ชื่อ นายกระจาย บุญยัง
เกิด ๑ มิถุนายน ๒๔๙๔
พี่น้อง ๖ คน เป็นคนที่ ๒
ภูมิลำเนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
สถานภาพ แต่งงาน มีบุตร ๑ คน
การศึกษา ป.กศ. วิทยาลัยครูเชียงใหม่
สอบ พ.ม.(อนุปริญญา)
อาชีพเดิม รับราชการ (ครู)

ปี ๒๕๒๙ ได้อ่านหนังสือดอกหญ้า สารอโศก และแสงสูญ ที่ห้องสมุดโรงเรียน ประทับใจ อย่างนี้ใช่เลยของจริงต้องอย่างนี้ จากนั้นก็ติดตามอ่านหนังสือของชาวอโศกมาเรื่อยๆ อยากมาพบหมู่กลุ่ม แต่ยังมีภาระและอุปสรรคมากอย่างอยู่

ปี ๒๕๓๓ พบหมู่กลุ่ม เลิกอบายมุขทุกอย่าง และมีเวลาว่างมาช่วยงานทั่วไป ที่ชมรม มังสวิรัติ แห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ (ชมร.เชียงใหม่)

ปี ๒๕๔๒ ลาออกจากราชการ

ปี ๒๕๔๔ เข้ามาอยู่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ก่อตั้งโรงเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ (สส.ภ.) รับตำแหน่งครูใหญ่

ปี ๒๕๔๖ รับตำแหน่งผู้รับใช้ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

ปี ๒๕๔๗ สมัครบวช มาอยู่ที่ชุมชนสันติอโศก

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน คนมีทิฏฐิและศีลไม่สามัญญตา ทำให้งานล่าช้า

แนวทางแก้ไข แก้ที่ตัวเอง โดยปรับทิฏฐิของตนตามหมู่กลุ่ม(เสียงข้างมาก)

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด การผ่านด่านปริยุฏฐานกิเลส(กิเลสขั้นกลาง) ได้แก่ โลกธรรม กามคุณ

คติประจำใจ ลงมือก่อนย่อมได้เปรียบ

เป้าหมายชีวิต บรรลุธรรม

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม
ตนเองยังฝึกยากยิ่งนัก ไม่กล้าทักท้วงใครให้ร้าวฉาน
ก็ตนเองทนสู้มายาวนาน ยังพ่ายมารบางครั้งจะยั้งใคร

-สารอโศก อันดับที่ ๒๗๕ กันยายน ๒๕๔๗ -