สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๕/๒๕๔๗(๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๗)

-กรรมการขาดประชุม ๕ คน
-โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก (สส.สอ.) ภาคเรียนที่ ๑ มีนักเรียน จำนวน ๙๕ คน เจ้าหน้าที่ จากกระทรวงศึกษาธิการมาประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน และ จะเพิ่มเงินอุดหนุนแก่โรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนจะเร่งพัฒนาการเรียนการสอน สายวิทยาศาสตร์ต่อไป
-โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก (สส.ฐ.) และโรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาปฐมอโศก(สอฐ.) ดำเนินการเรียนการสอนไปตามปกติ
-ธรรมสันติทันตกรรม มีผู้มารับบริการเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ๒๕๔๗ รวมจำนวน ๑๒๙ ราย
-ศาลากิจถั่ว มีเนื้อที่บางส่วนล้ำเข้าไปในคลองชลประทาน จึงต้องย้ายหม้อ boiler เข้ามาติดตั้ง ภายในอาคาร และมีโครงการผลิตน้ำเต้าหู้บรรจุถุงออกจำหน่าย
-ชุมชนปฐมอโศก งานบุญญาภิบาลมีหน้าที่ ดูแลสุขภาพชาวชุมชน ขณะนี้มีผู้ช่วยงาน เพิ่มขึ้น สามารถดำเนินงานด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาทิ การตรวจโลหิต เป็นต้น โดย น.พ.สุทธิพงษ์ จิตวงศ์นันท์ (คุณหมอแก้ง) เป็นผู้วิเคราะห์ผล และมีหมาย ประจำการ
-อาคารตะวันงาย ๑ ดำเนินงานไปตามปกติ
-อาคารตะวันงาย ๒ น.ส.ธีรวัลย์ งามสันติกุล ประธานกรรมการอาคาร แจ้งว่ามีผู้ต้องการ ซื้อและเช่าห้องจำนวนมาก แต่ไม่มีผู้ใดจะขาย เนื้อที่ทั้งหมดมีผู้พักอาศัยเต็มอัตรา ยังไม่มีห้องว่าง ให้บริการ
-อนุมัติให้สถาบันบุญนิยมสังกัดมูลนิธิธรรมสันติ
-อนุมัติให้สำนักพิมพ์กลั่นแก่นใช้เนื้อที่และสิ่งปลูกสร้างในโฉนดเลขที่ ๑๕๒๓๔๐ อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑๘ ตารางวา คือบ้านเลขที่ ๖๕/๖ หมู่ที่ ๕ ซอย เทียมพร(นวมินทร์ ๔๔) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ จนกว่า มูลนิธิ จะนำไปใช้ประโยชน์อื่น
-ได้รับหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๔๖ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และหนังสือ เชิญสัมมนา จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยฯ
กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศกสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๕/๒๕๔๗ (๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๗)

-กรรมการขาดประชุม ๘ คน
-ชุมชนราชธานีอโศก ได้สร้างศาลาบุญนิยม ในบริเวณอุทยานบุญนิยม ต.บุ่งไหม อ.วาริน-ชำราบ กำหนดเปิดในวันที่ ๘ กรกฎาคม หรือวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ศกนี้
-มีมติเห็นชอบให้ไปชำระภาษีที่ค้างทั้งหมด ของรถหมายเลขทะเบียน ๑ก-๕๒๕๘ ตามหนังสือ ที่ได้รับจากจากสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ ๔ กรุงเทพมหานคร จึงจะสามารถ ยกเลิกการใช้รถยนต์คันดังกล่าวได้สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ (๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๗)

-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-โรงสีสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม(ขอนแก่น) กิจกรรมดำเนินไปตามปกติ
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.)
-สมาชิกสมาคม รับสมัครในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ ได้สมาชิกใหม่ ๑๓ ราย มีผู้ต่ออายุ สมาชิก ๒๗ ราย ถ่ายรูปติดบัตรรวม ๔๐ ราย
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.) รายงานกิจกรรม และ ความเป็นอยู่ ตลอดจนผู้บริจาคข้าวของเครื่องใช้ให้ชมรม และให้งดสั่งน้ำผึ้ง จากแหล่งเดิม เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาจตุจักร (ชมร.กทม.) ดำเนินกิจกรรมไปตามปกติ
-ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติได้รับหนังสืออภินันทนาการ จากหน่วยงานชุมชนสันติอโศก อาทิ บจ.ฟ้าอภัย ๑๐ รายการ กลั่นแก่น ๑๓ เล่ม และมีนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบวิทยานิพนธ์เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนา ของชุมชนปฐมอโศก กับการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน ๒ เล่ม นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร มาศึกษาเรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นด้วยผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน นักเรียนจาก โรงเรียนบดินทร์เดชา มาช่วยทำความ สะอาดห้องสมุด นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มาศึกษาเพื่อประกอบการทำโครงการจิตภาวนา วรรณลักษณ์ วิจารณ์ และได้รับอนุมัติเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่อง printer และจอ โรงเจ สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม รายงานกิจกรรม ของกลุ่ม จันทอโศก
-ชมรมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม (นศ.ปธ.) และสโมสรศิษย์เก่านักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมแห่งประเทศ ไทย(สศ.ปธ.) วันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ศกนี้ ร่วมแจกหอยทอดมังสวิรัติในงานอโศกรำลึก ที่สันติอโศก กำหนดงาน คืนสู่เหย้าเข้าคืนรัง ในวันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ศกนี้ ณ สันติอโศก ได้ยื่นโครงการ "เปิดโลกธรรมครั้งที่ ๒" เพื่อจัดงาน ณ มหา-วิทยาลัยรามคำแหง แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ กำหนด งานรับเพื่อนใหม่ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ ชุมชนปฐมอโศก นายนัท แน่พอ สมาชิกชมรม อาสาช่วยงานรับโทรศัพท์ ในวันอาทิตย์ ที่ชุมชนสันติอโศก
-โครงการงดเหล้าฯ และเครือข่ายชุมชนชาว อโศกขอเชิญรวมพลัง ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งทางราชการ ได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวัน "งดสุราแห่งชาติ" ปีนี้เป็น ปีแรก ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๗
-ได้รับสิ่งพิมพ์และเอกสารจากทั้งภาครัฐและเอกชน
-ได้รับใบสำคัญแสดงการเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม (ส.ค.๖) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗-๒๕๔๙ จากนายทะเบียนสมาคมประจำกรุงเทพมหานคร กองตำรวจสันติบาล ๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ (๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๗)

-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-สมาชิกเพิ่ม ๒ ราย ปัจจุบันมีสมาชิก ๒,๙๖๖ คน
-การเผยแพร่เทปและหนังสือเป็นไปด้วยดี หนังสือจำหน่ายดี ได้แก่ รู้วิธีดีท็อกซ์, ประสบ- การณ์ดีท็อกซ์ เท็ป ซีดี และเอ็มพี ๓ จำหน่ายดี ได้แก่เรื่อง เสียงปลุก เสียงปลง เสียงธรรม ฝรั่งทำนา ทำน้ำเต้าหู้สู้วิกฤต ผู้สละโลก พระอานนท์พุทธอนุชา แสงเทียน
-นายปรีชา ธรรมพิภพ อุปนายกคนที่ ๑ ขอรับผิดชอบค่าตอบแทนผลงานของอาจารย์วศิน อินทสระ แต่เพียงผู้เดียว
-คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปรากฏดังเอกสาร ส.ค.๖
-เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานของธรรมทัศน์สมาคม จากเดิมเป็น เลขที่ ๖๗/๕๐ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
-คณะทำงานเพื่อนช่วยเพื่อนได้ช่วยชำระภาษีนิติบุคคลเป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
-กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศกสรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย
สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)

(๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗)

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ไม่ระบุจำนวน
-ไม่อนุญาตให้จำหน่ายน้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งภายในร้านชมรมฯ
-มีผู้พักค้างชาย ๑ คน ผู้พักค้างหญิง ๖ คน
-เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๗ จำหน่ายอาหารอิ่มละ ๕ บาท ได้รับความสนใจจากลูกค้า เป็นพิเศษ
-ญาติธรรมร่วมกันซื้อเครื่องปั่นไอศกรีม น.ส.ใฝ่ธรรม อาสามาศึกษาวิธีการทำ ที่ชุมชน สันติอโศก
-นักข่าวจากหนังสือพิมพ์สวัสดีมาสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ชมร.ช.ม.
-เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ สมณะมาประชุมที่ชมรมฯ
-เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม มีผู้เหมาอาหาร แจก (๕,๐๐๐บาท) เพื่อทำบุญอายุให้หลานชาย ครบ ๑๔ ปี
-สั่งพิมพ์หนังสือปราณีพิชิตมะเร็ง (พิมพ์ครั้งที่ ๓) โดยจำหน่ายในราคาเล่มละ ๓๐ บาท
-ผู้ใดสนใจน้ำมันงาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งซื้อได้ที่ชมรมฯ โทร.๐๕๓-๒๗๑๒๖๒
-กำหนดปิดร้านเพื่อร่วมงานอโศกรำลึกที่สันติอโศกระหว่างวันที่ ๘-๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๗
-กำหนดจำหน่ายอาหารอิ่มละ ๕ บาทในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗
รับโอวาทจากสมณะ ได้แก่ สมณะชุบดิน วิชชานันโต สมณะฟ้าแสง ปภากโร สมณะฟ้ารู้ นโภคโต สมณะลานบุญ วชิโร เหนื่อยกายแต่อย่าเหนื่อยใจ ขอให้กำลังใจ ที่มาเสียสละ และให้หลักการของพ่อค้าตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่า ต้องเป็นคนขยัน ของที่จำหน่าย ต้องเป็นของดีมีคุณภาพ ให้เอาใจลูกค้า และรู้จักลูกค้าที่มีศักดิ์ใหญ่ คือลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นประจำ หลักการนี้ต้องดำเนินไปด้วยกัน การค้าจึงจะไปรอด และ ให้ระวังอารมณ์ก่อนงาน มีภาคปฏิบัติที่เป็นสัมมาทิฐิสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท พลังบุญ จำกัด

ครั้งที่ ๓/๒๕๔๗ (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗)

-กรรมการขาดประชุม ๗ คน
-รับรองงบกำไร-ขาดทุนของบริษัท ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗
-การสร้างอาคารสันติมาอยู่ระหว่างประกาศ ยื่นซองประมูลการก่อสร้าง
-นัดประชุมคณะกรรมการเพื่อร่างระเบียบปฏิบัติของบริษัทในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.
-ผู้จัดการรายงานผลจากการสัมมนาทำให้พนักงานทำงานตรงต่อเวลาดีขึ้น การรักษา ความสะอาด มีประสิทธิภาพขึ้น ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น
-เลือกกรรมการที่หมดวาระดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของบริษัทได้แก่ นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์ นายนคร ชมพูชาติ น.ส.ตะวันธรรม ข่าทิพย์พาที และ ท.ญ.ชุติมา(ฟ้ารัก) ทิพยธรรม
-กำหนดการประชุมพนักงานทุกวันพุธ เพื่อตรวจศีล และปัญหาการทำงาน
-แผนกยามีผู้ช่วยงานประจำคือ น.ส.เบญจา ตั้งจิตภราดร และ น.ส.แพงเดือน สิงห์ทอง
-มีมติกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ตรงกับการประชุมของคณะกรรมการ ๕ องค์กร เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่อยู่ไกลได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม ในเวลา ๑๘.๔๕ น.
-น.ส.อภิญญา เทพไพฑูรย์ ขอลาออกจาก ตำแหน่งกรรมการ ที่ประชุมมีมติเลือก น.ส.ปัทมาวดี กสิกรรม ดำรงตำแหน่งแทน
-รับโอวาทจากสมณะธรรมทาบฟ้า รวิวัณโณ และสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช เน้น อย่ายึดดี จนทำให้ทุกข์

ครั้งที่พิเศษ/๒๕๔๗ (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗)

-กรรมการขาดประชุม ๘ คน
-กำหนดคุณสมบัติผู้จัดการบริษัท มีศีล ๘ หรือศีล ๕ ที่หมู่กลุ่มเห็นชอบ รู้ประเพณีปฏิบัติ และ กฎเกณฑ์ของชาวอโศก ได้ร่วมกิจกรรมกับชาวอโศกต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
-พนักงานที่บรรจุแล้ว ๒ ปี จึงมีสิทธิเลือก ตำแหน่งผู้จัดการ
-กำหนดสถานะและคุณสมบัติ สวัสดิการคนทำงานในบริษัท
-การรักษาพยาบาลให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหาร
-กำหนดบทลงโทษเมื่อมีผู้กระทำผิดศีล ๕
-การบริหารจัดการภายในบริษัท คณะผู้บริหารประกอบด้วย กรรมการและพนักงาน คณะปฏิบัติการได้แก่ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายงาน
-กำหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาให้เป็นไปตามลำดับตำแหน่งหน้าที่สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท แด่ชีวิต จำกัด

ครั้งที่ ๓/๒๕๔๗ (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗)

-กรรมการขาดประชุม ๗ คน
-รับรองงบกำไร-ขาดทุนของบริษัท และเงินกองบุญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๔๗
-การสร้างอาคารสันติมาอยู่ระหว่างประกาศ ยื่นซองประมูลการก่อสร้าง
-การซ่อมอาคารทำการและหลังคาหลังร้าน น.ส.นภวรรณ วิสิฐศรีศักดิ์ รับหน้าที่ติดต่อช่าง มาซ่อม
-เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๗ ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และงบดุลประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี คือ นางประไพ ศุกรสมิต ส่วนคณะกรรมการ ได้ชุดเดิม เป็นกรรมการ โดยมีนายพิบูลย์ มนัสพล ดำรง ตำแหน่งประธานกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการ อีก ๑๔ คน ดังรายนามต่อไปนี้
๑. นางบุญมี ชุมใหญ่
๒. นางสมคิด ฉิมพลี
๓. นางเพ็ญพร กรุณานิมิตร
๔. น.ส.ฟ้าดิน การันต์
๕. น.ส.นภวรรณ วิสิฐศรีศักดิ์
๖. น.ส.ธิดา ศิริพรชัยกุล
๗. น.ส.อรสา วงษ์จันทร์
๘. นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์
๙. ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี
๑๐.นายสมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
๑๑.นายเกษม เลิศบุศย์
๑๒.ม.ล.ทองทิพย์ ทองแถม
๑๓.นายสมพงษ์ สกุลช่างอโศก
๑๔.น.ส.เคียงฟ้า คำสามปอนด์
-บริจาคเพื่อสมทบสร้างอาคารพลาภิบาลที่ชุมชนปฐมอโศก อ.เมือง นครปฐม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
-บริจาคงานธารน้ำใจสู่อังคาร กัลยาณพงศ์ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
-บริจาคช่วยงานปลุกเสกฯ ณ ศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
-รับพนักงานใหม่ ดังนี้ นายโชติช่วง เหลือง- วรภัณฑ์, นางบุญโฮม ทองสุทธิ์, นางศิริจิต อู่สำราญ, น.ส.จารุณี จำปาแก้ว, น.ส.เกศินี ชุมใหญ่, นายรุ่งแสง เจิดจิตกุศล
-มีพนักงานลาออก ดังนี้ น.ส.นงนุช แสง-วิเชียร, น.ส.ดวงสุรีย์ เสนารถ, น.ส.ศิริรัตน์ หาดสูง, น.ส.ฟ้าพรายดาว ชุ่มมงคล, นายไพศาล ดวงศรี, นายโชติช่วง เหลืองวรภัณฑ์ (รับสมัครเข้ามา เมื่อ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และขอลาเมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗)
-มีมติให้ นางศิริจิต อู่สำราญ มาช่วยหน้าร้านในวันอาทิตย์ ซึ่งมีลูกค้ามาก
-อนุมัติให้ซ่อมรถยนต์ของบริษัท

รับโอวาทจากสมณะซาบซึ้งสิริเตโช สมณะธรรมทาบฟ้า รวิวัณโณ และสมณะเด็ดแท้ วิเสสโก ผู้มาถือศีลปฏิบัติธรรมจริง จะนำมรรคองค์ ๘ มาใช้ในการงาน และปฏิบัติ อย่างมีความสุข ไม่ว่าจะพูด พบปะเจอะเจอ หรือการรับโทรศัพท์ มีจิตยินดีคิดถึงกัน ในมุมบวก หากต้องการอยู่ในหมู่กลุ่มนานๆ ต้องมีจิตยินดี หากมีปัญหา ให้กล้าแสดงออก อย่าเก็บให้ค้างใจ หากรู้สึกได้เช่นนี้ย่อมจะอยู่กับบริษัทได้สรุปรายงานการประชุมเครือข่ายชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗

กลุ่มปราการอโศก (๑๓ มิถุนายน)

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๖ คน
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่ายกองบุญกลุ่มปราการอโศก
-สมาชิกสรุปการร่วมกิจกรรมในงานอโศกรำลึก ที่สันติอโศก นางโสภา ทะสะโส (แม่ครัว) แจ้งว่า เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๘,๐๖๐ บาท แต่ขอรับเงินจากกลุ่มเพียง ๖,๐๐๐ บาท
-น.ส.สุภาณี บูรพ์ภาค(เทียนฟ้า) รายงานการร่วมโครงการวิจัยการสร้างเสริมสุขภาวะ จิตวิญญาณชาวอโศก ในส่วนความเป็นมาของกลุ่ม
-เห็นชอบให้จัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๒๐ ปี กลุ่มญาติธรรมปราการอโศก ค่าใช้จ่าย ค่อนข้างสูง จึงขอให้สมาชิกร่วมกันบริจาคได้ที่คณะผู้รับใช้ และส่งข้อเขียนด้วยลายมือ ที่อ่านง่าย หรือจะเป็นแผ่นดิสก์ แผ่นซีดี พร้อมรูปประกอบ ทั้งชื่อใหม่-เก่า สกุล อายุ อาชีพ เวลาที่พบอโศก และการเข้าสู่อโศก เป็นสมาชิกกลุ่มในปีใด ปัจจุบันเป็นสมาชิก ประเภทใด คติประจำใจ ความรู้สึกต่อกลุ่ม ความผูกพัน ข้อเสนอแนะประโยชน์ที่ได้รับ การชี้แนะเพื่อการพัฒนาและ ความประทับใจในกลุ่ม เพื่อให้หนังสือฉบับนี้สมบูรณ์ เป็นแนวการศึกษาของอนุชนรุ่นหลังว่าในหมู่กลุ่มมีการต่อสู้อุปสรรคกันมาอย่างไร และ เกิดความผาสุกแค่ไหน เป็นต้น ส่งที่ร้านมังสวิรัติ สมุทรปราการ หรือที่ อาจารย์สุภาณี บูรพ์ภาค มูลนิธิธรรมสันติ ๖๗/๑ นวมินทร์ ๔๘ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ หรือ email: [email protected] ให้ถึงผู้รับภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เพื่อจะได้จัดพิมพ์แจกทันวันคล้ายวันเกิดกลุ่มในเดือนกันยายน ศกนี้
- สมาชิกตั้งตบะ เสริมเจโต

รับโอวาทจากท่านสมณะดงเย็น สีติภูโต : การประชุมทำให้ทราบว่า เกือบ ๒๐ ปี กลุ่มมี สมาชิกหลายคนหลายประเภท จำนวนเป็นร้อย แต่การประชุมมีเพียง น้อยนิด ก็ยัง อุตส่าห์รักษาสิ่งดีที่เป็นอปริหานิยธรรมไว้ให้หลายคนเลื่อนฐานะสู่การเป็นนักบวช ผู้เตรียมตัวบวช หรือเข้ามาทำงานในพุทธสถาน เน้นการออกกำลังกาย และการพักผ่อน ให้เพียงพอ หากนอนแต่หัวค่ำและตื่นแต่เช้ามืดเพื่อทำกิจดีกว่านอนดึกแล้วตื่นสาย แบบนี้ เสียสุขภาพ จึงขอฝากการพักผ่อนหลับนอนเพื่อสุขภาพมาไว้ในที่นี้

ของฝากจากรายงานฉบับนี้ ที่ได้นำโอวาทของสิกขมาตุ ผุสดี สะอาดวงษ์ เขียนเมื่อ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ในหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๑๐ ปี (๑ ทศวรรษ) กลุ่มญาติธรรม ปราการ อโศก ดังนี้
ขอจงอย่ายอมให้ตัวถือสาที่คิดว่าเป็นตัวเล็กไม่สำคัญ เข้ามาทำลายจิตใจในหมู่กลุ่มเลย ขอให้ทุกท่านจับให้ได้ไล่ให้ทัน ขจัดมันให้หมดไปจากตน เป็นการช่วยให้ได้ทำ ประโยชน์ตน และประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อม เป็นการช่วยส่งเสริมความตั้งใจของ พ่อท่าน ที่จะให้หมู่กลุ่ม ชาวอโศก เจริญก้าวหน้า


กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๒๓ พฤษภาคม)

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๓๑ คน
-จัดงานอบรมยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๓ โดย ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน สนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท และจากคุณเยาวภา อีกจำนวน ๑,๐๐๐ บาท
-โรงสีลานนาอโศก ยังคงส่งข้าวให้ ชมร. ช.ม. เป็นปกติ และรายงานการเงิน ให้ที่ประชุมทราบ
-บ้านเห็ดรายงานกิจกรรม
-มีผู้พักค้างในชุมชนภูผาฯ จำนวน ๕๐-๑๐๐ คน และปลูกกล้วยบริเวณหน้าศาลาช่าง จำนวน ๒๐๐ ต้น
-รายงานการเงินของชุมชน และการเงินบุญนิยม
-นายปิ่น บัวมาศ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน ชมรมอายุยาว และสมาชิกชมรมทำผ้าเช็ดเท้า และ ไม้กวาดส่ง ชมร.ช.ม.
-กำหนดเดินทางไปร่วมงานอโศกรำลึกในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ รถออกเวลา ๐๖.๐๐ น. และนำน้ำผลไม้ไร้สารพิษไปแจกในงานด้วย
-ดำริการจัดทำใบสมัครสมาชิกชุมชน
-สมาชิกเปิดใจ
-รับโอวาทจากสมณะ เก้าก้าว สรณีโย และสมณะเด็ดขาด จิตตสันโต


กลุ่มจันทอโศก (พฤษภาคม)

-รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๗
-วันที่ ๒๓-๒๔ เม.ย. นำผลไม้ไร้สารพิษร่วม จัดนิทรรศการต้อนรับนายกฯ ชุมชนศีรษะอโศก
-วันที่ ๒๘ เม.ย.-๑ พ.ค. สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต และสมณะกล้าดี เตชพหุชโน เยี่ยม ให้กำลังใจกลุ่มฯ
-วันที่ ๑-๒ พ.ค. นำผลไม้ไร้สารพิษ ร่วม จำหน่ายในงานกู้ดินฟ้า ครั้งที่ ๒ และร่วมงาน "ธารน้ำใจสู่คุณอังคาร กัลยาณพงศ์"
-วันที่ ๓ พ.ค. สมณะกล้าดี เตชพหุชโน สมณะฝุ่นฟ้า อัคคชโย, นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์, เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์ และคณะไปดูที่ส่วนกลาง ๗๒ ไร่ เพื่อวางผังเตรียมสร้างชุมชน
-วันที่ ๗ พ.ค. ร่วมประชุม ณ ชุมชนสันติอโศก เรื่องการนำผลไม้ไร้สารพิษ มาส่งที่ร้าน กู้ดินฟ้า ๑ และการขายเองของกลุ่มหน้าร้านกู้ดินฟ้า หน้าบจ.แด่ชีวิต
-วันที่ ๑๐ พ.ค. ยื่นคำขอต่อสำนักงานที่ดิน จังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่ ให้รับรองราคา ประเมินที่ดิน ๗๒ ไร่ ราคา ๒,๓๓๗,๓๓๐ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน สามร้อย สามสิบบาท ถ้วน) ค่าโอนร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๑๑๖,๘๘๖.๕๐ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น หกพันแปดร้อยแปดสิบหกบาท ห้าสิบสตางค์)
-วันที่ ๑๖-๑๘ นำผลไม้ไร้สารพิษ ร่วมจำหน่ายในงานเพื่อฟ้าดิน ณ ชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี
-วันที่ ๒๐ พฤษภาคม เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล ติดต่อให้กลุ่มฯ ใช้ที่ส่วนกลางจำนวน ๕ ไร่ ทำแปลงสาธิตผักปลอดสารพิษ มีงบประมาณ
-ญาติธรรมได้ช่วยกันขุดเลื่อยไม้ที่ฝังในคลอง(ใกล้ที่ดินของส่วนกลาง) ไปเก็บในที่ดิน ส่วนกลาง เพื่อเตรียมสร้างชุมชน จำนวน ๒๐ ยก คิดเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท


สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗

ห้องเผยแพร่เท็ป
ทำวัตร
พัฒนาตนสู่วิถีพุทธสุดประเสริฐ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
"พุทธ" คือโลกุตระธรรม สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ก่อนฉัน
"นิพพาน" คือทิศทางของชาวอโศก สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
การศึกษาช่วยคนหรือทำลายโลก สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ปาฐกถา
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่เวทีโลก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ๒ ม้วน

ธรรมพิมพ์
สารอโศก (อโศกรำลึก) ๙,๐๐๐ เล่ม
ดอกหญ้า (ผู้มีความเพียร) ๒๕,๐๐๐ เล่ม

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ -
ISSN 0857-7585