รายงานจากพุทธสถาน


สันติอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗

หลังจากงานมหาปวารณา หมู่สงฆ์ประชุมอปริหานิยธรรม (อ.๙พ.ย.) ได้มีการเปลี่ยนแปลง การทำวัตรเช้า จากเดิม ทำสัปดาห์ละ ๓ วัน เลิกเวลา ๐๕.๓๐ น. และช่วงเข้าพรรษาเพิ่มพิเศษ เป็นทำวัตรทุกวัน (ยกเว้น วันพุธ) แต่วันพิเศษ เลิกเวลา ๐๕.๐๐ น. หลายคนเห็นอานิสงส์ จากการทำวัตรเช้า หมู่สงฆ์จึงมีมติ ให้มีทำวัตรเช้าทุกวัน เลิกเวลา ๐๕.๐๐ น. (ยกเว้นวันพุธ ตอนเย็นฝึกเจโตสมถะแทน) ชาวสันติอโศก ได้ให้การตอบรับกันอย่าง อุ่นหนาฝาคั่ง ทั้งชาวชุมชน คนวัด และนักบวช

เดือนนี้มีอะไร
จ.๑ ประชุม ๘ พาณิชย์บุญนิยม พ่อท่านเป็นประธาน
พฤ.๔-อา.๗ ร่วมงานมหาปวารณา ครั้งที่ ๒๓ ณ พุทธสถานปฐมอโศก จ.นครปฐม
จ.๘-ศ.๑๒ ตัวแทนชุมชนชาวอโศก อบรมโครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน แบบเศรษฐกิจ พอเพียง ด้านการแปรรูปอาหาร ณ คลินิกเทคโนโลยีสถาบัน พัฒนาอาชีพวังรี ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก
อ.๙ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เชิญ ร.ร.สัมมาสิกขาสันติอโศก ร่วมเสนอข้อคิดเห็นในมุมมองต่างๆในเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
-นศ.ปริญญาโท จาก ม.ขอนแก่น จำนวน ๑๘ คน มาศึกษาดูงานด้านการศึกษา และเยี่ยมชมชุมชน
ศ.๑๒ รายการทุกข์ปัญหาชีวิตโดยส.เพาะพุทธ จันทเสฏโฐ ถ่ายทำพ่อท่าน เพื่อออกรายการโทรทัศน์ TTV ในหัวข้อเรื่อง "พุทธที่ไปนิพพาน"
ส.๑๓ ประชุมประจำเดือนกลุ่มชลบุรี จ.ชลบุรี โดย ส.ฝุ่นฟ้า อัคคชโย
ส.๑๓-อา.๑๔ งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพุทธธรรม ครั้งที่ ๑
อา.๑๔ ส.เพาะพุทธจัดงานอายุบวร เลี้ยงอาหาร ทำบุญให้แม่ตอนเป็นๆ เนื่องในอายุครบ ๗๐ ปี ได้เชิญ ส.ว.โสภณ สุภาพงษ์ มาเป็นวิทยากรด้วย
จ.๑๕-พฤ.๑๘ น.ร. สส.สอ.ไปทัศนศึกษาที่แหลมเสด็จ - อ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
อ.๑๖ น.ร.ระดับอนุบาลอายุ๔ - ๕ ขวบ จำนวน ๒๘ คน ครู ๓ คน จากร.ร.นานาชาติ RIS SWISS SECTION มีนบุรี นำโดยครู Rita HumbergTaehanurug เยี่ยมชมชุมชนและโรงเรียน
พ.๑๗ ช่วงบ่าย ส.เพาะพุทธไปแสดงธรรมที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ และค่ำวันเดียวกันไปเทศน์งานศพที่วัดหัวสำโรง จ.นครปฐม
ศ.๑๙-อา.๒๑ งานอบรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติศีล ๘ ครั้งที่ ๓๗
ส.๒๐ ประชุมประจำเดือนกลุ่มวังจันทร์พฤกษา จ.จันทบุรี โดย ส.ฝุ่นฟ้า อัคคชโย
ส.๒๐-อา.๒๑ ทีมงานศูนย์อบรมสันติอโศก ร่วมสัมมนา ๓ ศูนย์อบรม ที่วังสวนฟ้า จ.สระแก้ว นำโดย ส.กล้าตาย ปพโล
อา.๒๑ น.ร.สส.สอ.ชั้นม.๕ ไปเกี่ยวข้าวที่บ้านเกาะแจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
ส.๒๗ กิจนิมนต์ทำบุญบ้านคุณรักธรรม ญาติธรรม จ.ชลบุรี โดย ส.ฝุ่นฟ้า อัคคชโย
-ประชุมชุมชนสันติอโศก พ่อท่านเป็นประธาน
อา.๒๘ โรงบุญมังสวิรัติ ๕ ธันวามหาราช ซอยกลางสันติอโศก บริเวณหน้าศาลาสุขภาพ ซึ่งมีเจ้าภาพหลายเจ้าร่วมกัน นำทีมโดยอาซ้อวิบูลย์ และอีกแห่งคือที่บริเวณหน้าบจ.แด่ชีวิต จัดโดย บจ.พลังบุญ
-ดร.เจคอบ หมอชาวภรตะ มาบรรยายเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพโดยวิถีธรรมชาติ
จ.๒๙ ประชุม ๘ พาณิชย์บุญนิยม พ่อท่านเป็นประธาน
อ.๓๐ อบรมเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ที่วนเกษตร จ.ชลบุรี โดย ส.ฝุ่นฟ้า อัคคชโย

ฝากสุดท้าย
"เกลียดความลำบาก
ย่อมยากจะบรรลุธรรม"

- สมณะกล้าตาย ปพโล -


ปฐมอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗

มหาปวารณาครั้งที่ ๒๔ เป็นการเตรียมงานที่ใหญ่โตกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะเป็นการฉลอง ๒๐ ปี ชุมชนปฐมอโศก ก้าวสู่แผ่นดินพุทธ ๒๔ ปีแห่งการเข็นกงล้อธรรมจักรของพุทธสถานปฐมอโศก และ ๑๒ ปี ของโรงเรียนสัมมา สิกขาก้าวสู่วิถีพุทธ

การเตรียมงานใหญ่ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือจากนักเรียนสัมมาสิกขา ชั้น ม.๔ ทุกแห่ง มาร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมคุรุ-ญาติธรรม จึงขออนุโมทนา มา ณ ที่นี้ด้วย

บรรยากาศภายในบริเวณงาน (พฤ.๔-ส.๖) มีนิทรรศการ ๒๐ ปีชุมชนปฐมอโศก บริเวณไปทางโรงครัว จัดตั้งโรงบุญ ร่วมฉลองในงาน ๒๐ ปี ชุมชน ญาติธรรมมาร่วมงานทั่วสารทิศ ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส อย่างเป็นสุข ขออนุโมทนา กับญาติธรรมทุกท่าน

ตกเย็น ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากพี่น้องเราทั้ง ๔ ภาคที่เวทีธรรมชาติ การแสดงในครั้งนี้ ได้สอดแทรก ปรัชญาชีวิต คติธรรม ปลุกสำนึก งานนี้คณะกรรมการได้มอบเท็ปธรรมะเป็นที่ระลึกท่านละ ๓ ม้วน

การประชุมมหาปวารณาครั้งนี้ มีสมณะเข้าร่วมประชุม ๑๐๔ รูป ขาด ๒ รูป หลวงพ่อผิว พาลสุริโย เป็นสมณะ ผู้สูงอายุ และอาพาธ ไม่สะดวกในการเดินทาง และสมณะฟ้าแสง ปภากโร โยมยายเสียชีวิตจึงไปร่วมงานศพ บรรยากาศ ของการประชุมเป็นไปด้วยความอบอุ่น ขัดเกลา สัลเลขะ ชื่นชม ชี้ขุมทรัพย์ตามประเพณีทั้งภันเต-อาวุโส ก็มอบให้แก่กันและกันตามสมควรแห่งธรรม พ่อท่านเตือนในหมู่สมณะ ให้ระวัง ! ๓ ส. ๑.ส.สตรี ๒.ส.สตางค์ ๓.ส.สังฆเภท

สรุปโอวาทเน้นเรื่องไม่ประมาทในโทษมีประมาณน้อย ต้องมีตบะธรรมในการปฏิบัติ เพื่อความเจริญในธรรม

อา.๗ พ่อท่านเป็นประธานในการประชุมสิกขมาตุ มีสิกขมาตุเข้าประชุมทั้งหมด ๒๕ รูป ขาด ๑ รูป คือ สม.ปราณี อาพาธ แจ้งลา พ่อท่าน ติงให้หมู่สิกขมาตุมีความกล้าหาญในการชี้ขุมทรัพย์ให้แก่กันและกัน เราต้องใช้ มหาปวารณา ให้เกิดประโยชน์ จากนั้นพ่อท่านก็ชี้ขุมทรัพย์แต่ละรูปเป็นตัวอย่าง พ่อท่านพูดเสริมว่า ท่านมาทำหน้าที่ ของลูกพุทธ มาเติมความเป็นพุทธบริษัท ๔ ในเมืองไทยให้เต็ม จึงมีนักบวชหญิงในวันนี้ สิกขมาตุทุกรูป ควรสังวร ระวังให้มาก จงทำตัวให้เหมาะสมกับฐานะของนักบวชที่ชาวบ้านมากราบไหว้

งานมหาปวารณาครั้งที่ ๒๓ นี้ ในหมู่สมณะ สิกขมาตุ ต่างพากันได้รับประโยชน์จากขุมทรัพย์ โดยทุกทั่วหน้า อันเป็นอาริยทรัพย์อย่างล้ำค่า จะพาตัวเราสู่ความเจริญในธรรมต่อไป

ศาสนกิจ
จ.๑ กิจนิมนต์บ้านโยมสำลี สมณะ ๓ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป และชาวชุมชน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
จ.๘ พ่อท่านรับกิจนิมนต์ไปโปรดทีมงานอบรมคุณภาพชีวิตที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีญาติธรรม และชาวชุมชน ไปร่วมฟังธรรมเป็นจำนวนมาก พ่อท่านแสดงธรรม ๒ กัณฑ์ ประเภท ๕ ดาว ชื่อเรื่อง บำเพ็ญบารมี ท่ามกลางอุปสรรค เท็ปชุดดังกล่าวจะนำไปแจกในงานปลุกเสกฯ
ส.๑๓ สมณะ สิกขมาตุ คุรุ ศิษย์เก่าเดินทางไปร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพุทธธรรมสันติอโศกในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พ.ย.
-ท.ญ.ฟากฟ้าหนึ่ง อโศกตระกูล และ น.ส. น้อมบูชา นาวาบุญนิยม ได้รับเชิญจากพลตรี จำลอง ศรีเมือง ให้ไปดูงาน โรงพยาบาลในกลุ่มมูลนิธิโทกุชูไก ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๗ พ.ย. ๔๗ พื้นที่ ที่ไป คือจังหวัดโตเกียว เกียวโต โอซาก้า และยามานาซิ เป็นเวลา ๑๔ วัน
อา.๑๔ พ.ต. ปรีชา ทิมหอม สารวัตรป้องกัน และปราบปรามฯ สถานีตำรวจอำเภอเมืองนครปฐม และคณะ ขอใช้สถานที่ เพื่ออบรมชาวบ้านและนักเรียนสัมมาสิกขาในโครงการอบรมต่อต้านยาเสพติด ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ผู้เข้าอบรม ได้ประโยชน์ ตามสมควร
-กิจนิมนต์สมณะ ๔ รูป สมณะเสียงศีล นำ ไปร่วมงานเปิดตลาดผักไร้สารพิษละโว้ธานี (ร้านอาหารโพธิสัตว์บิ๊กเซียน) ซึ่งจัดเป็น ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดงาน
อ.๑๖-ศ.๑๙ สมณะ ๔ รูป นำโดยสมณะก้อนดิน เสฏฐพโล ไปติดตามประเมินผลเกษตร จังหวัดชุมพร รวม ๘ อำเภอ มีเกษตรกร ผ่านการอบรมจากปฐมอโศก เข้าร่วมกิจกรรมตามสมควร ได้รับความร่วมมือประสานงานเป็นอย่างดี จากผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พนักงาน ธ.ก.ส. ของจังหวัดลพบุรี
พ.๑๗ Noriatsu Matsui Ph.D. ดร. นอเรียซิ มัทสุอิ (ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการสหกรณ์) ม.ยามากูชิ เมืองยามากูชิ ญี่ปุ่น หัวหน้าบรรณาธิการ วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา กับ ดร. ฮิโรมิ ทสุโบอิ (Hiromi Tsuboi, Ph.D.) อยู่ที่เดียวกัน มาศึกษา ชุมชนปฐมอโศก ในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน (มีความสนใจ ในเรื่อง กองทุนหมู่บ้าน) คุณสาธิต ไทยทัตกุล ช่วยนำพาชม
พฤ.๑๘-อา.๒๑ ชุมชนปฐมอโศกไปร่วมเปิดร้านต่ำกว่าทุน ในงานมหกรรมเกษตรยั่งยืน ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน การจัดงานครั้งนี้ สมเด็จพระเทพฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน
พฤ.๑๘ สิกขมาตุ มาบรรจบ เถระวงศ์ รับกิจนิมนต์ไปบรรยายธรรมให้แก่ น.ร.โรงเรียนศรีบุญ-ญานนท์ จำนวน ๑๕๐ คน ที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำ จ.กาญจนบุรี
ศ.๑๙ สถานีโทรทัศน์ไอทีวี รายการ "คิดได้ไง"ออกรายการ ๐๗.๓๐ น. เป็นประจำทุกวัน มาถ่ายทำระบบ บูรณาการ องค์รวม การศึกษาของสัมมาสิกขา วัด-บ้าน-โรงเรียน ขั้นตอนการทำแปลงผัก ทำปุ๋ย ธรรมชาติ ผักโตแล้ว นำไปประกอบอาหาร ที่โรงครัว และกิจกรรมทั่วๆไป
ส.๒๐ ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนไปร่วมออกร้านที่งานองค์พระปฐมเจดีย์
จ.๒๙ สมณะ ๑๔ รูป นำโดย อุปัชฌาย์ติกขวีโร สิกขมาตุ ๑๒ รูป เพื่อพิจารณากรักแสงฝน อโศก-ตระกูล ขึ้นเป็น สิกขมาตุ ๒๐ กว่าปีแห่งการเดินทางสายโลกุตระ เธอผ่านการพิจารณาให้เลื่อนขึ้นเป็นสิกขมาตุ วันรุ่งขึ้นได้ทำพิธีบวช เป็นสิกขมาตุ รูปที่ ๒๗ และพิจารณาปญ.น้ำใจ เลื่อนฐานะขึ้นเป็น "กรัก" เธอผ่านการพิจารณา พร้อมกับกรรมฐาน ให้เธอปฏิบัติ ในฐานะกรัก เป็นไปเพื่อความเจริญในธรรม

มรณะสติ
พ.๑๗-พฤ.๑๘ ไปร่วมงานศพคุณเกา แซ่จิวพ่อของคุณพิภพ เจษฎาปกรณ์ อุปัฏฐากใหญ่ปฐมอโศก ที่วัดไร่เกาะ ต้นสำโรง ต.พระประโทน นครปฐม คืนแรกท่านจันทเสฏโฐแสดงธรรม คืนวันที่ ๑๘ พ่อท่านแสดงธรรม ชาวชุมชน และ ญาติธรรม สมณะ สิกขมาตุ ไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก
จ.๒๒ คุณหินแท้ นิมนต์ไปร่วมงานศพของคุณพ่อเขียน พนลา ฌาปนกิจศพที่วัดเขารังวนาราม บ้านห้วยฝา ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี มีสมณะ ๓ รูป และคนวัด ๑ คันรถ ภายในงานไม่มีอบายมุข เลี้ยงอาหาร มังสวิรัติ เปิดเท็ปธรรมะตลอด งาน จึงขอชื่นชมความกล้าหาญในทางจริยธรรมมา ณ ที่นี้ด้วย

อปริหานิยธรรม คือ หมวดธรรมอันไม่เสื่อม
-หมู่สมณะ สิกขมาตุ ประชุมทุกวันอังคาร
-หมู่สมณะลงปาติโมกข์ทุก ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำ ของทุกเดือน
-คณะคุรุ ประชุมทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. ทุกสัปดาห์เพื่อปรับปรุงระบบการทำงาน ให้มีคุณภาพ ติดตามข่าวสาร จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้คณะคุรุได้รับทราบ ปรับปรุงการศึกษาเข้าสู่ บูรณาการให้สมบูรณ์ขึ้น
-สัมมาสิกขาลัยวังชีวิต วิชชาเขตปฐมอโศก ประชุมเดือนละครั้ง
-คณะกรรมการชุมชนประชุมทุกเช้าของวันจันทร์ ประมาณ ๓ ชั่วโมง เพื่อการทำงานให้เป็นระบบ เพื่อประสานมือประสานใจร่วมด้วยช่วยกัน ให้เจริญทั้งวัตถุและจิตวิญญาณในมรรคองค์ ๘
จ.๒๒ ประชุมชุมชน พ่อท่านเป็นประธาน พ่อท่านจะเตือนเสมอการทำงานอย่าหลงอัตตาเผด็จการ ต้องปรึกษาหารือ ในหมู่ เป็นไปตามขั้นตอนทุกครั้งเสมอ จิตของเราเจริญวัตถุจะเจริญตาม แต่ถ้าวัตถุเจริญ จิตเราไม่เจริญ นั้นคือ "ลางบรรลัย"

ขอสรุปรายงานประจำเดือนนี้ให้สอดคล้องกับเดือนมหาปวารณา ตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าดังนี้
ผู้ชี้ขุมทรัพย์
อานนท์ ! เราจะไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทะนุถนอม เหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่
อานนท์! เราจะขนาบแล้ว ขนาบอีกไม่มีหยุด
อานนท์! เราจักชี้โทษแล้วชี้โทษอีก ไม่มีหยุด
ผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสาร ผู้นั้นจักทนอยู่ได้
คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆ ที่คอยชี้โทษ คอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไป
ว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ล่ะ ควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้น
เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ ย่อมมีแต่ความเจริญถ่ายเดียว ไม่มีเลวเลย
(คัดจากขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ หน้า ๖๙)

- สมณะกรรมกร กุสโล -


ศีรษะอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗

อ.๒ สมณะเดินทางเพื่อร่วมงานมหาปวารณา ณ พุทธสถานปฐมอโศก จ.นครปฐม
พฤ.๔-ศ.๕ ร่วมประชุมกับหมู่สมณะ ๑๐๓ รูป (ลา ๒ รูป) สมณะลงอารามทั้งหมด ๗ รูป
อา.๗ สมณะและญาติธรรม เดินทางกลับถึงพุทธสถานศีรษะอโศก เวลา ๒๑.๐๐ น.
-ส.หินกลั่น ปาสาณเลโข นำนักเรียนอาชีวะ และสื่อสาระไปดูงานที่กาญจนบุรี และงานวิดีโอ ที่กรุงเทพฯ
พ.๑๐ ส.ถ่องแท้ วินยธโร ส.ชาติดิน ชัญโญ ไปประชุมกลุ่มที่ศรีโคตรบูรณ์อโศก นครพนม
พฤ.๑๑ สมณะทบทวนปาติโมกข์
ศ.๑๒ เวลา ๐๔.๐๐ น. ประชุมสภานักเรียน ที่ใต้โบสถ์ โดยมี ส.ผืนฟ้า อนุตตโร ส.เด็ดขาด จิตต- สันโต เป็นที่ปรึกษา
อา.๑๔ ส.พันเมือง ภทันโตไปพุทธสถานราชธานีอโศก พร้อมเครื่องมือหัตถกรรมกะลา
-ส.ปองสูญ สุญญคโต เดินทางเข้าพุทธสถาน
จ.๑๕ ส.กำแพงพุทธ สุพโล ส.หินกลั่น โชติ-ปาสาโณ ส.แก่นหล้า วัฑฒโน และสม.จินดา ทยอย เข้าพุทธสถาน
-๑๒.๐๐ น. สมณะ ๓ รูป สิกขมาตุ ๑ รูป พร้อม ด้วยทีมบริหาร ๒๕ คน เดินทางไปรับนโยบาย การบริหารจากพ่อท่าน บนเฮือนศูนย์ ชั้น ๒ ซึ่งจัด เป็นครั้งที่ ๒ และ หลายท่านน้อมรับไปปรับด้วยดี
อ.๑๖ ทำวัตรเช้าสรุปการพบพ่อท่าน และประชุมเตรียมงาน ๕ ธันวา ฯ
อ.๑๖-อา.๒๑ ส.หินกลั่น ปาสาณเลโข อาพลีขวัญ พานักเรียนอาชีวะ และสื่อสาระเกี่ยวข้าวที่นาซำเบ็ง ใช้ชีวิตชาวนา อย่างเต็มรูปแบบ
พ.๑๗ เวลา ๐๔.๐๐ น. ส.ถ่องแท้ นายแก่นฟ้า น.ส.ขวัญดิน นำนักศึกษาระดับ ปวช.แผนกกสิกรรม ไปร่วมงาน มหกรรม เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ ๓ ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน โดยน.ส.ขวัญดินได้รับเชิญเป็นวิทยากร
-ส.ถ่องแท้ นำนักศึกษาบางส่วน แยกไปดูงานที่สวนจันทบุรี
ส.๒๐ ก่อนฉัน คุรุขวัญดิน สรุปงานมหกรรมเกษตรยั่งยืน
อา.๒๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ประชุมการศึกษาที่ใต้โบสถ์
จ.๒๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. ประชุมอปริหานิยธรรม
อ.๒๓ ประชุมวิทยุชุมชน คนทำทาง สกัดเชื้อโรคจากเพลงมอมเมา ไม่ให้ระบาดในชุมชน
ศ.๒๖-อ.๓๐ ส.เด็ดขาด ส.หินกลั่น ไปเข้าหลักสูตรสุขภาพที่ลานนาอโศก
ศ.๒๖ จัดงานบุญลอมข้าว เป็นงานอบอุ่น และผ่อนคลายสำหรับทุกคน

ภาควิชาเก็บเกี่ยว
ปีนี้ที่ศีรษะอโศกทำนาในเนื้อที่ ๖ แปลง รวมพื้นที่นา ๑๐๐ ไร่ หลังจากกลับจากงานมหาปวารณา มีการรวมพลังชาวชุมชน คุรุ นิสิต ม.วช. นักเรียนสัมมาสิกขา และนักเรียนนกกระจาบ เพื่อเก็บเกี่ยวข้าว ท่ามกลางความหนาวยามเช้า และความอบอ้าวในยามบ่าย จะมีสมณะไปให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง

ฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ข้าวบางแปลงไม่ได้ผลเต็มที่ หลังจากนวดแล้ว ได้ข้าวถึง ๒๐ ตัน ถ้าฝนดี คงได้มากกว่านี้ ขนาดฝนแล้ง ยังพอได้ ๗๐% จะได้น้อย ได้มาก ข้าวย่อมมีคุณค่ามหาศาล ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว มีผญาอีสานบอกไว้ว่า

ออนซอนดิน ออนซอนญ่า ออนซอนเข่าในนา สังมาได้กินอิ่ม บัดเพชรพลอย ทับทิม ราคาแพงมาดล้นมากกินได้กะบ่เป็นแท้น้อ

แปลว่า มีเพชรพลอย ราคาแพงกินก็ไม่ได้ ที่ข้าวราคาไม่แพง แต่กลับกินกับได้อิ่ม ขอให้เห็นคุณค่าของข้าว เห็นคุณค่าของผู้ทำนาหน่อย

ขอฝากถึงชาวนาว่าได้บุญกว่าอาชีพอื่นๆมากมาย เพราะทุกคนต้องกินข้าว ไม่มีใครกินเพชรพลอยเลย จงภูมิใจเถิดที่เกิดมาเป็นชาวนา มีคุณค่ามหาศาล ขอเป็นกำลังใจ

ผู้ศึกษาดูงาน
ส.๑๓ คณะ อสม. จาก จ.อ่างทอง ๖๐ คน
อา.๑๔ อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะเขตขุขันธุ์ ๒๐ คน
-ผู้สูงอายุจากศูนย์สังคมพัฒนานรมล ขอนแก่น ๕๐ คน นำโดย ซิสเตอร์ เอลอยซา นาเดรส
ศ.๑๙ คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมต้น โรงเรียนบ้านนาดี อ.สามสิบม่วง จ.อุบลฯ ๕๐ คน
ส.๒๐ คณะผู้ตรวจการ กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑๔ ท่าน
ศ.๒๖ องค์การสงเคราะห์เด็กและชุมชน I.C.S.-ASIA จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน ๑๐ ท่าน นำโดย รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน

หมายเหตุ รับโอวาทจากสมณะก่อนศึกษาดูงาน
ให้เจ้าสามัคคีมั่น คือข้าวเหนียวปั้นจี่
ย่าได้แตกม้าง คือน้ำถืกข้าวเหนียวแท้เด้อ
(แปลว่าให้สามัคคีเหนียวแน่น เหมือนข้าวเหนียวปิ้ง อย่าได้แตกสลาย เช่นข้าวเหนียวถูกน้ำ)

-ส.เด็ดขาด จิตตสันโต
ส.กำแพงพุทธ สุพโล -


ศาลีอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗

บรรยากาศของเดือนนี้ เป็นการผสมผสานกันไประหว่างงานภายในของพวกเรา กับงานภายนอกทั่วไป คือ งานมหาปวารณา กับงานวันลอยกระทง ซึ่งเราไปประสานกับพวกเขาในฐานะเราเป็นชุมชนหนึ่ง ในอำเภอไพศาลีนี้ โดยจัดกระทง เข้าร่วมประกวด ร่วมในขบวนแห่ และร่วมการแสดงในภาคค่ำ ชุมชนของเรา ชนะเลิศการประกวด ในประเภทชุมชน และเทศบาลอำเภอไพศาลี รับรองว่าชุมชนศาลีอโศก เป็นชุมชนเข้มแข็ง ช่วงนี้มีกิจกรรมร่วมกัน คือ ช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าว แทบทุกวัน

เหตุการณ์รายวัน
อ.๒ ประชุมคณะกรรมการชุมชนศาลีอโศก เพื่อรู้และแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ร่วมกัน และทำงานในฐานงานต่างๆ
อ.๒-จ.๒๙ สมณะก้อนหิน โชติปาสาโณ ไปร่วมงานอุโบสถศีล ซึ่งเน้นเคี่ยวเข้มญาติธรรมภายใน ที่เพชรผาภูมิ จ.กำแพงเพชร
พ.๓ สมณะ สิกขมาตุ นักเรียนสัมมาสิกขา และชาวชุมชนจำนวนหนึ่ง เดินทางเข้าพุทธสถานปฐมอโศก เพื่อร่วมงาน มหาปวารณา ระหว่างวันที่ ๔-๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยรถบัสม่วง และรถตู้เจ้าเบื๋อน
ศ.๕ ญาติธรรมชาวชุมชนอีกจำนวนหนึ่ง เดินทางเข้าสู่พุทธสถานปฐมอโศก
อา.๗ สมณะ สิกขมาตุ นักเรียนสัมมาสิกขา และญาติธรรม ชาวชุมชน เดินทางกลับสู่พุทธสถาน ศาลีอโศก
จ.๘-พฤ.๑๑ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ไปเข้าค่ายเพื่อความสามัคคี ในขบวนการกลุ่ม และมีความรัก ภาคภูมิใจในสถาบัน
พฤ.๑๑,ศ.๒๖ สมณะและพระอาคันตุกะ ลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์ และสมณะประชุมอปริหานิยธรรมต่อ
ศ.๑๒ ตัวแทนชาวชุมชน ๔ คน เข้าร่วมประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ จ.นครสวรรค์ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
จ.๑๕,อ.๑๖,ส.๒๐,๒๗ ประชุมคุรุ
พ.๑๗-อา.๒๑ อบรมอาสาสมัครคนรักสุขภาพ โครงการสร้างชีวิตใหม่ ไร้อบายมุข สุขภาพดี จากนักเรียน ร.ร.บ้านเข็มทอง และร.ร.ลำนารวย จำนวน ๑๒๕ คน คณะครูจำนวน ๘ คน
อ.๒๓ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ไปช่วยกันขนฟืน ที่ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมไว้ใช้ในงานพุทธาฯ
พฤ.๒๕ ประชุมคณะกรรมการวิทยุชุมชนสัมพันธ์ไพศาลี สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นที่ปรึกษา
ศ.๒๖ วันลอยกระทง ชาวชุมชน และนักเรียนไปร่วมงาน ซึ่งเทศบาลอำเภอไพศาลีได้จัดขึ้น
อา.๒๘ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร ไปร่วมปิดงานอุโบสถศีล ที่เพชรผาภูมิ จ.กำแพงเพชร
อ.๓๐ ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กู้ดินฟ้า จำกัด สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นที่ปรึกษา
-ประชุมชาวชุมชนศาลีอโศก สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นประธาน
-ประชุมนิสิตสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต สมณะมือมั่น ปูรณกโร เป็นประธาน

ข้อคิดสุดท้าย
นักปฏิบัติธรรมชาวพุทธ ต้องรู้เป้าหมายของการปฏิบัติว่าปฏิบัติเพื่อรู้ และลดละกิเลสของตนเองให้น้อยลงๆ ให้ได้ และทำให้มันหมดไปให้ได้เป็นที่สุด

- สมณะ เน้นแก่น พลานีโก -


สีมาอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗

เดือนนี้เป็นเดือนของวันมหาปวารณา หลังจากประชุมแล้วมีสมณะ, สิกขมาตุ ลงอาราม ดังนี้

สมณะ ๑.ส.น่านฟ้า สุขฌาโน ๒.ส.กล้าดี เตชพหุชโน ๓.ส.สร้างไท ปณีโต ๔.ส.แจ้งจริง อมโล ๕.ส.คำจริง วจีคุตโต ๖. ส.นานุ่ม กัสสโก ๗.ส.ดินไท ธานิโย ๘.ส.ร่มบุญ ฉัตตปุญโญ ๙.ส.พอจริง สัจจาสโภ ๑๐.ส.ธาตุดิน ปฐวีรโส
(หลวงพ่อบุญยัง คงเป็นพระอาคันตุกะประจำพิเศษ)

สิกขมาตุ ๑.สม.หยาดพลี อโศกตระกูล ๒.สม.นวลนิ่ม ชาวหินฟ้า ๓.สม.เป็นหญิง อโศกตระกูล (สำหรับสม.ผุสดี ขอลงอารามปฐม ฯ )

ส.น่านฟ้า สุขฌาโน ยังเป็นสมณะป่วยประจำปี ส.นานุ่ม กัสสโก ยังต้องพักเป็นระยะ ๆ ปลายเดือน ได้เข้า โรงพยาบาลอีก โรคหัวใจกำเริบ ส.แจ้งจริง อมโล อายุ ๙๐ ปีแล้ว ถูกตะขาบกัดก็ยังสู้ไหว หลวงพ่อบุญ อายุ ๘๐ กว่าปีแล้ว ตกกุฏิก็ยังยิ้มได้ คุณยายเข็ม อายุเกือบ ๙๐ ปี อ่อนแรงลง ลูกหลานช่วยดูแล คุณฉลวย (พี่สาวคุณเขียว (เมืองงาม) เชื้ออุ่น) ป่วยเป็นอัมพาต ช่วยเหลือตัวเอง ไม่ได้ มาเป็นปี ยังยิ้มแย้มแจ่มใสได้เพราะใจไม่ป่วย ขณะนี้ กินอาหารได้เฉพาะอาหารน้ำ ๆ นักเรียน สส.ม. กุล (น้ำในบัว) รับดูแลประจำเป็นอย่างดี

การก่อสร้างหอระฆังพร้อมสำนักงาน ด้วยอิฐดินที่อัดกันเองสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง คาดว่าจะให้เสร็จทันฉลอง ๗๒ ปี พ่อท่าน

โรงงานผลิตขวดช่วยชาติยังคงผลิตขวดให้ชาวอโศกได้ใช้ มีผู้ทำงานเป็นหลักหน้าเครื่อง ๑ คน (นิสิตเมืองงาม (เขียว) เชื้ออุ่น) ฝ่ายบรรจุ ๑ คน คุณเอื้ออภัย (จากจนดี) การขนส่งต้องอาศัย ชาวชุมชน จนดี - ชุมชนเกื้อกูลช่วย และ ให้ผู้ต้องการใช้มารับเอง ผู้สนใจงานบุญเชิญไปร่วมสร้างบุญได้

เหตุการณ์ทั่วไป
จ.๑ ส.ดินไท ส.ร่มบุญ สม.เป็นหญิง และกลุ่มการอบรมฯ ได้ไปดูงานการอบรมฯ ที่วังน้ำเขียว พักค้าง ๑ คืน
อ.๒ เย็นตรวจศีลและประชุมเตรียมการเดินทางไปร่วมงานมหาปวารณาที่ปฐมอโศก
พ.๓ สมณะ ๖ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป กรักและกลุ่มการทำสื่อ VCD เดินทางไปปฐมอโศก
พฤ.๔-ศ.๕ ชาวสีมาฯ และนักเรียนเหมารถบัสไปร่วมงานมหาปวารณาที่ปฐมฯ
ส.๖ งานตักบาตรเทโวที่ปฐมฯ
อา.๗ งานบุญวันเกิดชุมชนปฐมอโศกครบรอบ ๒๐ ปี ประชุมสิกขมาตุทั้งหมด ส.สร้างไท ส.ดินไท ส.ร่มบุญ ร่วมประชุมด้วย ส.น่านฟ้า ส.แจ้งจริง ส.คำจริง ส.นานุ่ม หลวงพ่อบุญและชาวสีมา พร้อม ด้วยนักเรียน เดินทางกลับ สีมาฯ หลังทานอาหารแล้วด้วยรถบัส และรถชะรอยฟ้า สม.เป็นหญิง ไป เยี่ยมหลวงพ่อที่พิษณุโลก
จ.๘ ส.สร้างไท และญาติโยมที่เหลือ เดินทางกลับสีมาฯ ด้วยรถตู้ (ขอดถุง) มีอีกกลุ่มหนึ่ง ไปดูงานแปรรูปอาหาร ที่วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก ส.ดินไท ไปรักษาฟันที่โยมพี่ (กทม.) ส.ร่มบุญ ไปด้วย
อ.๙ สม.นวลนิ่ม ไปเยี่ยมโยมพี่ที่นนทบุรี และอยู่รักษาฟันที่ปฐมฯ รอร่วมงานศิษย์เก่าพุทธธรรม ที่สันติฯ ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ สม.หยาดพลี ไปเยี่ยมหลานที่ กทม. กับสม.พึงพร้อม และจะไปเก็บของ ที่บ้านราชฯก่อน แล้วจึงจะไปสีมาฯ ส.กล้าดี เข้าสีมาฯ บ่ายชาวสีมาประชุม แบ่งคน ไปเกี่ยวข้าวที่ประทาย และขายอาหาร มร.ส.
พ.๑๐ กลุ่มเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวที่ประทาย ที่พี่สาว ครูตุ่งยกให้ พักค้างที่นั่นด้วย
พฤ.๑๑ ส.ดินไท ส.ร่มบุญ กลับจาก กทม. แล้ว ไปเยี่ยมกลุ่มเกี่ยวข้าว วันรุ่งขึ้นไปฉันภัตตา-หารที่ มร.ส. แล้วเดินทางไปลพบุรีร่วมงานบุญ ๑๐๐ วัน โยมพ่อ ส.ธาตุดิน
ศ.๑๒ ส.แก่นหล้า ส.พอจริง ส.ธาตุดิน และนักเรียนชาย สส.ม. ๓ คน เดินทางจากปฐมอโศกไปพบกับ ส.ดินไท ส.ร่มบุญ ที่ลพบุรี
ส.๑๓ งานบุญ ๑๐๐ วัน โยมพ่อ ส.ธาตุดิน น้องชาย ส.ธาตุดิน ก็มาส่งคณะที่ไปร่วมงาน
อา.๑๔ หลังฉัน ส.ดินไท ส.แก่นหล้า ส.ร่มบุญ ส.พอจริง และตัวแทนคณะกรรมการสีมาฯ ไปร่วมกลุ่ม "วัง สี เมฆ" ที่เมฆาอโศก จ.บุรีรัมย์ พักค้าง ๑ คืน ส.กำแพงพุทธ สุพโล สม.นวลนิ่ม เดินทางจาก สันติฯ ด้วยรถส่งขวดช่วยชาติ โดยคุณหมู (ไม้กล้า) คุณเอื้ออภัย รับส่ง
จ.๑๕ ส.กำแพงพุทธ สุพโล แสดงธรรมก่อนฉัน มีรถทัวร์ของกลุ่มชาวยุโรปมาขอชมสถานที่ และถาม ความเป็นอยู่ ของชาวสีมาฯ มาโดยไม่ได้นัดหมาย ชาวสีมาฯ ต้อนรับกระทันหัน ไกด์นำมาบอกว่า เคยมาที่นี่เลยพากลุ่มนี้มา
อ.๑๖ ส.ดินไท ไปทำฟันที่ กทม. พร้อมรถซื้อของแม่นัน (แสนหมั่น) กลับวันรุ่งขึ้น ส.กำแพงพุทธ กลับศีรษะฯ พร้อมรถบ้านราชฯที่มารับขวด ฝากขวดไปที่ศีรษะฯด้วย ส.แดนเดิม พรหมจริโย ส.ผองไท รตนปุญโญ มาจาก บ้านราชฯ เมื่อค่ำวานนี้ อยู่พักค้างและฉันภัตตาหาร แล้วจึงเข้าสันติฯ คุณกรักน้ำเพชร ไปด้วย ส.กล้าดี สม.นวลนิ่ม คุณเขียว พ่อเดินดง คุณเอื้ออภัย ไปดูวัตถุโบราณ ที่โนนสูง หาของเก่าจะมาทำพิพิธกรรม ส.บินบน ถิรจิตโต ส.สู่สูญ สุญญคโต มาเยือนสีมาฯ พักค้าง และสนทนากับญาติโยมเป็นกลุ่ม ๆ
พ.๑๗ คณะที่ไปเกี่ยวข้าวประทายได้ไปเกี่ยวข้าวต่อในที่นาของพ่อห่วง อ.คง ส.กล้าดี ส.สร้างไท ส.คำจริง ไปให้กำลังใจ มีชาวชุมชนไปช่วยสมทบอีก บางคนค้าง ๑ คืน บางคนกลับมาก่อน
ศ.๑๙ ส.ร่มบุญ ส.ธาตุดิน คณะการอบรมฯ รวมทั้งผู้นำ ๓ อาชีพกู้ชาติไปดูงานเกษตรยั่งยืน ที่ ม.เกษตร บางเขน กทม. ค้าง ๑ คืน ส.ดินไท ไปฉัน ภัตตาหารที่ร้านมังสวิรัตินครราชสีมา และ แสดงธรรมหลังฉันให้กลุ่ม คกร. ทีมขายผักไร้สารพิษ
ส.๒๐ บ่ายประชุมคณะกรรมการเตรียมการสัมมนาวันรุ่งขึ้น
อา.๒๑ ประชุมชุมชนประจำเดือนทั้งเช้าและบ่าย เป็นการสัมมนาใหญ่ ทั้งแจ้งกิจกรรมที่ผ่านมา และเตรียม รับงานต่อไป คุณฉลวยทำบุญถวายภัตตาหารสมณะ สิกขมาตุ และเลี้ยงอาหารชาวสีมาฯ ก่อนสิ้นอายุ
จ.๒๒-ศ.๒๖ อบรมเยาวชนของโครงการ สสส. จากโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ชั้น ม.๕ - ๖ จำนวน ๑๐๖ คน ครู ๔ คน
ศ.๒๖ ประชุมสรุปงานและประชุมคุรุเตรียมจัดการเรียนการสอน วันนี้ลอยกระทงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ การรณรงค์ ประหยัดไฟ ด้วยจิตสำนึกปิดสวิตช์ไฟใกล้ตัว ตั้งแต่ ๑๘.๐๐ - ๐๓.๐๐ น. ยังคงได้รับ ความร่วมมือ กันอย่างดี บ่าย รถจากปฐมอโศกมาแวะรับกรักน้ำเพชร แม่อ้วน (ใจกลาง) แม่นัน (แสนหมั่น) ไปร่วมพิธีอุปสมบท สามเณรแด่ธรรม เป็นสมณะ และนาคด่วนดี เป็นสามเณร ที่พุทธสถาน ราชธานีอโศก ส.กล้าดีไปร่วมงานด้วย
ส.๒๗ ประชุมคุรุฐานงาน ชี้แจงนโยบายรวมกลุ่มฐานงานทั้งหมดเป็น ๕ กลุ่มใหญ่ ๆ โดยมีนิสิต ม.วช. เป็นหัวหน้า แต่ละกลุ่ม
อา.๒๘ สม.นวลนิ่ม ไปสันติฯ รักษาฟัน ประชุมสถาบันบุญนิยม ประชุมองค์กรชาวอโศก
จ.๒๙ ประชุมพาณิชย์บุญนิยม คุณติ้ง (พลังใจ) คุณรอนแสง (ทองอินทร์) ศิษย์เก่าสส.ม. จ้อย (แก้วเกร็ดรุ้ง) ไปส่ง และซื้อของแล้วร่วมประชุม หลังจากรับประทานอาหารแล้วจึงกลับสีมาฯ สม.นวลนิ่ม ร่วมประชุมองค์กรเสร็จ จึงไปปฐมอโศก โหวตกรักแสงฝน ผ่านเป็นสิกขมาตุ โหวต ปญ. น้ำใจ ผ่านเป็นกรัก ร่วมพิธีอุปสมบทสิกขมาตุ
อ.๓๐ กรักน้ำเพชรไปร่วมพิธีอุปสมบทสิกขมาตุ

ของฝากเดือนนี้
เมื่อใดเกิดจิตอกุศล จงหมั่นพิจารณาธรรมให้ถูกธรรม อย่างน้อยตั้งจิตเมตตา อภัย ให้ทาน ให้ถึงจิต

- สม.นวลนิ่ม ชาวหินฟ้า -


 

ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗

ชาวชุมชนภูผาฯ ช่วยกันกองข้าวเปลือกที่เกี่ยวแล้วแบบโบราณ ถือว่าการกองข้าวครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่ทำโดยมี ญาติธรรม ที่ชำนาญมาช่วยแนะนำและเสร็จทันไปร่วมงานมหาปวารณา โดยสมณะ เดินทางไปประชุม มหาปวารณาก่อน หลังงานมหาปวารณาชาวชุมชนจึงเดินทางกลับดอย แล้วช่วยกัน ตีข้าว เพื่อเก็บข้าวเปลือก จนเสร็จ ก่อนฝนตกในวันรุ่งขึ้นพอดี

นอกจากนี้ยังมีการสร้างห้องน้ำให้สมณะ ๔ ห้อง ใกล้โบสถ์ดิน

เหตุการณ์ในเดือนนี้
ศ.๑๒, ส.๑๓ คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จำนวน ๔ นาย นำโดย หัวหน้าสมชาย ได้มาสำรวจเส้นทางเพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้น และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นครั้งที่ ๒ ซึ่งได้ ส่องกล้อง ตรวจระดับความสูง ในเส้นทางเดิม ไปจนถึงที่ลำธาร ๒ สาย ไหลมาบรรจบกัน ซึ่งเป็น แหล่งประปาภูเขาของชุมชนภูผาฯ และชาวบ้าน ละแวกนั้น โดยเจ้าหน้าที่ จะกลับไปออกแบบ และคำนวณ สรุปข้อมูลและนำเสนอในระดับกรมต่อไป เพื่อสนับสนุน ชุมชนที่มีอุดมการณ์ ตามแนวพระราชดำริ และผลิตพลังงานใช้เองจากแสงอาทิตย์และน้ำ เพื่อประหยัดพลังงาน ในโลก โดยเฉพาะน้ำมันที่นับวันจะมีแต่หมดลงไปเรื่อยๆ
ส.๑๓ ชาวชุมชนไปสร้างวัฒนธรรมแลกสิ่งของกับชาวบ้านโป่งตอง อยู่ไม่ไกลจากชุมชนหัวเลา มีบ้าน ๑๑ หลังคาเรือน พวกเขายินดีพอใจกับวิธีที่ ไม่ต้องใช้เงินแลกเปลี่ยน รวมทั้งบ้านห้วยฯ และ บ้านหัวเลา (บ้านห้วยฯมีอยู่ ๑ หลังคาเรือน)
ส.๒๐ ประชุมชุมชนฯ - คณะกรรมการชุมชนฯ
อา.๒๑ ชาวชุมชนตีข้าวเปลือกเสร็จ และเก็บใส่กระสอบปุ๋ยเสร็จเมื่อพฤ.๒๕ แล้วเก็บขึ้นยุ้งเสร็จ เมื่ออา.๒๘
จ.๒๒ ผู้อายุยาวที่ลานนาอโศก ช่วยกันพับนกกระดาษให้กำลังใจชาวใต้ นอกจากนี้ที่ชมร.เชียงใหม่ ได้เตรียม วัสดุอุปกรณ์ให้ลูกค้าที่สนใจได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยในวันรุ่งขึ้น
ศ.๒๖-อ.๓๐ ชมรมผู้อายุยาวฯจัดโครงการรักษ์สุขภาพ ที่ลานนาอโศก มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๒๐ คน เป้าหมาย เพื่อให้ผู้อายุยาวรู้จักดูแลสุขภาพตัวเอง
อ.๓๐ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานห้วยน้ำดัง และเจ้าหน้าที่ ๒ คน มาเยี่ยมชมชุมชนภูผาฯ เป็นผู้ช่วยฯ คนใหม่ชื่อ นายสรรเสริญ รู้สึกประทับใจพุทธพจน์ที่อาจารย์ ๒ พาคณะไปติดไว้บริเวณหน้าทางเข้า ไปยังน้ำพุร้อนโป่งเดือด

ศีลอยู่กับตน ไม่ต้องกังวลอะไร

- สมณะบินบน ถิรจิตโต -


ราชธานีอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗

เหตุการณ์ทั่วไป
ตลอดเดือนได้รับแต่ลมหนาว การอบรมเตรียมงานปีใหม่ และการจัดสถานที่กางซาแลน ได้รับความช่วยเหลือจากนักเรียนอาชีวะศีรษะอโศกและศิษย์เก่าปฐมอโศก
พ.๓ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำพู
พ.๑๐ เจ้าหน้าที่ อบต. อสม. ต.สำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ๙๑ คน
ศ.๑๒ สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน ต.ท่าไห และต.ยางนก ต.โนนวัง อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ ๗๐ คน
ส.๑๓-พ.๑๗ อบรมนักเรียน ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนศิลาทอง โรงเรียนถ้ำเข้ โรงเรียนกุดข้าวปุ้น จำนวน ๑๕๐ คน
อา.๑๔ ประชุมกรรมการชุมชน
จ.๑๕ ประชุมทีมเศรษฐกิจชุมชน
-นักเรียนจากโรงเรียนบ้านแก่งโดม กิ่งอ.สว่าง- วีระวงศ์ จ.อุบลฯ มาชมชุมชน ๒๗ คน
-ประชุมคุรุฐานงานเพื่อบูรณาการการศึกษา
พ.๑๗ ประชุมชุมชน
พฤ.๑๘ ประชุมคุรุวิชาการ
ส.๒๐ ผู้เข้าอบรมประธานและรองประธานสภา อบต. จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๖๓ คน
ส.๒๐-พ.๒๔ อบรมนักเรียน ๓โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย โรงเรียนแก่งเค็ง โรงเรียนแข็งขยัน จำนวน ๑๗๐ คน
อา.๒๑ ประชุมกลุ่มอุบล
-ประชุมกรรมการชุมชน
-ประชุมเตรียมโรงบุญ ๕ ธันวาคม
พฤ.๒๕ ร.ร. เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ นำนักเรียนมาชม ๒๗ คน
ศ.๒๖ ประชุมคุรุทุกฐานะเพื่อเรียนรู้การบูรณาการศึกษาบุญนิยม
ส.๒๗ บวชสมณะแด่ธรรม และสามเณรด่วนดี
จ.๒๙ คณะกลุ่มออมทรัพย์ ต.คำเจริญ และ ต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล ๒๐๐ คน
อ.๓๐ คณะนักศึกษาจากโรงเรียนนายอำเภอ ธัญบุรี ปทุมธานี จำนวน ๙๖ คน
- คณะกลุ่มสตรี กิ่งอ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
ส.๒๗-พ.๑ ธ.ค. อบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย ๑๐๕ คน ครู ๔ คน โรงเรียนบ้านห้วยทราย ๑๐๔ คน ครู ๗ คนและโรงเรียนแก้งลิง ๓๑ คน

ลองมาพิจารณากันดูสิว่า "ทำอย่างไรจึงลดตัวตนของเราเพี่อฉลอง ๗๒ ปีพ่อท่าน"

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -


 

ทักษิณอโศก
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗

ถึงวันออกพรรษา มีการตักบาตรเทโวหรือตักบาตรเทวดา ทั้งสมณะและชาว"ทักษิณฯ" ไปร่วมงาน มหาปวารณา ซึ่งถือว่าเป็นอาริยะประเพณี คือการบอกกล่าวตักเตือน ซึ่งกันและกัน ด้วยจิตเอื้ออาทร เอ็นดูกัน

งานมหาปวารณาปี '๔๗ ได้จดจำโศลกธรรม เตือนใจดีมาก ๆ คือ คารโว นิวาโต อหิงสา อโหสิ อ่อนน้อม ถ่อมตนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน และแถมด้วยโศลกธรรมสะกิดใจว่า

หลงแต่รวย-ก้าวหน้า ไม่มุ่งศึกษาการลดกิเลส กู้ประเทศไม่ได้

ในช่วงเดือน ๑๑ ต่อ เดือน ๑๒ ซึ่งเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ดินฟ้าอากาศทางภาคใต้ ก็ยังมีฝนฟ้าคะนอง ในบางท้องที่

เหตุการณ์ในเดือนนี้
จ.๑ สมณะดินดี สันตจิตโต สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว สมณะพอแล้ว สมาหิโต เดินทางถึงปฐมอโศก ร่วมงาน "มหาปวารณา"
พฤ.๔-อา.๗ สมณะชาวอโศกจากทุกแห่ง ทั้ง ๔ ภาค ร่วมงาน "มหาปวารณา" ครั้งที่ ๒๓
ศ.๑๒-ส.๑๓ ทีมสมณะ ภูผาฟ้าน้ำ ๘ รูป ได้จัดขบวนธรรมสัญจรล่องใต้ ถึงทักษิณอโศก
พ.๑๗-อา.๒๑ อบรมหลักสูตรอาสาสมัครเยาวชนคนรักสุขภาพ ครั้งที่ ๒ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๕ จากโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จำนวน ๕๖ คน

กิจนิมนต์แสดงธรรม
จ.๒๒ กิจนิมนต์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ที่บ้านโยมพ่อ-แม่ ของสมณะธรรมทาบฟ้า รวิวัณโณ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สมณะร่วม ๑๑ รูป
พ.๒๔ สมณะจาริก จากภูผาฟ้าน้ำ ๘ รูป ไปกิจนิมนต์ ที่บ้านน้ำผุด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ศ.๒๖ สมณะ ๓ รูป จากทักษิณอโศก แสดงธรรมวันลอยกระทง "กระทงบุญ - กระทงบาป / ลอยบาป และ ลอยเคราะห์ ชีวิตจักหมดบาปโดยแก้ไขกรรม"

อปริหานิยธรรม ประชุมเพื่อความไม่เสื่อม
อ.๒๓ ประชุมชาวชุมชน เตรียมความพร้อมต้อนรับวัน ๕ ธันวามหาราช - งานปีใหม่ ๒๕๔๘
ส.๒๗ สมณะจาก "ทักษิณฯ"ประชุมกลุ่มนครศรีฯ ที่บ้านคุณสมพร ยอดระบำ อำเภอร่อน-พิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช
อา.๒๘ สมณะ ๓ รูป ไปร่วมประชุมกลุ่มแดนฝัน-อันดามัน ที่ศูนย์สาธิตพุทธศาสนากับป่า ที่ ๘ อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
อ.๓๐ สมณะดินดี สันตจิตโต สมณะพอแล้ว สมาหิโต ออกเดินทางไปร่วมประชุมกลุ่ม ธรรมชาติอโศก ที่อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร และร่วมงานบุญลอมข้าว ที่หินผาฟ้าน้ำ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อคิดส่งท้าย
ยุคสมัยที่ดวงอาทิตย์ขึ้น ๗ ดวง ก็คือพระอาทิตย์ดวงเดียวแต่แผ่พลังความร้อนมายังโลกถึง ๗ เท่า โดยจิตวิญญาณ และน้ำมือของมนุษย์นั่นเอง

- สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว -
สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗

กิจกรรมหลักของชาวเราในเดือนนี้ คือการโฮมแฮง ทั้งคนในชุมชน และนักเรียนสัมมาสิกขา ช่วยกัน เกี่ยวข้าว ในแปลงนาธรรมชาติ ซึ่งหาดูไม่ได้ง่ายๆแล้ว ในยุคที่คนส่วนมากถือเอาเงิน เป็นพระเจ้า มีแต่การจ้างแรงงานกัน น้ำใจที่เอื้ออาทรช่วยเหลือกัน มันกำลังจะหมดไปบนผืนแผ่นดิน ที่ชื่อว่าไทย แล้วละหรือ ชาวเราจึงขอยืนหยัด ที่จะรักษาเอาไว้ ด้วยชีวิตและจิตวิญญาณ และหลังจากเก็บเกี่ยว แล้ว ชาวเราได้ช่วยกันแปลงผืนนา ให้กลายมาเป็น แปลงผัก ให้ได้อย่างน้อยหนึ่งไร่ เพื่อนำผัก ไปช่วยในงานปีใหม่ ที่บ้านราชฯ ซึ่งงานนี้ตั้งใจกันว่า จะใช้พืชผักธรรมชาติ ไร้สารพิษให้ได้

เหตุการณ์ความเคลื่อนไหว
จ.๑ ญาติธรรมชัยภูมิ นิมนต์สมณะกลางดิน โสรัจโจ และสมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ ไปฉันภัตตาหาร และดูสถานที่ ที่เมืองชัยภูมิ เป็นเนื้อที่ ๗ ไร่ ที่โยมทองเลื่อนได้มอบถวายให้เป็นที่ส่วนกลาง ซึ่งจะทำ เป็นที่พัก และ ฟื้นฟูสุขภาพ ของสมณะ และญาติธรรมต่อไป
จ.๑-อ.๒ คณะคุรุ และนักเรียนสัมมาสิกขา ไปเรียนดนตรี และ การรำพื้นเมืองอีสาน (โปงลาง) ที่โรงเรียน ภูเขียววิทยาคม
พ.๓ สมณะ ๓ รูป พระอาคันตุกะอีก ๑ รูป เดินทางไปร่วมงานมหาปวารณา ครั้งที่ ๒๓ ที่ พุทธสถานปฐมอโศก
ศ.๕ ญาติธรรม และนักเรียนสัมมาสิกขา เดินทางไปร่วมงานมหาปวารณา และ ฉลองครบรอบ ๒๐ ปี ของชุมชนปฐมอโศก
อา.๗ สมณะ ญาติโยม และนักเรียนสัมมาสิกขา เดินทางกลับจากงานมหาปวารณา ซึ่งปีนี้ ได้สมณะ มาอยู่ลงอาราม ที่หินผาฟ้าน้ำ ทั้งหมด ๕ รูป ด้วยกันคือ สมณะกลางดิน โสรัจโจ สมณะนึกนบ ฉันทโส สมณะแก่นผา สารุปโป สมณะนาทอง สิงคีวัณโณ และ สมณะตรงมั่น อุชุจาโร
จ.๘-ศ.๑๒ ญาติธรรมหินผาฯ ๔ คน ไปร่วมอบรมในโครงการเติมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ด้านการแปรรูปอาหารและการยืดอายุสินค้า ที่คลินิกเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี ต.เขาพระ จ.นครนายก
อ.๙-อ.๑๖ สมณะกลางดิน สมณะนาทอง สมณะหนึ่งดี ญาติธรรม ๗ คน นร.สัมมาสิกขา ม.๒ อีก ๑๒ คน ไปร่วมเดินธรรมยาตรา เพื่อปลุกจิตสำนึกให้แก่ชาวบ้านที่อยู่บนภูแลนคา ไม่ให้ ทำลาย สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งมีหลาย องค์กรมาร่วมด้วย และญาติธรรมกลุ่มแก่นอโศก ได้ช่วย พาชาวบ้านทำผ้าป่าปุ๋ยอินทรีย์
อา.๑๔ คณะครู และ นักเรียน ๓๐ คน จากโรงเรียน หนองบัววิทยายนต์ จ.หนองบัวลำภู มาเยี่ยม ชมงานที่ชุมชน
จ.๑๕ สมณะฉันทโส กับ สมณะอีก ๓ รูป และญาติธรรม ไปร่วมงานศพคุณพ่อของโยมเต็มศิริ ที่จังหวัด มหาสารคาม
อ.๑๖ หมอผ่องตะวัน เป็นตัวแทนคณะคุรุ ไปร่วมประชุมปฏิบัติการ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ อบรมการใช้ Programme Office เพื่อใช้รับข้อมูลผ่าน IT ที่ ร.ร.แก้งคร้อวิทยา
พฤ.๑๘-จ.๒๒ อบรมนักเรียน ร.ร.ห้วยต้อนวิทยา ร.ร.แก้งคร้อหนองไผ่ และ ร.ร.บ้านนาแก ใน โครงการ สร้างชีวิตใหม่ ไร้อบายมุข สุขภาพดี
พฤ.๑๘ คุณไฮดี้ ชาวฮ่องกง กับคุณราวส์ ชาวแม็กซิโก มาอยู่ศึกษาวิถีชุมชน
ส.๒๐-อา.๒๑ สมณะกลางดิน และสมณะหนึ่งดี ไปอบรมนักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายนต์ ในโครงการค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ที่ชุมชุนภูแพงค่า จ.หนองบัวลำภู
อา.๒๑ สมณะกลางดินและสมณะหนึ่งดี ไปเป็นประธาน ในการประชุมกลุ่ม"แก่นอโศก"ที่ จ.ขอนแก่น
จ.๒๒ สมณะกลางดิน กับญาติธรรมแก่นอโศก ไปร่วมประชุมสรุปงาน"ธรรมยาตรา"ที่วัดป่าสุคโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
อ.๒๓ ประชุมพรรค"เพื่อฟ้าดิน" เพื่อคัดเลือกกรรมการใหม่ ที่ประชุมเลือกคุรุม่านพร ขวัญสำราญ เป็นประธาน
อ.๒๓-ส.๒๗ สมณะฉันทโส ไปร่วมอบรมเยาวชน ร.ร.บ้านร่มเกล้า ค่ายคุณธรรมนำอาชีพ ที่ชุมชน "สกลอโศก" จ.สกลนคร
ส.๒๗-อา.๒๘ สมณะกลางดิน และสมณะ หนึ่งดี ไปอบรมนักเรียน หนองบัววิทยายนต์ ที่ชุมชน "ภูแพงค่า" จ.หนองบัวลำภู

สุดท้ายขอฝากว่า สังคมไทยที่ไม่เจริญทุกวันนี้ เพราะเต็มไปด้วยคนที่นับถือศาสนาพูด และศาสนาคิด ให้เปลี่ยนมาเป็น ศาสนาทำกันบ้างเถิด จะพาสังคมเจริญ และก้าวหน้าได้อย่างแท้จริง

- สมณะกลางดิน โสรัจโจ -


การงานอันไม่มีโทษ เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของมนุษย์

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ -