สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

e-mail : [email protected]

ครั้งที่ ๓/๒๕๔๗ (๒๕ เมษายน ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๓ คน
-ขอให้คณะกรรมการอาคารตะวันงาย ๑ และอาคารตะวันงาย ๒ แจ้งการดำเนินงานให้มูลนิธิทราบ
-รับรองงบดุลประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖
-มีมติให้จำหน่ายที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๘๒๘๑ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๕๕ ตารางวา ในราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยมอบอำนาจให้นายอิทธิ เกษกุล เป็นผู้ดำเนินการ ในเรื่องนี้ ส่วนเงินที่ได้จากการขายที่ดินผืนนี้ จะนำไปสมทบซื้อที่ดินแปลงใหม่ในโอกาสต่อไป
-ได้รับสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ วารสารมนุษย-ศาสตร์ปริทรรศน์,นิตยสารเอกภาพ,สารสัมพันธ์ จากสมาคม ประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุข
-ได้รับหนังสือเชิญประชุมจากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) ดินแดง


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

E-mail: [email protected]

ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ (๒๘ มีนาคม ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๑๐ คน
-ตั้งสาขากองทัพธรรมมูลนิธิ(สาขาที่ ๑) ณ ชุมชนราชธานีอโศก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบุ่งไหม อำเภอ วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสะดวกในการจดทะเบียนรถที่ต่างจังหวัด
- รายนามคณะกรรมการชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗-๒๕๔๙
๑. พลตรีจำลอง ศรีเมือง ประธานกรรมการ
๒. นายวัลลภ เทพไพฑูรย์ รองประธานกรรมการ
๓. น.ส.น้อมนบ ปัฐยาวัต กรรมการ
๔. พ.ท.หญิงสุวิไล วงศ์ธีระสุต กรรมการ
๕. นางเปล่งศรี สุขเกษม กรรมการ
๖. น.ส.เบญจวรรณ เจริญวงษ์ กรรมการ
๗. ทญ.ฟากฟ้าหนึ่ง อโศกตระกูล กรรมการ
๘. นายสัมพันธ์ เหมทานนท์ กรรมการ
๙. นายอานุภาพ เกษะโกมล กรรมการ
๑๐. นางพัชรินทร์ แซ่อึ้ง กรรมการ
๑๑. น.ส.เบญจพร อินทะสุข กรรมการ
๑๒. พ.จ.อ.ประภาส บุตรประเสริฐ กรรมการ
๑๓. นายหนึ่งพุทธ วิมุตตินันท์ กรรมการ
๑๔. พ.ท.หญิงรับขวัญ กาญจนอัตถ์ กรรมการ
๑๕. นายธาตุบุญ ข่าทิพย์พาที กรรมการ
๑๖. นายวิศิษฏ์ จิตตนุปัสน์ กรรมการ
๑๗. นายร้อยแจ้ง จนดีจริง กรรมการ
๑๘. นายธวัชชัย จูพงเศรษฐ กรรมการและเหรัญญิก
๑๙. นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ กรรมการ และเลขานุการ
๒๐. น.ส.ฟากฝั่งฝัน นาวาอโศกตระกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โดยมอบหมายให้ นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ เลขานุการ เป็นผู้ลงนามในคำร้องขอจดทะเบียน เปลี่ยนแปลง กรรมการมูลนิธิ


สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๔๗
สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

๒๕ เมษายน ๒๕๔๗
E-mail: [email protected]

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๐๗ คน
-อนุมัติงบดุลประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖
-หน่วยงานที่สังกัดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม รายงานกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
-สมาชิกปัจจุบันมีจำนวน ๙,๖๘๓ คน กิตติมศักดิ์ ๖๗๗ คน
-เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗-๒๕๔๙ (จำนวน ๑๙ คน)
ดังรายนามและตำแหน่งต่อไปนี้
๑. นายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง นายกสมาคม
๒. นายธีรศักดิ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ อุปนายกคนที่ ๑
๓. นายสม เสนารินทร์ อุปนายกคนที่ ๒
๔. นายไพโรจน์วงค์เที่ยง เหรัญญิก
๕. นางสาวแสงขวัญ วงษ์นรา ผู้ช่วยเหรัญญิก
๖. นางสาววิภาจรีย์ เจริญสุข นายทะเบียน
๗. นางนวลอนงค์ จูพงเศรษฐ ประชาสัมพันธ์ และปฏิคม
๘. นางสาวโสภี ลอยลิ่ว ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
๙. นางอาภรณ์ วิชัยดิษฐ บรรณารักษ์
๑๐. นางสาวใฝ่ธรรม นาวาบุญนิยม กรรมการ
๑๑.นายอำนวย อินทสร กรรมการ
๑๒.นางสาวฉัฐมา อาษารัฐ กรรมการ
๑๓. นางอรพิน ทิพย์เวศ กรรมการ
๑๔. นายประสงค์ ปริกัมศีล กรรมการ
๑๕. นางสาวจันทร์แรม อัมรินทร์ กรรมการ
๑๖. นางสาวลัดดา ปิยะวงศ์รุ่งเรือง กรรมการ
๑๗. นายข้าพุทธ ขาวดารา กรรมการ
๑๘. ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์ ร.น. เลขานุการ
๑๙. นางสาวยลศิริ ดำช่วย ผู้ช่วยเลขานุการ
-แต่งตั้ง นางประไพ ศุกรสมิต เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗
-แต่งตั้ง นายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง นายกสมาคม ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสมาคมฯ ประจำ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗


สรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย
สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)

(๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗)

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๗ คน
-ยับยั้งการขยายห้องแผนกของแห้งทะลุมาห้องเก็บสินค้า
-มีผู้พักค้าง ชาย ๒ คน หญิง ๗ คน
-เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ มีผู้อายุยาวมาร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐ คน ตั้งแต่นั้นมา ได้มาร่วมกิจกรรมทุกวันอาทิตย์
-นางใบจริง เป็นตัวแทนไปเยี่ยมสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช ที่สันติอโศก กรุงเทพฯ ส่วนนาง หนึ่งในธรรม ไปร่วมงานรับกลดของบุตร ที่สำเร็จการศึกษา ณ โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก จ.นครปฐม
-เป็นเจ้าภาพรับประกอบอาหารในงานปลุกเสกฯ ที่ศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
-แจ้งรายชื่อ ผู้รับผิดชอบงานแผนกต่างๆ ในชมรมฯ
-ได้รับหนังสืออาหารเจ ๑๐๘ อย่าง จำนวน ๑๐๐ เล่ม และหนังสือศาสนาพระพุทธพจน์ทำนาย จำนวน ๕๐๐ เล่ม จากมูลนิธิรัศมีธรรม
-บริจาคเงิน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยค่าพิมพ์วารสารดอกหญ้า ของสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม
-ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคผักผลไม้ให้ชมรมฯ
-เดือนมีนาคมมีเจ้าภาพเหมาแจกอาหาร จำนวน ๒ ราย
-กำหนดจำหน่ายอาหารอิ่มละ ๕ บาท ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗
-กำหนดปิดร้านเพื่อร่วมงานปลุกเสกฯ ณ พุทธสถานศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๓-๑๘ เมษายน ๒๕๔๗
-สมาชิกเปิดใจ
-รับโอวาทจากสมณะลานบุญ วชิโรและสมณะเห็นทุกข์ ยตินทริโย เน้นการมีสาราณียธรรม


 

สรุปรายงานการประชุมเครือข่ายชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗

ชุมชนดอยรายปลายฟ้า ๒๒๙ หมู่ ๘ ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม- ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ มีการอบรมสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๓๕ เกษตรกร ๑๖ หมู่บ้าน จาก ต.แม่แฝก และ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา เข้ารับการอบรม ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทั้งด้านส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน และสังคม อาทิ เลิกอบายมุข ประหยัดค่าใช้จ่าย ทำปุ๋ยชีวภาพ และน้ำยาอเนกประสงค์ จำหน่ายและใช้ในชุมชน

สมาชิกที่ช่วยงานเปิดใจ และ รับโอวาทจาก สมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม สมณะเมฆฟ้า นภมังคโล

๒๕ เมษายน
-มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๖ คน ก่อนการประชุมได้ทำพิธีรดน้ำดำหัวผู้อายุยาว
-มีมติให้ขายสวนดอยรายปลายฟ้า เนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ กว่าไร่ เนื่องจากห่างไกลชุมชน ขาดแคลน ผู้ดูแล โดยกำหนดราคาขายไว้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท
-กำหนดงานอบรมผู้อายุยาวจาก ต.บาง อ.เชียงม่วง จ.พะเยา ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗
-งานมหกรรมกู้ดินฟ้า ออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗
-มีมติย้ายนักเรียนสัมมาสิกขาเชียงรายอโศก ไปเรียน ณ โรงเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ ในปี การศึกษา ๒๕๔๗ นี้

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๒๑ มีนาคม)

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๘ คน
-อนุญาตให้น.ส.ห่มหล้าสร้างบ้านในชุมชน
-ลานนาอโศก พุทธธรรมวันเสาร์ไม่มีนักเรียนมาเรียน
-การศึกษาบุญนิยมเปลี่ยนแปลงเวลาปิดภาคเรียนของ นักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ (สส.ภ.) ช่วงแรก ๑๒-๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ ช่วงที่ ๒ วันที่ ๑๒-๑๗ เมษายน ๒๕๔๗ เปิดภาคเรียนวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๗
-วันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ สมณะฝ่ายการศึกษาและคณะคุรุเปิดสัมมนาจัดทำหลักสูตรของ สส.ภ.
-เปิดรับนักเรียนอายุ ๘-๑๕ ปี เข้าค่ายยุวพุทธทายาทครั้งที่ ๓ ณ ชุมชน ภูผาฟ้าน้ำ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ เมษายน ๒๕๔๗ และกำหนดวันเข้าค่ายเพื่อดูตัวในวันที่ ๒๕-๓๐ เมษายน ๒๕๔๗
-ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไปช่วยเตรียมงานปลุกเสกฯที่พุทธสถานศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ตามหนังสือขอจากสัมมาสิกขาลัยวังชีวิตศีรษะอโศก ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๔๗
-นางสาวผกายขวัญ ชัยพงศ์พันธ์ รายงานการเงินบุญนิยม
-รับโอวาทจาก สมณะบินบน ถิรจิตโต สมณะเก้าก้าว สรณีโย สมณะลานุญ วชิโร :
ชุมชนเข้มแข็ง รายจ่ายต้องน้อยกว่ารายรับ
ไม่ว่าผู้น้อยหรือผู้ใหญ่ จะว่ากล่าวกัน ให้ว่าด้วยความอ่อนน้อมและเมตตา


 

สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๗

ห้องเผยแพร่เท็ป

ทำวัตร
วิถีพุทธ โดย สมณะโพธิรักษ์
ตอน ๗ จำนวน ๒ ม้วน
ตอน ๘จำนวน๒ ม้วน
ตอน ๙ จำนวน ๒ ม้วน
ตอน ๑๐ จำนวน ๒ ม้วน
ตอน ๑๑ จำนวน ๒ ม้วน
ตอน ๑๒ จำนวน ๒ ม้วน

ก่อนฉัน
ธรรมะคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรม สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
หลาบคักๆ ซักแง็กๆ (ปลุกเสกฯ) ส.อนุตตโร-ส.นาไท ๑ ม้วน
ผ่านชีวิตกับอริยสัจ ๔ ส.วินยธโร-ส.ดงเย็น ๑ ม้วน
จุดไฟศรัทธาฝ่าภพชาติ สม.กล้าข้ามฝัน ๑ ม้วน
แก่นสารชีวิต...อยู่หนใด ส.มุทุกันโต ๑ ม้วน

ปาฐกถา
ตอบให้พ้นโลกีย์ สู่วิถีพุทธ ตอน ๒ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ชีวิตนี้น้อยนัก อายุสั้นพลันตาย ส.จันทเสฏโฐ ๑ ม้วน

อภิปราย
ปลุกเสกฯให้กาย-ใจ แข็งแรงสมบูรณ์ ส.ติกขวีโร ดำเนินฯ ๒ ม้วน
ผู้นำจากอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต ส.ตถภาโว ดำเนินฯ ๒ ม้วน
ฝันให้ไกล ไปให้เขียว ส.ติกขวีโร ดำเนินฯ ๒ ม้วน
ตลาดนัด ไร้สารพิษ ส.สมชาติโก ดำเนินฯ ๒ ม้วน
จนไม่กลัว กลัวไม่จน ส.ถิรจิตโต ดำเนินฯ ๒ ม้วน
ไม่รอ ไม่หวัง แต่เราทำ ส.ชาตวโร ดำเนินฯ ๒ ม้วน

ธรรมปฏิกรรม
จดหมาย ๕๑๙ ฉบับ
สิ่งตีพิมพ์ ๒๕ ฉบับ
ตีคืน ๑๓ ชิ้น
แสตมป์บุญ ๑,๒๓๐ บาท

ธรรมพิมพ์
สารอโศก (ปลุกเสกฯ) ๙,๐๐๐ เล่ม
ดอกหญ้า (ไม่สิ้นกตัญญู) ๒๖,๐๐๐ เล่ม

วีซีดีออกใหม่
ยังหวังอะไรในยุคนี้ พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์

ธรรมปฏิสัมพันธ์
จดหมายออก ๘ ฉบับ