สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ (๒๘ มีนาคม ๒๕๔๗)

-กรรมการขาดประชุม ๖ คน
รับรองบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือน มกราคม ๒๕๔๗

-โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก (สส.สอ.) และโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก (สส.ฐ.) ปีการ ศึกษาหน้าเปิดฐานวิชาบัญชีและให้ฝึกงานใน ๔ บริษัท ได้แก่ บจ.พลังบุญ บจ.ขอบคุณ บจ.แด่ชีวิต บจ.ฟ้าอภัย นักเรียน สส.สอ. ไปช่วยงานปลุกเสกฯ ณ พุทธสถานศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๔
-๑๐ เมษายน ๒๕๔๗ ส่วนนักเรียน สส.ฐ.ได้เดินทางไปช่วยงานแล้ว

-โรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาปฐมอโศก ปีการศึกษาหน้าต้องใช้งบประมาณในการดำเนิน กิจกรรมมากกว่าเดิม

-ได้รับเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล, สำนักงาน โครงการ บรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน วัดบึง ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ สุโขทัย, กรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม, หนังสือมองไกลไอเอฟดีและแบบสอบถามข้อมูลทางการเงิน จากสำนักงานบัญชีประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น

-ชุมชนศาลีอโศก จะจัดตั้งโรงเรียนสัมมา สิกขาศาลีอโศก อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร โดยขอใช้ ที่ดินมูลนิธิโฉนดเลขที่ ๓๒๔๕ อำเภอ ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

E-mail: [email protected]

ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ (๒๘ มีนาคม ๒๕๔๗)
-กรรมการที่ขาดประชุม ๗ คน
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขา เชียงใหม่ รายงานกิจกรรมที่ผ่านมา
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาจตุจักร(ชมร.กทม.) กิจกรรมดำเนินไปตามปกติ
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาหน้าสันติอโศก มีผู้ทำบุญเหมาอาหารภายในร้านทั้ง หมดเพื่อแจกในเดือนมีนาคม ๒๕๔๗ จำนวน ๕ ครั้ง และเหมาอาหารในบางแผนก จำนวน ๓ ครั้ง

-ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม มีผู้ใช้บริการ จำนวน ๔๔๘ คน ยืมหนังสือ ๒๕๐ เล่ม สมาชิกใหม่ ๕ คน เปิดทำการ ๒๓ วัน เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาเป็นกระเบื้องใสและเปลี่ยนฝ้า เพดานเพื่อให้รับแสงสว่างจากธรรมชาติเป็น การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

-โรงเจสมาคมปิดกิจการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ สินค้าค้างสต๊อก ครอบครัวเงาศรี ช่วยอนุเคราะห์ซื้อไปในราคา เท่าทุน กลุ่มจันทอโศกย้ายที่ประชุมทำกิจกรรม กลุ่มไปบ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี ๒๒๑๒๐

-เครือข่ายชุมชนชาวอโศก จะจัดงานกสิกรรม ไร้สารพิษเพื่อฟ้าดินครั้งที่ ๑๑ ณ ชุมชน ราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี โดยให้ชาวบ้านที่ผ่านการอบรมร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรม และนำผลงานมาแสดง ได้เชิญเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศมาร่วมงานประมาณ ๑,๐๐๐ คน

-ได้รับหนังสือ สิ่งพิมพ์ จากภาครัฐและเอกชน อาทิ ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์, รัฏฐาภิรักษ์

-กำหนดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ในอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม
email: [email protected]

ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ (๒๘ มีนาคม ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๕ คน
-ปัจจุบันมีสมาชิก ๒,๙๓๐ ราย
-หนังสือออกใหม่ได้แก่ ขันติต้องสู้ไม่ถอย และ ทฤษฎีของพระพุทธเจ้า ราคาเล่มละ ๑๒ บาท
-ทำหนังสือขออนุญาตในการนำเนื้อหาจาก หนังสือซึ่งประพันธ์ โดย อาจารย์วศิน อินทสระ ออกเผยแพร่ทางด้านเสียง ทั้งแถบบันทึกเสียง ซีดี หรืออื่นๆอันพึงมี ได้นำไปยื่นเมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๔๗ โดยอาจารย์วศิน อินทสระ รับปากจะทำหนังสืออนุญาต ให้ธรรมทัศน์สมาคม ในโอกาสต่อไป
-กำหนดปิดร้านเพื่อไปร่วมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ณ พุทธสถานศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.พ.-๘มี.ค. ๒๕๔๗
-กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๗ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
พนักงานและอาสาสมัคร
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย
สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.)

ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ (๒๙ มกราคม ๒๕๔๗)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๗ คน
-แจ้งการซ่อมแซมร้าน
-ร่วมกิจกรรม งานสืบสานวัฒนธรรม พุทธ คริสต์ อิสลาม ไทย
-เวียดนาม ณ บ้านแด่แผ่นดิน
-รับประกอบอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรมสร้างผู้นำ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ณ สันติอโศก
-ขอความร่วมมือหาวิธีรณรงค์ การงดใช้ ถุงพลาสติก
-สมาชิกแจ้ง
-รับโอวาทจาก สมณะเด็ดแท้ วิเสสโก เรื่อง ใดประเด็นไหนที่ยังไม่รีบด่วน อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจ คนไม่ชอบใจ ที่มาทำงาน ด้วยเพียงคนเดียว ทำให้งานเสียหาย ทำอย่างไรจะสามัคคีรักใคร่ ปรองดองกัน อย่าตระหนี่ความคิดเห็น ขอให้มั่นคงแข็งแรงต่อไป

ครั้งที่ ๓/๒๕๔๗ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๓ คน
-สรุปการไปร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทย
-เวียดนาม พุทธ คริสต์ อิสลาม มีอาหารเหลือมาก
-รายงานบัญชีเดือนธันวาคม ๒๕๔๖ และ มกราคม ๒๕๔๗
-กำหนดปิดร้านเพื่อไปร่วมงานพุทธาภิเษกฯ ครั้งที่ ๒๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๗
-สมาชิกเปิดใจ

-รับโอวาทจาก สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร และ สมณะเด็ดแท้ วิเสสโก ชมร.มีผัสสะมาก ใครไม่แข็งแรงอยู่ยาก ขันติจึงเป็นเครื่องเผา กิเลสอย่างยิ่ง เราเป็นนักศึกษาที่ยิ่งกว่านักศึกษา ช่างกล เราเป็นอาชีวะที่สองมือสร้างโลก บางเหตุการณ์ควรเปลี่ยนคำพูดจาก ไม่รอ ไม่หวัง แต่เราทำ เป็น ทั้งรอ ทั้งหวัง ให้มาช่วยกันทำ เพราะคนฟังอาจเกิดมานะได้ในบางโอกาส


สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๗ คน
-ได้รับกระเทียมจาก คุณธนบดี กวีรัตนมล
-ได้รับอาสน์สงฆ์เพื่อถวายสมณะใช้ใน ชมร. จำนวน ๑๐ ตัว และตู้เย็น ๑ เครื่อง จาก คุณใบหญ้า ตันวีระ
-ได้รับแผ่นกันความร้อนติดตั้งบนเพดาน ณ ที่พักฝ่ายชายจาก คุณอิ่มใจ(บริจาคเงิน ๖,๘๐๐ บาท ใช้ในการนี้)
-ได้รับถุงพลาสติกขนาดใหญ่จำนวน ๒๐ ถุง จากคุณดาลัด
-งดสั่งน้ำผึ้งมาจำหน่ายเพราะตกตะกอน กรรมวิธีการผลิตไม่ปลอดภัย
-สมาชิกเปิดใจ
-เลือกตั้งคณะกรรมการชุดเก่าทำงานต่ออีก ๑ ปี โดยเพิ่ม น.ส.เคียงภูไพร ธาตุหินฟ้า
-กำหนดปิดร้านเพื่อไปร่วมงานพุทธาภิเษกฯ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๗ มีนาคม ๒๕๔๗
-รับโอวาทจาก สมณะลึกเล็ก จุลคัมภีโร ให้ช่วยกันทำงานต่อไป ชมร.เป็นศูนย์รวมญาติธรรม ให้ถนอมน้ำใจกันและกัน


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแด่ชีวิตจำกัด

ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๖ คน
-การซ่อมอาคารได้ติดต่อช่างแล้ว แต่ช่าง ติดงานอื่นจึงยังไม่ได้มาดำเนินการซ่อมแซม
-สรุปการร่วมงานตลาดอาริยะปีใหม่ ๒๕๔๗ ที่ราชธานีอโศก ได้กำไรอาริยะ ๒๒%
-การระบุรายละเอียดสินค้าบนวัสดุบรรจุ ยังไม่มีความคืบหน้า ผู้จัดการรับไปดำเนินการ
-ได้รับข้าวจากชุมชนศีรษะอโศกและชุมชน ราชธานีอโศกมาจำหน่าย ส่วนข้าวที่มาจาก เครือข่ายอื่น คุณภาพด้อยกว่า
-ปิดร้านเพื่อร่วมงานฉลองหนาวที่ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มกราคม ๒๕๔๗ และ งานพุทธาภิเษกฯ ที่พุทธสถานศาลีอโศก ระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ - ๖ มีนาคม ๒๕๔๗
-รับพนักงานใหม่ ๑ คน คือ น.ส.ศิริรัตน์ หาดสูง อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน
-อนุมัติเงิน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อประกอบอาหาร ไปร่วมแจกในงานสืบสานวัฒนธรรมไทย เวียดนาม พุทธ คริสต์ อิสลาม ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ณ บ้านแด่แผ่นดิน ของ ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
-รับโอวาท จาก สมณะเด็ดแท้ วิเสสโก


สรุปรายงานการประชุม
เครือข่ายชุมชนชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗

กลุ่มปราการอโศก(๘ กุมภาพันธ์)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๗ คน
-รายงานการเงินกองบุญสงเคราะห์และกองบุญปราการอโศก
-นายพยัพ เชิดชูชัยไพบูลย์ รายงานการ เจ็บป่วยของสมาชิกผู้อายุยาว คือ นายหรั่ง พ่วงกลัด และ นางจำรัส ศิริวัฒน์
-รับโอวาทจาก สมณะดงเย็น สีติภูโต

กลุ่มปราการอโศก(๑๔ กุมภาพันธ์)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๐ คน
-รายงานการเงินกองบุญสงเคราะห์ และการเงินกองบุญปราการอโศก และแจ้ง ยอดเงิน ในโครงการร่วมบุญปฐพีพุทธ ที่นำส่งผู้รับผิดชอบจำนวน ๒๐๓,๔๐๐ บาท
-สมาชิกที่ไปร่วมงานพุทธาภิเษกฯ เล่า บรรยากาศและการปฏิบัติตนภายในงาน
-ร่วมระดมทุนสร้างศูนย์พลาภิบาล ที่ ปฐมอโศก ผู้ใดสนใจร่วมบริจาคติดต่อ นางโสภา ทะสะโส โทร.๐-๒๓๘๗-๑๑๓๖ หรือ ๐-๑๖๕๕-๕๒๗๐ จนถึงสิ้นเดือนเม.ย. ๒๕๔๗
-อนุมัติเงิน ๑,๐๐๐ บาท ร่วมงานเปิดศูนย์สุรินทร์อโศก โดยมีสมาชิกไปร่วมงานที่ จ.สุรินทร์
-นางจำรัส ศิริวัฒน์ สมาชิกกลุ่ม ถึงแก่ กรรม เมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๔๗ ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดพิชัยสงคราม(วัดนอก) ประชุมเพลิงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๗
-สมาชิกตั้งตบะเสริมเจโต
-รับโอวาทจากสมณะชัดแจ้ง วิจักขโณ

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๑๕ กุมภาพันธ์)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๐ คน
-ส่งผักป่าให้ ชมร.เชียงใหม่
-ชมรมผู้อายุยาวก่อตั้งมาเป็นเวลา ๓ ปี มีสมาชิกปัจจุบัน ๕๙ คน
-ยกเลิก งานมหกรรมรักษาศีล ที่จะจัด เดือนมีนาคม ๒๕๔๗
-กิจกรรมของโรงเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ(สส.ภ.) ได้รับเงินสนับสนุนจากลูกค้า ชมร. เชียงใหม่ กำหนดปิดภาค ภาคเรียนที่ ๒ สส.ภ. ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม -๑๖ เมษายน ๒๕๔๗
-โรงสีลานนาอโศกยังสีข้าวส่ง ชมร.ช.ม. และร้านค้าทั่วไป
-บ้านเห็ดรายงานสถิติการเพาะเห็ด
-กิจกรรมวิทยุชุมชน ดำเนินไปตามปกติ
-วัฒนธรรมการแลกสิ่งของ ได้รับความ สนใจจากชาวบ้านเป็นอย่างดี
-กำหนดเดินทางไปร่วมงานพุทธาภิเษกฯ ที่ อ.ไพศาลี นครสวรรค์ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เวลา ๐๖.๐๐ น.
-รับโอวาทจาก สมณะบินบน ถิรจิตโต และสมณะลานบุญ วชิโร การปฏิบัติธรรมให้เข้าใจคนอื่น ไม่เกลียดชัง


สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนก.พ. -มี.ค.๒๕๔๗ห้องสื่อธรรมะทำวัตร
วิถีพุทธ ตอน ๑-๖ สมณะโพธิรักษ์ ๑๒ ม้วน
กำไรชีวิตบนวิถีพุทธ ๑ ม้วน

ก๋อนฉัน
อธิษฐานให้เข้าถึงวิชาจารณะสัมปันโน สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
อาหารมโหสถร้อนๆมาแล้วจ้า สมณะโสรัจโจ ๑ ม้วน
ลำธารชีวิต ส.ยุทธวโร,ส.ชินธโร ๑ ม้วน
แก่นเชื้อของพุทธ สม.กล้าข้ามฝัน,สม.ผุสดี ๑ ม้วน
เกิดใหม่ในวันมาฆะ ส.สรณีโย ๑ ม้วน
สุดฉลาดแต่อวิชชานั้นอย่างไร สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ปาฐกถา
ท่านถิรจิตโตนำปฐมนิเทศ พุทธาฯ ส.ถิรจิตโตดำเนินฯ ๑ ม้วน
ผู้ปฏิบัติธรรมต้องนำสมัย พล.ต.จำลอง ๑ ม้วน
ตอบให้พ้นโลกีย์สู่วิถีพุทธ ตอน ๑ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
อาริยคุณ-อาริยธรรมนำชุมชนเข้มแข็ง (มาฆะ) สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ชีวิตใหม่ใต้ร่มสัจธรรม ส.สมชาติโก ดำเนินฯ ๒ ม้วน
เฉียดมัจจุราช ส.ถิรจิตโต ดำเนินฯ ๒ ม้วน
หัวใจพระแม่ธรณี คุณสมพงษ์ ดำเนินฯ ๒ ม้วน
ความมหัศจรรย์ของภูมิปัญญาชาวบ้าน ส.ชาตวโร ดำเนินฯ ๒ ม้วน
คนจนที่น่าอัศจรรย์ ส.ตถภาโว ดำเนินฯ ๒ ม้วน
คนโกยบุญ คุณสมพงษ์ ดำเนินฯ ๒ ม้วน

ธรรมพิมพ์
สารอโศก
ปีใหม่ตลาดอาริยะฯ ๙,๐๐๐ เล่ม
พุทธาภิเษกฯ ๑๑,๐๐๐ เล่ม
ดอกหญ้า (สู้เพื่อแผ่นดิน) ๒๖,๐๐๐ เล่ม
ดอกบัวน้อย (ไม่เรียกร้อง) ๑๐,๐๐๐ เล่ม

วีซีดีออกใหม่
ทำวัตรเช้าที่ทักษิณอโศก สมณะโพธิรักษ์
นวัตกรรมแห่งการปกครอง สมณะโพธิรักษ์
เอื้อไออุ่น ที่ทักษิณอโศก สมณะโพธิรักษ์
ธรรมะก่อนฉันที่ทักษิณอโศก สมณะโพธิรักษ์
ขบถรัก พล.ต.จำลอง ศรีเมือง
ผนึกวิญญาณบุญ (ลากเรือ)
ชีวิตใหม่ที่หันหลังให้กับทุนนิยม (ฝรั่งทำนา)
โลกของศาสนาวันนี้
ลักษณะชุมชนเข้มแข็ง ๑๔ ประการ สมณะโพธิรักษ์
ท่าบริหารกายภาพบำบัด คุณพรเพ็ญ รัศมีวิเชียรทอง

- สารอโศก อันดับที่ ๒๖๙ กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๔๗ -