รายงานจากพุทธสถาน

*** สันติอโศก
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ช่วงนี้สันติอโศกบูรณปฏิสังขรณ์หลายแห่ง เช่น ตึกขาว ตึกแดง ห้องสื่อธรรมะ ลงทรายบริเวณ พื้นที่พุทธสถาน เป็นต้น เพราะกาลเวลาทำให้สรรพสิ่ง เสื่อมโทรมและหมดอายุเป็นธรรมดา เช่นกันช่วงนี้ พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และญาติธรรมที่อายุมาก ก็ทยอย จากไปตามอายุขัย หรือ โรคร้าย จำพราก ทำให้เราได้ เจริญมรณานุสติให้ยิ่งขึ้นไม่ประมาท มาดูแลสุขภาพ ของตน ให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อจะได้ทำงานศาสนาได้ยาวนาน การผ่านไปของกาลเวลา อย่าได้เป็นเหตุ ให้เราเสื่อมต่ำ จากธรรม แต่ภูมิธรรมเราควรจะสูงขึ้นๆเป็นประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านมากขึ้น

เหตุการณ์เดือนนี้
จ.๒ ประชุม ๘ พาณิชย์บุญนิยม
-บริษัทเจนเนอร์รัลแอพพลิเคชั่น จำกัด มาสาธิตวิธีทำน้ำยาซักผ้าด้วยเครื่อง น้ำยาปรับผ้านุ่ม แชมพูสระผม ให้ตัวแทนเครือข่าย ชุมชน ชาวอโศก ประมาณ ๔๐ คน ที่ชุมชนสันติอโศก

พ.๔ นักเรียนสส.สอ. ชั้นม.๓ สอบวัดผล ข้อสอบกระทรวง (NT TEST)

พฤ.๕ นักเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก (สส.ษ.) ประมาณ ๕๐ ชีวิตเดินทางมาเตรียมตัว ซ้อมการแสดง เพื่อร่วมงานที่บ้านดร.นิติภูมิ นวรัตน์
-เอาทรายมาลง ๒ คันรถ ๑๐ ล้อเพื่อปรับ พื้นบริเวณพุทธสถาน (พ่อท่านให้ทรายมาลงทั้งหมด ๑๐ คันรถ ๑๐ ล้อ) ชาวชุมชนและนักเรียนสส.สอ. ช่วยกันขนทรายปูพื้นบริเวณพุทธสถาน

ศ.๖ นักเรียนสส.สอ. ม.ปลาย และนักเรียน สส.ษ.ส่วนหนึ่ง ไปช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ ที่บ้านแด่แผ่นดิน

ส.๗ ชาวชุมชนฯรวมทั้งนักเรียนสส.สอ. ไปร่วมงาน"สืบสานวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม พุทธ คริสต์ อิสลาม" ณ บ้านแด่แผ่นดิน ของ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ เขตลาดกระบัง กทม.

อา.๘ ประชุมกลุ่มปราการอโศก ที่ลานหิน ข้างน้ำตก โดย สมณะดงเย็น สีติภูโต
-ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางซิม ทรรพวสุ อายุ ๗๙ ปี (แม่คุณเลื่อนผา พนักงานฟ้าอภัย) เสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็งลำไส้ ณ วัดบางเตย กทม.

จ.๙ ประชุมเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย

อ.๑๐ สมณะ สิกขมาตุ และชาวชุมชนส่วน หนึ่ง ไปร่วมงานฌาปนกิจศพพ่อของคุณพลังใจ (ติ้ง) ที่โคราช

อ.๑๐-ส.๑๔ งานอบรมหลักสูตร"สร้างผู้นำ" รุ่นที่ ๔ มีผู้เข้าร่วมอบรม ๙๓ คน

พ.๑๑-อา.๑๕ งานอบรม"ผู้นำกสิกร" ที่ ชุมชนสวนศรีบูรพาอโศก จ.ปราจีนบุรี มีสมณะนึกนบ ฉันทโส สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร หมุนเวียนเข้าไปช่วย
-งานอบรม "สร้างผู้นำ" ที่ชุมชนวังสวนฟ้า จ.สระแก้ว สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก และ สมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ ร่วมงาน

ส.๑๔ เจ้าหน้าที่กระทรวง ๒ ท่าน มาตรวจ โรงเรียน

ส.๑๔-จ.๑๖ ภาคค่ำมีเทศน์หน้าศพ นาย สมบุญ บุญพัดส่ง อายุ ๘๑ ปี โยมพ่อของสมณะ เมืองแก้ว ติสสวโร เสียชีวิตด้วยโรคทางเดินหายใจ

อา.๑๕ ประชุมแกนนำเชื่อมร้อยเครือข่าย ครั้งที่ ๑ โดยมีแกนนำผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร สร้างผู้นำ จากศูนย์อบรมชุมชนสันติอโศก รุ่นที่ ๑-๒ เข้าร่วมประชุมจำนวน ๔๐ คน
-งานปิดภาคพุทธธรรมวันอาทิตย์สันติอโศก

อ.๑๗ หมู่สงฆ์โหวต สามเณรสู่สูญ เผอิญดี ขึ้นเป็นสมณะ
-ร่วมงานฌาปนกิจศพนายสมบุญ บุญพัดส่ง ณ วัดบางเตย กทม.

พ.๑๘ สอบคัดเลือกนักเรียน สส.สอ. เข้าเรียนแผนกบัญชี ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ ที่ชั้น ๒ บจ.พลังบุญ โดยคณะกรรมการตัดสินจาก ๔ บริษัท คือ พลังบุญ ฟ้าอภัย ขอบคุณ และแด่ชีวิต

พฤ.๑๙-อา.๒๒ งานอบรมเยาวชนคนสร้างชาติ ณ ชุมชนวังสวนฟ้า จ.สระแก้ว โดยมี สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก และสมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ ไปร่วมงาน

ศ.๒๐-อา.๒๒ งานอบรมโครงการเข้าวัด ปฏิบัติธรรมศีล ๘ ครั้งที่ ๒๙

ส.๒๑ ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายไสว ภมรพล (ลุงของคุณเคียงดิน บุตรประเสริฐ) อายุ ๘๖ ปี เสียชีวิตด้วยโรคชรา ณ วัดบางเตย กทม.

อา.๒๒ นักเรียน สส.สอ.จัดงานวันปิดภาค เทอม ๒/๒๕๔๖ ณ บริเวณลานทรายหน้าตึกแดง

จ.๒๓ งานอุปสมบท สามเณรสู่สูญ เผอิญดี ขึ้นเป็นสมณะ ฉายา สุญญคโต
-บ่ายนักเรียน สส.สอ.ชั้น ม.๑ เดินทางไปช่วยเตรียมงานพุทธาภิเษกฯ ที่ศาลีอโศก พร้อมกับ การเรียนแบบบูรณาการร่วมกับนักเรียนชั้น ม.๑ จาก ร.ร.สัมมาสิกขาของชาวอโศกทุกแห่ง
-คณะผู้บริหารโทรทัศน์ TTV ประมาณ ๕ คน นำโดยคุณไกรวัฒน์ ศรีวุฒิวงศ์ หัวหน้าสถานี แบบ CEO มาติดต่อพ่อท่านให้ออกอากาศ ในช่วงรายการของศาสนา

อ.๒๔-พฤ.๒๖ นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ สอบปลายภาค ๒/๒๕๔๖

ศ.๒๗ นักเรียน ม.๓ ปิดเทอม
-นักเรียน ม.๒,๔,๕,๖ เดินทางไปร่วมงาน พุทธาฯ ที่พุทธสถานศาลีอโศก จ.นครสวรรค์

ส.๒๘ ชาวชุมชนเดินทางไปร่วมงานพุทธาภิเษกฯ ครั้งที่ ๒๘ ที่ศาลีอโศก จ.นครสวรรค์

ฝากสุดท้าย
มารย่อมสามารถทำลายบุคคล
ผู้ตกเป็นทาสของความสวยงาม
ไม่ควบคุมการแสดงออก
ไม่รู้ประมาณในโภชนาหาร
เกียจคร้านและอ่อนแอ
เหมือนลมแรงพัดโค่นต้นไม้
ที่ไม่แข็งแรงฉะนั้น (พุทธพจน์)

- สมณะกล้าตาย ปพโล -

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๗
"ดอกไม้งามสีสวย แต่ไม่มีกลิ่นหอมฉันใด?
คำพูดดีก็ย่อมไม่เกิดผล แก่ผู้ไม่ทำตามฉันนั้น"

เหตุการณ์เดือนนี้
ศ.๕-จ.๒๒ สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ เดินทางไปกิจนิมนต์ที่ประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมกับถ่ายทำรายการวิถีธรรม

ส.๖ สมณะ สิกขมาตุ และชาวชุมชนเดินทางกลับจากการร่วมงานพุทธาภิเษกฯ ที่ศาลีอโศก

อา.๗ ชาวชุมชนสันติอโศก และนร.สส.สอ. ประมาณ ๘๐ คน ไปร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "อินเดีย-ไทย สายใยแห่งความผูกพัน" ณ ห้องสัมมนาอาคารวาย สวนลุมไนท์บาซาร์ กรุงเทพฯ

อ.๙ ชาวชุมชนและนร.สส.สอ. ได้รับเชิญ ให้ไปร่วมงาน "สืบสานภาษา-วัฒนธรรม ไทย-จีน" ที่โรงแรมดิอิมพีเรียล

พ.๑๐-อา.๑๕ สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก และสมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ ไปร่วมงานเสริมพลัง กู้ดินฟ้า ที่ชุมชนวังสวนฟ้า สระแก้ว

พฤ.๑๑ ญาติธรรมส่วนหนึ่งไปร่วมงานมหกรรมสินค้าชุมชนที่สวนน้ำบึงกุ่ม

ส.๑๓-อา.๑๔ งานมหกรรมกู้ดินฟ้า ครั้งที่ ๑ ภายใต้โครงการพลังกู้ดินฟ้าประชาเป็นสุข โดยท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม มากล่าวเปิดงาน

อา.๑๔ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง นายวิชาญ จิรเวชบวรกิจ และทีมงานสร้างภาพยนตร์ บริษัท เอ.พี.เอส. อินเตอร์มิวสิค จำกัด มาพบพ่อท่านเรื่องการสร้างภาพยนตร์ในแนวธรรมะ

จ.๑๕ นร.สส.สอ. ๗ คน ที่จบการศึกษา ม.๖ เดินทางไปร่วมงานรับกลดที่ปฐมอโศก

อ.๑๖-ส.๒๐ งานอบรม"สร้างผู้นำ รุ่นที่ ๕" ภายใต้โครงการพลังกู้ดินฟ้า ประชาเป็นสุข มีผู้มาร่วมงานอบรม ๗๓ คน

พ.๑๗ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง และคุณทมยันตี นักเขียนนวนิยายชื่อดัง มาพบพ่อท่าน

พ.๑๗-อา.๒๑ สมณะแก่นเมืองและสมณะหนึ่งดี ไปร่วมงานเยาวชนคนสร้างชาติ ที่วังสวนฟ้า สระแก้ว

ส.๒๐ นศ.ปริญญาโท มาสัมภาษณ์พ่อท่าน

จ.๒๒ สัมมนาคุรุสส.สอ. สรุปงานปีการศึกษาที่ผ่านมา และวางแผนงานปีการศึกษาหน้า

อ.๒๓-พฤ.๒๕ นร.สส.สอ. ชั้นม.๑,๒,๔,๕ สอบปลายภาคที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๖

พ.๒๔-อา.๒๘ สมณะแก่นเมืองและสมณะ หนึ่งดี ไปร่วมงานอบรมสร้างผู้นำ คณะครูที่ชุมชน วังสวนฟ้า สระแก้ว

พฤ.๒๕ ชาวชุมชนไปร่วมงานทำบุญรวมญาติ ของสมณะแก่นเมือง

ศ.๒๖ นร.สส.สอ. ม.๑,๔,๕ ปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๔๖
-นร.สส.สอ. ม.๒ เดินทางไปร่วมเตรียมงานปลุกเสกฯ ที่ศีรษะอโศก และร่วมเรียนแบบบูรณาการ การศึกษากับนร.ชั้นม.๒ จากสัมมาสิกขาทุกแห่งของชาวอโศก (๒๖ มี.ค.-๑๐ เม.ย.)

ศ.๒๖-อา.๒๘ งานโครงการเข้าวัดปฏิบัติศีล ๘

ฝากสุดท้าย
"บุคคลที่มีความสุขในโลกนั้น
ได้แก่บุคคลที่ได้สร้างความสุขให้ผู้อื่นมากที่สุด
คนที่ไม่ได้ทำความดี ไม่ได้สร้างความสุขให้ผู้อื่น
จะได้รับดอกผลแห่งความสุขมาจากที่ไหน"
จากหนังสือ ชีวิตที่รุ่งเรืองขึ้นมาจากทาส

- สมณะกล้าตาย ปพโล -


*** ปฐมอโศก
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
กลับจากงานฉลองหนาว หน่วยจัดกิจกรรม ได้เตรียมพร้อมเพื่อไปร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม พุทธ คริสต์ อิสลาม ที่บ้าน แด่แผ่นดิน ของ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ ซึ่งเป็นประธานจัดงาน ในครั้งนี้ พ่อท่านเห็นประโยชน์ จึงให้พวกเราไปร่วมงาน ในฐานะเป็นผู้รับใช้ เราชาวอโศกได้ทำแล้ว กำลังอยู่ และจะทำต่อไป

เหตุการณ์ทั่วไป
ส.๗ หมู่เราชาวอโศกได้เคลื่อนขบวนกองทัพธรรมทั่วสารทิศตรงไปยังบ้านแด่แผ่นดิน เพื่อกตัญญู ต่อคำสอน เป็นที่น่าปลาบปลื้มเป็น อย่างยิ่ง ที่ศาสนาทั้ง ๓ มาร่วมจัดกิจกรรม ด้วยกัน เพื่อสานฝันให้ "โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน"

ประชุม-อปริหานิยธรรม
พ่อท่านยังคงยืนหยัดยืนยัน และทำต่อไป นั่นคือ ยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำ ขับเคลื่อนชุมชน ปฐมอโศกตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ จนมาถึง ๒๕๔๗ ระยะเวลา ๒๐ ปี ประชุมเดือนละครั้ง พ่อท่าน ไม่เคยขาดการประชุมเลย แม้ต้องเดินทางจาก บ้านราชฯ แม้ภารกิจจะมากมายปานใด ขอกราบบูชาด้วยความเคารพยิ่ง

อ.๓,พ.๑๑,๑๘,๒๕ หมู่สมณะและสิกขมาตุร่วมประชุมพร้อมกัน

พฤ.๕,๑๙ ร่วมฟังสวดพระปาติโมกข์ เพื่อทบทวนบทบัญญัติให้ถูกตรงตามธรรมวินัย เพื่อป้องกัน การโจทก์ท้วงว่าแม้สิกขาบทเล็กน้อยยังจำไม่ได้ แล้วท่านจะทำอะไรให้เจริญ กว่านี้ได้เล่าฯ

จ.๙ ประชุมชุมชน พ่อท่านยังคงย้ำในหลัก การเดิม "เน้นเนื้อให้เหนือกว่ามาก" การสร้างวัตถุ การขยายกิจการขอให้เป็นรอง "จงเห็นความสำคัญของหมู่เรา ต้องมีมรรคผล" เน้นความเจริญ ในธรรมของตัวเราก่อน ค่อยเอื้อมไปช่วยผู้อื่น อย่างมีสัปปุริสธรรม

ศ.๒๗ หมู่มหาเถระ เดินทางไปศาลีอโศกเพื่อร่วมประชุมสมณะมหาเถระ

ผู้ล่วงลับ
จ.๒ ฌาปนกิจศพ น.ส.กานดา (กราบดิน) สายงาม เจ้าภาพได้นิมนต์พระพยอม กัลยาโณ วัดสวนแก้ว มาแสดงธรรม

อา.๘ สมณะ สิกขมาตุ และชาวชุมชน ไปร่วมเผาศพ คุณแม่ซิม ทรรพวสุ ที่วัดบางเตย กทม.

อ.๑๐ สมณะ สิกขมาตุ และชาวชุมชน ไปร่วมงานเผาศพ นายสุข ดีโยธา ที่พุทธสถาน สีมาอโศก

พฤ.๑๒ ฌาปนกิจศพนายวิศณุ เวชมงคล ที่ชุมชนปฐมอโศก

อา.๑๕ สมณะร่มเมือง ยุทธวโร เดินทางไป แสดงธรรมหน้าศพนายสมบุญ บุญพัดส่ง โยมพ่อ สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร ที่สันติอโศก

อ.๑๗ สมณะ สิกขมาตุ และชาวชุมชน ไปร่วมเผาศพนายสมบุญ บุญพัดส่ง ที่วัดบางเตย กทม.

ผู้มาเยี่ยมชม
พ.๑๑ นักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยี จ.เพชรบุรี จำนวน ๑๘ คนมาศึกษาดูงาน

ศ.๒๐ นักเรียนนายสิบกรมสรรพวุธทหารบก จ.นครปฐม จำนวน ๒๒ คน มาศึกษดูงาน

ส.๒๑ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น จำนวน ๕๐ คน มาศึกษาดูงาน

อ.๒๔ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังม่วง และผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. สาขาวังม่วง จ.สระบุรี และคณะจำนวน ๑๗ คน มาศึกษาดูงาน

พ.๒๕ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน นำกลุ่มพัฒนาอาชีพ ต.บ้านสิงห์ และต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จำนวน ๕๐ คน มาศึกษา ดูงาน

ศีลเด่น-เป็นงาน-ชาญวิชา
หัวใจการศึกษาของบุญนิยม
จ.๑๖ นิสิต ม.วช.เขตปฐมอโศก จัดกิจกรรมเข้าค่ายก้าวสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ ๒ เป้าหมาย "ออกจากภพ รวมน้ำใจ รับใช้แผ่นดิน" พัฒนาการศึกษา ม.วช.ให้เข้าถึง วิถีพุทธ รวม ๕๐ กว่าชีวิต ที่อนุสรณ์สถานแดนอโศก สมณะ สิกขมาตุและคุรุไปให้การอบรม เป็นกำลังใจ อย่างอบอุ่น กิจกรรม ยัญพิธี นั้นมีผล พัฒนาบุคลากรสู่ความเจริญได้

พ.๑๘ สมณะ สิกขมาตุ และคุรุ พานักเรียน ม.๑ ไปศึกษานอกสถานที่ จากนั้นมุ่งสู่ศาลีอโศก เพื่อเข้าค่าย "พัฒนาเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ ๓"

ส.๒๘ สมณะ สิกขมาตุ และชาวชุมชนคณะใหญ่ ไปร่วมงานพุทธาฯ ครั้งที่ ๒๘ ที่ศาลีอโศก

สื่อสารไร้พรมแดน
อา.๒๒ สถานีวิทยุเพื่อชุมชนฉลอง ๒ ปี ด้วยสโลแกนว่า ท่านคือเจ้าของสถานีวิทยุ เพื่อเป็น ปากเสียง ของประชาชน ได้รับความร่วมมือจากแฟนรายการเป็นอย่างดี ต่างนำข้าวหม้อ แกงหม้อ ขนม ผลไม้ ของหวาน มาเลี้ยงกันอย่างล้นเหลือ ชมการแสดงหลากหลาย เชิดสิงโต คณะซงสิงห์เฒ่า ดนตรีไทย คณะครูเจริญ ผมหอม ขิม คุณสุนทรีย์ วงษ์ใจเย็น นำมาขับ กล่อมให้ความบันเทิงตลอดงาน

ฟังผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายวิชาอาชีพ มา บรรยาย ส.ส.ประสานต์ บุญมี ให้เกียรติมาเป็น ประธาน เปิดงาน โดยถ่ายทอดออกสถานีวิทยุ ชุมชน วันนี้คณะผู้จัดงาน แขกผู้มาร่วมงาน และผู้ฟัง ทางบ้าน ต่างได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง

เปลี่ยนชีวิต (เลื่อนฐาน)
"อะไรเอ่ยทำได้ยาก" การบวชเป็นสมณะชาวอโศก จัดว่าเป็นความยาก แม้บวชแล้ว จะรักษา สถานภาพ ให้คงอยู่ก็เป็นของยาก ผู้ใดก้าวมาถึงจุดนี้ได้นับเป็นความยิ่งใหญ่ของชีวิต

จ.๒๓ ประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของผู้แสวง หาความหลุดพ้นต้องจารึกไว้ เพราะเป็นวันบวช ของสามเณรสู่สูญ อุปสมบทขึ้นมาเป็นสมณะฉายา "สุญญคโต" เธอจงก้าวไปให้ถึงนิพพาน นับ เป็นสมณะลำดับที่ ๑๐๕ ของชาวอโศก นามเดิม สากล เผอิญดี จากนักเรียนสัมมาสิกขา สันติอโศก จบ ม.ปลาย และอยู่ช่วยงานที่นั่น จากคำสอน ของพ่อท่านว่า "อยู่ใกล้เกลืออย่ากินขี้ อยู่ใกล้สวรรค์ อย่านำพาตัวลงนรก" ประโยคทองวันนั้น เธอจึงมีวันนี้ วันแห่งความยิ่งใหญ่ ของมนุษย์

หมื่นความฝัน พันความตั้งใจ หากขาดเสีย แล้วซึ่งการลงมือทำจริง เราก็เป็นเพียงโมฆบุรุษ คนสูญเปล่าเท่านั้นเองขอจบด้วยคำพูดของพ่อท่านที่ว่า ร้อยรู้ ไม่สู้หนึ่งทำ

- สมณะกรรมกร กุสโล -

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๔๗
ทุกปีของเดือนมีนาคมเป็นการเรียนจบของนักเรียนปีที่ ๖ สำหรับปีนี้ สส.ฐ.จบ ๒๔ คน

ส.๑๓ นักเรียนปีที่ ๖ ของสัมมาสิกขาทุกพุทธสถาน เดินทางมาถึงรวมทั้งหมด ๕๙ คน

อา.๑๔ เวลา ๑๘.๓๐ น. กิจกรรมสืบสานความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องสัมมาสิกขา คือสาระ บันเทิง สัมมาสิกขาทุกแห่งต้องออกมาแสดง เพื่อสร้างเสริมความสมานสามัคคีในหมู่ ร่วมสถาบันให้ยิ่งขึ้น

จ.๑๕ ๐๔.๐๐ น. พ่อท่านให้โอวาทกัณฑ์พิเศษเรื่อง"กำไรชีวิตบนวิถีพุทธ" แก่นักเรียนทุกคน
-๙.๐๐ น. พิธีรับกลดจากพ่อท่าน พ่อท่าน แสดงธรรมต่อเรื่อง ศาสตร์และศิลป์บนเส้นทางพุทธ


-๑๘.๓๐ น. ทุกปีจะจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ คณะคุรุรวมทั้งสมณะมีความเห็นตรงกันว่า เป็นพิธี ของ พราหมณ์ควรยกเลิก ที่ประชุมมีมติเปลี่ยน มาเป็น "พิธีอำลาสัมมาสิกขา บนเส้นทางพุทธ" ให้นักเรียน ได้มีโอกาสพูดความในใจ ๖ ปีที่อยู่มา ฟันฝ่าได้อย่างไร เพื่อประโยชน์แก่น้องๆ นักเรียนทุกคน พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ขอกราบขอบพระคุณทุกๆอย่าง สมณะ -สิกขมาตุ -คุรุ และ ชาวชุมชนที่ให้พวกเขามีวันนี้ ความรู้ที่ได้รับน้ำใจที่มอบให้ อะไรๆอีกมากมาย ที่ให้แก่ พวกเขา บุญคุณต้องทดแทน เมื่อมีโอกาสจะกลับมารับใช้ และหากมีสิ่งใดล่วงเกิน ต้องกราบ ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

จากนั้นก็เป็นรายการ คุรุ-ชาวชุมชน และตัวแทนของแต่ละชั้นเรียน สมณะ สิกขมาตุ ให้พรก่อนจาก

ธรรมอันไม่เสื่อม
จ.๘ ประชุมชุมชน พ่อท่านเป็นประธาน
-ทุกวันพุธ หมู่สมณะและสิกขาตุ ประชุมอปริหานิยธรรม
-ขึ้น ๑๕ ค่ำ หมู่สมณะลงปาติโมกข์

ศิลป์-บันเทิง
จ.๑๗ เปิดกล้องหนังเรื่องแรกของชาวอโศก "ฝากฟ้าแด่ดิน"
-๐๙.๐๐ น. ทีมงานมากันพร้อม พ่อท่านได้แสดงธรรมเรื่องศิลป์ มีอยู่ ๒ ลักษณะ คือแก่นศีล และ สุนทรีย์ศีล พ่อท่านเน้นว่ามาถึงวันนี้ สื่อ มีอิทธิพลต่อสังคมมาก ถ้าเรามีทุนมีโอกาส เราต้องสร้าง สื่อที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ ปลุกสำนึกคนเป็นคนดี

ผู้มาเยือน
พ.๓ คณะบาทหลวงจากประเทศสหรัฐอเมริกา-ออสเตรเลีย-อิตาลี จำนวน ๙ คน เข้าเยี่ยมชม สถานที่

ศ.๑๙-อา.๒๑ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ รูปแบบอเมริกัน ขอร่วมศึกษากิจกรรมชาวอโศก จำนวน ๑๑ คน

จ.๒๒ นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติเมธา และคณะครู ๔๐ กว่าชีวิต เข้าเยี่ยมชมและสนทนา

ศูนย์อบรมเพื่อนช่วยเพื่อน อ.อินทร์บุรี
พ.๑๗-อา.๒๑ สมณะนาไทพาชาวชุมชนไปช่วยอบรม

ส.๒๒ ร่วมเปิดสถานีวิทยุชุมชนที่ อ.อู่ทอง ชื่อ "สถานีวิทยุชุมชนสุวรรณภูมิ"

พ.๒๖ ร่วมเปิดศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาการเกษตรและชนบท จำเนียร สารนาค อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

ศ.๒๘ ร่วมประชุมการปลูกข้าวหอมนิลที่ จ.ลพบุรี

ส.๒๙ ร่วมเปิดตลาดนัดไร้สารพิษ ที่ อ.วังม่วง จ.ลพบุรี ในงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดี จากทางเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย

อบรม-เตรียมงาน
พ.๑๗ สมณะกรรมกร กุสโล และทีมงาน เดินทางไปชุมชนวังสวนฟ้า สระแก้ว เพื่อช่วยเตรียม สถานที่ เพื่ออบรมลูกค้า ธ.ก.ส.

พ.๒๔-อา.๒๘ อบรม ธ.ก.ส.เป็นรุ่นที่ ๘ ที่วังสวนฟ้า โดยมีรองผู้ว่าราชการ จ.สระแก้ว นายสนิตย์ นาคสุขศรี เป็นประธานเปิดการอบรม รองผู้ว่าฯกล่าวชื่นชมกับกิจกรรม ของชุมชม วังสวนฟ้า เพราะเป็นชุมชนพึ่งตนเองเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสถานที่ให้การเรียนรู้ แก่ชุมชนอื่นๆ ด้วย

อา.๒๑ สมณะกรรมกร กุสโล และทีมงาน เดินทางไปศีรษะอโศกเพื่อช่วยเตรียมงานปลุกเสกฯ และช่วยจัดร้านหนึ่งน้ำใจหรือร้านสาธารณโภคี ให้ทันงานปลุกเสกฯ

ส.๒๗ คุรุใจกลั่น พา สส.ฐ.ชั้นม.๒ และ นิสิต ม.วช.บางส่วน ไปเตรียมงานปลุกเสกฯ โดยแวะชม นิทรรศการวิทยาศาสตร์ "อ.พ.ว.ช." จ.ปทุมธานี ก่อน

พึ่งกัน
ศ.๒๖ พลตรีจำลอง-พ.ต.หญิงศิริลักษณ์ ศรีเมือง บริจาคเครื่องนวดและบำบัดด้วยรังสี อินฟราเรด เพื่อช่วยสร้างเสริมสุขภาพของชาวชุมชนให้แข็งแรง

ส.๒๗ สมณะน่านฟ้า สุขฌาโน มาพักรักษา ตั้งแต่มหาปวารณาได้เดินทางไปลงอาราม ที่สีมาอโศก สมณะถนอมคูณ คุณกิตตโณ อยู่พักรักษา ที่ปฐมอโศก

ก่อนจบ
กายนี้เป็นรังแห่งโรค เราเป็นเพียงแขกขออาศัย หมดบุญก็ตายจาก พ่อท่านกล่าวว่า ความตาย ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว ความตายมิใช่เรื่องยิ่งใหญ่ แต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือขณะปัจจุบัน เรามีชีวิตอยู่ ก่อบุญหรือก่อบาปนี่ต่างหาก เมื่อตายไปแล้วจะทำบุญบาปไม่ได้เลย การมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน จึงสำคัญยิ่ง ผู้รู้ค่าของชีวิต จงใช้ชีวิตให้เกิดบุญอยู่ทุกลมหายใจเถิด

- สมณะกรรมกร กุสโล -


*** ศีรษะอโศก
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
เดือนนี้เราคึกคักกันตั้งแต่ต้นเดือน โดยเฉพาะทีมโปงลางที่ต้องไปแสดงในงานสืบสาน วัฒนธรรมไทย - เวียดนาม พุทธ คริสต์ อิสลาม อากาศหนาวเย็นก็ยังปกคลุมอยู่ทั่วไป แม้จะย่าง เข้าหน้าร้อนแล้วก็ตาม ความเป็นอยู่ของชาวชุมชนเน้นให้ช่วยกันประณีตประหยัด เพราะรายจ่าย ยังมากกว่ารายรับ และมีหนี้ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสร้างร้าน"หนึ่งน้ำใจ" แม้หน่วย ผลิตต่างๆยังขายดี แต่แรงงานยังมีไม่พอ เช่น เจล แชมพูอัญชัน ใบหมี่ ข้าวกล้อง แทมเป้ กะหรี่ปั๊บ ญาติธรรมที่ลา ออกจากราชการตามโครงการทางเลือกใหม่ของดร.ทักษิณ หากยังไม่มีที่ลง ก็ขอเชิญมาช่วยกัน สร้างชุมชนชาวพุทธให้เข้มแข็ง ยินดีต้อนรับ

เหตุการณ์ทั่วไป
อา.๑ กินข้าวป่า ประกวดข้าวหลาม เพื่อหาผู้ชนะเลิศไปทำเลี้ยงแขกในงานสืบสานวัฒนธรรม ไทย -เวียดนามฯ ปรากฏว่าม.๕ ชนะเลิศรสชาติได้มาตรฐานที่สุด โดยให้สมณะ สิกขมาตุ ช่วยกันชิม ทุกกลุ่ม
-ประกาศการประกวดขบวนการกลุ่มยอดเยี่ยม ประจำเดือนมกราคม ได้รับเหรียญทอง ได้แก่ขบวน การกลุ่มของนักเรียนชั้นม.๔ ได้รับรางวัล ไม้กวาด ปุ้งเต้า และไม้ถูพื้นเป็นรางวัล และ เหรียญทอง ที่ระลึกคนละหนึ่งเหรียญ
-หลังฉันประชุมอปริหานิยธรรม

จ.๒ สมณะถ่องแท้ วินยธโร เดินทางไปงานศพที่อำนาจเจริญ แล้วเลยไปศรีโคตรบูรณ์ เตรียม จัดงานมหกรรมกู้ดินฟ้าฯ ระหว่าง ๖-๘ ก.ค. นี้ โดยมีสมณะ ๓ รูป

อ.๓ ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ ญาติธรรมอำนวย เสน่หา อายุ ๖๑ ปี ที่อำเภอขุนหาญ สมณะ ๓ รูป สามเณร ๑ รูป จากนั้นแวะไปเยี่ยมโยมมะลิ แม่ของคุณสามแก้ว ที่ป่วยพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
-เย็น ตรวจสอบการแสดงโปงลาง ก่อนไปแสดงจริง

พฤ.๕-อา.๘ คณะโปงลาง"ศีรษะอโศก" เดินทางเข้ากทม.ประกอบด้วยนร.ชาย ๒๔ คน นร.หญิง ๒๖ คน โดยการควบคุมของม.วช.เดี่ยว ม.วช.จุ๋ม และคณะคุรุจำนวนหนึ่ง ไปแสดงในงาน สืบสานวัฒนธรรมไทย เวียดนาม พุทธ คริสต์ อิสลาม ที่บ้านแด่แผ่นดิน ของดร.นิติภูมิ นวรัตน์ เขตลาดกระบัง (๗ ก.พ.) ตอนกลับแวะรับประทานอาหารและอาบน้ำทะเลที่แหลมเสด็จ มีสมณะไปด้วย ๒ รูป

จ.๙-อ.๑๐ สมณะคมคิด ทันตภาโวและสมณะนมวังโส มาช่วยทำเสาต้นไม้ที่ร้าน "หนึ่งน้ำใจ"

อ.๑๐ เริ่มฉายวีดิทัศน์เรื่อง"แท่งยาใหญ่" หรือชื่อเดิม มโหสถชาดก ได้รับความสนใจดี

พ.๑๑-อ.๑๕ งานอบรมหลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" ที่ศูนย์อบรมศรีโคตรบูรณ์ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม สมณะ ๓ รูป นำโดย ส.ถ่องแท้ วินยธโร

ศ.๑๓-อา.๑๕ งานอบรมหลักสูตร "มหกรรมกู้ดินฟ้า" ที่ศูนย์อบรมสวนส่างฝัน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ สมณะ ๒ รูป นำโดย ส.คิดถูก ทิฏฐุชุกัมโม

จ.๑๖-อ.๑๗ สมณะ ๒ รูป (ส.ตรงมั่น อุชุจาโร และส.ลั่นผา สุชาติโก) เป็นตัวแทนไปร่วมงาน ฌาปนกิจศพ นายสมบุญ บุญพัดส่ง โยมพ่อของ สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร ที่วัดบางเตย กทม.

พ.๑๘-อา.๒๒ งานอบรมหลักสูตร"สร้างผู้นำ" ที่ศูนย์อบรมร้อยเอ็ดอโศก สมณะ ๒ รูป สมณะ คิดถูก ทิฏฐุชุกัมโม และสมณะข้าฟ้า ฐานรโต (สมณะถ่องแท้ วินยธโร ไปช่วย ๒ วัน)

พ.๑๘ สมณะ ๒ รูป นำนักเรียนชั้น ม.๑ ไปช่วยเตรียมงานพุทธาภิเษกฯ ที่ศาลีอโศก (ส.แก่นหล้า วัฑฒโน และส.ใต้ดาว เหฏฐานักขัตโต)

พฤ.๑๙ ไปประชุมกลุ่มจันทบุรีอโศก โดยสมณะถ่องแท้ วินยธโร

พ.๑๘-อา.๒๒ งานอบรม หลักสูตร"เยาวชนคนสร้างชาติ" จากร.ร.สามขาพิทยาคม อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด จำนวน ๔๙ คน และโรงเรียนกระแชงวิทยา ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๔๘ คน รวมประมาณ ๙๗ คน

ส.๒๑ ไปทำกิจกรรมของสสส. โครงการ"สัมมนากสิกรในหมู่บ้าน" ที่บ้านน้ำขุ่น อ.น้ำยืน สมณะ ๒ รูป (ส.อนุตตโร และส.ภทันโต)

อา.๒๒-จ.๒๓ ทีมอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมผู้นำ จ.กาญจนบุรี ๒๐ คน มาศึกษาดูงานเครือข่าย กสิกรรมไร้สารพิษฯ

จ.๒๓ อบรมโครงการ"เชื่อมร้อยเครือข่าย" ประมาณ ๑๓๐ คน จากผู้ที่เคยผ่าน หลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" มาแล้ว (ระดับผู้นำกลุ่ม)

อ.๒๔ สมณะถ่องแท้ และสมณะชุ่มบุญ ไปกิจนิมนต์ที่สกลนคร

ศ.๒๗ สมณะบางส่วนเดินทางไปงานพุทธาภิเษกฯ ที่อ.ไพศาลี

สรุปท้ายนี้ว่า แม้เราจะทำงานอบรมประชาชนออกไปวงกว้างมาก แต่อย่าลืมโศลกที่พ่อท่าน เคยให้ไว้ ว่า "เน้นเนื้อให้เหนือกว่ามาก เน้นลากแม้ยากกว่าแล่น เน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค่น เน้นแก่น ให้แน่นกว่ากว้าง" เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขามาก มีผลดก มีสัตว์ต่างๆ มาอาศัยกิน มากมาย แต่หากต้นไม้นั้นไม่มีรากแก้วที่หยั่งลึกแข็งแรงพอ ก็จะล้มคว่ำได้ง่ายๆ

- สมณะลั่นผา สุชาติโก -

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๗
หลังจากที่เราได้ไปเพิ่มพลังสร้างสรรจากงานพุทธาภิเษกครั้งที่ ๒๘ ที่ ศาลีอโศกแล้ว สภาวะ ภายในชุมชน ต่างมีอิทธิบาทในการเตรียมงานปลุกเสกฯที่กำลังจะมาถึงอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนนี้ จะเห็นได้ว่า การไปร่วมงานสำคัญของชาวอโศกมีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาจิตวิญญาณ เพื่อประโยชน์ตน ในการขัดเกลากิเลส และกำหนดทิศทางการดำเนินชีวิต โดยมีพ่อท่าน สมณะ โพธิรักษ์เป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณ ซึ่งนับว่างานพุทธาภิเษกฯและปลุกเสกฯ เป็นยัญพิธีที่ สำคัญยิ่ง

งานอบรมตามเครือข่ายและกิจนิมนต์
จ.๘-ศ.๑๒ สมณะถ่องแท้ วินยธโร และสมณะชุ่มบุญ กิตติปาโล ไปเยี่ยมชาวเพชรผาภูมิ ไปเยี่ยม คนไข้ที่อุดร และไปช่วยงานอบรมหลักสูตรสุขภาพที่ร้อยเอ็ดอโศก
-งานอบรมหลักสูตร สุขภาพ ๗ อ. ที่ร้อยเอ็ดอโศก สมณะคิดถูก ทิฏฐุชุกัมโม นำทีม

อ.๙ ไปงานกิจนิมนต์งานทำบุญรวมญาติโยมนง ที่บ้านหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สมณะ ๓ รูป สิกขมาตุ ๑ รูป สมณะผืนฟ้า อนุตตโร นำทีม

จ.๑๕-ศ.๑๙ งานอบรมหลักสูตรสร้างผู้นำที่ร้อยเอ็ดอโศก (ส.คิดถูก ส.ข้าฟ้า และส.พอจริง)

พ.๑๗-อา.๒๑ งานอบรมหลักสูตรสุขภาพ ๗ อ.ที่ศรีโคตรบูรณ์อโศก อ.ศรีสงคราม (ส.ถ่องแท้ ส.ผิว และ ส.ชุ่มบุญ)

จ.๒๒ กิจนิมนต์เปิดศูนย์อบรมสุรินทร์อโศก สมณะ ๖ รูป

พ.๒๔ ทำบุญให้พ่อแม่ (ตายก่อนตาย) ของคุณติ๋ว ที่บ้านหนองบัวใหญ่ อำเภอเบญจลักษ์ สมณะ ๒ รูป พระอาคันตุกะอีก ๑ รูป

ศึกษาดูงาน
ส.๑๓จากลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๖๐ คน

จ.๑๕ ส.ถ่องแท้ วินยธโร และทีม ม.วช.บางส่วน ไปดูงานการทำสวนส้มที่ประสบความสำเร็จ ที่ อ.วารินทร์ฯ จ.อุบลราชธานี

ศ.๑๙ จาก จ.อุตรดิตถ์ จำนวน ๕๐ คน

อ.๒๓ จาก อ.นาข่า จ.อุดรธานี จำนวน ๕๐ คน
-จาก จ.หนองบัวลำภู และ จ.อุดรธานี จำนวน ๕๐ คน

กิจกรรมภายใน
พ.๑๐ สมณะหินกลั่น ปาสาณเลโข เดิน ทางเข้าปฐมอโศก

พฤ.๑๑ ที่ประชุมฝ่ายการศึกษาตกลงกันว่าให้นร.งดทำวัตรเช้า ชาวชุมชนงดทำวัตรเย็น ชั่วคราว เพื่อเตรียมงานปลุกเสกฯ

อา.๑๔ สมณะแก่นหล้า วัฑฒโน และสมณะใต้ดาว เหฏฐานักขัตโต นำนักเรียนชั้น ม.๖ ที่จบการศึกษา ไปร่วมพิธีรับกลดจากพ่อท่าน ที่ปฐมอโศก ๑๙ คน
-สมณะหินแก่น นมวังโส และสมณะคมคิด ทันตภาโว มาช่วยทำเสาต้นไม้ที่ร้านหนึ่งน้ำใจ

จ.๑๕-ศ.๑๙ งานอบรมหลักสูตรสร้างผู้นำที่ศีรษะอโศก ๙๒ คน (ประมาณครึ่งหนึ่งมาจาก สวนศรีบูรพาอโศก และมีเยาวชนจาก อ.ปรางค์กู่มาสมทบอีก ๑๕ คน)

ส.๒๐ สัมมนาคณะคุรุศีรษะอโศกประจำปี
-สมณะร่วมฟังสวดปาติโมกข์ สมณะ ๑๐ รูป และพระอาคันตุกะ ๑ รูป และประชุม อปริหานิยธรรม

อ.๒๓ จัดพิธีผูกข้อมือเลี้ยงส่งนักเรียนที่จบการศึกษาปีสุดท้าย จบ ม.๓ ๑๓ คน และจบ ม.๖ ๑๙ คน
-ส.เดินดิน ติกขวีโร จากบ้านราชฯ มาร่วม ประชุมเตรียมงานปลุกเสกฯ

พ.๒๔-ศ.๒๖ เยาวชนนานาชาติ ส่วนใหญ่มาจากอเมริกา ประมาณ ๒๐ คน มาแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.๒๔-อา.๒๘ อบรมหลักสูตร "สร้างผู้นำ" รุ่นที่ ๒ ที่ศีรษะอโศก วันแรกมาประมาณ ๓๐ คน

อา.๒๘-ศ.๒ เม.ย. เข้าค่ายเรียนแบบบูรณาการ วิชาปลุกเสกฯ ของนักเรียนสัมมาสิกขา ม.๒ ทั่วประเทศ

สรุปส่งท้าย
ระยะหลังมานี้พ่อท่านบอกพวกเรา เสมอว่า อโศกกำลังเนื้อหอม อุปสงค์จากสังคมมีมาก เราจึงมี หน้าที่หันกลับมามองตัวเองว่า พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการตามที่สังคม คาดหวัง นั้นหรือยัง จงหันกลับมาบูรณปฏิสังขรณ์ ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด เตรียมต้อนรับ อาคันตุกะผู้มาเยือน

- สมณะลั่นผา สุชาติโก -


*** ศาลีอโศก
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
บรรยากาศในเดือนนี้ เป็นบรรยากาศของ การเตรียมงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๒๘ เตรียมสถานที่ให้ดูสะอาดเรียบร้อย เตรียมร่องแปลงผักต่างๆ เตรียมผักให้เขียวสดใส และเพียงพอ ที่จะใช้รับงาน รวมถึงต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาแก่ผู้มาร่วมในงานครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังต้องเตรียม ฟางปุ๋ยและหาฟืนที่จะนำมาใช้หุงต้มอาหาร นับว่าเป็นงานที่หนัก พอสมควร จึงต้องช่วยกัน เตรียมงาน อย่างเต็มที่ บางครั้งนักเรียน ต้องหยุดเรียนในห้องเรียน แต่มาเรียน จาก การทำงาน เป็นการเรียนแบบบูรณาการ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิต จริงๆ ประจำวันได้ด้วย ซึ่งแม้จะเป็นงาน ที่ค่อนข้างหนัก แต่พวกเราก็ยังช่วยกันทำให้ ลุล่วงไปได้ด้วยความร่าเริง เบิกบานพอสมควร เพราะเรา มีการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน อยู่เสมอๆ

เหตุการณ์ประจำวัน
อา.๑-อ.๓ อบรมโครงการพลังกู้ดินฟ้าประชาเป็นสุข หลักสูตรเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ ๒ นักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ นักเรียนชั้น ม.๑-ม.๓ จำนวน ๑๔๔ คน (นักเรียนเข้าพื้นที่และลงทะเบียน เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๓๑ ม.ค.๒๕๔๗)

อ.๓ ประชุมสรุปงานอบรมโครงการพลังกู้ดินฟ้าฯ หลักสูตรเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ ๒

พ.๔-อา.๘ เปิดค่ายโครงการพลังกู้ดินฟ้าฯ หลักสูตรสร้างผู้นำกสิกร รุ่นที่ ๒ มีผู้เข้ารับ อบรมจาก จ.กำแพงเพชร, พิษณุโลก,อุทัยธานี, สุโขทัย และนครสวรรค์ รวมผู้เข้ารับการอบรม ๑๑๓ คน

พฤ.๕ สมณะและพระอาคันตุกะ ลงอุโบสถ ทบทวนพระปาติโมกข์ และประชุมอปริหานิยธรรม

ส.๗ สมณะและสิกขมาตุ ประชุมคุรุและชาวชุมชนผู้สนใจเรื่องการศึกษา เพื่อรู้และช่วยกันแก้ ปัญหาต่างๆ ด้านการศึกษาของพวกเรา

อา.๘ ประชุมสรุปงานโครงการพลังกู้ดินฟ้าฯ หลักสูตรสร้างผู้นำกสิกร รุ่นที่ ๒

จ.๙ สมณะ สิกขมาตุ ชาวชุมชน และนิสิต ม.วช.ประชุมเตรียมงานพุทธาฯ มีปัญหาอะไรบ้าง
-คณะทำงานพี่เลี้ยงชาวชุมชนที่สนใจ ร่วมประชุมสรุปงาน งบประมาณ สสส. งวดที่ ๒ (พ.ย.๔๖-ม.ค.๔๗) โดย คกร.จากสันติอโศก

อ.๑๐ ประชุมตรวจศีล คนวัด ชาวชุมชน นิสิต ม.วช.และนักเรียน สส.ศ.

พ.๑๑-อา.๑๕ อบรมโครงการพลังกู้ดินฟ้าฯ หลักสูตรสร้างผู้นำ รุ่นที่ ๓ จาก พิจิตร อุทัยธานี เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก รวมทั้งสิ้น ๑๒๓ คน

อา.๑๕ สมณะ สิกขมาตุ พี่เลี้ยงชาวชุมชน ประชุมสรุปงานโครงการพลังกู้ดินฟ้า หลักสูตรผู้นำ รุ่นที่ ๓
-สมณะ สิกขมาตุ คุรุ และชาวชุมชน ผู้สนใจร่วมประชุมการศึกษา
-สมณะเดินดิน ติกขวีโร และปัจฉาสมณะ เดินทางจากภูผาฟ้าน้ำถึงศาลีอโศก

จ.๑๖ สมณะ สิกขมาตุ ประชุมตรวจศีลคนวัด ชาวชุมชน นิสิต ม.วช. และนักเรียนสัมมาสิกขา

อ.๑๗ สมณะเดินดิน ติกขวีโร และปัจฉา สมณะ สมณะมือมั่น ปูรณกโร และญาติธรรม จำนวนหนึ่ง เดินทางเข้าสันติฯ เพื่อร่วมงาน ฌานปนกิจศพโยมพ่อ สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร ที่วัดบางเตย กทม.

พ.๑๘ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร สมณะกำแพงพุทธ สุพโล ไปถ่ายทำสารคดีสวนผลไม้ไร้สารพิษ พร้อมประเมินผล และเยี่ยมเยียนลูกค้าพักหนี้ ธ.ก.ส.ที่มารับการอบรมไปแล้วที่ จ.แพร่

พฤ.๑๙ สมณะและพระอาคันตุกะ ลงอุโบสถ ทบทวนพระปาติโมกข์
-สมณะ สิกขมาตุ คุรุ นิสิตม.วช. และชาวชุมชนที่สนใจ ประชุมให้คะแนนศีลเด่น นักเรียน สัมมาสิกขา

ศ.๒๐ สมณะ สิกขมาตุ คุรุ นิสิต ม.วช. และชาวชุมชนที่สนใจ ประชุมให้คะแนนเป็นงาน นักเรียน สัมมาสิกขาศาลีอโศก
-ประชุมชาวชุมชนและนิสิต ม.วช. เตรียม งานพุทธาภิเษกฯ

อา.๒๒-ศ.๒๗ นักเรียนสัมมาสิกขาชั้น ม.๑ ทุกสถาบัน เดินทางเข้าศาลีอโศก ปฐมนิเทศ เปิดค่าย การเรียนบูรณาการการเตรียมงานพุทธาฯ

จ.๒๓ สมณะลือคม ธัมมกิตติโก สมณะถนอมคูณ คุณกิตตโณ สมณะมือมั่น ปูรณกโร สมณะหินมั่น สีลาปากาโร และญาติธรรมจำนวนหนึ่ง ไปร่วมงาน อุปสมบทสมณะสู่สูญ สุญญคโต ที่สันติอโศก

ศ.๒๗-ส.๒๘ สมณะ สิกขมาตุ ญาติธรรม นิสิต ม.วช.และนักเรียนสัมมาสิกขา จากพุทธสถาน ต่างๆ ทยอยสู่พุทธสถานศาลีอโศก เพื่อร่วมงานพุทธาฯ

ส.๒๘ ประชุมสมณะมหาเถระ
-ประชุมสมณะเกจิ

อา.๒๙ เริ่มงานพุทธาฯ โดยมีนายเรืองชัย อิทธิพล นายอำเภอไพศาลี ให้เกียรติมากล่าว รายงาน และ ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ ผู้ว่าราชการ จ.นครสวรรค์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

ข้อคิดสุดท้าย
นักปฏิบัติธรรมจะเรียนรู้สิ่งที่มากระทบ สัมผัสเพื่อแก้ไขตัวเอง

- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๔๗
บรรยากาศของศาลีอโศกในช่วงต้นเดือนนี้ เป็นบรรยากาศของงานพุทธาภิเษก สุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๒๘ มีญาติธรรมจากทั่วประเทศมาร่วมงานกันมากพอสมควร ประมาณ ๒ พันกว่าคน และ ต่างมีความร่าเริงในธรรมกันดี หลังจากเสร็จงานแล้ว ศาลีอโศก คืนสู่สภาวะเงียบสงบเช่นเดิม แต่ก็ยังมีกิจการงานให้ทำอยู่บ้าง ตามเหตุปัจจัยที่ควรมีควรเป็น

เหตุการณ์รายวัน
จ.๑-ส.๖ งานพุทธาภิเษกฯ ครั้งที่ ๒๘

ส.๖ สมณะ สิกขมาตุ ชาวชุมชน และนิสิต ม.วช.ประชุมสรุปงานพุทธาภิเษกฯ สมณะ สิกขมาตุ การศึกษา คณะคุรุและชาวชุมชนที่สนใจ ประชุมการศึกษา

อา.๗ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ ไปร่วมประชุมกลุ่มเพชรผาภูมิ จ.กำแพงเพชร

อา.๗-พ.๑๐ สมณะการศึกษา คณะคุรุและชาวชุมชนที่สนใจ ร่วมสัมมนาการศึกษา

พฤ.๑๑-อา.๑๔ สมณะมือมั่น ปูรณกโร และพระอาคันตุกะพลังงาน พานักเรียนไปทัศนศึกษา จังหวัดแถบภาคตะวันออก เป็นการศึกษาแบบบูรณาการ เสร็จแล้วเดินทางสู่ปฐมอโศก

ส.๑๓ นักเรียนชั้น ม.๖ เดินทางเข้าสู่ปฐมอโศก เพื่อร่วมงานรับกลดจากพ่อท่าน

จ.๑๕ นักเรียนชั้นม.๖ ทุกสถาบัน รับกลดจากพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ต่างเดินทาง กลับพุทธสถานของตน

อ.๑๖ งานอำลาปิดภาคเรียนปลายปีของนักเรียน

พ.๑๗ วันปิดภาคเรียนปลายปี ของนักเรียน สมณะเน้นแก่น พลานีโก และสมณะมือมั่น ปูรณกโร ไปส่งนักเรียนที่ จ.ตาก เสร็จแล้ว สมณะมือมั่น ขึ้นไปเยี่ยมโยม ที่จ.เชียงใหม่ สมณะเน้นแก่น เยี่ยมโยม ที่จ.นครสวรรค์

ส.๒๐ สมณะและพระอาคันตุกะลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์ ต่อด้วยประชุม อปริหานิยธรรม ต่อ (สำหรับสมณะ)

พ.๒๔ ประชุมพี่เลี้ยงชาวชุมชน เตรียมงานอบรมนักเรียนอาชีวะจาก จ.พิษณุโลก
-ค่ำสมณะดวงดี ฐิตปุญโญ สอนธรรมะบนกระดานดำ

พฤ.๒๕ ค่ำ สมณะเน้นแก่น พลานีโก สอนธรรมะบนกระดานดำ

ศ.๒๖ ประชุมกรรมการวิทยุชุมชนสัมพันธ์ไพศาลี สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นประธานที่ปรึกษา
-ค่ำสมณะมือมั่น ปูรณกโร สอนธรรมะบนกระดานดำ

ส.๒๗-พ.๓๑ นักเรียนอาชีวะจากพิษณุโลก ๑๕ คน อาจารย์ ๕ คน มาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงศาลีอโศก
-นักเรียนสัมมาสิกขา ชั้น ม.๒ เดินทางเข้าพุทธสถาน เพื่อไปร่วมการเรียนแบบบูรณาการ ในงานปลุกเสกฯ ที่ศีรษะอโศก

อา.๒๘ สมณะเน้นแก่น พลานีโก สมณะมือมั่น ปูรณกโร นำคณะคุรุ นิสิต ม.วช.และนักเรียน สัมมาสิกขาชั้นม.๒ เดินทางสู่ศีรษะอโศกโดยรถสวนฟ้า

ข้อคิดสุดท้าย
ผู้ที่มีจิตใจมุ่งมั่น ประกอบกับปัญญาที่รู้เป้าหมายของชีวิตชัดเจน เมื่อมีความเพียร ด้วยความอดทน ผู้นั้นย่อมจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอน

- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -