สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

E-mail: [email protected]

ครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๓ คน
-ยกเลิกบางวาระก่อนรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๗
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนเมษายน-กรกฎาคม ๒๕๔๗
-โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก (สส.ฐ.) และโรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาปฐมอโศก (สอฐ.) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ คณะกรรมการ การศึกษา
จากกระทรวงมาตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน
-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติผู้มารับบริการเดือนสิงหาคม ๒๕๔๗ จำนวน ๑๑๕ ราย
-หน่วยงานบุญญาภิบาล จำนวนผู้มาใช้บริการระหว่างวันที่ ๑-๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ มีรายละเอียด ดังนี้
-ใช้เครื่องกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าหลัง-เอว ๑๑๓ ราย
- กระตุ้นจุดที่ปอดด้วยไฟฟ้า ๑๔ ราย
- จัดกระดูก ๒ ราย
- เจาะเลือด ๑๐ ราย
- วัดความดัน ๗ ราย
- ตรวจทั่วไป ๑๓ ราย
รวม ๑๕๙ ราย
-การต่ออายุใบอนุญาตการใช้น้ำบาดาลอยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับจากสำนักงาน ควบคุมกิจการ น้ำบาดาล
-ให้พิจารณารายละเอียดของตราสารมูลนิธิธรรมสันติและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการนำ สถาบันบุญนิยม มาสังกัด
-อนุมัติให้ทำหนังสือเพื่อขออนุญาตตัดไม้สักในที่ดินของมูลนิธิโฉนดเลขที่๙๗๑๖, ๙๗๖๙, ๙๗๗๐, ๙๗๗๑ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี(พนาอโศก) เพื่อนำมาใช้ในกิจการของมูลนิธิ
-อนุมัติให้จัดพิมพ์หนังสือ "สัจจะชีวิต" ในนามมูลนิธิธรรมสันติ
-ได้รับหนังสือจากสมาคมประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุข(ประเทศไทย)


 

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

email: [email protected]

ครั้งที่ ๖/๒๕๔๗ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๙ คน
-รับรองรายงานครั้งที่ ๕/๒๕๔๗
-รับรองงบรายรับรายจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ๒๕๔๗
-รถยนต์ทะเบียน 1ก-5258 ได้ไปชำระภาษีและแจ้งเลิกการใช้กับกรมการขนส่งแล้ว

ครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๙ คน
-ชุมชนราชธานีอโศกประสบอุทกภัย ขณะนี้น้ำค่อยๆลดลงเป็นลำดับแล้ว
-กำหนดการประชุม ชมรมวิทยุชุมชน ระหว่างวันที่ ๔-๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ณ ชุมชน ปฐมอโศก อ.เมือง นครปฐม
-กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

email : [email protected]

ครั้งที่ ๖/๒๕๔๗ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๖ คน
-โรงสีสมาคม เจ้าหน้าที่โรงสีประสบอุบัติเหตุ และไม่มีบุคลากรมาทดแทน ที่ประชุม จึงให้งด การสีข้าว
งานทะเบียนสมาคมฯจะเปิดบริการรับสมัครสมาชิก ต่ออายุ เปลี่ยนแปลงข้อมูล และ รับบัตร สมาชิก ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. หน้าห้องสื่อธรรมะ เริ่มวันอาทิตย์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม มีผู้มาร่วมงานวันแม่ประมาณ ๒๐๐ คน กำหนดจัดงาน กินข้าวห้อง วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๗
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.) รวมครัวกลาง ไว้ที่ชมรมฯ และมีผู้ บริจาคเตา ทำขนมครกจำนวน ๓๕ เตา ท่านผู้ใดมีความประสงค์กรุณาติดต่อ ขอรับได้ที่ชมรมฯ
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.) มีมติในเรื่องเงิน ใช้ประจำวันจาก ๔๐,๐๐๐ บาท เป็น ๗๐,๐๐๐ บาท ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ดำเนินไปด้วยดี
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาจตุจักร(ชมร.กทม.) กิจกรรมดำเนินไป ตามปกติ
-กลุ่มจันทอโศก พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กลุ่มวังจันทร์พฤกษา
-ชมรมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม (นศ.ปธ.) และสโมสรศิษย์เก่านักศึกษา ผู้ปฏิบัติธรรม แห่งประเทศไทย (สศ.ปธ.)วันที่ ๒๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จัดงาน "เปิดโลกธรรม" ครั้งที่ ๒ จัด นิทรรศการแบบ เรียบง่าย เช่น สุขภาพ ๗ อ. วันอาสาฬหบูชา กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นต้น แสดงผลิตภัณฑ์ ของชุมชน นิมนต์สมณะ จากพุทธสถาน สันติอโศก ตอบปัญหาและรับสมัครเพื่อนใหม่ จำนวน ๔๑ คน วันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ รับเพื่อนใหม่ที่ชุมชนสีมาอโศก วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๗ กำหนดจัดงาน "มิตรตรึม" ณ ดาดฟ้าอาคาร ตะวันงายหนึ่ง ซ.นวมินทร์ ๔๔ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ
- วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ นายสุชาติ ลีรคมสัน ทำสัญญาอนุญาตให้สมาคม ใช้ที่ดิน โฉนดเลขที่ ๑๐๗๘๕๘ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ๙๖ ตารางวา เพื่อใช้ในการปลูกผักไร้สารพิษ โดยจะไม่มีการปลูก สิ่งก่อสร้างใดๆ บนที่ดินดังกล่าว ยกเว้นจะได้รับอนุญาต จากเจ้าของที่ดิน ในกรณีที่เจ้าของที่ดินต้องการที่ดินคืน สมาคมฯ ยินดีคืนให้ โดยขอให้เจ้าของ แจ้งล่วงหน้าก่อน ๓ เดือน


สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม
E-mail: [email protected]

ครั้งที่ ๖/๒๕๔๗ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-จำนวนสมาชิกปัจจุบัน ๒,๙๗๐ คน
-หนังสือจำหน่ายดี ได้แก่ รู้วิธีดีท็อกซ์, ประสบการณ์ดีท็อกซ์ เท็ปแผ่นซีดีและเอ็มพี ๓ จำหน่ายดี ได้แก่ เสียงปลุก เสียงปลง เสียงธรรม ทำน้ำเต้าหู้สู้วิกฤต ผู้สละโลก พระอานนท์ พุทธอนุชา แสงเทียน บ้านดิน
-อนุมัติเงิน ๓๐,๐๐๐ บาทเพื่อสั่งจองหนังสือ "สัจจะชีวิตสมณะโพธิรักษ์" จำนวน ๓๐ ชุด (ชุดละ ๔ เล่ม ราคา ๑,๐๐๐ บาท)
-กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


ถ้าจะเศร้าโศกถึงคนที่ตายไปแล้ว
ก็ควรจะเศร้าโศกถึงตนเองด้วย
ที่ตกอยู่ในอำนาจของความตายตลอดเวลา
ตํ ตญเจ อนุโสเจยฺย ยํ ยํ ตสฺส น วิชฺชติ
อตฺตานมนุโสเจยฺย สทา มจฺจุวสํ ปตฺตํ
อนนุโสจิยชาดก ๒๗/๑๔๑


สรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย

สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)
(๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๙ คน
-น.พ.พรหมมินทร์ เลิศสุริเดช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะให้เกียรติรับคำเชิญมารับประทานอาหาร มังสวิรัติ ขณะที่มา ร่วมเปิดงาน โครงการน้ำมันไบโอดีเซล ที่ปั๊มน้ำมันบางจาก เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗
-ได้รับหนังสือนิทานบำเพ็ญธรรม จำนวน ๑๒๐ เล่มจากมูลนิธิรัศมีธรรม เพื่อแจกลูกค้า
-กำหนดจัดงานทำบุญร้านครบรอบ ๑๒ ปี ในวันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๗

รับโอวาทจาก สมณะลานบุญ วชิโร
การพิจารณาเรื่องต่างๆให้พิจารณาร่วมกันอย่างไร้อคติ แม้เหตุผลดีอย่างไร หากมีอคติ มติออกมา ย่อมไม่สมบูรณ์ ขาดการยอมรับ จึงขอให้กระทำเพื่อส่วนรวมจริงๆ ฝึกให้เพื่อให้ มิใช่ ให้เพื่อเอา


สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.)

( ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗)
-ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๗ คน
-อนุมัติให้ทำชั้นลอยเชื่อมระหว่างด้านหลังของชมรมและอาคารทาวน์เฮ้าส์ โดยรื้อบันไดอาคาร ทาวน์เฮ้าส์ และทุบฝาผนังกลางออก
-ชมรมยังขาดแคลนบุคลากรดูแลหน้าร้าน ทำความสะอาดโต๊ะอาหาร การตักอาหาร บรรจุถุง ฯลฯ ขอให้ช่วยกัน
-ค่ารักษาสุขภาพของ น.ส.บุญนาค ชาญเชาวน์ เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท หากไม่เพียงพอ สามารถขอให้ ที่ประชุม พิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติม
-น.ส.ฟ้าดาว เสนอให้ชมรมปรับปรุงเทคนิค ในการประกอบอาหาร และปรับปรุงรายการ อาหาร ให้ดู น่ารับประทาน
สรุปโอวาทจากสมณะถักบุญ อาจิตปุญโญ เน้นการถือศีลคู่กับการปฏิบัติงาน


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท พลังบุญ จำกัด

ครั้งที่ ๕/๒๕๔๗ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๙ คน
-เรื่องการรณรงค์การใช้ถุงผ้าอยู่ระหว่างการติดต่อให้ตัดเย็บ
-เนื่องจาก บจ.ขอบคุณมีการปรับราคาสินค้าเพิ่ม ๓ % บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับ ราคาสินค้า ตามความเป็นจริง
-จัดทำบอร์ดเพื่อแจ้งชนิดสินค้าต่างๆให้ลูกค้าทราบ
-แนะนำกรรมการใหม่คือ นางสาวอุษณีย์ ชัยนาม อายุ ๕๐ ปี ทำงาน บจ.การบินไทย ตำแหน่ง ผู้จัดการ ข้อตกลงพาณิชย์
-ได้ตรวจสอบแล้วว่ายาแก้ไอที่จำหน่ายในร้านยาพลังบุญไม่มีสารเสพติด
-รับโอวาทจากสมณะธรรมทาบฟ้า รวิวัณโณ และ สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช ให้ตั้งตน อยู่บนความลำบาก กุศลธรรมเจริญยิ่ง ต้องกล้าที่จะยอมรับและเปลี่ยนแปลง ผู้มีสัมมาทิฐิถูกตรงแล้ว มีแต่ได้มรรคผล


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการ บริษัท แด่ชีวิต จำกัด

ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ (๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่าย และเงินกองบุญ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๗
-ได้ติดต่อช่างเพื่อซ่อมอาคารทำการ และหลังคาหน้าร้านแล้ว
-ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบถึงการงดจำหน่ายน้ำผึ้ง
-ได้ดำเนินการซ่อมรถยนต์บางรายการ ได้แก่ เปลี่ยนยาง ๒ ล้อ ๓,๑๖๐ บาท ตั้งศูนย์ ปรับระดับ ๒๐๐ บาท ซ่อมเบรกมือ ๑,๑๐๐ บาท
-ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการรับโทรศัพท์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดี และประทับใจ ในการสนทนา
-ตามที่บริษัทได้บริจาคเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบสร้างอาคารพลาภิบาล ผลการ ประกวดราคา ในวงเงิน ๑๓.๕ ล้านบาท คือ บริษัท ภักดีพงศ์ก่อสร้าง จำกัด
-จำหน่ายสินค้าลดราคา ๓ % จากราคาปกติ ในช่วงงานอโศกรำลึก ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ และบริจาคเพื่อร่วมจัดโรงบุญ ในวันอโศกรำลึก จำนวน ๕,๙๘๑ บาท
-พนักงาานลาออก ๒ คน คือ นายรุ่งแสง เจิดจิตกุศล และ นายชายชาญ เติมวรธรรม และ อนุมัติให้ นายประสาน สอดจิตต์ พนักงานเข้ารับการประกันสังคม
-กรรมการร่วมกันวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และแง่คิดมุมมองด้านศาสนา และแนว การทำงาน ที่มีผลกระทบต่อประชาชนเพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน และอาสาสมัคร

รับโอวาทจากสมณะธรรมทาบฟ้า รวิวัณโณ และสมณะเด็ดแท้ วิเสสโก
ขออนุโมทนาที่มาสละแรงกาย แรงสติปัญญา มาร่วมประชุม ได้รู้ทั้งธรรมะ เศรษฐกิจ และ เหตุการณ์ บ้านเมือง


 

สาวสวยอาจหลอกให้คนโง่หลงได้
แต่จะลวงคนแสวงหาพระนิพพานไม่ได้เลย
อลํ พาลสฺส โมหาย โน จ ปารคเวสิโน
รัฐปาลสูตร ๑๓/๓๓๓


สรุปรายงานการประชุม
เครือข่ายองค์กรชาวอโศก

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๑๘ กรกฎาคม)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๓๑ คน
-เชิญชวนสมาชิกเวียนธรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗
-จัดงานรำลึกถึงคุณภูฟ้าในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ณ ชุมชนและ ชมร.ช.ม.
-ทุกวันจันทร์จัดรายการชาวชุมชนคนกันเองในช่วงก่อนฉัน
-ให้นักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ ย้ายสำเนาทะเบียนบ้านมายังชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ณ บ้านเลขที่ ๓๑/๓ หมู่ที่ ๕ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง เชียงใหม่ และกำหนดจัดงานวันแม่ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
-ชมรมผู้อายุยาว ลานนาและบ้านเห็ด รายงานกิจกรรม
-คณะผู้รับใช้ขอลาออกและเปิดใจเพื่อปรับโครงสร้างสถาบันบุญนิยม และกำหนดการเลือกตั้งคณะผู้รับใช้ในการประชุมครั้งต่อไป โดยแต่งตั้งผู้รักษาการแทน จำนวน ๔ คน จนกว่า จะเลือกตั้งใหม่

รับโอวาทจากสมณะเด็ดขาด จิตตสันโต
และสมณะเก้าก้าว สรณีโย


กลุ่มปราการอโศก (๘ สิงหาคม ๒๕๔๗)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๕ คน
-รายงานการเงินกองบุญปราการอโศก
-ยอดเงินที่นำส่งเพื่อร่วมบุญปฐพีพุทธ จำนวน ๒๕๑,๓๐๐ บาท
-จัดพิมพ์หนังสือ ๒๐ ปี กลุ่มปราการอโศก จำนวน ๘๐๐ เล่ม ราคาประมาณ ๔๓,๐๐๐ บาท โดยส่งบจ.ฟ้าอภัยพิมพ์ ส่วนยอดเงินลงขันที่ได้จากสมาชิก เพื่อใช้ในการนี้ จำนวน ๔๒,๗๐๐ บาท
-กำหนดจัดงาน ๒๐ ปีกลุ่มปราการอโศก ในวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๔๗ ณ สันติอโศก งบประมาณในการจัดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติในงานนี้ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
-กำหนดเลือกผู้รับใช้กลุ่มในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณ ใต้ถุนโบสถ์
-กำหนดผู้รับผิดชอบในงานด้านต่างๆ
-ได้จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของกลุ่มเสร็จแล้ว โดยให้ใช้ฉบับเก่าอีก ๗ เล่มให้หมดก่อน
-ทำบุญครบรอบปีการจากไปของสมาชิกคือ นายอุทัย ทะสะโส ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๗ ณ ปฐมอโศก อ.เมือง นครปฐม
-คุณสมสมัย นันตะโพก ญาติธรรมเก่าบริจาค แสตมป์ดวงละ ๓ บาท จำนวน ๑๐๐ ดวง ให้กลุ่มใช้ส่งเอกสารรายงาน
-สมาชิกตั้งตบะเสริมเจโต
-รับโอวาทจากท่านสมณะดงเย็น สีติภูโต เน้นความสามัคคี การมีศีล


- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ -