สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ
E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๗ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗)

-กรรมการขาดประชุม ๖ คน
-โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก (สส.ฐ.) และโรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาปฐมอโศก (สอฐ.) มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ตามลำดับ
-ธรรมสันติทันตกรรมมีผู้มารับบริการเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ รวมจำนวน ๙๙ ราย
-ศาลากิจถั่ว ยื่นหนังสือเพื่อขอต่ออายุใบ อนุญาตกับอุตสาหกรรมจังหวัด
-ชุมชนปฐมอโศก งานบุญญาภิบาลมีหน้าที่ดูแลสุขภาพชาวชุมชนดำเนินการตามปกติ
-ศูนย์พลาภิบาลกำหนดเริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคม ศกนี้ ใช้งบประมาณ ๑๓.๑ ล้านบาท กำหนดเสร็จภายใน ๓๘๐ วัน
-อาคารตะวันงาย ๑ และอาคารตะวันงาย ๒ ดำเนินงานตามปกติ
-ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตการใช้น้ำบาดาลเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดย น.ส.ชุติมา อโศกตระกูล จะประสานงานกับสำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาล และติดตามผลต่อไป


สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม
E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๕/๒๕๔๗ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗)

-กรรมการขาดประชุม ๖ คน
-โรงสีสมาคมฯ กิจการดำเนินไปตามปกติ
-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม กำหนดจัดงานวันแม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ ชุมชนสันติอโศก
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาจตุจักร (ชมร.กทม.),สาขาหน้าสันติอโศก(ชมร.สตอ.) และสาขา เชียงใหม่(ชมร.ช.ม.) รายงานกิจการที่ผ่านมา
-ประชาสัมพันธ์และปฏิคม รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกในหน่วยงานของชุมชนสันติอโศก คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ
-ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม สถิติผู้ใช้บริการ เดือนมิถุนายน ๒๕๔๗ จำนวน ๓๙๓ คน ยืมหนังสือ ๑๓๔ เล่ม เปิดทำการ ๒๓ วัน สมาชิกใหม่ ๑๑ คน
-กลุ่มจันทอโศกแจ้งบัญชีรายรับ-รายจ่ายเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗ และรายงานเรื่องราวของกลุ่ม
-ชมรมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม (นศ.ปธ.) และสโมสรศิษย์เก่านักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมแห่งประเทศไทย (สศ.ปธ.) จัดงานคืนสู่เหย้าเข้าคืนรัง ในวันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ณ ชุมชน สันติอโศก มีผู้มาร่วมงาน ๑๗๙ คน โรงบุญฯ ๑๕ ร้าน วันที่ ๒๖-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จัดงานเปิดโลกธรรมครั้งที่ ๒ ณ ตึกศิลาบาตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม
E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๕/๒๕๔๗ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗)

-กรรมการขาดประชุม ๕ คน
-จำนวนสมาชิกปัจจุบัน ๒,๙๗๐ คน
-หนังสือจำหน่ายดี ได้แก่ รู้วิธีดีท็อกซ์, ประสบการณ์ดีท็อกซ์ เทปแผ่นซีดีและเอ็มพี ๓ จำหน่ายดี ได้แก่ เสียงปลุก เสียงปลง เสียงธรรม ฝรั่งทำนา ทำน้ำเต้าหู้สู้วิกฤต ผู้สละโลก พระอานนท์พุทธอนุชา แสงเทียน
-บริจาคเงินช่วยค่าโอนที่ดินจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
-รับหนังสือพิมพ์มาจำหน่ายที่หน้าร้านแล้ว
-ให้เลขานุการทำหนังสือกราบนมัสการพระประเวศ สุภัทโท เรื่องขอถ่ายสำเนาซีดีชุดเสียงปลุก เสียงปลง เสียงธรรม ซึ่งให้ติดต่อกับอาจารย์วศิน อินทสระโดยตรง
- กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท พลังบุญ จำกัด

ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ (๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๗)

-กรรมการขาดประชุม ๙ คน
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตั้งแต่ ๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๔๗
-เพื่อรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกด้วยการสั่งปิ่นโตมาจำหน่ายในราคาย่อมเยา และแก้ปัญหาเรื่องถุงบรรจุสินค้า ไม่เพียงพอ โดยการเย็บถุงผ้าที่มีขนาดใหญ่ และจำหน่ายให้ลูกค้าในราคาถูก
-แผนกรับสินค้าให้เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจนับสินค้าให้ถูกต้อง
-มีมติให้นางสาวอุษณีย์ ชัยนาม เป็นกรรมการแทน นางสาวปัทมาวดี กสิกรรมซึ่งมีงานมากและยังไม่พร้อมดำรงตำแหน่งนี้
รับโอวาทจากสมณะ ธรรมทาบฟ้า รวิวัณโณ และสมณะเด็ดแท้ วิเสสโก เน้นเรื่องศีลเป็นสำคัญ การประชุมครั้งนี้กระชับเวลาและพรักพร้อมอบอุ่นสามัคคีดี ยังระลึกถึงคุณประสิทธิ์ พินิจพงศ์ อดีตประธานกรรมการ ที่ยังมีความรู้สึกดีๆ เป็นห่วงเป็นใยชาวพลังบุญ ขอให้พวกเราระลึกถึงกันจะทำให้มีโอกาสมาร่วมงานกันอีก


สรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย

สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.)
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗

-ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๔ คน
-อนุมัติเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้โอนที่ดินจังหวัดจันทบุรี ให้สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม และอนุมัติเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อขยายห้องดนตรีของโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก
-สมาชิกแจ้งอาการเจ็บป่วย
-ไม่อนุญาตให้ทุบผนังของร้านธรรมทัศน์สมาคม เพื่อทำประตูต่อเชื่อมกับร้านชมรม
-ให้แผนกการเงินมีอาสาสมัครในการคิดเงินเก็บเงินทุกครั้ง นอกจากยามจำเป็น
รับโอวาทจากท่านสมณะเมืองแก้ว ติสสวโร การเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกัน เป็นการลดมานะอัตตา หากสามารถควบคุมอารมณ์ได้ ย่อมทำงานร่วมกับหมู่กลุ่มได้ จึงต้องทำตนเองให้แข็งแกร่ง แล้วเรื่องราวจะจบที่ตนเอง

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗
-ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๗ คน
-ไม่นำผักกาดดองมาจำหน่ายภายในร้านแม้กระบวนการดองจะปลอดภัย แต่ผักที่นำมาใช้ยังไม่ใช่ผักไร้สารพิษ จึงให้จำหน่ายส่วนที่เหลือค้างจนหมด
-ได้รับผักจากลุ่มวังน้ำเขียว นครราชสีมา และสถาบันฝึกอบรมผู้นำกาญจนบุรี ส่วนหน่อไม้และฟักทอง ได้จากชุมชนศีรษะอโศก
-สมาชิกคือน.ส.พลอยไพร และน.ส.พุดสามสีไปทดลองปลูกผักไร้สารพิษ ณ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา
-ชุมชนศีรษะอโศก จะปลูกพริกแดงที่ไร้สารพิษมาส่งชมรมฯ
-จัดทำข้าวห่อ ๑,๐๐๐ ห่อ จากงบประมาณ ที่มีผู้ให้มาจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อร่วมงานบวชพระที่พุทธมณฑล และข้าวห่ออีก ๒,๕๐๐ ห่อ ในงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ที่มีผู้บริจาคให้เพื่อร่วมงานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ในวันที่ ๑ สิงหาคม ศกนี้ ณ บริเวณท้องสนามหลวง
-จ่ายค่าแรงให้กลุ่มศิษย์เก่าสัมมาสิกขาสันติอโศก วันละ ๓๐๐ บาท เพื่อทำเต้าหู้ที่ชมรมฯ
-อนุมัติเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยค่าจัดพิมพ์เราคิดอะไรŽ ในโอกาสครบ ๑๐ ปี
-นางสาวแตน องจินดาวณิชย์ มีหนังสือชี้แจงการขอหยุดทำหมั่นโถ
-รับโอวาทจากสมณะเมืองแก้ว ติสสวโร ให้ดูแลการจัดอาหารแยกเด็ก-ผู้ใหญ่


สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)
(๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗)

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๓ คน
-รายงานบัญชีรายรับ-รายจ่ายของชมรมฯ
-มีผู้พักค้างในชมรมฯ ชาย ๑ คน หญิง ๑๑ คน
-น้ำนมข้าวกล้องได้รับความสนใจจากลูกค้าดี คุณแม่ลูกอ่อนคนหนึ่ง มาซื้อไปเลี้ยงลูกน้อยเป็นประจำ
-แผนกของแห้งขาดแคลนสินค้า ได้ติดตามจากบจ.ขอบคุณ และ บจ.แด่ชีวิตแล้ว
-หนังสือเรื่อง ปราณีพิชิตมะเร็งวางจำหน่ายที่ชมรมฯ ในราคาเล่มละ ๓๐ บาท ผู้สนใจจะนำไปจำหน่าย ติดต่อที่นางใบจริง นาวาบุญนิยม
-ได้รับหนังสือปาฏิหาริย์อาหารเจ จำนวน ๓๐๐ เล่ม, อาหารเจ ๑๐๘ อย่าง จำนวน ๕๐ เล่ม จากมูลนิธิรัศมีธรรมเพื่อแจกลูกค้า
-อนุมัติให้เพิ่มเงินหมุนเวียนใช้จ่ายประจำวันจากเดิม ๔๐,๐๐๐ บาท เป็น ๗๐,๐๐๐ บาท
-สมาชิกเปิดใจ
รับโอวาทจากสมณะลานบุญ วชิโร เน้นการทำกรรมดีที่เป็นสัมมาทิฐิ ผู้ที่รักตัวเองต้องทำกรรมที่ดี ตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลกรรมเจริญยิ่งสรุปรายงานการประชุมเครือข่ายชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๒๐ มิถุนายน)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๗ คน
-การทำนาเสร็จไปแล้ว ๑ แปลง จากจำนวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ขอเชิญญาติธรรมไปช่วยกันด้วย
-ปีนี้มีนักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ (สส.ภ.) จำนวน ๓๑ คน (ป.๑-ม.๓)
-ได้รับเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างห้องน้ำ จำนวน ๔ ห้อง
-ชมรมผู้อายุยาวภูผาฟ้าน้ำ(ลานนาอโศก) กำหนดประชุมทุกวันเสาร์สัปดาห์แรกของเดือน
-ลานนา-บ้านเห็ด แจ้งจำนวนสมาชิกที่อยู่อาศัยประจำ คือ ๒ คน และ ๕ คน ตามลำดับ
-รับโอวาทจากสมณะ เก้าก้าว สรณีโย : การประชุมเจริญขึ้นมีความกระชับ ผู้มาร่วมประชุมเป็นการแสดงน้ำใจ ขอให้ญาติธรรมอย่าติดที่อยู่อาศัย ให้มีการเคลื่อนกายย้ายจุดเพื่อพัฒนาตนเอง

กลุ่มปราการอโศก (๔ กรกฎาคม)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๒ คน
-รายงานการเงินกองบุญสงเคราะห์ และกองบุญปราการอโศก
-ยอดเงินที่นำส่งเพื่อร่วมโครงการร่วมบุญปฐพีพุทธ จำนวน ๒๓๗,๙๐๐ บาท
-น.ส.เทียนฟ้า บูรพ์ภาค รายงานการเข้าร่วมโครงการวิจัยสร้างเสริมสุขภาวะจิตวิญญาณ ชาวอโศก ได้สัมภาษณ์บุคคลในกลุ่มแล้ว ๑๓ คน เหลืออีก ๓ คน ส่วนประวัติ ความเป็นมา ของกลุ่มผู้รับใช้และผู้ประสานงานกลุ่ม ตรวจทานเรียบร้อยแล้ว และในวันที่ ๗-๑๙ สิงหาคม ศกนี้ จะเข้าอบรมวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและรวมผล
-การจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๒๐ ปี กลุ่มญาติธรรมปราการอโศก ได้ติดต่อให้บจ. ฟ้าอภัย จัดพิมพ์ และได้กราบขอข้อเขียนจากสมณะ สิกขมาตุ ตลอดจนผู้เตรียมตัวบวช ในฐานะต่างๆ พร้อมสมาชิกเสียสละและเท่าที่ติดต่อได้
กำหนดจัดงาน ครบรอบ วันเกิดกลุ่ม ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๗ ณ สันติอโศก
รับโอวาทจาก สมณะดงเย็น สีติภูโต เน้นความสำคัญของศีล และอานิสงส์ ขอให้ตั้งใจ ศึกษาปฏิบัติ จะได้เลื่อนฐาน ดังที่สมาชิกของกลุ่มได้เลื่อนฐานะขึ้นมา หลายคนแล้ว ใครจะเป็นคนต่อไปถ้าจะเศร้าโศกถึงคนที่ตายไปแล้ว
ก็ควรจะเศร้าโศกถึงตนเองด้วย
ที่ตกอยู่ในอำนาจของความตายตลอดเวลา

ตํ ตญฺเจ อนุโสเจยฺย ยํ ยํ ตสฺส น วิชฺชติ
อตฺตานมนุโสเจยฺย สทา มจฺจุวสํ ปตฺตํ
อนนุโสจิยชาดก ๒๗/๑๔๑

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ -