สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗)

-กรรมการขาดประชุม ๓ คน
-รับรองบัญชีรายรับ - รายจ่ายเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๔๖
-แก้ไขวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๑ คำว่า เงินอุดหนุนจากรัฐบาล แก้เป็น เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน
- โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก (สส.ฐ.) และโรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาปฐมอโศก(สอฐ.) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๗ ได้จัดงานวันเด็ก และวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ จัดงานวันครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เดินทางไปร่วมงานปอยหลวง ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๗
-ศาลากิจถั่ว ปิดกิจการชั่วคราว เพื่อซ่อมเครื่องจักร
-ธรรมสันติทันตกรรม ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปา สถิติผู้รับบริการเดือนมกราคม๒๕๔๗ จำนวน ๖๕ ราย
-ได้รับหนังสือจากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ขอบริจาคผ้าห่มและเสื้อกันหนาว มอบให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่ประสบความเดือดร้อนจากภาวะอากาศหนาว
-ได้รับเอกสารจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ ขอความอนุเคราะห์เสนอผลงานเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗
-ได้รับเอกสารรายชื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ เล่ม
-ได้รับวารสารกองทุนสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เล่ม
 
 

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

E-mail: ktf๒๕๒๔@doramail.com
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗)

-กรรมการขาดประชุม ๑๐ คน
-ชมรมขยะวิทยา ชุมชนสันติอโศกได้แต่งตั้งคณะกรรมการขยะวิทยา เพื่อดำเนินการทำขยะให้มีคุณค่า อันจะเป็นตัวอย่างในการลดขยะในชุมชนเมือง และในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการประดิษฐ์เครื่องกำจัดขยะที่ได้น้ำมันเป็นผลพลอยได้ที่ชุมชนปฐมอโศก อ.เมือง นครปฐม
-กิจกรรมผ่านสื่อวิทยุ ขณะนี้ได้จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนในเครือข่ายแล้ว จำนวน ๑๐ สถานี ดำเนิน การออกอากาศเป็นประจำทุกวัน
-ชุมชนราชธานีอโศก ขณะนี้กำลังขนหินก้อนใหญ่จำนวนมากเข้ามาในชุมชนในสถานที่ที่น้ำไม่ท่วม เพื่อเป็นอาคารต้นแบบตัวอย่างในการสร้างอาคารดินแบบง่ายๆ
-กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก
-ได้รับเอกสารจดหมายข่าวกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๑ ฉบับ

 

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗)

- กรรมการที่ขาดประชุม ๑๐ คน
-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม (สส.พธ.) สัมมาสิกขาพุทธธรรมปิดภาคเรียนวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ กำหนดจัดงานอบรมยุวพุทธทายาท ณ สันติอโศก กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ เมษายน ๒๕๔๗ จัดสัมมนาผู้ปกครองพุทธธรรม ณ วังสวนฟ้า สระแก้ว ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗
- ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.) ร่วมกับชุมชนภูผาฟ้าน้ำ จัดงาน โรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดบริการจำหน่ายอาหารทุกแผนกอิ่มละ ๕ บาท เดือนละ ๑ ครั้ง แทนการจัดโรงบุญฯ
-ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม สถิติเดือนธันวาคม ๒๕๔๖ - มกราคม ๒๕๔๗ มีผู้ใช้บริการจำนวน ๗๔๑ คน ยืมหนังสือ ๘๖๓ เล่ม เปิดทำการ ๔๗ วัน ได้รับอภินันทนาการหนังสือ, วีซีดีและ เอ็มพี ๓ จากหน่วยงานชาวอโศก
-โรงเจสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม รายงานการเงินเดือนธันวาคม ๒๕๔๖ และแจ้งการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม และผู้ลาออก เปิดจำหน่ายอาหารประเภทของแห้งในวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
-ชมรมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม (นศ.ปธ.) และสโมสรศิษย์เก่านักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมแห่งประเทศไทย(สศ.ปธ.) รายงานกิจกรรมที่ผ่านมา
-ได้รับหนังสือจากศาสตราจารย์นายแพทย์ สุพร เกิดสว่าง นายกสมาคมประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุข เชิญร่วมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๖ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางสาวลัดดา ปิยะวงศ์รุ่งเรือง และ นายเทวินทร์ สิทธิน้อย สมาชิกสมาคมฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้
-กำหนดการประชุมใหญ่และเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรมเดือนเมษายน ๒๕๔๗ ณ สันติอโศก ถนนนวมินทร์ กรุงเทพฯ เวลา ๑๓.๐๐ น.

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม

ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ )

-กรรมการขาดประชุม ๓ คน
-ปัจจุบันมีสมาชิก ๒,๙๒๗ ราย
-เท็ปจำหน่ายดีได้แก่คำบรรยายของ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ และ เท็ปเรื่อง ฝรั่งทำนา หนังสือจำหน่ายดี ได้แก่ รู้วิธีดีท็อกซ์
-อนุมัติเงิน ๗,๐๐๐ บาท ช่วยงานฉลองหนาว ที่ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่
-หนังสือออกใหม่ได้แก่ อนุปุพพิกถาจำหน่ายราคาเล่มละ ๑๒ บาท และ อิทธิบาท ๔ ราคาเล่มละ ๑๐ บาท
-กำหนดเปิด-ปิด บริการร้านธรรมทัศน์สมาคม ดังนี้ เปิดบริการวันอังคาร-วันศุกร์ เวลา ๐๗.๐๐ -๑๖.๐๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ปิดบริการทุกวันจันทร์
-อนุมัติให้ร่วมกับชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.) หากชมรมเปิดโรงบุญฯ แจกอาหารมังสวิรัติในวันใด ธรรมทัศน์สมาคมยินดีจำหน่ายเท็ปและหนังสือในราคาเท่าทุน
-ทำหนังสือขออนุญาตในการนำเนื้อหาจากหนังสือซึ่งประพันธ์ โดย อาจารย์วศิน อินทสระ ออกเผยแพร่ทางด้านเสียง ทั้งแถบบันทึกเสียง ซีดี หรือ อื่นๆอันพึงมี
-นำหนังสือและเท็ปไปจำหน่ายในราคาต่ำกว่าทุนที่บ้าน ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ซึ่งจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ในวันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
- กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก
 
 

สรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย

สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.) (๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๖)

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๖ คน
-ชมรมร่วมกับชุมชนภูผาฟ้าน้ำเป็นเจ้าภาพจัดโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช
-สมณะจากพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ จำนวน ๒๒ รูป นำโดย ท่านสมณะบินบน ถิรจิตโต มาบิณฑบาต มีลูกค้าและญาติธรรมตักบาตรจำนวนมาก
-สมาชิกชมรมและสมาชิกกลุ่มภูผาฟ้าน้ำจะไปร่วมงานตลาดอาริยะปีใหม่ ๒๕๔๗ ณ ชุมชนราชธานีอโศก อุบลราชธานี
-ญาติธรรมนำผักผลไม้มาให้ชมรม และได้รับเครื่องกรองน้ำจากคุณฟู
-มีมติให้ปูพื้นกระเบื้องห้องครัวเพื่อสะดวกในการทำความสะอาด
-แผนกของแห้งให้จำหน่ายสินค้าในราคาเท่าทุนทุกวันพระ เริ่มตั้งแต่วันพระแรกคือวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖
-ชมรมจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารทุกประเภทในราคาอิ่มละ ๕ บาท แทนการจัดโรงบุญทุกเดือน
-ปิดร้านเพื่อร่วมงานฉลองหนาวที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำระหว่างวันที่ ๒๑-๒๖ มกราคม ๒๕๔๗
-รับโอวาทจากท่านสมณะบินบน ถิรจิตโต จิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอา

สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.) ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗

- สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๓ คน
- เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ตรงกับวันธรรมสวนะได้จำหน่ายอาหารในราคาอิ่มละ ๕ บาท ส่วนของแห้งจำหน่ายในราคาทุน
-สรุปงานปีใหม่ตลาดอาริยะที่ราชธานีอโศก อุบลราชธานี
-ขอความร่วมมือจดบันทึกที่กระดานข่าวสีขาวข้างบันใดห้องเก็บสินค้า เมื่อมีผู้มาติดต่อ
-งานฉลองหนาว ชมรมให้กลุ่มภูผาฟ้าน้ำยืมอุปกรณ์ทำอาหาร โดยจะทำสัญลักษณ์ติดไว้
-ชมรมร่วมกับผู้อายุยาวทำน้ำพริกตาแดง น้ำพริกขนมจีนน้ำเงี้ยวเพื่อแจกในงานฉลองหนาวที่ภูผาฟ้าน้ำ
-เมื่อวันที่ ๑๒-๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. แผนกเครื่องดื่มจัดนาทีบุญจำหน่าย เครื่องดื่มจากราคาแก้วละ ๕ บาท เหลือ ๓ บาท ราคาขวดละ ๘ บาท เหลือ ๕ บาท
-แจ้งผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อช่วยงานฉลองหนาวที่ภูผาฟ้าน้ำ
-กำหนดเปิดเทปธรรมะทุกวันพุธตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเวลา ๐๖.๐๐ น.
-พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์จะเดินทางมาชมรมในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗
-การจัดงานโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช มีนโยบายให้แจก ไม่รับบริจาคเงิน หรือจำหน่ายของแห้งในราคาทุน
-สมาชิกเปิดใจ

รับโอวาทจากสมณะลานบุญ วชิโร การฝึกฝนจิตดีปัญหาย่อมน้อย หากแก้ไขที่ตน ปัญหาคนอื่นจะแก้ไขได้ด้วย ปัญหาทำให้เกิดปัญญา ให้มีสติในการพิจารณาทุกเรื่องด้วยปัญญา


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทพลังบุญ จำกัด

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๖ (๘ ธันวาคม ๒๕๔๖)

-กรรมการขาดประชุม ๘ คน
-การซ่อมแซมอาคารอยู่ระหว่างดำเนินการ การใช้พื้นที่บริเวณชั้น ๒ อย่านำสินค้าไปวางมากเกินไป แม้จะเป็นสินค้าที่มีน้ำหนักเบาก็ตาม เพราะเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้ตัวอาคารที่มีปัญหาอยู่แล้ว
-ปรับราคาข้าวหอมมะลิเป็นราคากิโลกรัมละ ๒๐ บาท ตามราคาข้าวเปลือกที่เพิ่มขึ้น
-กำหนดปิดร้านในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อไปร่วมงานปีใหม่ ที่ราชธานีอโศก และเปิดบริการในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๗
-ส่งบุคลากรเข้าค่ายสุขภาพ ที่วังน้ำเขียว นคราชสีมา และที่วังสวนฟ้า สระแก้ว และปฐมอโศก นครปฐม
-ฝ่ายขาย(หัวหน้าหน้าร้าน) แจ้งการทำงาน
-ฝ่ายคลังสินค้าขอความร่วมมือในการนำกาแฟที่ใช้ในการดีท็อกซ์ออกจากกล่อง กรุณาปิดฝาให้ เรียบร้อย เพื่อป้องกันสัตว์ แมลงไปทำลายสินค้า
-ร้านยารายงานยอดซื้อสินค้าและยอดจำหน่ายสินค้า และเงินกองบุญเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖
-อนุมัติให้นางสาวจันที(แสงศีล) วงศ์อินตา ประจำ ณ ฐานน้ำหมักชีวภาพที่บ้านคุณสีปาน ซอยเทียมพร (นวมินทร์ ๔๔) กรุงเทพฯ ซึ่งนางศรีนวล แซ่แต้ ดำเนินการ หากไม่มีงานที่บ้านดังกล่าวขอให้พนักงานทั้งสองคนมาช่วยงานที่บริษัท

โอวาทจากท่านสมณะ ซาบซึ้ง สิริเตโช : ระวังการทำงานอย่าสร้างศัตรู เน้นศัตรูภายในจิตใจอันคือกิเลส หากปราบศัตรูภายในได้ย่อมมีบุคลิกที่แสดงออกกับเพื่อนๆดีขึ้น ส่วนใหญ่เวลาทำงานมักไม่ค่อยจับกิเลสตน มักจับผิดคนอื่น จึงเกิดการเพ่งโทสถือสา เป็นการสร้างศัตรูภายนอก ไม่รู้จบ หากต้องการหมดศัตรูภายนอกต้องปราบศัตรูภายใน


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแด่ชีวิต จำกัด

ครั้งที่ ๙/๒๕๔๖ (๒ ธันวาคม ๒๕๔๖)

-กรรมการขาดประชุม ๗ คน
-การซ่อมอาคารเพื่อขยายพื้นที่ โดยการรื้อบันไดด้านซ้าย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
-บริษัทขาดแคลนบุคลากร จึงยังไม่มีพนักงานเข้าไปดูแลบริเวรลานจอดรถ
-ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมห้องสุขา ที่ลานจอดรถหลังบริษัทจำนวน ๖,๐๐๐ บาท
-คณะกรรมการเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ไม่อนุมัติเงินบริจาคจำนวน ๒ ล้านบาท จึงจำเป็นต้องหางบประมาณจากแหล่งใหม่
-มีพนักงานลาออก ๓ คน คือ นายองอาจ บุษบาธร นายสมศักดิ์ คูณทัน นายชายชาญ เติมวรธรรม
-อนุมัติเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ฝ่ายสื่อสารบุญนิยม เพื่อจัดทำหนังสือข้อมูลองค์กรบุญนิยม รวม ๗ เล่ม
-บริษัทจะร่วมงานอบรมสร้างผู้นำรุ่นที่ ๒ ตามโครงการพลังกู้ดินฟ้า ประชาเป็นสุข ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ ณ ชุมชนสันติอโศก
รับโอวาทจากท่านสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช เน้นการรวมหมู่รวมกลุ่ม ขยัน สามัคคี มีปัญหาก็คุยกันได้ หากทำได้เช่นนี้ ย่อมรักษาหยดน้ำใส ไม่ให้เหือดแห้งไป

สรุปรายงานการประชุมเครือข่ายชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖-๒๕๔๗

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๖)

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๓๐ คน
-วิทยุชุมชนได้ส่งกระจายเสียงแล้วในคลื่นเอฟเอ็ม ความถี่ 90 MHz ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๓๐ น. ทุกวัน ติชมรายการได้ที่ ๐
-๕๓๒๒-๘๕๕๙
-รายงานการเงินให้ที่ประชุมทราบ
-ญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโรงบุญแจกอาหารในงานฉลองหนาว
-นักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำเข้าค่ายยุวชนอโศกสัมพันธ์ (ยอส.) ที่ชุมชนราชธานีอโศก ในวันที่๒๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๖
-นายแผ่นผา ขอลาออกจากตำแหน่งเลขานุการกลุ่ม เนื่องจากมีภารกิจส่วนตัว

โอวาทจากสมณะบินบน ถิรจิตโต สมณะบินก้าว และสมณะโพธิสิทธิ์ หากสามารถจัดวันประชุมชาวชุมชนและกลุ่มในวันและเวลาเดียวกันย่อมเป็นการประหยัดเวลาและรับรู้เรื่องราวร่วมกัน เน้นการประชุมกระชับ ตรงประเด็นเพื่อพัฒนาศักยภาพของการประชุมให้ดีขึ้น ที่ประชุมน้อมรับ

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๗

- สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๓๓ คน
- อยู่ในช่วงเตรียมงานฉลองหนาว
- วิทยุชุมชนอยู่ในระหว่างปรับปรุง
- ชุมชนจัดกิจกรรม วัฒนธรรมแลกสินค้าที่บ้านหัวเลา เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ศกนี้ ชมรมนำสินค้าประเภทบริโภคไปแลกโดยประเมินราคาสิ่งของที่ชาวบ้านนำมา และให้ชาวบ้านเลือกสินค้าที่ต้องการ ตามราคา
-เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม โรงเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ (สส.ภ.) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากนายธีรศักดิ์ อิรนพไพบูลย์ จำนวน ๒,๕๐๐ บาท
-สรุปการไปร่วมงานปีใหม่ที่ราชธานีอโศก
-กลุ่มได้ส่งกิจกรรมไปร่วมแสดงในงานสืบสานวัฒนธรรมที่บ้าน ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ กรุงเทพฯ ตามคำขอของชุมชนสันติอโศก
-อนุมัติเงินเพิ่มอีก ๔,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพิมพ์จุลสารภูผาฟ้าน้ำนิวส์จำนวน ๕๐๐ เล่ม สิ้นค่าใช้จ่ายรวม ๑๔,๐๐๐ บาท
-อนุมัติเงิน ๓๕,๕๐๐ บาท ในการสร้างบ้านพักหญิงที่ลานนาอโศก
-กำหนดแบ่งงานหน้าที่ต่างๆ ในการจัดงานฉลองหนาว-เห็นชอบให้นางดีบุญ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการแทนนายแผ่นผา ซึ่งลาออก
รับโอวาทจากสมณะบินบน ถิรจิตโต สมณะเก้าก้าว สรณีโย สมณะลานบุญ วชิโร : การทำงาน ย่อมมีข้อผิดพลาดบกพร่อง ให้โทษตนและแก้ไขปรับปรุง พร้อมรับผิด เพราะงานคือบททดสอบ อย่าสร้าง ศัตรู

กลุ่มเชียงรายอโศก (๑๘ มกราคม ๒๕๔๗)

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๒ คน
-กำหนดการไปงานฉลองหนาวที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำมีรถออกในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๗
-พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ จะมาเยือนเชียงรายอโศกวันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๔๗ และมีการสัมมนาเครือข่ายฯ ในวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ศกนี้
-จัดงานอบรมสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๓๕-๓๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ (เกษตรกรจาก อ.ไชยปราการ เชียงใหม่) ๔-๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ (เกษตรกรจาก อ.แม่ใจ พะเยา) และ ๑๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ (เกษตรกรจาก อ.ไชยปราการ เชียงใหม่) ตามลำดับ
-กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ มีความประสงค์อบรมสัจธรรมชีวิตแก่ประชาชนผู้สนใจ จำนวน ๑๕๐ คน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๔๗ เป็นต้นไป โดยส่งเสริมการงดเหล้าอย่างต่อเนื่อง
- สรุปการไปร่วมงานปีใหม่ที่ราชธานีอโศก
-รายงานการเงิน

-เลือกตั้งคณะผู้รับใช้กลุ่มประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ มี ๙ ฝ่าย ดังนี้
๑. ซ่อมบำรุง/ก่อสร้าง นายต้นเสียงธรรม นายอุดมและนายลือไท (โรงสี)
๒. อุตสาหกรรมแปรรูป นางสาวใจทิพย์ และนางแสง
๓. กสิกรรม นายร่มดิน, นายสุดหล้า
๔. บริโภคบุญนิยม นางสาวใจซึ้ง, นางแดง
๕. การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คุรุไม้เพชร คุรุแนวพร คุรุวันชัย นายมือฉมัง นายแมน
๖. สาธารณสุข/สวัสดิการปัจจัย ๔ นางสาวรักเย็น นางสาวสร้างขวัญ นายอภิชาติ
๗. ฝ่ายการสื่อสารเทคโนโลยี คุรุแนวพร, นางน้ำนวลดิน, นางสาวฟ้าเพียงขวัญ
๘..ฮ้านก๊าบุญนิยม (ศาลาค้า) คุรุรักเย็น,นางจบแล้ว, นางสาวต้นทิพย์
๙. การเงิน-บัญชีชุมชน คุรุเวียงคำ

-เลือกตั้งคณะกรรมการสัจจะออมทรัพย์บุญนิยม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ จำนวน ๕ ฝ่าย ดังนี้
๑. เงินหุ้น-เงินออม นายเวียงคำ นายไม้เพชร นางสาวใจทิพย์
๒. เงินกู้ นางสาวใจซึ้ง, นายต้นเสียงธรรม
๓. ธุรการ-บัญชี นางสาวแนวพร นายศรีวงศ์
๔. ตรวจสอบ นางสาวใจทิพย์, นางน้ำนวลดิน
๕. กองบุญสวัสดิการ นางฝุ่นบุญ, นางสาวแนวพร, นางสู้สุดใจ

-สมาชิกเปิดใจ

โอวาทจากสมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม : งานมากขึ้น คนต้องเจริญ เพื่อตัวเราจะง่ายขึ้น เสียสละเพิ่มขึ้น สร้างประโยชน์ได้ รางวัลที่ได้ก็แค่คำตำหนิ (ขุมทรัพย์) ชีวิตต้องวนเวียนอย่างนี้ พัฒนาตนและสังคม เพื่อรอวันตายเท่านั้น


กลุ่มปราการอโศก (๑๑ มกราคม ๒๕๔๗)

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๗ คน
-รายงานกาารเงินกองบุญสงเคราะห์ กองบุญปราการอโศก และโครงการร่วมบุญปฐพีพุทธ
-สมาชิกเล่าบรรยากาศ และสรุปการไปร่วมงานตลาดอาริยะปีใหม่ ๒๕๔๗ ณ ราชธานีอโศก
-การจัดทำรายงานการประชุม ให้ประโยชน์แก่สมาชิก ทั้งกลุ่มปราการฯ และกลุ่มอื่นๆ ได้ทราบ กิจกรรมจากการสรุปลงสารอโศกทุกฉบับ
-สมาชิกตั้งตบะ เสริมเจโต
-นายชวน โสคติ ปวารณา หากขาดสมาชิกฝ่ายชายเข้าร่วมประชุม แจ้งได้ทุกเมื่อ เพื่อให้กลุ่มสามารถมีสมณะมาเป็นประธานที่ประชุม
โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธานสมณะดงเย็น สีติภูโต เน้นเรื่องศีล การให้อภัย และลืมสิ่งเป็นทุกข์เศร้าในอดีต มีจิตดี พักผ่อน ให้เพียงพอ กินอยู่อย่างธรรมชาติ ให้ตั้งใจทำดียิ่งๆขึ้น ต้องทำดี ดีกว่า ดีที่สุด จึงจะได้ดี

กำหนดการประชุมกลุ่มปราการอโศก ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๗
๑๑ มกราคม ๘ กุมภาพันธ์ ๑๔ มีนาคม ๑๘ เมษายน
๙ พฤษภาคม ๑๓ มิถุนายน ๔ กรกฎาคม ๘ สิงหาคม
๕ กันยายน ๓ ตุลาคม ๑๔ พฤศจิกายน ๕ ธันวาคม


- สารอโศก อันดับที่ ๒๖๘ มกราคม ๒๕๔๗ -