สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๕ คน
-รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๗
-เลขานุการได้เชิญประธานกรรมการ อาคาร ตะวันงาย ๑ และอาคารตะวันงาย ๒เพื่อรายงานการ ดำเนินกิจการของอาคารทั้งสองแห่ง และประธานอาคารดังกล่าว จะรายงานให้คณะกรรมการ ทราบ ตามโอกาสอันควร
-ได้รับสื่อสิ่งพิมพ์จากภาครัฐและเอกชน
กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๗สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

email : [email protected]
ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๑๐ คน
-กรรมการชุดใหม่ต้องกรอกใบบันทึกคำให้การเพื่อส่งสำนักงานเขตต่อไป
-ชุมชนราชธานีอโศก จัดงานกสิกรรมไร้สารพิษ เพื่อฟ้าดิน ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ กิจกรรมดำเนินไปด้วยดี
-ได้รับบริจาครถตู้นั่งสี่ตอน ยี่ห้อมิตซูบิชิสีแดง หมายเลขทะเบียน นข-๑๘๐๔ ปราจีนบุรี จดทะเบียน โอนให้กองทัพธรรมเรียบร้อยแล้ว
-ได้รับหนังสือจากกรม ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ฉบับสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๓/๒๕๔๗ (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๗ คน
-โรงสีสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม(ขอนแก่น) การ จำหน่ายหมุนเวียนในกลุ่มขอนแก่น เดือนนี้มี การอบรม เยาวชนคนสร้างชาติ ตามโครงการพลังกู้ดินฟ้าประชาเป็นสุข ของสำนักงานกองทุน สนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
-ทะเบียนสมาชิกสมาคม รับสมัครในงาน ปลุกเสกฯ อ.กันทรลักษ์ มีผู้สมัครใหม่ จำนวน ๕๔ คน ต่ออายุจำนวน ๑๐๓ คน และจะเปิดบริการรับสมัครสมาชิกและต่ออายุในวันอโศกรำลึก (๙ มิถุนายน ๒๕๔๗) ณ บริเวณหน้าห้องสื่อธรรมะ สันติอโศก กรุงเทพฯ
- ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาหน้าสันติอโศก(ชมร.สตอ.) ปิดร้านเพื่อร่วมงานอโศกรำลึก ในวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ จัดโต๊ะเพื่อให้ลูกค้าล้างจานด้วยตนเอง ได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดี
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่(ชมร.ช.ม.) รายงานกิจกรรมและความเป็นอยู่ ตลอดจน ผู้บริจาคข้าวของเครื่องใช้ให้ชมรม
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาจตุจักร(ชมร.กทม.) ได้รับหนังสือจากการรถไฟแห่ง ประเทศไทย
-ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม สถิติเดือน เมษายน ๒๕๔๗ มีผู้ใช้บริการ ๓๘๗ คน ยืมหนังสือ ๑๙๑ เล่ม เปิดทำการ ๒๒ วัน รับสมัคร สมาชิกใหม่ ๗ คน มีนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ มาศึกษาชีวิตชุมชน และเชิญเจ้าหน้าที่ห้องสมุดไปบรรยายที่คณะ แต่เจ้าหน้าที่ ได้เสนอแนะให้มาฟังธรรม และศึกษาวิถีชีวิตชาวชุมชนสันติอโศก จะได้รับประโยชน์กว่า
- กลุ่มจันทอโศกรายงานกิจกรรมที่ผ่านมา
- ชมรมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม (นศ.ปธ.) และสโมสรศิษย์เก่านักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมแห่งประเทศไทย (สศ.ปธ.) ชมรมได้ร่วมกันตอนกิ่งไทร ณ อำเภอกลางดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑๐๐ กว่าต้น ปัจจุบันรากยาว จำเป็นต้องตัดราก แต่ยังไม่ได้ กำหนดวันที่จะไปตัด เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ร่วมงานสืบทอดสายธารน้ำใจ กวีซีไรท์ อังคาร กัลยาณพงศ์ โดยแจกก๋วยเตี๋ยวหลอด และช่วยงานฝ่ายต้อนรับ
-เครือข่ายชุมชนชาวอโศกรายงานการไปพบรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม
-ได้รับสิ่งพิมพ์และเอกสารจากทั้งภาครัฐและเอกชน
-มีมติให้โครงการงดเหล้าฯ และโครงการ เมาไม่ขับสังกัดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม


 


สรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย
สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.)

(๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗)
-พนักงานเข้าร่วมประชุม ๑๐ คน
-ตัวแทนชมรมที่ไปร่วมงานโฮมไทวังของนิสิตสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต ทุกวิชชาเขต ณ ชุมชนราช ธานีอโศก อุบลราชธานี ได้แก่ น.ส.ปีกฟ้า เภาประเสริฐ น.ส.พุดสามสี ศิรินาม น.ส.ขวัญผ่อง รักพงษ์อโศก นายขยันยอม ธนูศิลป์
-กำหนดปิดร้านระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ เพื่อร่วมงานอโศกรำลึก ณ สันติอโศก
-นางสายสุวรรณ วสุนธาราพร อาสาสมัคร ชมรมพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสินแพทย์ ชมรม ยินดี ช่วยค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่ลูกชายของผู้ป่วย ขอเป็นผู้รับภาระเอง เพราะผู้ป่วยไม่ยอมให้ชมรม รับภาระในส่วนนี้
-พิจารณาการงดซื้อผักกาดดอง ยังไม่ได้ ข้อยุติรับโอวาทจาก สมณะธรรมทาบฟ้า รวิวัณโณ และสมณะเด็ดแท้ วิเสสโก เน้นการฝึกเจโตสมถะ ให้มีการยิ้มแย้ม เบิกบานเป็นนิจ


สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)
๑๖ เมษายน ๒๕๔๗
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๕ คน
-ระงับการปรับปรุงโรงรถ และปรับเปลี่ยนที่พักฝ่ายชายอยู่ชั้นล่าง และฝ่ายหญิงอยู่ชั้นบน เหมือนเดิม
-ทำอาหารในงานปลุกเสกฯ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๗
-การประชุม ๕ พาณิชย์ในงานปลุกเสกฯ ได้เล่าการดำเนินกิจการของชมรม โดยเฉพาะการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก และการจำหน่าย อาหารอิ่มละ ๕ บาท ในวันธรรมสวนะ มีนาทีบุญ แจกน้ำเต้าหู้และน้ำนมข้าวกล้องหลังเที่ยงและจำหน่ายอาหารแห้งในราคาเท่าทุน
-แจ้งผู้บริจาคอาหารแห้งและสิ่งอื่นๆ
-แจ้งมีผู้เหมาอาหารเพื่อแจก จำนวน ๖ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๖ และวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๗
-สมาชิกเปิดใจ
-รับโอวาทจากสมณะวิเชียร วิชโย และสมณะลานบุญ วชิโร ต้องมีความชัดเจนในการช่วยงาน มาฝึกละลดเสียสละ เพราะเป็นงานบุญ โดยเคร่งครัดที่ตนผ่อนปรนผู้อื่นสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแด่ชีวิต จำกัด

ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ (๙ มีนาคม ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๖ คน
-รายงานงบการเงิน และเงินกองบุญประจำ เดือนมกราคม ๒๕๔๗
-กำหนดปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๗ เพื่อไปร่วมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๒๘ ณ ศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๔-๑๐ เม.ย. ๒๕๔๗
-บริจาคช่วยงานวันเด็ก ซึ่งจัด ณ ชุมชนสันติอโศก เพื่อจำหน่ายสินค้าราคาถูกในตลาดอาริยะ จำนวน ๑๑,๐๒๕ บาท
-ร่วมงานมหกรรมกู้ดินฟ้า ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๔๗ ณ ชุมชนสันติอโศก
-กำหนดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ และประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน ๒๕๔๗
-รับพนักงานใหม่ ๑ คน คือ น.ส.หยกเพชร (พรทิพย์) ฝอยกลาง
-เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ มีการบริจาคดังนี้
ช่วยงานศพโยมพ่อสมณะเมืองแก้ว ติสสวโร ๖,๙๐๐ บาท
ช่วยงานพุทธาฯ ที่พุทธสถานศาลีอโศก ๑๐,๐๐๐ บาท
ช่วยงานสืบสานวัฒนธรรม พุทธ, คริสต์, อิสลาม ๒,๐๘๒ บาท
อนุมัติเงินกองบุญ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สมทบสร้างอาคารศูนย์พลาภิบาล ณ ชุมชนปฐมอโศก

รับโอวาทจากสมณะกล้าตาย ปพโล
การทำงานบริษัทเหมือนทีมฟุตบอล ที่มีคุณพิบูลย์ มนัสผล เป็นโค้ชที่เยี่ยมมาก ถ้าพนักงาน แต่ละคนไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกตรง โค้ชดีแค่ไหน ก็เป็นไปได้ยาก แต่ละคนจึงต้องพัฒนา ศักยภาพ ของตนเอง อย่างมีน้ำใจ แบบพี่แบบน้อง ให้เคารพกันในหน้าที่สมมติ มีการยืดหยุ่น และปรับ สมดุล จึงจะทำให้ บจ.แด่ชีวิต เป็นบริษัทที่สมบูรณ์ ทั้งด้านงานและภูมิธรรมสรุปรายงานการประชุม เครือข่ายชุมชนชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗

กลุ่มปราการอโศก (๙ พฤษภาคม)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๔ คน
-รายงานการเงินกองบุญปราการอโศก และการเงินกองบุญสงเคราะห์ และโครงการ
-ร่วมบุญปฐพีพุทธ ตลอดจนการระดมทุน สร้างศูนย์พลาภิบาล
-น.ส. เทียนฟ้า บูรพ์ภาค รายงานการเข้าร่วมอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิธีวิจัยเชิง คุณภาพ กับโครงการวิจัยการสร้างเสริม สุขภาวะจิตวิญญาณ ศึกษากรณีชุมชน ชาวอโศก
-มีสมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือด้านข้อมูล
-อนุมัติค่าใช้จ่าย ๔,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดโรงบุญแจกอาหารในงานอโศกรำลึก ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ศกนี้ และสมาชิกบริจาค เพื่อในการนี้อีก ๓,๐๐๐ บาท รวม ๗,๐๐๐ บาท
-สมาชิกตั้งตบะเสริมเจโต
-รับโอวาทจากสมณะชัดแจ้ง วิจักขโณ เน้นเรื่องการฝึกสติ และการบอกกล่าวขัดเกลา ด้วยจิต เมตตา

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๑๘ เมษายน)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๓๗ คน
-สถานการณ์ไฟป่าไม่มีแล้ว
-๒๑-๒๕ เมษายน ๒๕๔๗ จัดงานยุวพุทธ- ทายาท รับเด็กอายุ ๘-๑๕ ปี สมาชิกหากสนใจ พาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรม ให้ติดต่อคุณห่มหล้า
-๒๕-๓๐ เมษายน ๒๕๔๗ จัดค่ายดูตัวนักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ
-วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๗ พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไปร่วมเรียนวิชาปลุกเสกฯ ที่พุทธสถาน ศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
-สมณะฝ่ายการศึกษาและคุรุเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรการศึกษาของสัมมาสิกขา และกำหนด หน่วยการเรียนการสอนร่วมกัน
-ผู้อายุยาวหมุนเวียนพักค้างที่ลานนาอโศก
-รายงานการเงินของลานนาอโศกและบ้านเห็ด
-รับโอวาทจากสมณะเก้าก้าว สรณีโย และ สมณะฟ้ารู้ นโภคโต เน้นการจัดสมดุลของชีวิต พยายาม เคร่งครัดในศีล การประชุมควรมีวาระเปิดใจ ส่วนการบริหารกิจการต่างๆ น่าจะตกลง ในคราวประชุมชุมชนก็พอ

ดอยรายปลายฟ้า (๓๐ พฤษภาคม)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๘ คน
-สมาชิกไปร่วมงาน ๑. อโศกรำลึก ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ ณ พุทธสถานสันติอโศก กรุงเทพฯ ๒. เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ (คกร.) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๗ ณ หาดลำพึง อ.สัตหีบ ชลบุรี เพื่อพัฒนาแนวทางการอบรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
-กำหนดการทำนาปีนี้จำนวน ๑๕ ไร่ ได้หว่านต้นกล้าไว้แล้ว
-วันวิสาขบูชาชาวชุมชนร่วมกันทำวัตรเช้า-เย็นและเวียนธรรม
-ห้องสมุดชุมชนอยู่ระหว่างการจัดทำตู้หนังสือ
-ให้สมาชิกที่ผิดนัดกับกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เสียค่าปรับ (ปกติกำหนดนัดหมายในวันที่ ๒๐ ของ ทุกเดือน)
-ร่วมงานวิจัยสร้างเสริมสุขภาวะจิตวิญญาณชาวอโศกของอุบาสิการินธรรม อโศกตระกูล โดยจะรวบรวมบรรยากาศชุมชน ประวัติ และการก่อตั้งกลุ่มเชียงราย
-รายงานการเงิน เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายคนป่วย ๔ ราย
-รายงานการเงินของสัจจะออมทรัพย์ และเงินส่วนกลาง
-สมาชิกเปิดใจ
-รับโอวาทจากสมณะวิเชียร วิชโย และสมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม คนมีปัญญาจึงมาอยู่ในชุมชนชาวอโศกได้ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ให้สร้างวัฒนธรรม อุทิศส่วนกุศล ขณะมีชีวิต โดยแบ่งปันกันให้เห็นๆสถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนพ.ค.-มิ.ย. ๒๕๔๗

ห้องเผยแพร่เท็ป
ทำวัตร
พุทธธรรมสู่สังคมบูรณาการ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ปฏิบัติธรรมคืออะไร? สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนั้นอย่างไร สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ทำเท่านั้นก็เข้าถึงอรหันต์ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
อีกกี่ชาติๆก็จะเป็นเช่นนี้สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ผู้เข้าถึงศรัทธาในโลกุตระ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
สืบต่อเผ่าพันธุ์พุทธ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
ประวัติผู้นำพาโฮมไทวัง สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
บูรณาการสู่สังคมบุญนิยม สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ก่อนฉัน
นักเศรษฐศาสตร์ผู้ประเสริฐ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
หยุดกลียุคด้วยพุทธวิธี สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
พัฒนาคุณภาพของชาวพุทธสู่อาริยะ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ปาฐกถา
เราเป็นชาวพุทธด้วยจรณะ ๑๕ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๗
ธรรมปฏิกรรม
จดหมาย ๕๓๙ ฉบับ
สิ่งตีพิมพ์ ๓๕ ฉบับ
ตีคืน ๑๘ ชิ้น
แสตมป์บุญ ๒,๕๘๙ บาท

ธรรมพิมพ์
สารอโศก(เพื่อฟ้าดิน) ๙,๐๐๐ เล่ม
ดอกบัวน้อย (ทำเพื่อให้) ๙,๐๐๐ เล่ม

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ -