สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

E-mail: [email protected]

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๗ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๕ คน
-รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๗
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๗
-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติผู้มารับบริการเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗ จำนวน ๒๐ ราย
-ศาลากิจถั่ว เริ่มทดลองผลิตเต้าหู้ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ หลังจากปิดเพื่อ ซ่อมแซม
-หน่วยงานบุญญาภิบาล จำนวนผู้มาใช้บริการ จำนวน ๑๓๓ ราย
-รายงานการการชำระเงินค่าก่อสร้างอาคารบุญนิยม และกำลังก่อสร้างขึ้นชั้นที่ ๑
-อนุมัติให้ใช้ชื่อมูลนิธิธรรมสันติของบประมาณให้เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย สถาบัน บุญนิยม จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ปีพุทธ-ศักราช ๒๕๔๗ จำนวน ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ จำนวน ๒๗,๗๔๐,๐๐๐ บาท
-ได้รับสารสัมพันธ์จากสมาคมประสานงาน องค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุข (ประเทศไทย)
-ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง
"สิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรมกับสุขภาวะของประชาชน" วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึก นวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยนายสุไกร วาระศรี และ น.ส.สุจินต์ แซ่อึ้ง เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ เข้าร่วมสัมมนา
-ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมเป็นองค์กรเครือข่ายและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินงานของเครือข่าย สิ่งแวดล้อม'๔๘" ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ โดย น.ส.ลีนา กิติสมชัย อาสาสมัครมูลนิธิเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและเขียนสรุปรายงานให้ที่ประชุมทราบแล้ว
-กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

E-mail: [email protected]

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๗ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๗ คน
-ชมรมขยะรายงานกิจกรรม อาทิ ประสานงานกับร้านทึ่งในชุมชนสันติอโศก ให้มีการจัดการขยะโดยวิธี recycle, จัดระเบียบ ซอยภายในชุมชน ทำความสะอาด ทำให้ผิวถนนสะอาดขึ้น ส่วนขยะสดนำไปทำปุ๋ย ขยะแห้ง นำไปจำหน่าย เป็นต้น
-ชุมชนราชธานีอโศก เตรียมงานปีใหม่๒๕๔๘ อาทิ การปลูกผักไร้สารพิษ เตรียมสถานที่ ส่วนการก่อสร้างถาวรดำเนินไปด้วยดี
-วิทยุชุมชน กำหนดจัดงานสัมมนาวิทยุชุมชนสันติอโศกวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๓๐-๑๘.๐๐ น. ณ ชุมชนสันติอโศก วิทยุชุมชนไม่มีนโยบายในการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรอื่นของเครือข่าย วิทยุชุมชน
-สำนักงานเขตบึงกุ่มได้ดำเนินการแก้ไขความผิดพลาด เลขที่ตั้งสำนักงานของมูลนิธิเรียบร้อยแล้ว
-ได้รับหนังสือจากภาครัฐและองค์กรเอกชน
-กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๘ ณ สันติอโศก เวลา ๑๓.๐๐ น.


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

E-mail: [email protected]

ครั้งที่ ๙/๒๕๔๗ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๕ คน
-โรงสีสมาคมฯ ได้แจ้งให้กรมการค้าภายในและกระทรวงอุตสาหกรรมทราบเรื่องโรงสีงดสีข้าวชั่วคราว เพื่อซ่อมแซม และได้ปลูกผักในวันเสาร์-อาทิตย์
-ทะเบียนสมาชิกสมาคม รับสมัครสมาชิกและต่ออายุ เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอดจนรับบัตร ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. หน้าห้องสื่อธรรมะ ชุมชนสันติอโศก
-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม จัดสัมมนาศิษย์เก่าพุทธธรรม ณ สวนวนเกษตร ชลบุรี จัดงานคืนสู่เหย้า ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ณ สันติอโศก ร่วมจัดการแสดงในงานมหาปวารณา ที่ ปฐมอโศก จัดโรงบุญมังสวิรัติ ๕ ธันวามหาราช ณ หน้าร้านแด่ชีวิต และสวนพฤกษชาติ การเคหะแห่งชาติ คลองจั่น กทม. วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ ร่วมออกร้านในตลาดอาริยะปีใหม่'๔๘ ณ ชุมชนราชธานีอโศก
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาจตุจักร (ชมร.กทม.) สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร. สตอ. ) และสาขา เชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.) รายงานกิจการที่ผ่านมา
-สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุดเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๔๗ จำนวน ๘๖๒ คน เปิดทำการ ๔๒ วัน และได้รับอภินันทนาการหนังสือจากหน่วยงานของชาวอโศก และรับเป็นฐานงานให้ผู้เข้าอบรมค่ายจริยธรรม"อุโบสถศีล"ครั้งละ ๔-๗ คน เปิดห้องเรียนและกิจกรรมวิชา ภาษาไทย มีนักศึกษามาทำวิทยานิพนธ์
-แผงอาหารที่ ๒๒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ปิดร้านเพื่อไปร่วมงาน มหาปวารณา ที่ปฐมอโศก หากปิดร้านเกิน ๓ วัน ต้องแจ้งกองอาหารของมหาวิทยาลัยราม-คำแหงทราบ จะไปร่วมงาน ค่ายจริยธรรมหนุ่มสาว ณ ชุมชน หินผาฟ้าน้ำ อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๔-๘ ธันวาคม ๒๕๔๗
-ได้รับบริจาคที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๐๓ อ.ศรี-สงคราม นครพนม และที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด เรียบร้อยแล้ว
-ได้รับสารสัมพันธ์สมาคมประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุข (ประเทศไทย) , จดหมายข่าว ผลิตภัณฑ์สุขภาพ, วารสารศูนย์วิจัย ข้าวพิษณุโลก ทั้ง ๓ รายการนำเข้าห้องสมุดสมาคมเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนผู้สนใจต่อไป
-กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทพลังบุญ จำกัด

๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
-กรรมการขาดประชุม ๗ คน
-รับรองบัญชี รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๔๗
-ผู้จัดการประกายขวัญ ปัญญาพร รายงาน การก่อสร้าง อาทิ ซ่อมคานหน้าร้านใช้งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ที่เก็บสินค้าชั่วคราว ด้านซอยเทียมพร ค่าใช้จ่ายสองหมื่นกว่าบาท อาคารบุญนิยม มีนายมนตรี จุติสงขลา วิศวกร เป็น
ผู้ตรวจสอบรับรองก่อนจ่ายเงินค่าก่อสร้าง
-น.ส.น้อมขวัญ แจ้งสวัสดิการพนักงานเรื่อง การประกอบแว่นสายตาได้ไม่เกินปีละ ๑,๐๐๐ บาท
-กรรมการรองผู้จัดการน้อมนบ ปัฐยาวัต รายงานเรื่องถุงผ้าฝ้ายดิบ ซึ่งรณรงค์ให้ใช้แทนถุงพลาสติก ได้ผล เป็นที่พอใจ ลูกค้าให้ความร่วมมือ เพิ่มขึ้น โดยมีผู้เสนอให้เพิ่มชื่อ บจ.พลังบุญ ที่ถุงผ้า
-กำหนดปิดร้าน เพื่อร่วมงานมหาปวารณา ที่ชุมชนปฐมอโศก อ.เมือง นครปฐม ระหว่างวันที่ ๖-๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
-ปัจจุบันมีพนักงานบริษัททั้งหมด ๑๘ คน แบ่งเป็นเพศหญิง ๑๔ คน เพศชาย ๔ คน ผู้ทดลองงาน ๒ คน อาสาสมัคร ๒ คน มีพนักงานลาป่วย ๔ คน
รับโอวาทจากสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช
การทำงานกับคนต้องมีการพูดคุย ซักถามติงเตือนบอกกล่าวกัน อย่าปล่อยให้ค้างคาใจกัน ให้พูดคุยกัน อย่างมีคารโว-นิวาโต จึงแก้ปัญหาได้ ขอให้ทุกคนนำไปปฏิบัติ


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแด่ชีวิต จำกัด

ครั้งที่ ๖/๒๕๔๗ (๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๗ คน
-การสร้างอาคารบุญนิยมเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ กำหนดการก่อสร้างเสร็จภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ (มูลค่าทั้งสิ้น ๓๑,๑๓๗,๓๔๕.๕๐ บาท ไม่รวมค่าลิฟต์) แบ่งการจ่ายเป็น ๑๑ งวด โดยหักค่าประกัน ๕% ทุกงวด
-ขณะนี้ไม่จำหน่ายน้ำผึ้งในร้านแล้ว
-ได้สั่งซื้อสินค้าชุมชนจาก บจ.ขอบคุณ โดย ผ่าน ต.อ.แล้ว
-การเปิดปิดคลังสินค้าได้ดำเนินการตามกำหนดเวลา ยกเว้นช่วงเทศกาลเจ
-รับรองงบการเงินเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๔๗
-อนุมัติเงินช่วยค่าอาหารให้น.ส.บุญศิริ เอี่ยมนนท์ ญาติธรรมที่มีอุปการคุณกับบริษัท ซึ่งพักอยู่ที่อาคาร ตะวันงาย ๑
รับโอวาทจากสมณะเด็ดแท้ วิเสสโก เมื่อประธานในที่ประชุมคือ นายเกษม เลิศบุศย์เล่าประสบการณ์ชีวิต ให้ฟัง สมควรที่พวกเราจะใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ การเซ็งกับความเครียดไม่มีใครทำให้เซ็ง นอกจากตัวผู้นั้นเอง


สรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)

(๘ ตุลาคม ๒๕๔๗)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๕ คน
-การโทรทางไกล ให้ใช้บัตรพินโฟน
-จำนวนผู้พักค้างในชมรมฯ ชาย ๕ คน หญิง ๑๗ คน
-ได้รับผักพื้นบ้านจากจังหวัดแพร่และกลุ่มฮอมบุญ
-บจ.หยั่นหว่อหยุ่น บริจาคเต้าเจี้ยว ๒ แกลลอน ซีอิ๊วขาว ๘ แกลลอน ให้ชมรมฯ
-ได้ปรับปรุงสถานที่เตรียมรับเทศกาลเจ
-กำหนดปิดร้านเพื่อร่วมงานมหาปวารณาที่ปฐมอโศก ระหว่างวันที่ ๔-๙ พ.ย. ๒๕๔๗
-กำหนดราคาครีมงากระปุกละ ๒๓ บาท
-กำหนดผู้รับผิดชอบงานในเทศกาลเจ
รับโอวาทจากสมณะลึกเล็ก จุลลคัมภีโร และ สมณะลานบุญ วชิโร ปรับพื้นที่พักให้ดีขึ้น จะจุคนได้มาก ในเทศกาลเจ เน้นประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกและญาติธรรมนำภาชนะส่วนตัวมาใช้ในเทศกาลนี้ ขออนุโมทนา ที่ช่วยกัน เผยแพร่งานบุญ


สรุปรายงานการประชุคณะกรรมการ
สมาคมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม

ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ (๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๓ คน จากกรรมการ ทั้งหมด ๑๕ คน
-ได้รับใบอนุญาตเลขที่ ต.๒๘๓/๒๕๔๗ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และใบอนุญาต เลขทะเบียน ลำดับที่ จ.๔๓๘๑/๒๕๔๗ จากสันติบาล
-รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗
-รับรองรายรับ-รายจ่าย
-เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนนวมินทร์ ใช้ชื่อว่า สมาคมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม หมายเลขบัญชี ๐๕๗-๐-๐-๐๐๓๐๗-๕
- นายพันธ์ชนะ กันพงษ์ อุปนายกคนที่ ๒ แจ้งว่ากำลังขอเวลาจากสถานีวิทยุชุมชนสันติอโศก เพื่อจัดทำ รายการวิทยุ เกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมาย

รายนามคณะกรรมการ สมาคมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม (พุทธศักราช ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙) วาระ ๒ ปี
๑.นายพรประชา พรรษาสกุล นายกสมาคม
๒.น.ส.ทองแก้ว นาวาบุญนิยม อุปนายกคนที่ ๑
๓.นายพันธ์ชนะ กันพงษ์ อุปนายกคนที่ ๒
๔.น.ส.ขวัญชนก ชูเกียรติ อุปนายกคนที่ ๓
๕.น.ส.สุวิมล งามเนตร เหรัญญิก
๖.นายแรงผา จำปี ผู้ช่วยเหรัญญิก
๗.น.ส.พรทิพย์ ศิริโชติ นายทะเบียน
๘.นายสมพงษ์ แซ่เอี้ยว ปฏิคม
๙.น.ส.ใบทิพย์ เฉลยวิจิตร ประชาสัมพันธ์
๑๐.น.ส.เพียรพุทธ วิริยานุภาพพงศ์ กรรมการ
๑๑.ร.ต.ท.ชัยพงค์ บุญพรหม กรรมการ
๑๒.นายอำนาจ จันทร์แก้ว กรรมการ
๑๓.นายสันติ พงษ์สระพัง กรรมการ
๑๔.นายเทวินทร์ สิทธิน้อย เลขานุการ
๑๕.น.ส.เพ็ญพักตร์ รัตนชัย ผู้ช่วยเลขานุการ


สรุปรายงานการประชุม
เครือข่ายชุมชนชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗

กลุ่มปราการอโศก (๑๔ พฤศจิกายน)
-นางผ่องศรี ปัจฉิมนันท์ เป็นประธานการประชุม
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๑ คน
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่ายกองบุญปราการอโศก และรายงานการเงินกองบุญสงเคราะห์ปราการอโศก
-โครงการร่วมบุญปฐพีพุทธส่งงวดที่ ๑๙ เมื่อพฤศจิกายน ๒๕๔๗ จำนวน ๒๐,๕๐๐ บาท รวมยอดทั้งสิ้น ๓๐๔,๙๐๐ บาท (สามแสนสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
-เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีชุมชนปฐมอโศก สมาชิกกลุ่มฯ และนางโสภา ทะสะโส ได้ร่วมกันจัดโรงบุญ มังสวิรัติ ในวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และประกอบอาหารแกงจืดสมุนไพรจีน (แปะก๊วย เก๋ากี้ เยื่อไผ่ เห็ดหอม
เห็ดหูหนูขาว ฯลฯ) ถวายสมณะและสิกขมาตุ
-อนุมัติงบจัดโรงบุญฯ ๕ ธันวามหาราช ๒๐,๐๐๐ บาท และประกิตผ้าใบอนุเคราะห์กาง เต็นท์ให้จำนวน ๖ หลัง ณ ศาลากลาง จังหวัด ซึ่งนาวาตรีหญิงกฤษณา คนึงสัตย์ธรรม และน.ส.โสภา เอกวิโรจนสกุล ได้ยื่นเรื่องขอสถานที่ น้ำไฟ ที่ศาลากลางจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
-ผู้รับผิดชอบงานโรงบุญ อาทิ
นายสถิตย์ สุวะไกร นายพยัพ เชิดชูชัยไพบูลย์ ฝ่ายขนส่งอาหาร
นายประสพ ไชยมะณี อำนวยความสะดวกการซื้อของเพิ่มเติม
ด้านอาหารแจกช่วง ๐๖.๐๐ น. คือข้าวต้มและน้ำเต้าหู้ประกอบเสร็จจากบ้านคุณสมพร แซ่กี่ คุณประยงค์ และ คุณฮั่วเซ็ง
อาหารที่แจกเวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้รับผิดชอบประกอบอาหารหลายๆ อย่าง ดังนี้ นางสุนีย์ วงค์รัตนลาภ นางจำนงค์ เกิดผล น.ส.สุพัตรา สอนจันทร์ น.ส.ลำพึง น.ส.โสภา เอกวิโรจนสกุล นายสมนึก
นางเรณู สมานไมตรี รับผิดชอบการทำป้ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดวางภาชนะ ฯลฯ และทำป้ายชื่ออาหาร
เครื่องเสียง นายวีระ แสงทองล้วน
ไฟฟ้า นายทองคำและนายอารี
ประชาสัมพันธ์ นางละเมียด สุขัคคานนท์
การติดป้ายโรงบุญ นายสมมาตร เจริญศรี
สถานที่พักค้างแรมที่เต็นท์ ผู้รับผิดชอบคือนายพยัพ เชิดชูชัยไพบูลย์ และนายประสพ ไชยมะณี
การแจกอาหาร ผู้รับผิดชอบ คือ นางผ่องศรี ปัจฉิมนันท์ โดยมี น.ส.กาญจนา กัมพลมฤทุ และนางนิตยา ศิรินาวิน เป็นผู้ช่วย
-งานตลาดอาริยะ ปีใหม่ '๔๘ กำหนดงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
-เสนอให้ตั้งเป้าหมายในการทำบุญตลาดอาริยะ โดยขอความร่วมมือจากสมาชิกส่งเงินเป็นรายเดือน หรือ เดือนเว้นเดือน เดือนละ ๕๐ บาท ๑๐๐ บาทตามกำลังศรัทธา ทั้งนี้จะเริ่มรวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
-เสียงตอบรับจากการพิมพ์หนังสือ ๒๐ ปี กลุ่มปราการอโศก นาวาตรีหญิงกฤษณา คนึง- สัตย์ธรรม แจ้งว่า ได้รับการอนุโมทนาจากสมณะ สิกขมาตุ ที่กลุ่มมีความสามัคคี เข้มแข็ง มั่นคง เป็นรูปธรรมเด่นชัด มีความพร้อมเพรียงกันประชุม และร่วมกันทำกิจที่เป็นกุศลอย่างสม่ำเสมอ ผู้อ่านได้รับสารประโยชน์ ขอให้รักษา คุณภาพนี้ตลอดไป น.ส.สุพัตรา สอน-จันทร์ อดีตผู้รับใช้ ให้ข้อสังเกตว่าเมื่อหนังสือเผยแพร่ออกไป ย่อมมี ผู้รู้จัก กลุ่มเพิ่มขึ้น จึงขอให้เพื่อนสมาชิก สังวรในการกระทำและให้พัฒนาตน มีคารโว นิวาโต อหิงสา อโหสิ ไม่ถือสา เป็นคุณธรรม ที่ทำให้ร่มเย็นเป็นสุข ทั้งนี้เพื่อความก้าวหน้าของกลุ่ม
-นายพิศาลและนางพรพิมล จอโภชาอุดม บริจาคแสตมป์ ดวงละ ๓๐ บาท จำนวน ๑๐๐ ดวง นางมาลิณี วงษ์รักษ์ บริจาคแสตมป์ มูลค่า ๑๐๐ บาท นายหรั่ง พ่วงกลัด บริจาคแสตมป์ ดวงละ ๓ บาท จำนวน ๗๐ ดวง เพื่อใช้ ส่งเอกสาร ของกลุ่ม
ปิดท้ายด้วยข้อคิดจาก นางละเมียด สุขขัคคานนท์ : ได้ข้อคิดจากท่านสมณะในงานมหาปวารณา ทำให้ คิดถึงกลุ่ม ขอให้ขวนขวาย เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติธรรม ละลดกิเลส อย่ามัวแต่ติดสบายจนเคยตัว ในรสอัสสาทะ ของโลก

เพื่อนบุญอโศก (๑๔ พฤศจิกายน)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๖ คน
-นโยบายตลาดอาริยะในงานปีใหม่ปีนี้ให้รวมเงินกองทุนไว้ที่กองกลาง ผู้ใดมีจิตศรัทธาบริจาคเงินได้ที่ คุณแก้วตะวัน พวงบุบผา ปณจ. นครปฐม ๖๖ ม.๕ ต.พระประโทน อ.เมือง นครปฐม ๗๓๐๐๐
-แจ้งค่าใช้จ่ายในการจัดโรงบุญฯงานมหาปวารณาที่ชุมชนปฐมอโศก ซึ่งนายแสนไทและครอบครัว นายบุญเติม นายจเร นายยิ่งธรรม ออกค่าใช้จ่าย
-รายงานการทำกสิกรรมธรรมชาติ
-ชี้แจงการกรอกใบสมัครกลุ่ม
-รายงานการปฏิบัติธรรม
รับโอวาทจากสมณะหินเพชร ธัมมธีโร : ให้มีฉันทะ และตรวจสอบตนเสมอ หากได้ฟังธรรมมาก แต่ไม่ปฏิบัติจริง ย่อมไม่ได้ผล ทำดีมามากมายผิดพลาดอย่างเดียวก็ออกจากอโศกได้ ซึ่งไม่น่าเป็นนั้น เฉกเช่น มีวัว ๑๐๐ ตัว วัวตกเหว ๑ ตัว จึงไล่วัวอีก ๙๙ ตัวพลอยตกเหวไปด้วย เพราะเสียดายวัวเพียงตัวเดียว พร้อมให้ข้อคิดว่า
คนดี คนกล้า ที่ปรากฏ
ต้องมีบท ทดสอบ ที่เหมาะสม
อย่าหยุดพาย หยุดถ่อ ท้อระทม
ฝ่าคลื่นลม ต่อไป จะได้ดี

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๑๐ ตุลาคม)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๕๑ คน
-๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปิดภาคเรียนของนักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ
-ชมรมผู้อายุยาว เลื่อนการอบรมหลักสูตร สุขภาพเป็นวันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๗
-มีมติให้ถมสถานที่ของลานนาอโศก เพราะเป็นที่ลุ่ม ฝนตกน้ำท่วมมาก
-ร่วมเปิดโรงบุญแจกอาหาร ในงานครบ ๒๐ ปี ชุมชนปฐมอโศก
-สมาชิกเปิดใจ
-รับโอวาทจากสมณะหินแก่น นมวังโส และสมณะเก้าก้าว สรณีโย เน้นเรื่อง ๗ อ.
เทศกาลเจ เป็นโอกาสบุญ ที่เราได้ช่วยกันเสียสละ ด้วยความอดทนและพากเพียร เพราะการทำงานคือ การปฏิบัติธรรม


ผู้ไม่ประมาท หมั่นพิจารณา ย่อมบรรลุบรมสุข
อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ ปรมํ สุขํ

สัทธาสูตร ๑๕/๓๔

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ -