรรมาก แม้วัย ๖๐ แล้ว ยังแจ๋ว พูดชนิดน้ำไหลไฟดับ (จริงๆ)

วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๗
ธรรมะรับอรุณ เวลา ๐๓.๓๐-๐๕.๔๕ น. เช้านี้พ่อท่าน ได้อธิบายวิถีพุทธว่า ความพ่ายแพ้ ของระบบ ทุนนิยม คือ ยิ่งฉลาดยิ่งฉ้อฉล เอาเปรียบ ซึ่งถือว่านี่คือกำไร ซึ่งพ่อท่านก็กำชับว่า ที่นำมาพูดให้ฟัง ไม่ใช่เพื่อ ให้เกลียดชัง ระบบทุนนิยม แต่อธิบายเพื่อให้รู้สัจจะ (ความจริง) และ ก็ไม่ใช่ให้ตีกลับไปชอบระบบทุนนิยม ฟังแล้ว ควรพิจารณา ให้แยบคาย เพราะเราจะได้เข้าใจ ทั้งแนวกว้าง และแนวลึก

ก่อนฉัน ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. เทศน์ ๒ ธรรมมาสน์ เรื่อง เวลา โดย สมณะร่มเมือง ยุทธวโร ชีวิตเปลี่ยนแปลง ไปตามกาลเวลา ควรใช้เวลาที่เหลืออยู่ค้นหาความจริงในตัวเองให้ได้ และ ต้องเข้าใจคนรอบๆข้าง

เรื่อง จริงใจไยผิดหวัง โดยสมณะเพื่อพุทธ ชินธโร การปฏิบัติธรรมอย่าลืมบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ โดยเน้นที่ ๔ ตัวแรก อย่าลืมเรื่องของทาน ศีล ภาวนา แล้วจะต้องมีอปจายนมัย คือ ความอ่อนน้อม ถ่อมตน ซึ่งจะทำให้ ตัวเองก็จะได้อานิสงส์ และสามารถที่จะประสาน กับผู้อื่น ได้ดียิ่งๆขึ้น

ภาคบ่าย ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
- มีการสัมมนากลุ่มย่อยไปตามฐานงานต่างๆ
- ธรรมะกระดานดำ เรื่อง "คงกระพันชาตรีด้วยอิทธิวิธี" โดย สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ
- รายการสนทนาธรรม "ถ้อยคำสิริมงคล" โดยสมณะร้อยดาว ปัญญาวุฒโฑ
- รายการธรรมะฝ่ายหญิง "ล้มช้างสร้างสามัคคี" โดย สม.บุญจริง
- ประชุม ค.ก.ร.(เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย) ซึ่งมีการจัดตั้ง "คลังแก่นเชื้อบุญนิยม" เพื่อจะได้เก็บ สะสมเมล็ดพันธุ์ จากภาคต่างๆทั่วประเทศ มีสมาชิก ร่วมประชุมประมาณ ๒๐๐ คน สมณะ ประมาณ ๑๕ รูป และมีการแต่งตั้ง ผู้จัดการ ศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ และมีการเตรียมการปลูกต้นไทร บริเวณตลาดอาริยะที่ ราชธานีอโศก

รายการภาคค่ำ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. เรื่อง "จนเป็นตางึด" (จนอย่างน่าอัศจรรย์ใจ) โดย สมณะกล้าจริง ตถภาโว โดยมี คุณนรินทร์ บำรุง จากสันติอโศก และคุณรำพัน ชะเอม จากศาลีอโศก เป็นปฏิบัติกร ซึ่งสื่อถึงเรื่องการทิ้งบ้าน ทิ้งญาติ ทิ้งความสะดวกสบายจากที่บ้าน มาอยู่ทำงานเสียสละอยู่ที่วัด ได้มรรค ได้ผล ได้ประโยชน์อย่างไร

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗
ธรรมะรับอรุณ เวลา ๐๓.๓๐-๐๕.๔๕ น. วิถีพุทธ พ่อท่านอธิบายถึงวิธีการทางโลก เขาเอาเปรียบผู้อื่น โดยไม่รู้ตัว ถ้าคนไม่ได้ลดความโลภ ก็จะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหา ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ คนที่ปฏิบัติธรรมเข้ากระแส คือ คนที่ได้ศึกษาไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหลัก และ จะมีสติ รู้เท่าทัน สังวรศีล สังวรกาย วาจา ใจอยู่เสมอ และจะมีปัญญาญาณ เห็นการเอาชนะกิเลสของตนเอง

การศึกษาสัจจธรรม จะเป็นการศึกษาที่ครอบคลุมทุกๆศาสตร์ สังคมในระบบทุนนิยม จะเป็นสังคมที่ พึ่งพากันไม่ได้ เพราะต่างคนต่างคิดจะเอาเปรียบ แต่สังคมบุญนิยม จะพึ่งพากันได้ เพราะแต่ละคน จะเป็นผู้เสียสละ

ก่อนฉัน ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. เรื่อง "แก่นเชื้อของพุทธ" โดย สม.กล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล พวกเราอยู่ด้วยกัน ควรมองหา ความดีของกันและกันให้ได้ และก็มองหาความดีของตัวให้เป็น ให้กำลังใจตัวเรา และให้ความเข้าใจผู้อื่น ให้ได้

เรื่อง "ความบริสุทธิ์ของชีวิต" โดย สม.ผุสดี สะอาดวงศ์ คนจะบริสุทธิ์ได้ก่อนอื่นจะต้องมีศีล และกำจัดอสุรกายในตัวเราออกไป ลดความอยาก ทำสิ่งดีๆ ละสิ่งชั่ว มีเมตตากับทุกๆคน

ธรรมะภาคพิเศษ ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น.
-รายการธรรมะกระดานดำ เรื่อง "ปฏิบัติธรรมให้เป็น ให้ตรง ให้ถูกทางเป็นเช่นนี้" โดย สมณะพอแล้ว สมาหิโต
-รายการสนทนาธรรม เรื่อง "พลังจิตมีผลต่อมรรคผล" โดย สมณะหม่อน มุทุกันโต
-รายการธรรมะฝ่ายหญิง เรื่อง "นักรบพันธุ์แท้" โดย สม.มาลินี โภคาพันธ์

ภาคบ่าย
๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. รายการ "ตอบให้พ้นโลกีย์ สู่วิถีพุทธ" โดย พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ มีทั้งผู้ใหญ่ และ เด็กนักเรียน เข้ามาร่วมรายการอย่างหนาแน่น เต็มศาลาฟังธรรม มีคำถาม ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เขียนปัญหา ขึ้นไปถามพ่อท่าน ซึ่งพ่อท่านได้ตอบแต่ละปัญหา ล้วนไปสู่ วิถีพุทธ ทำความกระจ่างให้กับทุกคนเป็นอย่างดี บรรยากาศก็เป็นแบบพ่อๆลูกๆ มีความร่าเริง เบิกบาน ในธรรมกันดีมาก มีคำถามเด็ดๆ น่าติดตามรับฟัง เพื่อพาตนไปสู่วิถีพุทธ

รายการภาคค่ำ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. สัมภาษณ์ปฏิบัติกร เรื่อง "คนโกยบุญ" ดำเนินรายการโดย คุณสมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์ สัมภาษณ์คุณชะวา คุณบุญลอย คุณแซมดิน เลิศบุศย์ คุณวนิดา วงศ์พิวัฒน์ คุณขยันยอม ธนูศิลป์ คุณยายน้ำทิพย์ ซึ่งแต่ละท่าน ก็พูดถึง การมาทำงานเสียสละ อยู่ที่วัดทำอะไรบ้าง ได้ประโยชน์ ก่อเกิดความสุขอย่างไร ซึ่งสมณะเดินดิน ติกขวีโร ได้สรุปท้ายรายการว่าแต่ละคนได้มีจุดดี ที่เห็นคุณค่า ของการมา ทำงานเสียสละตรงนี้ จึงมา "โกยบุญ" ให้กับตัวเอง จึงเป็นผลให้งานศาสนา ขับเคลื่อนไป ซึ่งจะเป็นทรัพย์ติดตัวไปได้จริง

วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๗
ธรรมะรับอรุณ เวลา ๐๓.๓๐-๐๕.๔๕ น. วิถีพุทธ วันนี้ พ่อท่านแจกแจงเรื่องอัตตา
ก่อนฉัน ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. เทศน์ ๒ ธรรมมาสน์ สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ เรื่อง "มาฆะ เลิกเถอะครับ" นิ้วทั้ง ๕ มีหน้าที่ต่างกัน อย่าคิดว่าใครเอาเปรียบ แม้แตกต่างแต่ก็สามัคคี ขอให้สร้างชุมชน ที่มีความเติบโต ทางด้านจิตวิญญาณ และสิ่งปลูกสร้าง ไปพร้อมๆกัน เพื่อถวายเป็นของขวัญแด่พ่อท่าน และสมณะเก้าก้าว สรณีโย เทศน์เรื่อง "มาฆะ ไม่โมฆะ"

ภาคบ่าย ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
-รายการธรรมกระดานดำ เรื่อง "คนมีธรรมะแตกต่าง ไม่เหมือนกับคนรู้ธรรมเช่นนี้" โดย สมณะก้อนดิน เสฏฐพโล
-รายการสนทนาธรรม เรื่อง "อยู่บ้านทำงานก็ปฏิบัติธรรมได้" โดย สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก
-รายการธรรมฝ่ายหญิง เรื่อง "สักกายะที่ควรลดละสำหรับผู้หญิง" โดยสิกขมาตุนัยนา (มาบรรจบ) เถระวงศ์
-มีการประชุมพรรคเพื่อฟ้าดิน ที่ศาลาส่วนกลาง และมีการแบ่งกลุ่มสัมมนาย่อย ไปตามฐานงานต่างๆ

รายการภาคค่ำ "วันมาฆบูชา"
ค่ำวันนี้ พ่อท่านได้นำสวดมนต์และแสดงธรรม ที่บนธรรมมาสน์หินบนเวทีธรรมชาติ บริเวณ ทุ่งศาลี มีสมณะ สิกขมาตุ ญาติโยม มาฟังกันเต็มลานฟางเลยทีเดียว เริ่มเทศน์ พ่อท่านได้พูดถึง สังคมเขาเริ่มยอมรับ พวกเรามากขึ้น และอธิบายถึงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ วันวิสาขบูชา (เดือน ๖) แล้วทรงสอนถึงวันมาฆบูชา (เดือน ๓) รวมเวลา ๙ เดือน ได้พระอรหันต์ ๑,๓๔๐ รูป ครั้งที่ประทับอยู่ที่อาราม ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชานั้น มีพระอรหันต์อยู่ ๑,๒๕๐ รูป พระพุทธองค์ ทรงตรัสเทศนา โอวาทปาติโมกข์ และพ่อท่านได้แสดงธรรม ถึงอนาคต จะเป็นอย่างไร เมื่อพวกเราทำกันอยู่ตอนนี้ ผลอนาคตข้างหน้า มันจะมีรูปรอย เกิดเป็นผลถึงขั้น นายกรัฐมนตรี ที่ไม่มีเงินเดือนด้วย

วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๗
ธรรมะรับอรุณ เวลา ๐๓.๓๐-๐๕.๔๕ น. เช้านี้เป็นเช้าวันสุดท้ายของงาน พ่อท่าน นำกล่าวอธิษฐานว่า "เราไม่น่าจะทำให้ชีวิตของเรานั้นให้เสียผล เราควรจะพยายาม ทำให้ตนเอง ได้รับประโยชน์ ที่ควรจะได้ ในการเกิดมาเป็นคน การเกิดมาเป็นคน ไม่มีอะไรที่สำคัญ มากไปกว่าการศึกษา ที่จะทำตนให้ไปสู่ ความประเสริฐที่สุด"

และพ่อท่านได้เทศน์ถึงความเห็นแก่ตัว คือ คนที่มีอาการ "มุ่งเฉพาะเพื่อตัวเอง" แสดงกิริยา ออกมา ทางกายกรรม, วจีกรรม, อยู่ในมโนกรรม มีบทบาทเพราะเจ้าตัว ยังไม่ได้เล่าเรียน เพื่อจะได้รู้จักตัว "สักกายะ" หรือ "อัตตา" และ "อาสวะ" ของมัน

หลังทำวัตรเช้า มียุทธการเก็บบุญกัน ทั้งเด็กนักเรียนสัมมาสิกขา และผู้ใหญ่ ช่วยกันเก็บ งานต่างๆ ให้เรียบร้อย ก่อนเดินทางแยกย้ายกลับกัน

ก่อนฉัน มีตัวแทนจากชาวศาลีอโศก ๔ คน ขึ้นมาสรุปงานด้านต่างๆ
- สมณะเดินดิน ติกขวีโร สรุปว่า ความแข็งแกร่งในอดีต จะเป็นความมั่นคงในปัจจุบัน ทำให้เรา รู้ตัวเองได้มาก

สถิติต่างๆ ในงานพุทธาฯ
- ได้รับเงินบริจาค ๑๗๘,๐๐๐ บาท
- ค่าน้ำมันเติมรถกองทัพธรรม ๕๕,๐๐๐ บาท
- ผู้ใช้บริการศูนย์สุขภาพ (ปัจจุบัน) ๑,๐๐๐ กว่าราย
- ผู้ร่วมงานวันที่มากที่สุด (วันมาฆบูชา) ๑,๔๐๐ คน
- ผู้ใช้บริการตัดผม ๕๕๘ คน
- ผู้ร่วมบริจาคในงาน (เงินสดและให้ยืม) สร้างศูนย์พลาภิบาล ๔,๐๐๗,๖๘๑ บาท
- เด็กหญิงมาเกิดกลางงาน (คลอดที่โรงพยาบาล) แม่อุ้มท้องมางาน พ่อท่านได้ตั้งชื่อให้ว่า ด.ญ.เคียงคืนเพ็ญ
- โรคที่ชาวอโศกเป็นกันมาก มี ๓ โรค ให้พยายามตรวจดูตนเอง (รู้ได้ด้วยตนได้ ถ้าไม่มีอวิชชา) ๑.ความเครียด เกิดจากการยึดดีเกินไป ๒.โรคดันทุรัง เชื่อมั่น ยึดความเห็นของตัวเอง ๓.โรคความไม่สมดุลของกายกับจิต ความไม่ลงตัวในวัตรปฏิบัติ และความเป็นอยู่ (กินอยู่หลับนอน)
- ปาฏิหาริย์บ้านดิน สร้างเสร็จภายในงาน ใช้เวลา ๖ วัน เป็นบ้านดินที่สวยและสมบูรณ์ที่สุด มีรูปวาดพญาแร้ง จะใช้เป็นศาลาสมณะอาพาธ

งานพุทธาภิเษกฯ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือในการเตรียมงานจากญาติธรรม ของพุทธสถาน ต่างๆ โดยมี นิสิต ม.วช. รับหน้าที่ในการประสานงานด้านต่างๆ และช่วงก่อนงาน มีนักเรียน สัมมาสิกขา ชั้น ม.๑ และนิสิต ม.วช. แต่ละแห่ง มาช่วยเตรียมงานให้ลุล่วงผ่านไปด้วยดี ช่วงงานก็มีนักเรียน รับงานตามฐานต่างๆ เช่น งานขนอาหาร ล้างผัก เก็บขยะ ทำอาหารใส่บาตร ล้างจาน

งานพุทธาภิเษกฯ จะสุดยอดปาฏิหาริย์ได้จริง ก็ต่อเมื่อทุกคนที่มาร่วมงานได้นำเอาสิ่งที่พ่อท่าน พร่ำอบรม สั่งสอน นำไปประพฤติปฏิบัติจริง ให้เกิดผลทั้งแนวลึกและกว้าง มีญาณปัญญา ในการลด ล้างกิเลส อาสวะ ทั้งหลาย ปฏิบัติประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน มีการปฏิบัติมรรคองค์ ๘ อย่างถูกตรง จึงจะก้าวไปสู่ "วิถีพุทธ" ตามแนวทาง ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ส.โพธิสิทธิ์, ส.แก่นหล้า, ส.พอจริง, ส.ลึกเล็ก บันทึก
ส.เห็นทุกข์ รวบรวมเรียบเรียง

- สารอโศก อันดับที่ ๒๖๘ มกราคม ๒๕๔๗ -