รายงานจากพุทธสถาน
สันติอโศก
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๗

"ขณะอย่าได้ล่วงเลยเธอทั้งหลายไปเสีย เพราะบุคคลที่ปล่อยเวลาไป พากันยัดเยียดในนรก ย่อมเศร้าโศกอยู่ หากเขาจะไม่สำเร็จอาริยมรรคอันเป็นธรรมตรงต่อสัทธรรมในโลกนี้ได้" พุทธพจน์

เดือนนี้งานพวกเรามีมากเป็นพิเศษ หากเราไม่ปล่อยขณะล่วงไปเปล่า คงได้บำเพ็ญประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านได้เต็มบริบูรณ์

เหตุการณ์เดือนนี้
ส.๑-อา.๒ ศูนย์อบรมชุมชนสันติอโศก จัดงาน"มหกรรมกู้ดินฟ้า" ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการ พลังกู้ดินฟ้า ประชาเป็นสุข สนับสนุนโดย สสส. เป็นตลาดนัดจำหน่ายพืชผักผลไม้ไร้สารพิษ จากกสิกรโดยตรง รวมถึงจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่างๆ จากหลายหน่วยงานของชุมชน ในราคา บุญนิยม

อา.๒ งานคอนเสิร์ตการกุศล สืบทอดสายธาร น้ำใจ เพื่อมิให้ขาดสายธารศิลปวัฒนธรรม รู้คุณ เห็นค่า กวีศรีอยุธยา อังคาร กัลยาณพงศ์ มีเหล่าศิลปินมาร่วมแสดงพลังน้ำใจมากมาย

จ.๓ ร.ร.สัมมาสิกขา เปิดเทอมปีการศึกษา ๒๕๔๗ (นักเรียน ม.๑, ๒, ๕, ๖ รายงานตัว)

จ.๓-พ.๕ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กับโครงการวิจัย การสร้างเสริม สุขภาวะจิตวิญญาณศึกษา กรณีชุมชนชาวอโศก" มีผู้เข้าร่วมอบรม ๓๒ คน โดยสมาคมวิจัย เชิงคุณภาพแห่งประเทศไทย วิทยากร ได้แก่ ดร.สุภางค์ จันทวานิช ดร.ฉวีวรรณ์ ประจวบเหมาะ ดร.สุชาดา รัชชุกุล มาบรรยายให้ความรู้ตามลำดับ

ส.๘ นร.สส.สอ. จัดค่ายรับน้องใหม่ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ที่สวนสามวา เขตมีนบุรี กทม.
-ประชุมกลุ่มชลบุรี ที่จ.ชลบุรี โดยสมณะชนะผี ชิตมาโร

อา.๙-อ.๑๑ ทีมงานศูนย์อบรมชุมชนสันติอโศก เดินทางไปเยี่ยมกสิกร จ.จันทบุรี สระบุรี และ กาญจนบุรี เพื่อเก็บข้อมูล และถ่ายวิดีโอ เพื่อนำเสนอในงาน พฟด.

จ.๑๐ นร.สส.สอ. ชั้น ม.๕ ทั้งหมด เดินทางไปช่วยเตรียมงาน "เพื่อฟ้าดิน (พฟด.)" ณ ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี
-นร. สส.สอ. ชั้นม.๓ เปิดเทอม รายงานตัว

จ.๑๐-อ.๑๑ ตัวแทนครูสัมมาสิกขาสันติอโศก ไปร่วมสัมมนาทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ที่ ร.ร.บดินทรเดชา ๒

อ.๑๑ ตอนค่ำ ศิษย์เก่าสส.สอ. เดินทางไปร่วมงาน "คืนสู่เหย้า เข้าคืนถ้ำ สัมมาสิกขา" ณ ราชธานีอโศก จ.อุบลฯ

พ.๑๒ นร.สส.สอ. ชั้นม.๖ ทั้งหมดเดินทางไปช่วยเตรียมงานพฟด. ที่บ้านราชฯ นำโดย ส.เมืองแก้ว ติสสวโร

ศ.๑๔ ชาวชุมชนสันติอโศก เดินทางไปร่วมงาน พฟด. ที่บ้านราชฯ จำนวน ๒ คันรถ ๖ ล้อ

พ.๑๙-อา.๒๓ กิจนิมนต์ศูนย์อบรมชุมชนศรีบูรพาอโศก จ.ปราจีนบุรี อบรม นศ.ปวช. ปี ๑ นำโดย ส.แก่นเมือง เกตุมาลโก และส.หนึ่งดี สุยิฏโฐ

ศ.๒๑-อา.๒๓ งานอบรม"โครงการเข้าวัดปฏิบัติศีล ๘" ครั้งที่ ๓๑

จ.๒๔-ศ.๒๘ งานอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างสุขภาพ ๗ อ. ครั้งที่ ๑ ณ ชุมชน สันติอโศก โดยเน้นอบรมชาวชุมชนเป็นหลัก

พ.๒๖-อา.๓๐ กิจนิมนต์ศูนย์อบรมชุมชนศรีบูรพาอโศก ปราจีนบุรี อบรม นศ.ปวส.ปี ๑ นำโดย ส.แก่นเมือง และส.หนึ่งดี

พฤ.๒๗ ส.เพาะพุทธ จันทเสฏโฐ และทีมงานมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมจัดงานสัปดาห์วิสาขบูชา (๒๗ พ.ค.-๒ มิ.ย.) ที่สนามหลวง โดยนิมนต์สมณะชาวอโศกไปแสดงธรรมทุกวัน

ศ.๒๘-อา.๓๐ กิจนิมนต์ชุมชนวังสวนฟ้า จ.สระแก้ว งาน"คืนสู่เหย้าชาววังสวนฟ้า ภราดรภาพ" ครั้งที่ ๑ นำโดย ส.แก่นเมือง และส.หนึ่งดี

ส.๒๙ ประชุมชาวชุมชน โดยพ่อท่านเป็นประธาน

อา.๓๐ เปิดภาคเรียนนักเรียนพุทธธรรมวันอาทิตย์ สันติอโศก
-ทีมงานวิดีโอ สส.สอ. ไปศึกษาวิธีการถ่ายทำวิดีโอ และการเขียนบท จากอาจารย์ผู้ชำนาญ ที่ปฐมอโศก นครปฐม ใช้เวลา ๕ วัน

จ.๓๑ ประชุมรวมคนวัดชาย-หญิงเพื่อเตรียม งานอโศกรำลึก และเยาวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๓
-ประชุม ๘ พาณิชย์บุญนิยม

ฝากสุดท้าย
"ฉันถือว่า ฉันเป็นพลเมืองคนหนึ่ง ซึ่งมีตำแหน่ง ตราบใดที่ยังอยู่ในตำแหน่งนี้ ตราบนั้นฉันต้อง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์" พระราชดำรัส ร.๙

- สมณะกล้าตาย ปพโล -


ปฐมอโศก
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๗

อปริหานิยธรรม คือธรรมอันไม่เสื่อม
ทุกวันอังคาร ประชุมสมณะและสิกขมาตุ
ทุกวันพระ ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ สมณะลงอุโสถสวดพระปาติโมกข์

เหตุการณ์ทั่วไป
จ.๑๐ โยมสำลี อุปัฏฐากปฐมอโศก ทำบุญ ขึ้นบ้านใหม่ ถวายภัตตาหารสมณะ-สิกขมาตุและเลี้ยงอาหารชาวชุมชนทั้งหมด สาธุ

พระพุทธองค์ตรัสว่า "ผู้ให้ข้าวชื่อว่าให้กำลัง ผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณ ผู้ให้ยาน ชื่อว่าให้ความสุข ผู้ให้ประทีปชื่อว่าให้จักษุ"

จ.๒๔ ประชุมชาวชุมชน พ่อท่านเป็นประธาน พ่อท่านกล่าวถึงหน่วยงานในชุมชนใหญ่ๆ หลายหน่วยงาน แต่ขาดผู้รับผิดชอบที่จะสรรสร้างประโยชน์ ให้คุ้มค่ากับอาคารสถานที่ ของหน่วยงานนั้นๆ อย่างเช่น ศูนย์เจาะวิจัยฯ ชาวชุมชนปฐมอโศกน่าจะให้ความสำคัญ เพราะเป็น โรงงานสมุนไพรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผลิตยาได้หลายประเภท แม้แต่ยาสีฟัน มีคุณภาพดีมาก สามารถแข่งขัน กับยาสีฟันในท้องตลาดที่โฆษณากันมากมายได้ ข้อสำคัญชาวชุมชน ต้องให้ความร่วมมือ ร่วมด้วยช่วยกัน เพราะหน่วยงานนี้ เป็นสมบัติของทุกๆคน

จ.๓๑ สมณะถนอมคูณ คุณกิตตโณ มาพักรักษาโรคไตที่ปฐมอโศก

อบรมภายใน
ส.๑-พ.๕ โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศกเข้าค่ายพัฒนาขั้นพื้นฐาน เป้าหมายคือ จัดสถานที่เรียน ด้วยหลัก ๕ ส. (สะสาง-สะอาด-สะดวก-สุขลักษณะ-สร้างนิสัย)

ปีการศึกษานี้ คณะคุรุไฟแรง ได้ออกกฎเหล็กมาหลายขนาด เพื่อเพิ่มมาตรฐานการศึกษา อาทิ ตื่นนอน ตั้งแต่ตี ๔ เพิ่มวันฟังธรรม ห้ามถีบจักรยาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าฐานงาน ฝ่ายหญิง ต้องตัดผมสั้นทรงคนวัด หรือคุณยาย

สาธุ สังคมวันนี้ต้องการตัวอย่างที่ดี เพราะตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน

คืนสู่เหย้า เข้าคืนถ้ำ ครั้งที่ ๒
วิสาสา ปรมาญาติ ความคุ้นเคย เป็นญาติอย่างยิ่ง

อ.๑๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. กองทัพธรรมศิษย์เก่า สมณะ ชาวชุมชน ๖๐ ชีวิต ออกเดินทางด้วยรถบัส ไปร่วมงาน ที่บ้านราชฯ อุบลราชธานี

พ่อท่านกล่าวในงานนี้ว่า "ชุมชนชาวอโศกทุกแห่ง คือสมบัติของพวกเธอ ที่ต้องรับภาระ ขับเคลื่อน กองทัพธรรมต่อไป นี่คือมรดกที่พ่อขอมอบให้ แด่ธรรมทายาท ลูกอโศกทุกๆคน"

บ้านหลังนี้ ยินดีต้อนรับผู้มีศีลอันเป็นที่รัก ที่ยังไม่มา ขอให้มา ที่มาแล้ว ขอให้อยู่เป็นสุขๆเถิด

ศ.๑๔ น.ร. สส.ฐ. ม. ๕ และชาวชุมชนเดินทางไปร่วมงานเพื่อฟ้าดิน ที่บ้านราชฯ

"ดินเราต้องรักษา ฟ้าก็ต้องช่วย"
ดินคือมวลมนุษย์ ฟ้าคือใจคน
ต้องสร้างเสริมใจคนให้เกิดสำนึก รักฟ้า และดิน เพื่อเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ แห่งอาริยวงศ์โคตมะ

อบรมสื่อสารบุญนิยม
อ.๒๕-พฤ.๒๗ เพื่อให้หมู่เราชาวอโศกทั้งหมด ทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการ ร่วมกันทำ ร่วมกันคิด รู้จักฟังคนอื่น รู้เขา รู้เรา ออกจากภพ ออกจากถ้ำ ยอมรับข้อผิดพลาด เปิดใจให้โอกาส คนที่เก่งกว่าเรา สอนได้เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อสารบุญนิยม อย่างมี คุณภาพ โดย นายแก่นฟ้า แสนเมือง

ได้เชิญวิทยากร คือโดยคุณสุทธิพรและคุณเกศรา สุทัศน์ ณ อยุธยา สองสามีภรรยามาให้ความรู้ ด้านนี้ เพื่อให้การผลิตสื่อของชาวอโศกมีคุณภาพยิ่งขึ้น

เข้าค่ายม.วช.
อา.๓๐-จ.๓๑ ออกจากภพ ร่วมกิจกรรม ถักทอฝัน ประสานน้ำใจ ต้อนรับน้องใหม่ ม.วช. รุ่นที่ ๕

รุ่นนี้ชื่อรุ่นกุดจี่วิถีพุทธ มีนิสิตม.วช. ๒๑ คน เดิมมี ๕๐ คน รวมนิสิตม.วช. วิชชาเขตปฐมอโศก ๗๑ คน

น่าอัศจรรย์หนอ ที่พวกเธอให้ความสำคัญในความสำคัญ ขานรับนโยบายพ่อท่าน ที่ใช้การศึกษา ระดับอุดรศึกษา พัฒนาพวกเราศีล ๘ ให้ก้าวเข้าสู่อาริยะขั้นต้น หรือมรรคผลในศาสนา

พระพุทธองค์ตรัสว่า ตราบใดที่ยังมีผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์

ปฐมอโศกยินดีต้อนรับ
ศ.๗ ชาวอินเดียมาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ๔ คน

อ.๑๘ ชาวนอร์เวย์ ๑๐ กว่าคน นำโดยคนไทย มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

อ.๒๕ ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ จากมหา-วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำชาว ต่างชาติ ๒๕ คน จาก ๕ ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เยอรมนี แคนาดา ญี่ปุ่น และเจ้าภาพ ประเทศไทย เรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

พ.๒๖-อา.๓๐ อบรมผู้นำเกษตรกร มีผู้เข้าการอบรม ๑๐๐ กว่าคน เพื่อทำกสิกรรมไร้สารพิษ มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำบุญผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลก พวกเราทั้งหลายมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ เพราะ หยาดเหงื่อของชาวนา ต้องกราบขอบคุณชาวไร่ชาวนา ที่ปลูกข้าว ปลูกผัก ผลไม้เลี้ยงชาวโลก

ขอฝากพุทธภาษิตว่า
ความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่ ย่อมยังความสำเร็จให้เกิดขึ้น

- สมณะกรรมกร กุสโล -


ศีรษะอโศก
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๗

ต้นเดือนสวนป่าหวายหลายร้อยต้นถูกไฟไหม้ เสียหาย รวมทั้งต้นตะเคียน ต้นมะค่า และต้นไผ่ ที่กำลังเจริญเติบโตจำนวนหนึ่ง ประจวบเหมาะที่สามเณรกระบี่ฟ้า กำลังมาสำรวจที่จะปลูก ต้นกล้วย พอดี จึงได้ปรับเป็นพื้นที่ปลูกกล้วยแทน

กลางเดือน ร่วมงานคืนสู่เหย้า เข้าคืนถ้ำ ต่อด้วยงานเพื่อฟ้าดินครั้งที่ ๑๑ ที่ บ้านราช เมืองเรือ

ปลายเดือนจัดค่ายยุวพุทธกสิกรรมครั้งที่ ๑๔ ระดมกำลังนักเรียนและ นิสิต ม.วช. ไป เตรียมดิน ปลูกพืชเพื่อสร้างอาหารไว้เลี้ยงคนภายในชุมชนให้เพียงพอ ด้วยคำขวัญว่า สร้างอาหาร ประสาน น้ำใจ และจุดไฟคุณธรรม

ในเดือนนี้ไม่มีการอบรมบุคคลภายนอกมากนัก นับเป็นโอกาสดีที่ได้เคี่ยวภายในและฟื้นฟู ด้านกสิกรรม ที่สวนพลาญหิน สวนสามเก้า และสวนซำเบ็ง

กิจนิมนต์และงานอบรม
อา.๙-จ.๑๐ ส.ผืนฟ้า อนุตตโร และส.ถ่องแท้ วินยธโร ไปกิจนิมนต์ที่สวนสันติสาระ จ.มหาสารคาม แล้วไปประชุมต่อที่ร้อยเอ็ดอโศก

พ.๑๙ สมณะถ่องแท้ วินยธโร และ สมณะ คิดถูก ทิฏฐุชุกัมโม พานิสิต ม.วช.ไปเก็บทุเรียน ในสวน จังหวัดจันทบุรี ที่ญาติธรรมบริจาคให้

อ.๒๕ สมณะตรงมั่น อุชุจาโร และ สมณะ แก่นหล้า วัฑฒโน ไปร่วมงานศพโยมสนอง ศรีมามาศ ที่ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
ศ.๒๘-๓๐ งานอบรมเกษตรกร ที่ศูนย์ฝึก อบรมร้อยเอ็ดอโศก นำโดยสมณะคิดถูก ทิฏฐุชุกัมโม และ สมณะข้าฟ้า ฐานรโต

เหตุการณ์ทั่วไป
ส.๑ เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๗

พ.๕ โยมน้องชาย ส.ถ่องแท้ จากมหาสารคาม นำบุตรชายและเพื่อนอีก ๑ คน มาฝึกปฏิบัติธรรม ระยะหนึ่ง
- ส.ถ่องแท้ วินยธโร พาญาติโยมส่วนหนึ่ง ไปสวนพลาญหิน กินข้าวป่าและเก็บผลผลิต

พ.๕-พฤ.๖ ส.เดินดิน ติกขวีโร และ ส.ดาวดิน ปฐวัตโต มาเตรียมวีซีดีที่จะฉายในงาน พฟด.

ส.๘ ประชุมเครือข่าย กสิกรรมไร้สารพิษ ศีรษะอโศก

อา.๙ ม.๕ ไปร่วมขบวนการกลุ่มที่บ้านราชเมืองเรือ

อา.๙ ส.พอแล้ว สมาหิโต แวะพักค้างคืน เยี่ยมเยียนญาติโยมพร้อมกับเทศน์ทำวัตรเช้า

พ.๑๒-ศ.๑๔ ร่วมงานคืนสู่เหย้า เข้าคืนถ้ำ สัมมาสิกขา ที่บ้านราชฯ

อา.๑๖-อ.๑๘ ร่วมงานเพื่อฟ้าดิน ที่ บ้านราชฯ

จ.๓,อ.๑๘ สมณะร่วมกันทบทวนพระปาติโมกข์ และประชุมอปริหานิยธรรม

ศ.๒๑ พิธีไหว้คุรุของนักเรียนสัมมาสิกขาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และนิสิต ม.วช.

พฤ.๒๗ พ.ค.-พ.๒ มิ.ย. นักเรียนสัมมาสิกขาเข้าค่ายยุวพุทธกสิกรรม ครั้งที่ ๑๔

อา.๓๐ เจ้าหน้าที่รายการเวทีชาวบ้าน สถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ มาถ่ายทำ (ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.)

ผู้มาเยี่ยมเยียนและศึกษาดูงาน
ส.๑ จนท.กองทุนหมู่บ้าน บ้านพิทักษ์ ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๒๐ คน

พฤ.๖ จนท.กองทุนหมู่บ้าน บ.โนนแดง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๕ คน

พ.๑๙ จนท.พัฒนาชุมชน อ.วังหิน นำ เกษตรกร จำนวน ๔๐ คน ศึกษาหมู่บ้านชุมชน พึ่งตนเอง

ส.๒๒ จนท.กองทุนหมู่บ้าน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๗๐ คน
-เกษตรกรที่ประสบปัญหาความยากจน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จำนวน ๑๒๐ คน

อา.๒๓ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปี ๓ จำนวน ๔๐ คน

อา.๒๓ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๒๐ คน

จ.๒๔ เกษตรกรจาก จ.ขอนแก่น จำนวน ๔๐ คน ศึกษาเรื่องเกษตรอินทร์และปุ๋ยชีวภาพ

อ.๒๕ เกษตรกรจาก อ.เมือง จ.อุบลฯ ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการชุมชน

พ.๒๖ เกษตรกรจาก อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๕ คน

ศ.๒๘ นักเรียนและคณะครูจาก ร.ร.ตำรวจ ตระเวนชายแดน จ.อุบลฯ ๘ ร.ร. จำนวน ๑๔๕ คน
-น.ร.และคณะครูจาก ร.ร.บัวเจริญวิทยา อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๕๐ บาท
-จนท.พัฒนาชุมชนและเกษตรกร จ.ร้อยเอ็ด จำนวน ๘๐ คน ศึกษาชุมชนเข้มแข็ง

อา.๓๐ นักเรียนจาก ร.ร.บึงบูรพ์วิทยา อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๖๐ คน

จ.๓๑ เยาวชนกลุ่มผู้เสี่ยงต่อยาเสพติด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๔๐ คน

คติส่งท้าย
หมู่บ้านศีรษะอโศก เป็นแห่งหนึ่งที่ได้ชื่อ ว่าชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ มีผู้เดินทางมาดูงาน ไม่ขาดสาย และมีผู้สนใจเมียงมอง แม้กระทั่งนำตัวเข้ามาฝึกฝนเพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน หากเราไม่พัฒนาคุณธรรมในตัวเราให้ได้พอสมควร ก็อาจจะไปไม่รอดได้ เมื่อเจอผัสสะที่มากระทบ หรือเจอแบบฝึกหัด ที่เราไม่ได้เรียกร้อง และเมื่อคำกล่าวที่ว่า วัวตื่น ควายตื่นยังพอทำเนา แต่หาก คนตื่น เป็นจริงขึ้นมา น่ากลัวยิ่งนัก

- สมณะลั่นผา สุชาติโก -


ศาลีอโศก
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๗

ความเป็นไปในการดำรงชีวิตของชาวศาลีอโศก ในช่วงนี้ว่างเว้นจากการอบรม สิ่งที่เราทำกัน เป็นประจำคือ การประชุมเพื่อความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกัน ในการทำงาน เพื่อสร้างสรรสังคม ภายในชุมชนของพวกเรา ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ ซึ่งรวมถึงวัดและโรงเรียนด้วย ในขณะนี้มีความสงบ อบอุ่น พอควรแก่อัตภาพ

เหตุการณ์ประจำวัน
อา. ๒ สมณะ สิกขมาตุ คุรุพานักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศกไปร่วม งานสืบทอดสายธาร น้ำใจ กวีซีไรท์อังคาร กัลยาณพงศ์ ที่สันติอโศก

จ.๓ เดินทางกลับจากสันติอโศก แวะทัศนศึกษา ๓ แห่ง
๑.บ้านเรือนไทย ส.รวยเจริญ เป็นสถานที่ปฏิบัติ ธรรม ศึกษาเรือนไทย และชีวิตของคุณสำรวย เจ้าของสถานที่
๒.วัดม่วง จ.อ่างทอง ศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย และศาสนา
๓.อนุสรณ์ค่ายบางระจัน ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
-สมณะ และพระอาคันตุกะ ลงอุโบสถ ทบทวน พระปาติโมกข์ และประชุมอปริหานิยธรรม

อ.๔ ประชุมคุรุ ทบทวนความเรียบร้อย ในการดูแลอบรมนักเรียน สัมมาสิกขาศาลีอโศก
-ประชุมนิสิตสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต เพื่อการพัฒนาการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น

พ.๕ วันเปิดเรียนภาคแรกของนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก
-ประชุมกรรมการสหกรณ์กู้ดินฟ้า จำกัด
-ประชุมชาวชุมชน เพื่อความเจริญในการ ทำงาน และความสงบ อบอุ่นในการอยู่ร่วมกัน

ศ.๗-ศ.๑๔ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล พานักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศกชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕ นิสิต ม.วช. ไปบ้านราชฯ เพื่อช่วยเตรียมงาน "คืนสู่เหย้า เข้าคืนถ้ำฯ" โดยแวะร่วมงาน มหกรรม กู้ดินฟ้า ที่หินผาฟ้าน้ำ ชัยภูมิก่อน

ส.๘ - จ. ๑๐ ประชุมคณะกรรมการชุมชน และผู้สนใจเพื่อเตรียมงานมหกรรมกู้ดินฟ้า

จ.๑๐ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล พานิสิต ม.วช. กลับสู่พุทธสถานศาลีอโศก เพื่อร่วมงานมหกรรม กู้ดินฟ้า

อ.๑๑ วันงานมหกรรมกู้ดินฟ้า โครงการ เสริมสร้างกสิกรรมไร้สารพิษ ผู้ว่าราชการจังหวัด นครสวรรค์ มาร่วมเปิดงาน มีผู้มาร่วมงาน ๖๐๐ กว่าคน
-ประชุมสรุปงานมหกรรมกู้ดินฟ้า
-สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ พาศิษย์เก่าศาลีอโศกไปร่วมงาน "คืนสู่เหย้า เข้าคืนถ้ำฯ" ที่บ้านราชฯ วันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗

ส.๑๕ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล พานักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไปร่วมงาน เพื่อฟ้าดิน ครั้งที่ ๑๑ ที่บ้านราชฯ ซึ่งมีระหว่าง วันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗

อ.๑๘ สมณะและพระอาคันตุกะ ลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์ และประชุม อปริหานิยธรรม

พฤ.๒๐-จ.๒๔ ประชุมหลากหลายทั้งนิสิต ม.วช. ทั้ง ผรช. สัมมาสิกขา และกรรมการชุมชน คุรุ รวมถึง ชาวชุมชนด้วย เพื่อปรับสภาพความเป็นอยู่ และการทำงานให้ลงตัว

ส.๒๒ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล ไปประชุม กลุ่มเพชรผาภูมิ ที่บ้านมอสมบูรณ์ ต.วังทอง อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

อ.๒๕ ประชุมคณะกรรมการวิทยุชุมชน ไพศาลีสัมพันธ์ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นที่ปรึกษา
-คณะปฏิบัติกรผู้อบรมของชุมชนศาลีอโศก ไปร่วมอบรมกสิกรรมไร้สารพิษ ที่ภาคใต้ ตามคำเชิญ ของชุมชนทักษิณอโศก ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พ.ค. - ๑ มิ.ย. ๔๗

พฤ.๒๗ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร และพระอาคันตุกะ พลังงาน สิริภัทโธ ไปแสดงธรรม ใน งานอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมผู้นำ พลตรีจำลอง ศรีเมือง

ข้อคิดสุดท้าย
คนเรามักจะมีปัญหา เพราะไม่เข้าใจกัน
เมื่อได้มีการคบคุ้น พูดคุยกัน ปัญหาจะน้อยลง หรือหมดไป ความคุ้นเคย จึงเป็นญาติอย่างยิ่ง

- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -


สีมาอโศก
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๗

ต้นฝน ปลายร้อน อากาศอบอ้าว พา อารมณ์ให้หงุดหงิดง่าย ถ้าไม่รู้จักอดทน ข่มใจ ฤดูนี้ผลไม้ เรียกแมลงวันมีมาก เช่น มะม่วง ทุเรียน ขนุน เงาะ ล้วนแล้วแต่เป็นผลไม้ให้ ความ ร้อนทั้งนั้น แมลงวัน ตอมมากๆ ชวนให้รำคาญ ถ้าขาดสติ และความเมตตา เห็นทีจะต้องรบรากับแมลงวันอีก

กิจกรรม และเหตุการณ์ต่างๆในสีมาอโศก ยังคงดำเนินไปดังนี้

เยี่ยมประเมินผล
ส.๑ คณะเยี่ยมประเมินผลเกษตรกร ผู้เคยเข้าอบรมฯ นำโดย นายร้อยแจ้า นายทองอินทร์ นายพิชัย นายสุวรรณ นายสุรเดช ไปเยี่ยมที่บ้านหนองหว้าเอน ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

อ.๑๑ เยี่ยมประเมินที่บ้านวังม่วง บ้านท่าถนนสูง บ้านหนองแวง จ.นครราชสีมา

อ.๒๕ เยี่ยมประเมินที่บ้านน้ำป่า ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

การอบรม
พฤ.๒๐-จ.๒๔ อบรมฯ การสร้างผู้นำฯ โครงการ สสส. รุ่นที่ ๑ จาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา จำนวน ๓๗ คน

จ.๒๔-ศ.๒๘ อบรมฯ เยาวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๖ จากโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ชั้น ป. ๕-๖ จำนวน ๙๔ คน คณะครูผู้นำมา ๖ คน

ส.๒๙ พ.ค. - พ.๒ มิ.ย. อบรมฯ เยาวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๗ จากโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ชั้น ม. ๑-๓ จำนวน ๑๔๓ คน คณะครูนำมา ๖ คน

เหตุการณ์ทั่วไป
อา.๒ เช้า ชาวชุมชน (บ้าน) ชาววัด นักเรียน ร่วมแรงร่วมใจกันทำ ๕ ส.บริเวณ ๔ แยกชุมชน นับเป็นวัน "บวร" (บ้าน, วัด, โรงเรียน) ครั้งที่ ๑ บ่ายประชุมชุมชนประจำเดือน

จ.๓ ก่อนฉันลงคะแนนเสียงตั้งชื่อรถปิกอัพคันใหม่ ได้ชื่อว่า "ชะรอยฟ้า" บ่ายประชุมคุรุ ตกลง เรื่องการเรียน การสอนแบบบูรณาการ ค่ำ ดับไฟคืนเดือนเพ็ญ เพื่อประหยัด และหัดไม่มีไฟฟ้า ทุกคน ร่วมมือกันปิดสวิทช์ที่อยู่ใกล้ เพราะผู้สับคัทเอ๊าต์ไม่อยู่ ร่วมใจกันดี

อ.๔ ทำวัตรเช้า สมณะ สิกขมาตุ ช่วยกัน แสดงธรรมเรื่อง "ชะรอยฟ้าจะพารุ่ง" เป็นการปลุก ใจให้ปฏิบัติธรรม

พ.๕ สมณะธาตุดิน ปฐวีรโส นำนักเรียน และชาวชุมชนส่วนหนึ่งปรับสถานที่ (ต่อจากศาลา ไปทางทิศตะวันออก บริเวณต้นไผ่) เตรียมสร้าง โบสถ์ไทรไผ่ หลังเลิกเรียน คุรุประจำชั้น แจกชุด นักเรียน คนละ ๑ ชุด

พฤ.๖ เย็น นายแผ่นฟ้า นำรถมาส่งสม.ผุสดี กรักน้ำเพชร หลังจากไปเข้าอบรมหลักสูตรสุขภาพ ที่ทักษิณอโศก แล้วไปพักค้างที่ปฐมอโศก
ค่ำ สมณะดินไท สม.นวลนิ่ม แนะนำนิสิตเรื่อง "ความกลัว" และ "ความขี้เกียจ"

ศ.๗ สมณะสร้างไท ปณีโต และนักเรียน ม.๖ รวมทั้งครูติ่ง (สุภินทร์) ไปหินผาฯ ชัยภูมิ เพื่อร่วมเปิด โรงเรียนดิน นำโดยคุณติ๋ว (เย็นใส)
บ่าย สมณะร่มบุญกลับจากไปช่วยอบรมฯ ที่วังน้ำเขียว

ส.๘ นายเปี๊ยก (ตายแน่) นายแป๊ะ(ในดิน) นำรถจากบ้านราชฯ มารับสมณะดินไท ธานิโย สมณะธาตุดิน ปฐวีรโส และนักเรียน ม.๔-๕ กับชั้นพิเศษ ไปตัดกิ่งไทร ซึ่งม.๖ ได้ตอนไว้ เพื่อ นำไปปลูกที่บ้านราชฯ มีคุณใบขจี และคุณนาน้อม ไปด้วย

อา.๙ นายกวี ปริกัมศีล นำนักเรียน ม.๕ จากสันติฯ มาแวะ คณะไปตัดกิ่งไทร กลับมารับประทาน อาหาร แล้วไปบ้านราชฯต่อ โดยมีคุณติ๋ว (เย็นใส) ซึ่งพาคณะกลับมาจากหินผาฯ ชัยภูมิไปด้วย แต่นักเรียนชั้น ม. ๖ ไม่ได้ไป

จ.๑๐ ศิษย์เก่า สส.ม. ทยอยมา เพื่อเตรียมไปร่วมงาน "คืนสู่เหย้า เข้าคืนถ้ำ" (ชุมนุมศิษย์เก่า สัมมาสิกขาทุกแห่ง) สมณะกำแพงพุทธ สุพโล ส่งนักเรียน ม.๕ ไปบ้านราชฯ มาแวะฉันภัตตาหาร แล้วเดินทางต่อไปไพศาลี ครูสินและครอบครัวจาก วังน้ำเขียวมารับ สมณะร่มบุญไปช่วย งานอบรมฯ

อ.๑๑ สม.ผุสดี และสม.นวลนิ่ม กรักน้ำเพชร และศิษย์เก่าสีมาฯ ศาลีฯ ศีรษะฯ ปฐมฯ เดินทางไป บ้านราชฯ เพื่อร่วมงานคืนสู่เหย้าฯ วันที่ ๑๒-๑๓

ศ.๑๔ ชาวชุมชน คนวัด และนักเรียนส่วน หนึ่ง และเกษตรกรผู้เคยมาอบรมฯ เดินทางไป บ้านราชฯ เพื่อร่วมงานเพื่อฟ้าดิน ในวันที่ ๑๗-๑๘ ด้วยรถบัส นำโดยนายทองอินทร์

อ.๑๘ ปิดงานกสิกรรมไร้สารพิษ พิชิตความยากจน (เพื่อฟ้าดิน) คณะไปร่วมงานกลับมา พร้อมรถ ของนายชัยศักดิ์ รถบัส และรถตู้ นายส่องฟ้า และนายทองอินทร์ ร่วมประชุมสรุปงานเสร็จจึงกลับ โดยรถไฟ

พ.๑๙ บ่าย ชาววัด ชาวชุมชน และนักเรียน ม.๖ ประชุมเตรียมงานอบรมฯ สร้างผู้นำค่ำคุรุ และ นักเรียนทั้งหมด ประชุมเตรียม งานอบรมฯ เยาวชนคนสร้างชาติ

ส.๒๒ สมณะน่านฟ้า สุขฌาโน สม.ผุสดี ไปสันติฯ กับน.ส.พลังใจ เพื่อตรวจสุขภาพ

จ.๒๔ สมณะหินเพชร ธัมมธีโร สมณะพอจริง สัจจาสโภ มาจากบุรีรัมย์ สมณะพอจริง อยู่ช่วยงาน อบรมฯ สมณะหินเพชร ไปปฐมฯ กับ สมณะดินไท นายหินเรือง นิสิตปอนนี่ น.ส.จ้อย (แก้วเกร็ดรุ้ง) และ สส.ม. ๒ คน ซึ่งจะไปอบรมการทำสื่อต่างๆ

ส.๒๘ ญาติธรรมจากสันติฯ มาส่ง สม.ผุสดี

อา.๓๐ สมณะสร้างไท สมณะดินไท สมณะร่มบุญ ไปกิจนิมนต์ฉันภัตตาหาร งานเปิดสำนัก งานใหม่ ของนายพุฒิพงษ์ ที่ในเมืองนครราชสีมา ชาวสีมาฯ ไปด้วยกลุ่มหนึ่ง และแวะเยี่ยม โยมประกายฟ้า ซึ่งไปพักป่วยที่บ้าน

จ.๓๑ ชาววังน้ำเขียวมารับ สมณะร่มบุญ ไปช่วยงานอบรมฯ

การประชุมอปริหานิยธรรม สัปดาห์ละครั้ง และการลงปาติโมกข์ ทุกวันพระ ๑๕ ค่ำ ของสมณะ ยังคงเดิม การประชุมคุรุ นักเรียน และการประชุมสรุปงานอบรมฯ ก็ยังมีสม่ำเสมอ

สีมาอโศก ยังยินดีต้อนรับผู้ใฝ่ในธรรม และญาติธรรมผู้ผ่านไปมา

วิสฺสาส ปรมา ญาติ
ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง

- สม.นวลนิ่ม ชาวหินฟ้า -


ราชธานีอโศก
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๗

เริ่มต้นเดือนด้วยการเตรียมงานเพื่อฟ้าดิน ฝนเริ่มตกหนัก ในขณะที่เราล้อม ต้นไม้มาปลูก ห้ามใส่ปุ๋ย และจับโยก ต้องรดน้ำ เป็นเวลา ๒ เดือน เช้า-เย็น งานเพื่อฟ้าดิน ปีนี้ต้องขอบคุณ ชาวอโศก ที่มาช่วยเตรียมงาน และในงานตลอด

เหตุการณ์ทั่วไป
อา.๒ นิสิตสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต เข้าห้องเรียนเพื่อเพิ่มสัมมาทิฐิ

จ.๓ ประชุมกรรมการชุมชน

พ.๔ ทีมงาน ม.วช. ศีรษะอโศก มาช่วยเตรียมงานเพื่อฟ้าดิน

พฤ.๖ ประชุมทีมงานรับศิษย์เก่าฯ และงานเพื่อฟ้าดิน

ศ.๗ ประชุมปะ และสามเณร
- ประชุมผู้ปกครอง และคุรุสมุนพระราม

อา.๙ ประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ที่ร้านอุทยานบุญนิยม
-นิสิตสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต เข้าห้องเรียนเพื่อเพิ่มสัมมาทิฐิ
-นักเรียนชั้น ม.๕ สัมมาสิกขา ๓ แห่งคือ สันติอโศก สีมาอโศก และศีรษะอโศก เพื่อเตรียมงาน เพื่อฟ้าดิน

จ.๑๐ ประชุมเตรียมงานเพื่อฟ้าดิน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.
-ประชุมชุมชนเพื่อเตรียมงานเพื่อฟ้าดิน
-ทีมงานสีมาอโศกมาปลูกต้นไทร

อา.๒๓ ประชุมกรรมการชุมชน

จ.๒๔ สรุปงานเพื่อฟ้าดินครั้งที่ ๑๑

อ.๒๕ ประชุมนักเรียน ม.ปลาย เตรียมงาน อบรม

อา.๓๐ นิสิตเข้าห้องเรียน

จ.๓๑ คณะคุรุ และนักเรียนไปบรรยายโรงเรียนวิถีพุทธ ให้คณะครู สพท. เขต ๔ ที่โรงเรียน บ้านเด็กวารินฯ
-ประชุมกรรมการชุมชน

อบรม
ส.๑-พ.๕ อบรมนักเรียนสัมมาสิกขาทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

จ.๑๐-ศ.๑๔ อบรมนักเรียนชั้น ม.๕ สัมมาสิกขา

อา.๑๖-อ.๑๘ งานกสิกรรมไร้สารพิษ เพื่อฟ้าดิน มีเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. มาร่วมงาน ๘๙๕ คน และ เกษตรกร มาร่วมงานด้วย

พฤ.๒๐-ส.๒๒ อบรมครูโรงเรียนวิถีพุทธ สำนักงานเขตการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ จำนวน ๘๓ คน โรงเรียน ๒๐๐ กว่าคน

พ.๒๖-อา.๓๐ อบรมนักเรียนโรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร จำนวน ๒๐๐ คน

ผู้มาเยือน
ส.๑ เจ้าหน้าที่ขุดล้อมต้นไม้ประมาณ ๓ คน มาช่วยขุดล้อมต้นไม้

อ.๔ ชาวต่างประเทศ จากสถานฑูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย ๕ คน

ศ.๗ คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ๕๐ คน จาก จ.อำนาจเจริญ

ส.๘ คณะอาจารย์และนักเรียนปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๔๙ คน

จ.๑๐ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ ๖ คน

อ.๑๑ เกษตรกรจาก อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ ๗๐ คน

พ.๑๒ กลุ่มแม่บ้านจาก อ.สนม จ.สุรินทร์ ๖๐ คน

พฤ.๑๓ เกษตรกรจาก อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ ๘๐ คน

อ.๑๘ การศึกษานอกโรงเรียน นำเกษตรกร อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ๘๐ คน

พฤ.๒๐ เกษตรกร อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ ๗๕ คน

อา.๒๓ ครูนำนักเรียน ๑๕ คน โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จ.อุบลฯ

จ.๒๔ เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย(ศบอ.) กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นำเกษตรกร ๒๕ คน

พ.๒๖ ว่าที่ ร.ต.สมชาย เหรัฐติ นำคณะมา ๖๒ คน

คนที่เอาแต่อัตตา ถูกขัดเกลาแล้วเลือดเข้าตา
คนที่ลดอัตตา ถูกขัดเกลาแล้วไม่ว่าใคร

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -


ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๗

เราชาวภูผาฯ ได้พยายามพึ่งพาตนเองในหลายๆด้าน หนึ่งในการพึ่งตนเอง อีกอย่างคือ การทำนา ปลูกข้าวกินเอง เดือนนี้ฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวัน จากลำธารที่แห้งไม่มีน้ำ ก็เริ่มมีน้ำมากขึ้น แดดไม่ออก ติดต่อกันหลายวันทำให้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ค่อยมี ไฟฟ้าในชุมชน เลยไม่ค่อยสว่าง แต่พวกเราก็อยู่กันได้อย่างผาสุก เพราะใช้วิถีชีวิตแบบเรียบง่าย

ช่วงเดือนนี้ทีมคนวัด ชาวชุมชน ที่จะไปแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับหนังสือที่พ่อท่านเขียน เรื่อง "คนคืออะไร ทำไมสำคัญนัก" ได้พยายามติวเข้ม ศึกษากันอย่างเต็มที่ ทั้งในช่วงทำวัตรเช้า และ ทำวัตรเย็น โดยมีสมณะลานบุญ และอาจารย์ ๒ สมณะเก้าก้าว คอยให้คำแนะนำ เห็นภาพแล้ว น่าประทับใจ ที่พวกเราสนใจธรรมะกันมาก ส่วน เด็ก นร.สส.ภ. ช่วงลงฐานงานได้ช่วยทำนา กันส่วนใหญ่ ปั้นคันนาบ้าง ไถนาบ้าง ช่วงเช้าและช่วงเที่ยงจึงเรียนหนังสือ

ส่วนสมณะนวกะยังคงดำเนินวิถีชีวิตนักบวชไปตามธรรม มีกิจวัตรที่ทำกันสม่ำเสมอ มีงานที่ ร่วมแรง ร่วมใจกันทำ คือ สร้างโบสถ์ดิน (ศาลาจงกรม)เหตุการณ์ต่างๆ
ทุกวันอังคาร ๑๗.๓๐ น. สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
ทุกวันเสาร์ เป็นวันลูกโพธิสัตว์ และวันศีลบวร
ทุกวันจันทร์ประชุมคนวัดฝ่ายหญิง
ทุกวันอังคารประชุมคนวัดฝ่ายชาย

จ.๓ สมณะในอาวาสลงอุโบสถสวดพระปาติโมกข์

จ.๓-ศ.๗ สมณะฟ้ารู้ นโภคโต สมณะชุบดิน วิชชานันโต สมณะสยาม สัจจญาโณ เดินทางไป ร่วมงานอบรมนักศึกษาราชภัฏอุตรดิตถ์ ปริญญาตรี ที่ศูนย์ฝึกอบรมฮอมบุญอโศก อ.เด่นชัย จ.แพร่

ศ.๗ นร.ใหม่ ม.๑ เริ่มเดินทางเข้ามอบตัวเป็นวันแรก

ส.๘ สมณะ ๕ รูป นำโดย อาจารย์ ๒ ประชุมกลุ่มผู้อายุยาว ที่ลานนาอโศก
- วันเปิดภาคเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาทั้งหมด ทั้ง นร.ใหม่ และเก่า
- ประชุมคุรุ สัมมาสิกขา สมณะ ๒ รูป นำโดย ส.ลานบุญ ที่ศาลาซาวปี๋

จ.๑๑ เป็นวันแรกที่ ชาวชุมชน และนักเรียนสัมมาสิกขา เริ่มไถนาหว่านกล้า เตรียมปลูกข้าว

พฤ.๑๓วันจัดงานต้อนรับ นร.ใหม่ ชื่องาน "พี่รักน้อง พร้อมรับชุด" มีสมณะ คุรุ คนวัด ชาวชุมชน และ นร.สส.ภ. มาร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่น สนุกสนาน

อ.๑๑ สมณะในอาวาสลงพระปาติโมกข์

ส.๑๕ ประชุมการศึกษา สมณะ ๒ รูป และ คุรุ สส.ภ. นำโดย ส.ลานบุญ วชิโร ที่ศาลาซาวปี๋

จ.๑๗ สมณะเก้าก้าว สรณีโย (อาจารย์ ๒) ได้พา สมณะอาพาธ ๒ รูป สมณะสยาม สัจจญาโณ สมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาราช (สวนดอก)
- สมณะ ๓ รูป นำโดย อาจารย์ ๒ ได้ไปเยี่ยมญาติธรรมป่วย (พ่อปัน) ที่บ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ได้รับอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซด์

ศ.๒๑ประชุม ชมร.เชียงใหม่ สมณะ ๔ รูป ส.ลานบุญ เป็นประธาน ที่ ชมร.เชียงใหม่

ส.๒๒ ประชุมคณะกรรมการชุมชนภูผาฯ ส.ลานบุญ เป็นประธาน ที่ศาลาเสียงธรรม
-ประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ส.เก้าก้าว สรณีโย เป็นประธาน ที่ศาลาซาวปี๋

อา.๒๓ ประชุม (ครช.) คณะรับใช้กลุ่มภูผาฯ ที่ ชมร.เชียงใหม่
-ประชุมกลุ่มภูผาฟ้าน้ำ สมณะ ๖ รูป ส.เก้าก้าว (อาจารย์ ๒) เป็นประธาน ที่ ชมร.เชียงใหม่

อ.๒๕วันกีฬาอาริยะชุมชน มีการแข่งขันกีฬาปั้นคันนา ระหว่าง นร.สัมมาสิกขา, คนวัด,ชาวชุมชน เพื่อความสมานสามัคคี และให้งานทำนาเสร็จ ดำเนินไปด้วยพลังรวม

ศ.๒๘ สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต สมณะชุบดิน ไปกิจนิมนต์ งานฝึกอบรม เยาวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๒ ของศูยน์ฝึกอบรม สัจธรรมชีวิต อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

อา.๓๐ ประชุมคุรุสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ ส.ลานบุญ เป็นประธาน ที่ ศาลาซาวปี๋

ธรรมะส่งท้าย
ความเป็นพี่เป็นน้อง เป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าสังคมไหน ชุมชนไหน ในยุคเปิดกว้างที่สังคมเขายอมรับ ชาวอโศกมากขึ้น ภายในต้องเหนียวแน่น เป็นหนึ่งให้ได้ ทำอย่างไร จะสร้างความอบอุ่น ให้เกิด ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และคนแก่

- สมณะเห็นทุกข์ ยตินทริโย -


ทักษิณอโศก
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๗

ความโชคดีของชีวิตคือ
๑. ได้เกิดเป็นคน มีอาการครบ ๓๒ ประการ
๒. ยังมีชีวิตอยู่ ยังไม่ตาย
๓.ได้พบพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะแก่นแท้ของศาสนาพุทธ
๔. ยังมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศล

คำสอนพ่อท่านในงานปลุกเสกฯ เป็นข้อเตือนใจให้พวกเราอย่างดีมาก ที่ทำให้พวกเรามีจิต อิทธิบาท ที่จะพากเพียรบากบั่นในการร่วมกันสร้างบุญบารมีร่วมกับพ่อท่านต่อๆไป

เหตุการณ์ต่างๆ
จ.๓-ศ.๗ อบรมเยาวชนคนสร้างชาติ ร.ร.ในเตาพิทยาคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ๕๗ คน

ส.๘-อา.๙ จัดงานมหกรรมกู้ดินฟ้า จากจังหวัดต่างๆ คือ พังงา, กระบี่, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สงขลา รวม ๔๑๙ คน โดยทีมงานจากปฐมอโศก นำโดย สมณะชาตวโร

จ.๑๐ สมณะและญาติธรรมช่วยกันขนต้นไม้ไปร่วมงานคืนสู่เหย้า เข้าคืนถ้ำ และงาน พฟด.

ศ.๑๔ สมณะและชาวชุมชน พร้อมกับผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิตไปร่วมงาน พฟด. ที่บ้านราชฯ

พ.๒๖-อา.๓๐ อบรมหลักสูตรสร้างผู้นำกสิกรรุ่นที่ ๑ มีสมณะกำแพงพุทธ และพี่เลี้ยงวิทยากรจากศาลีฯมาช่วยให้ความรู้ จำนวน ๗ ท่าน

อา.๓๐ ประชุมสรุปงาน

จ.๓๑ ประชุมชาวชุมชนทักษิณอโศก และประชุมพรรคเพื่อฟ้าดิน

ทุกวันอังคาร สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
ทุกปักษ์ ๑๕ ค่ำ และ ๗ ค่ำ สมณะลงสวดพระปาติโมกข์
ทุกสัปดาห์จะมีการตรวจศีลตามโอกาสอำนวย

ข้อคิดก่อนจบ
คนผู้ไม่รู้ว่า "ธรรมะ" เป็นของดีนั้น "โง่" กว่าผู้ที่รู้ว่า "ธรรมะ" เป็นของดีแท้นั้นก็จริง แต่ผู้ที่รู้ว่าธรรมะ เป็นของดีแท้ ทว่า... ไม่พยายามไขว่คว้าเอา "ธรรมะ"นั้นมาให้แก่ตนสิ "โง่" ยิ่งกว่าใครไปเสียอีก โดยแท้จริง

ดังนั้น พยายามใดเพื่อโลกียารมณ์เท่าไหร่ๆ ก็ยังพยายามได้ ก็ทำไมจะพยายามเพื่อ"โลกุตตระ" ให้แก่ตน แท้ๆ จริงๆบ้างไม่ได้เล่า ?
(พ่อท่านโพธิรักษ์)

- สมณะดินทอง นครวโร -


สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๗

ชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ได้ช่วยกันเตรียมงานเพื่อต้อนรับกสิกร ญาติธรรม และพระโยคาวจร ที่จาริก มาจากทั่วสารทิศ ได้มีโอกาสต้อนรับครูบาอาจารย์ และเชื่อมร้อยเครือข่าย กสิกรรมไร้สารพิษ และ ได้เปิดวิทยุชุมชนคนติดดิน

เหตุการณ์สำคัญ
ส.๑ ชาวชุมชนช่วยกันปูกระเบื้อง และเดินสายไฟฟ้าที่โรงเรียนดิน
-สมณะ ๓ รูป (ส.โสรัจโจ, ส.ฉันทโส, ส.อมโล) อบรมผู้นำกสิกร จากอำเภอต่างๆ ในจ.เลย ประมาณ ๖๒ คน ที่ชุมชนเลไลย์อโศก (เลยลัด) ระหว่างวันที่ ๑-๕ พ.ค.๔๗

อา.๒ สมณะ ๓ รูป (ส.โสรัจโจ, ส.ฉันทโส, ส.จิรัสโส) อบรมเยาวชนคนสร้างชาติ จากอำเภอต่างๆ ในจ.อุดรธานี ๘๗ คน ที่ชุมชนดินหนอง แดนเหนือ อุดรธานี

จ.๓ สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปประเมินผลร่วมกับกลุ่มแก่นอโศก ที่บ้านกุดครอง บ้านนาจารย์ กิ่ง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
-สมณะดงดิน สุนทโร อาพาธ ไปรักษาที่ ร.พ.แก้งคร้อ

อ.๔ สมณะแก่นผา สารุปโป นำทีมงานสร้างห้องน้ำดิน ๑๒ ห้อง ติดกับฉางข้าว

พฤ.๖ สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปแสดงธรรมที่ศาลาประชาคม จ.เลย เนื่องในงานวันเกษตรกร เชื่อมร้อย เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ร่วมกับชุมชนเลไลย์อโศก (๖-๘ พ.ค. ๔๗) โดยมีผู้ว่าฯ จ.เลย มาเป็นประธานเปิดงาน

ส.๘ จัดงานมหกรรมกู้ดินฟ้า ที่ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ (๘-๙ พ.ค.๔๗) โดยมีปลัดจังหวัดชัยภูมิ มาเปิดงาน มีผู้มาร่วมงานประมาณ ๕๐๐ คน แสดงธรรมโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ และได้ เปิดวิทยุชุมชน คนติดดิน คลื่นความถี่ FM 88.0 MHZ.

จ.๑๐ สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปร่วมประชุมกลุ่มญาติธรรม จ.มหาสารคาม ที่สวนสันติสาระ อ.เมือง จ.มหาสารคาม และไปร่วมอบรมเยาวชนคนสร้างชาติ
-ร.ร.พระกุมารร้อยเอ็ด ที่ชุมชนร้อยเอ็ดอโศก ประมาณ ๑๖๐ คน (๑๐-๑๔ พ.ค.๔๗)
-สมณะเทินธรรม จิรัสโส ไปช่วยงานกู้เรือเอี้ยมจุ๊น ที่ชุมชนราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี

อ.๑๑ ชาวชุมชนร่วมกันศึกษาศิลปการวาดรูป สอนโดยอาจารย์ อังคณา

พ.๑๒ สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้ถูกคุมประพฤติ จ.อุดรธานี ที่ชุมชน ดินหนอง แดนเหนือ ประมาณ ๑๑๐ คน เพื่อมาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

พ.๑๒ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ น้องคุณสายพิณ ที่ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ จ.ชัยภูมิ

ศ.๑๔ สมณะกลางดิน โสรัจโจ และทีมงานเด็ก และชาวชุมชนบางส่วน ทยอยไปช่วยเตรียมงาน พฟด. (เพื่อฟ้าดิน) ที่ชุมชนราชธานีอโศก จ.อุบลฯ

ส.๑๕ ได้มีคณะครู และผู้บริหารโรงเรียน จาก อ.จตุรัส และอ.คอนสวรรค์ มาติดต่อเพื่อนำเด็ก มาเข้าค่าย อบรมจริยธรรมในโอกาสต่อไปที่ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ จ.ชัยภูมิ

อา.๑๖ ชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ และเครือข่าย กสิกรรมไร้สารพิษ ไปร่วมงานเพื่อฟ้าดิน(พฟด.) (๑๖-๑๘ พ.ค. ๔๗)

อ.๑๘ น.ส.ฟ้าดาว นำญาติจากประเทศมาเลเซีย มาเยี่ยมชุมชนหินผาฟ้าน้ำ และพักค้าง ๗ วัน
-ตอนเย็นมีประชุมตรวจศีลชาวชุมชนฯ

พ.๑๙ สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปอบรม ค่ายเยาวชนคนสร้างชาติ จากวิทยาลัยการอาชีพ พนม-สารคาม รุ่นที่ ๓ รวม ๙๗ คน ที่ชุมชนบูรพาอโศก จ.ปราจีนบุรี (๑๙-๒๓ พ.ค. ๔๗)

พฤ.๒๐ นักเรียน และคณะอาจารย์ จากกิ่งอ.บ้านแฮด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.ขอนแก่น ประมาณ ๑๐๐ คน มาอบรมใช้ชีวิตร่วมกับชาวชุมชน (๒๐-๒๔ พ.ค.๔๗)

จ.๒๔ สมณะนึกนบ ฉันทโสไปร่วมอบรมสัมมนาโรงเรียนชาวนาที่ศูนย์ฝึกอบรม เพื่อนช่วยเพื่อน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

อ.๒๕ นายฐานันดร ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการเขตการศึกษา ๒ จาก ร.ร.ภูเขียวมาเยี่ยมเยียน และ ร่วมรับประทานอาหารกับชาวชุมชน

พ.๒๖ นักเรียนและคณะครูอาจารย์ จาก ร.ร.บ้านแดงสว่าง อ.ภูเขียว มาเข้าค่ายอบรมจริยธรรม รวม ๘๐ คน (วันที่ ๒๖-๓๐ พ.ค. ๔๗)
-พระอาเร็กส์ และพี่ชาย จากประเทศอเมริกา มาอยู่ร่วมศึกษากับชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ๒๐ วัน
-เจ้าหน้าที่สหกรณ์ อ.ชัยภูมิ มาแนะนำ และตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กู้ดิน หินผาฟ้าน้ำ
-สมณะนึกนบ ฉันทโสไปร่วมงานอบรมค่ายเยาวชนคนสร้างชาติ จากวิทยาลัยการอาชีพ พนมสารคาม รุ่นที่ ๔ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๙๙ คน (๒๖-๓๐ พ.ค.๔๗) ที่ชุมชนบูรพาอโศก จ.ปราจีนบุรี

พฤ.๒๗ สมณะ ๔ รูป (สมณะโสรัจโจ, สมณะฉันทโส, สมณะสุนทโร, สมณะพุทธกุโล) ไปร่วมอบรม ค่ายเยาวชนคนสร้างชาติ จาก ๖ โรงเรียน ในเขตจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๒๖ คน (วันที่ ๒๗-๓๑ พ.ค. ๔๗) ที่ชุมชนแก่นอโศก จ.ขอนแก่น

ศ.๒๘ สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปแสดงธรรม ในงานสัจธรรมชีวิต ซึ่งจัดโดยทีมงาน ธ.ก.ส. ที่วัด บ้านโนนเนาว์ ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหา-สารคาม ประมาณ ๑๗๐ คน (๒๖-๒๙ พ.ค.๔๗)

ส.๒๙ สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปแสดงธรรม ที่ชุมชนร้อยเอ็ดอโศก เนื่องในงานมหกรรมกู้ดินฟ้า และเชื่อมร้อยเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ จ.ร้อยเอ็ด (๒๘-๒๙ พ.ค.๔๗)

จ.๓๑ สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปแสดงธรรม เนื่องในงานวิสาขบูชา ที่ท้องสนามหลวงร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน (๒๗ พ.ค.- ๒ มิ.ย. ๔๗)

ฝากปรัชญาคนอีสานว่า
"เลี้ยงซ้างเถ้า ขายงาได้กินค่า
เลี้ยงซ้างน้อย ตายจ้อยค่าบ่มี"

แปลว่า เลี้ยงพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย หรือเลี้ยงพระ (นักบวช)
เมื่อแก่เฒ่า หรือเสียชีวิตไป จะได้รับมรดก คือธรรมะ คำสอนสืบต่อไป
ถ้าไปเสียเวลากับการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน เมื่อตายแล้ว ไม่มีค่า คือมรดกธรรมะให้

- สมณะนึกนบ ฉันทโส -


-สารอโศก อันดับที่ ๒๗๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ -