- แม่น้ำ ลักขิตะ -


สร้างบุคคลิกแห่งความเชื่อมั่น
"ผู้ที่เชื่อมั่นในชีวิต จะไม่มีวันล้มเหลว"

ก้าวที่เหยียดออกไปอย่างเชื่อมั่น ย่อมถึงจุดหมายปลายทางเป็นที่สุด เมื่อกระทำลงไป ด้วยความเชื่อมั่น ย่อมประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน ไม่มีคำว่าล้มเหลว

คนเราเมื่อมีชีวิตอยู่อย่างเชื่อมั่น เขาจะมุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่ท้อ แม้เผชิญอุปสรรค หนักหนา สากรรจ์ ยังบากบั่นฟันฝ่าต่อไป จิตที่ตั้งมั่นดุจขุนเขา ย่อมไม่สะท้านไหวไปกับ เเรงลม คนเราเฉกเช่นกัน แม้เผชิญมรสุมเเรงร้ายสักปานใด ผู้ที่เชื่อมั่นในชีวิต จะไม่หวั่นไหว ยังคงเดินหน้าต่อไป....

เราจะสร้างความเชื่อมั่นในชีวิตได้อย่างไร ? ? ?

กล้าลองผิดลองถูก....

ตราบใดที่เรายังขาดประสบการณ์จริงในงานนั้นๆ ความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้น ต่อเมื่อ กระบวนการ ลองผิดลองถูกได้นำมาใช้ เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ลงมือ กระทำจริง ผิดพลาดก็แก้ไข ถ้าทำถูก ก็จดจำไว้เป็นแบบอย่าง ความเชื่อมั่นจะพอกพูน ไปพร้อมกับ ความชำนาญ

แน่นอนว่าต้องมีเสียหายเกิดขึ้นจากการลองผิดลองถูก เราต้องทำใจยอมรับสภาพ ตามจริง แต่จงกล้าที่จะเผชิญ เพราะสิ่งที่ได้คุ้มค่าหลายเท่านัก ความชำนาญ ประสบการณ์ ใจที่เชื่อมั่น เหล่านี้หาซื้อไม่ได้ แม้ท่องจากตำราก็ได้เเค่จดจำ ไม่เข้าถึง แก่นแห่งความเป็นตัวจริง.... แต่จะได้มาด้วยความเจ็บปวด ความผิดพลาดซ้ำแล้ว ซ้ำอีก ลองผิดลองถูก กระทั่งสมบูรณ์แบบในที่สุด

กว่านักวิทยาศาสตร์จะแสดงผลงานออกมาได้ชิ้นหนึ่ง ต้องผ่านกระบวนการลองผิด ลองถูก นับครั้งไม่ถ้วน บางอย่างต้องทุ่มศึกษาค้นคว้าตลอดชีวิต ถึงจะเชื่อมั่น ในผลงาน ของตน

ด้วยเหตุนี้ ความเชื่อมั่นในชีวิตจะเกิดขึ้นได้ หากผ่านกระบวนการลองผิดลองถูก เสร็จสรรพ

ดำเนินไปอย่างรอบคอบไม่ประมาท.....

การลงมือกระทำอย่างถ้วนรอบทั้งวิชาการ และวิธีปฏิบัติ รอบคอบในทุกขั้นตอน ของงาน ไม่ประมาทเลินเล่อ จะกอปรความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้เช่นกัน

การกระทำอย่างรอบคอบอาจจำต้องช้าเป็นธรรมดา แต่ต้องไม่เฉื่อย ช้าอย่างกระตือรือร้น และเชื่อมั่น

เราต้องแยกความห่าม กับความเชื่อมั่นออกจากกัน สองส่วนนี้คล้ายกันเป็นอย่างมาก จนเราอาจคิดว่าอาการห่ามเหิมเป็นความเชื่อมั่นที่ควรมีในตน แต่หากมองให้ซึ้ง จะสังเกตได้ ถึงความต่าง

อาการห่าม มักแสดงออกอย่างแข็งกร้าว รีบร้อนรุนแรง ขาดการยั้งคิด ประมาท หยุดตัวเอง ไม่ได้

อาการเชื่อมั่น มักแสดงออกอย่างนุ่มนวล ช้าอย่างสุขุม อ่อนน้อม รอบคอบคัมภีรา มีสติสัมปชัญญะ ทุกกรรมกิริยา ยอมได้ หยุดได้ อย่างเบิกบาน

พึงสร้างบุคลิกเชื่อมั่นให้เกิดกับตนจนเป็นนิสัย เพราะความเชื่อมั่นเป็นธรรมอำนาจ อย่างหนึ่ง ที่ใครสัมผัส เขามีแต่จะยกย่องยอมรับ เคารพนับถือให้เป็นผู้นำ

ผู้นำที่มีบุคลิกของความเชื่อมั่น กระทำสิ่งใดไม่มีคำว่าล้มเหลว

-สารอโศก อันดับที่ ๒๗๕ กันยายน ๒๕๔๗ --