สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

E-mail: [email protected]

ครั้งที่ ๘/๒๕๔๗ (๒๖ กันยายน ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก (สส.ฐ.) และโรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาปฐมอโศก (สอฐ.) โรงเรียนทั้งสองแห่ง กำหนดปิดภาคเรียนในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ เปิดภาคเรียน ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ ในช่วงปิดภาคเรียน มีนักเรียนบางส่วน อยู่เพื่อปรับปรุง พฤติกรรม
-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติผู้มารับบริการ เดือนกันยายน ๒๕๔๗ จำนวน ๘๓ ราย
-หน่วยงานบุญญาภิบาล ไม่มีรายงาน
-ได้รับหนังสือจากสำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาล เรื่อง ไม่อนุญาตให้ต่ออายุ ใบอนุญาต ใช้น้ำบาดาล และแจ้งเรื่อง การเก็บค่า อนุรักษ์น้ำบาดาล โดยมอบหมาย ให้นางสาวบุสดี เผ่าพงษ์ เป็นผู้ดำเนินการยกเลิก กับสำนักงานควบคุม กิจการน้ำบาดาล ต่อไป
-การก่อตั้งสถาบันบุญนิยม คณะกรรมการ ได้พิจารณาหาข้อมูลแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติ ไม่แก้ไขตราสาร จึงไม่สามารถรับ สถาบันบุญนิยม เข้าสังกัดมูลนิธิธรรมสันติได้
-อนุญาตให้นางทุเรียน ทองเงิน ให้ใช้เฉพาะเครื่องหมายส่วนที่เป็นรูปโดม (ตามที่ขอ) โดยทำหนังสือขออนุญาต จากมูลนิธิฯ ต่อไป
-การนำรายงานการประชุมของมูลนิธิ เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้จัดเจ้าหน้าที่มาประสานงาน และรับผิดชอบ ในการที่จะนำเสนอต่อ สาธารณชน
-ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตมูลนิธิกลุ่มเขตที่ ๒ (กลุ่มบูรพา) จากมูลนิธิ โรงเรียนบางกะปิ


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

E-mail: [email protected]

ครั้งที่ ๘/๒๕๔๗ (๒๖ กันยายน ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๕ คน
-ชุมชนราชธานีอโศก อุทยานบุญนิยมได้รับความสนใจจากประชาชน และ ได้นิมนต์ สมณะ ชาวอโศกไปเทศนาธรรมทุกสัปดาห์, จัดอบรมคุณธรรม ให้เยาวชนเพิ่มขึ้น แม้น้ำจะลดลงแล้ว แต่รถบรรทุกยังขับผ่านไม่ได้ จึงต้องใช้เรือสัญจรไปมา
-วิทยุชุมชน ตัวแทนได้ร่วมประชุมเสวนาในหัวข้อ "บทบาทวิทยุชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน" ที่รัฐสภา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม, นักศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวิทยุชุมชน ที่ปฐมอโศก จ.นครปฐม
-ได้รับเอกสารเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม่ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗-๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๗ (กรรมการครบวาระ ๒ กันยายน ๒๕๔๙) แต่เอกสารมีข้อผิดพลาดจึงให้ฝ่ายเลขานุการ ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเขตบึงกุ่ม เพื่อดำเนินการ แก้ไขต่อไป
-อนุมัติให้สมาชิกชุมชนสันติอโศก วางอุปกรณ์การออกกำลังกาย ในพื้นที่ของกองทัพธรรมมูลนิธิ ซึ่งอยู่ในซอยเทียมพร ใกล้ศูนย์ สุขภาพชุมชน สันติอโศก เพื่อให้ชาวชุมชนได้ใช้บริการเพื่อสุขภาพ
-ชมรมขยะวิทยา นายหนึ่งพุทธ วิมุตตินันท์ อาสาเป็นผู้ประสานงาน และจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับขยะวิทยา, ได้รับรายงาน จากชมรมขยะวิทยา ชุมชนปฐมอโศก ซึ่งได้จัดทำโครงการ รักดินฟ้าบูชาพ่อ


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

E-mail: [email protected]

ครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ (๒๖ กันยายน ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน
-โรงสีสมาคมฯ งดการสีข้าวชั่วคราว จำหน่ายข้าวเปลือกได้ทั้งหมด ๑๗ ตัน ๓๐๐ กิโลกรัม
-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม กำหนดจัดงานวันแม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ ชุมชน สันติอโศก
- มีผู้ต่ออายุทะเบียนสมาชิกจำนวน ๒ คน เปลี่ยนแปลงข้อมูล ๒ คน
-จัดงานกินข้าวห้อง มีผู้ร่วมงานประมาณ ๒๐๐ คน บรรยากาศเรียบง่าย เป็นกันเอง
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาจตุจักร(ชมร.กทม.), สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.) และสาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.) รายงานกิจการที่ผ่านมา
-ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม สถิติผู้ใช้บริการ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๔๗ จำนวน ๙๐๕ คน ยืมหนังสือ ๓๓๔ เล่ม เปิดทำการ ๕๓ วัน สมาชิกใหม่ ๑๑ คน มีนักศึกษาจากวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการ พระนคร สาขา การบัญชี เพื่อทำรายงานเรื่อง "วิถีชีวิตและความเปลี่ยนแปลง ของชาวชุมชน สันติอโศก กรณีศึกษาผู้พักอาศัย อยู่ในชุมชน สันติอโศก, นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ขอข้อมูลเรื่อง "ปัญหาของชุมชนสันติอโศก และชุมชนสันติอโศก ให้ประโยชน์อย่างไร แก่สังคม", นักศึกษาจาก สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เพื่อประกอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน" และเรื่อง "การประยุกต์ เศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจค้าปลีก"
-กลุ่มวังจันทร์พฤกษา (กลุ่มจันทอโศก) ที่ประชุมให้กลุ่มวังจันทร์อโศก เป็นผู้ดูแล และรักษาทรัพย์สิน ในโรงเจสมาคมฯ ให้อยู่ในสภาพเดิม ต่อไป และแจ้งข้อบกพร่อง ของสมาชิกบางคน
-ประชาสัมพันธ์และปฏิคม แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ รายการ เพื่อนหญิงพลังหญิง มาถ่ายทำ วิธีประกอบอาหาร มังสวิรัติ และเจ
-ชมรมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม (นศ.ปธ.) และสโมสรศิษย์เก่านักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม แห่งประเทศไทย (สศ.ปธ.) เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๗ ชมรมจัดงาน "มิตรตรึม" ณ ดาดฟ้าอาคารตะวันงาย ๑ (นวมินทร์ ๔๔) มีผู้ร่วมงาน ๔๔ คน บรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง ส่วนแผง อาหารที่ ๒๒ มหาวิทยาลัย รามคำแหง กิจการดำเนินไปตามปกติ
-ได้รับเอกสารจากองค์กรของรัฐ และเอกชน
-กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม

E-mail: [email protected]

ครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ (๒๖ กันยายน ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๕ คน
-จำนวนสมาชิกปัจจุบัน ๒,๙๗๐ คน
-หนังสือจำหน่ายดี ได้แก่ รู้วิธีดีท็อกซ์, ประสบการณ์ดีท็อกซ์ เท็ปแผ่นซีดีและเอ็มพี ๓ จำหน่ายดี ได้แก่ เสียงปลุก เสียงปลง เสียงธรรม ทำน้ำเต้าหู้ สู้วิกฤต ผู้สละโลก พระอานนท์ พุทธอนุชา แสงเทียน บ้านดิน
-สมาชิกหนังสือโครงการหิ่งห้อยสามารถรับหนังสือเล่มล่าสุดเรื่อง หลักการปฏิบัติตน เพื่อความหลุดพ้น ได้ที่ร้านธรรมทัศน์สมาคม
-อนุมัติเงินบริจาคเพื่อจัดพิมพ์หนังสือ ๑๕ นาทีพ่อท่าน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท หนังสือ สัจจะชีวิต สมณะโพธิรักษ์ ๒๐๐,๐๐๐ บาท บริจาค ให้กลุ่มสุดฝั่งฝัน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยงานบุญ ฌาปนกิจศพ
- กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย

สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.)

(๙ กันยายน ๒๕๔๗)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๔ คน
-รายงานการปลูกผักที่ ตำบลกลางดง จังหวัดนครราชสีมา และที่ตำบลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สถานที่แห่งหลัง ประสบปัญหา น้ำท่วม ๒ สัปดาห์
-งบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่ภายในร้าน ราคาสูงกว่าที่เคยแจ้ง
-กำหนดเปลี่ยนแปลงราคาอาหารตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๗ เพราะได้ใช้น้ำมันงา ปรุงอาหารแทนน้ำมันพืช
-จ้างนายชัดจริง กังงา ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการจอดรถในบริเวณซอยเทียมพร เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท โดย บจ.พลังบุญ บจ.แด่ชีวิต ช่วยค่าใช้จ่าย เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท
-ชมรมช่วยค่าจัดพิมพ์หนังสือ "๑๕ นาที กับพ่อท่าน" ค่าใช้จ่ายประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ส่วนหนังสือสัจจะชีวิต ของพ่อท่านโพธิรักษ์ ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเงินช่วยเหลือบางส่วน
-มีมติให้ใช้หม้อสแตนเลสแทนหม้ออะลูมิเนียม

รับโอวาทจากสมณะชัดแจ้ง วิจักขโณ : เน้นมรรคผล นิพพานในการปฏิบัติธรรม

๒๔ กันยายน ๒๕๔๗
-ผู้มาร่วมประชุม ๒๐ คน
-เนื้อที่บริเวณคลอง ๑๓ จังหวัดปทุมธานี ได้ปลูกกล้วย มะละกอ ลงในพื้นที่ ประมาณ ๕๐๐ ต้น
-ปลายเดือนกันยายน ๒๕๔๗ น.ส.พลอย ไพร และ น.ส.พุดสามสี จะกลับเข้า สันติอโศก หลังจากไปทำกสิกรรมที่ ต.กลางดง นครราชสีมา
-ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงร้านชมรมเป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
-แจ้งสวนวังน้ำเย็น ให้ระงับการปลูกผักกุยช่ายชั่วคราว ในเทศกาลกินเจ
-การช่วยเงินค่าพิมพ์หนังสือ "สัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ์" ภาคที่ ๑ ทราบว่า ผู้จัดพิมพ์ จะพิมพ์จำนวน ๒๕๔๙ ชุด
-รับโอวาทจากสมณะเมืองแก้ว ติสสวโร เน้นการปฏิบัติธรรมเป็นงานหลัก แม้มีงานอื่น มากมาย ให้เพิ่มอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา และ สร้างกุศลธรรม ให้มากขึ้น เรื่อยๆ

๓๐ กันยายน ๒๕๔๗
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๒ คน
-ข้าวผัดตักเอง ราคาจานละ ๑๐ บาท บรรจุถุง ราคาถุงละ ๑๕ บาท
-เตรียมที่จอดรถสุดซอยเทียมพร และภายในระยะ ๒๕ เมตร จากปากซอย ห้ามจอดรถ โดยเด็ดขาด
-ช่วงเทศกาลเจ แม้วันจันทร์จะเป็นวันหยุดของชมรม ให้เปิดบริการตามปกติ
-สมาชิกเสนอแนะให้ปรับปรุงรสชาติน้ำยาขนมจีน ให้มีรสชาติดี และมีความใกล้เคียงกัน ในแต่ละวัน
-งานบริการลูกค้าต้องเป็นใหญ่เสมอ จึงให้สังวรในการใช้วาจากับลูกค้า
-ทีมผู้บริหารชมรมอยู่คราวละ ๒ ปี

รับโอวาทจากสมณะเมืองแก้ว ติสสวโรและสมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก
ขอให้ปรับปรุง เรื่องคำพูด แม้ผู้พูดจะไม่รู้สึก แต่ผู้รับรู้สึกได้ ขอให้พยายามแก้ไข เพื่อให้ตัวเราดีขึ้น ในการทำงานเสียสละ


สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๔ คน
-ผู้พักค้างในชมรม ชาย ๕ คน หญิง ๑๑ คน
-นางใบจริง ขอลาพักเนื่องจากกระดูกสันหลังทับเส้น ได้นำบัญชีไปทำที่บ้านด้วย
-นิมนต์สมณะจากภูผาฟ้าน้ำมาบิณฑบาตที่ร้าน
-อาจารย์วิชัย อรรถโกมล ร่วมเป็นเจ้าภาพ แจกอาหารอิ่มละ ๕ บาท โดยบริจาคเงิน ให้ชมรม ๕,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗
-ช่วยค่าพิมพ์วารสารดอกหญ้า เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
-มูลนิธิรัศมีธรรมบริจาคหนังสือ เรื่องอานิสงส์บรรพบุรุษอย่างละ ๒ กล่อง และคู่มือ จ่ายตลาด ปลอด GMO
-นางศรีฟ้า ชวนนทกิจ บริจาคเงิน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าเต้าหู้ ให้พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
-แผนกน้ำเปลี่ยนภาชนะบรรจุจากขวดพลาสติก เป็นขวดแก้ว

รับโอวาทจากสมณะลานบุญ วชิโร
ขออนุโมทนาที่ทุกคนเข้าร่วมประชุมแล้ว
สร้างสรรจรรโลง สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม

๑๐ กันยายน ๒๕๔๗
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๕ คน
-ชมรมใช้ผักไร้สารพิษในการปรุงอาหาร โดยมีญาติธรรมนำผักพื้นบ้านมาให้และร่วมช่วยงานในร้าน
-มีผู้พักค้างในชมรม ชาย ๖ คน หญิง ๑๓ คน
-จัดกิจกรรมโดยนิมนต์สมณะมาที่ชมรมทุกวันอาทิตย์
-นักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกและสีมาอโศก มาช่วยงานแผนกน้ำ นำโดยคุณป่าฟื้น
-อนุญาตให้คุณตะวันไพร ใช้คอมพิวเตอร์ที่ชมรม
-โทรศัพท์มือถือของชมรม คือ 09-3709024
-คุณพัชรี ศรีสุทธาสาร บริจาคผ้าพื้นมือง และเสื่อสำเร็จรูปให้สมาชิกชมรม หากไม่พอ แจ้งความประสงค์ไปได้ ยินดีมอบให้อีก
-อนุญาตให้คุณเคียงภูไพร ไปพักค้างที่ภูผาฟ้าน้ำ สักระยะหนึ่ง
-เงินกองทุนบุญนิยม ๔ ระดับหมดแล้ว
-ลูกค้าช่วยออกเงินค่าซ่อมหลังคาชมรม
-มีผู้บริจาคเงินให้ชมรม ๑,๐๐๐ บาท
-อนุมัติให้สร้างห้องน้ำเพิ่มอีก ๒ ห้อง
-กำหนดให้ขายอาหารอิ่มละ ๕ บาท ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗
-ช่วงเทศกาลเจ เปลี่ยนเวลาจำหน่ายอาหาร จากเดิมเป็นเวลา ๐๖.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ โดยขอความร่วมมือ ไปยังชุมชน ภูผาฟ้าน้ำ และนักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ

รับโอวาทจากสมณะเก้าก้าว สรณีโย


สรุปรายงานการประชุม
เครือข่ายชุมชนชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗

กลุ่มปราการอโศก
(๕ กันยายน) ณ บ้านชวนกินปฐมอโศก
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๖ คน
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่าย รายงานการเงินของกองบุญปราการอโศก โดยจ่ายค่ามัดจำ หนังสือ ๒๐ ปี กลุ่มปราการอโศกแก่ บจ. ฟ้าอภัยจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (๘๐๐ เล่ม) (คงค้าง ค่าหนังสือ ๒๖,๐๐๐ บาท) กำหนดพิมพ์เสร็จเช้าวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๗
-รวมยอดทั้งหมด ที่นำส่งเพื่อร่วมโครงการร่วมบุญปฐพีพุทธ รวม ๒๖๖,๖๐๐ บาท
-กำหนดจัดงานครบรอบ ๒๐ ปี กลุ่มปราการอโศก ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๕ - วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๗ เริ่มงานเย็นวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๗ รายการเปิดใจ จัด ณ พระอุโบสถ สันติอโศก
-เริ่มแจกอาหารโรงบุญฯ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
-ที่ประชุมมอบหมายให้ นาวาตรีหญิง กฤษณา คนึงสัตย์ธรรม ทำหน้าที่แทนอาจารย์ สุภาณี บูรพ์ภาค (ซึ่งป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาท มีอาการปวดหลัง และร้าว ไปที่ขา ต้องพักผ่อนมากๆ) ในการนิมนต์สมณะ และติดตามรายชื่อที่อยู่สมาชิก เครือข่าย ชาวอโศก
-แนะนำสมาชิกใหม่คือ นายงามละมัย สีทา และน.ส.พรภัทร แสงกำพลี
-กำหนดจะไปร่วมงาน ๒๐ ปี ชุมชนปฐมอโศก ระหว่างวันที่ ๔-๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งตรงกับ งานมหาปวารณา โดยกลุ่มจะตั้งร้านแจกอาหาร
-แจ้งงานวันครบรอบวันก่อตั้งกลุ่มสุรินทร์อโศก ซึ่งพ่อท่านจะไปเยี่ยมในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๘ ขอเชิญชวนสมาชิกไปร่วมงานนี้
-สมาชิกตั้งตบะเสริมเจโต

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๑๒ กันยายน ๒๕๔๗)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๘ คน
-ได้รับใบสมัครจากสมาชิกกลุ่มภูผาฟ้าน้ำ จำนวน ๑๕๐ ราย
-กำหนดไปร่วมงานมหาปวารณา ณ ชุมชนปฐมอโศก อ.เมือง นครปฐม ระหว่างวันที่ ๔-๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
-ขอเชิญชวนญาติธรรมร่วมกันปลูกพืชผักไร้สารพิษ เพื่อส่งร้านกู้ดินฟ้า กรุงเทพฯ
-ลานนาอโศก มีกิจกรรมในวันเสาร์
-เชิญชวนผู้อายุยาวเข้าคอร์สสุขภาพ ที่ลานนาอโศก ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๔๗
-ชมรมอายุยาวรับผิดชอบเก็บผักบุ้งที่ลานนา ส่งชมร.ช.ม. ตลอดเทศกาลเจ
-สมาชิกเปิดใจ

สรุปโอวาทจากสมณะฟ้ารู้ นโภคโต : ส่งเสริมการปลูกผักไร้สารพิษ ช่วงเทศกาลเจ ควรได้ส่งเสริม ให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม นับเป็นอานิสงส์

สมณะเก้าก้าว สรณีโย : แม้มีครอบครัวก็ปฏิบัติธรรมได้ ทุกคนกำลังเดินสู่ความชรา ความเจ็บป่วย เราพร้อมหรือยังที่จะเผชิญกับทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้

สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต: กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ให้กินผักผลไม้ไร้สารพิษ เพื่อลด การตายจากมะเร็ง เพราะอาหารทั่วไปมักทำให้คนป่วย จึงขอให้ช่วยกันปลูกพืชผัก ไร้สารพิษ หรือเก็บผักพื้นเมืองมาปรุงอาหารจะดีกว่า

แจ้งข่าวโรงบุญ ๕ ธันวา มหากุศล

ขอต้อนรับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ฝ่ายธรรมโสตขอรับแจ้งรายชื่อโรงบุญ ที่จะเปิดแจก อาหาร มังสวิรัติฟรี เนื่องในวันที่ ๕ ธันวา เหล่าข้าน้อยพสกนิกรชาวพุทธ ขอถวายเป็น พระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนเชิญแจ้งความประสงค์ไปที่ แผนกธรรมโสต พุทธสถานสันติอโศก ๖๕/๑ ซ.เทียมพร ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐ โทร. ๐๒-๓๗๔๕๒๓๐

-สารอโศก อันดับที่ ๒๗๕ กันยายน ๒๕๔๗ -